ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.143.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 143

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 23. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 143/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 143/02

Euro maiņas kurss

2

2013/C 143/03

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 22. maijs), ar ko piešķir atkāpi no Savienības finansiālās palīdzības robežvērtības, kura noteikta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, tiem atbalsta pasākumiem, ko Itālija paredzējusi zvejas darbību pagaidu pārtraukšanai

3


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2013/C 143/04

Paziņojums par atklāto konkursu

5

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 143/05

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6844 – GE/Avio) (1)

6

2013/C 143/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6828 – Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited) (1)

7

2013/C 143/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6912 – Michael S. Dell/Dell) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

8


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV