25.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/18


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 23. aprila 2013

o določitvi praktične ureditve, enotnih formatov in metodologije za inventar radijskega spektra, vzpostavljenega s Sklepom št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2235)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/195/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (1) ter zlasti člena 9(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom št. 243/2012/EU je bil vzpostavljen inventar obstoječih uporab spektra za komercialne in javne namene. Za izvajanje tega inventarja bi bilo treba sprejeti izvedbeni akt, in sicer da se po eni strani določijo praktična ureditev in enotni formati, v skladu s katerimi bi države članice zbirale in Komisiji pošiljale podatke o obstoječih uporabah spektra, ter po drugi strani da se določi metodologija za analizo tehnoloških trendov, prihodnjih potreb in povpraševanja po spektru na področjih politik, ki jih zajema program politike radijskega spektra, ter tako opredelijo razvijajoče se in možne pomembne uporabe spektra, zlasti v frekvenčnem območju med 400 MHz in 6 GHz (v nadaljnjem besedilu: relevantni spekter).

(2)

Inventar naj bi pomagal določiti pasove radijskega spektra, pri katerih bi lahko izboljšali učinkovitost obstoječih uporab, zlasti pasov, ki bi jih bilo mogoče izkoristiti za prerazporeditev in souporabo, da bi se podprle politike EU, določene v programu politike radijskega spektra, in upoštevali tehnološki trendi in prihodnje potrebe po spektru, med drugim tudi povpraševanje potrošnikov in operaterjev na posameznih področjih politik Unije. Za lažjo analizo različnih vrst uporabe spektra s strani zasebnih, tj. zlasti komercialnih, in javnih, tj. vladnih, uporabnikov bi bilo treba povečati podrobnost zlasti razpoložljivih kvantitativnih podatkov o ponudbi nekaterih delov spektra ali uporabah in povpraševanju po njih, saj se trenutno razpoložljivi podatki zelo razlikujejo med državami članicami in glede na to, ali se spekter uporablja za zasebne, komercialne ali javne namene.

(3)

Inventar spektra bi bilo treba oblikovati postopoma, da se zmanjša upravno breme za države članice, hkrati pa bi bilo treba do določene stopnje prednostno razporediti vrste uporabe, pri čemer bi se bilo treba najprej osredotočiti na pasove iz člena 6 Sklepa št. 243/2012/EU in pasove v politikah Unije iz člena 8 navedenega sklepa. Tako naj bi se izoblikoval inventar, ki bi se s postopnim izboljševanjem razpoložljivosti in analize podatkov stalno izboljševal ter bi lahko pomagal doseči učinkovito upravljanje spektra v vseh pasovih, relevantnih za politike Unije. Med čimprejšnjimi prispevki inventarja bi morali biti zagotovitev vsaj 1 200 MHz primernega spektra za brezžične širokopasovne storitve iz člena 3(b) Sklepa št. 243/2012/EU ter okrepitev učinkovitosti in prožnosti iz člena 4(1) navedenega sklepa, med drugim po potrebi s spodbujanjem skupinske uporabe in souporabe spektra.

(4)

Države članice bi morale pošiljati podatke na najdoslednejši možen način, in sicer prek sistema obveščanja o frekvencah Evropskega urada za radiokomunikacije ali neposredno Komisiji, na primer kadar bi bilo treba podatke, zbrane pri javnih uporabnikih ali nacionalnih organih, obravnavati zaupno ali tajno. Posamezni enotni formati za zbiranje podatkov se lahko zelo razlikujejo glede na vrsto uporabe in frekvenčni pas, podatki pa v nekaterih primerih lahko niso na razpolago v določenem enotnem formatu. Da bi Komisija kljub temu prejela razpoložljive podatke za analizo na uporaben način, bi morale države članice zbirati podatke v strojno berljivi obliki, ki bi omogočala elektronsko izmenjavo podatkov s Komisijo in sistemom obveščanja o frekvencah v istem formatu.

(5)

Države članice bi morale poleg pošiljanja razpoložljivih podatkov začeti sodelovati med seboj in s Komisijo, da bi brez dodatnega upravnega bremena izboljšale kakovost in primerljivost podatkov ter tako razvile učinkovitost inventarja, ki bi bila ustrezna in relevantna za posamezen pas, ter da bi poiskale primerljiv format za podatke.

(6)

Dodatne podatke bi bilo mogoče pridobiti tudi z javnimi posvetovanji in študijami. Poleg tega bi se v inventarju lahko uporabljali podatki, ki bi jih prostovoljno pošiljale države članice in osebe zasebnega prava, ki spekter stalno spremljajo zaradi njegovega upravljanja na lokalni ravni, navzkrižnega preverjanja veljavnosti podatkov o licenciranju, ugotavljanja gostote uporabe pri nekaterih vrstah sistemov dovoljenj, kot so pasovi, oproščeni licence, in ocene obsega uporabe spektra po Uniji za določene pasove, po katerih se veliko povprašuje.

(7)

Da bi bili upravno breme in obveznosti za države članice čim manjši, bi bilo treba pri metodologiji, izbrani za inventar, čim bolj upoštevati podatke, ki jih države članice pošiljajo v skladu z Odločbo Komisije 2007/344/ES z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v Skupnosti (2). Poleg tega bi se lahko v inventar prav tako vključile prostovoljno poslane dodatne informacije, kot so študije, vključno s tistimi, ki jih izdela Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav.

(8)

Za določitev frekvenčnih pasov, ki bi jih lahko uporabili učinkoviteje ter ki bi jih bilo mogoče izkoristiti za prerazporeditev in souporabo spektra, je potrebno podrobno poznavanje dejanske uporabe spektra, ki naj bi po možnosti temeljilo na kvantitativnih podatkih. Določitev takih pasov bi pomagala najti rešitve, ki bi vključevale tehnološke trende, prihodnje potrebe in povpraševanje po spektru, ki bi jih opredelili na podlagi opravljene analize.

(9)

Z uporabo inventarja bi se morala učinkovitost uporabe spektra stalno izboljševati, da se zadovolji povpraševanje, ki se nenehno razvija glede na politike Unije, in upošteva tehnološki razvoj. Na podlagi tega in za uresničitev ciljev iz člena 9(1) Sklepa št. 243/2012/EU bi morala Komisija poročati Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročila bi morala pripravljati redno, odvisno od časa, potrebnega za analizo inventarja, in hitrosti razvoja uporabe spektra. Pripravljati bi jih morala redno, odvisno od časa, potrebnega za analizo inventarja, in hitrosti razvoja uporaba spektra.

(10)

Za inventar je preglednost uporabe spektra bistvena, vendar pri tem vseeno veljajo predpisi o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, poslovni zaupnosti ter državnih skrivnostih po zakonodaji EU. Ti predpisi vključujejo člen 346(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki državam članicam dovoljuje, da ne dajejo informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z bistvenimi interesi njihove varnosti, člen 8 Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (3), Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (4) ter Prilogo k Poslovniku Komisije, ki ureja obravnavo tajnih podatkov EU, kar vključuje podatke, ki izvirajo znotraj EU ali prihajajo iz držav članic, tretjih držav ali mednarodnih organizacij (5).

(11)

V skladu s členom 15 Sklepa št. 243/2012/EU bi bilo treba učinkovitost inventarja občasno pregledati za zagotovitev, da se cilji iz navedenega sklepa uresničujejo učinkovito, in za proučitev, ali jih je treba prilagoditi. Države članice bi morale Komisiji zagotoviti ustrezne informacije.

(12)

Ukrepi iz tega sklepa čim bolj upoštevajo mnenje skupine za politiko radijskega spektra in so v skladu z mnenjem odbora za radijski spekter –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Cilj

Ta sklep določa praktično ureditev in enotne formate, v skladu s katerimi države članice zbirajo in Komisiji pošiljajo podatke o obstoječih uporabah spektra med 400 MHz in 6 GHz (v nadaljnjem besedilu: relevantni spekter), ter metodologijo za analizo tehnoloških trendov, prihodnjih potreb in povpraševanja po spektru na področjih politik Unije iz člena 9 Sklepa št. 243/2012/EU o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra.

Člen 2

Zbiranje in pošiljanje podatkov

Za uresničitev ciljev iz člena 9(1) Sklepa št. 243/2012/EU države članice zbirajo podatke, ki so jim na razpolago o pravicah do uporabe in dejanski uporabi relevantnega spektra, ter jih Komisiji pošiljajo v okviru elektronske izmenjave podatkov po naslednji ureditvi:

1.

da bi bilo upravno breme čim manjše, države članice poskrbijo, da Evropski urad za radiokomunikacije Komisiji pošilja ustrezne informacije, ki se že zbirajo v skladu z Odločbo Komisije 2007/344/ES;

2.

države članice poleg podatkov iz točke 1 Komisiji pošiljajo podatke – če so na razpolago na nacionalni ravni –, ki jih Komisija potrebuje za opravljanje nalog na podlagi tega sklepa in Sklepa št. 243/2012/EU, vključno s podatki o javni uporabi spektra, in sicer v strojno berljivi obliki, ki se določi na nacionalni ravni;

3.

države članice sodelujejo s Komisijo, da bi povečale količino razpoložljivih podatkov o uporabi spektra, ki jih pošiljajo v skladu s točko 2, zlasti s pošiljanjem kvantitativnih podatkov, kot so število oddajnikov, čas trajanja uporabe in koordinate ali informacije o lokaciji, ki prikazujejo geografsko območje uporabe spektra, ter uporabljene tehnologije in pogoji za souporabo, razen če po njihovem mnenju to ni mogoče zaradi nacionalnih interesov, in to v obliki, ki je primerljiva med državami članicami. Za zmanjšanje upravnega bremena se ob upoštevanju mnenja skupine za politiko radijskega spektra v skladu s tem členom najprej zberejo in pošljejo podatki o pasovih, relevantnih za uresničevanje ciljev iz Sklepa št. 243/2012/EU. Države članice zberejo in pošljejo podatke o vseh frekvenčnih pasovih relevantnega spektra postopoma do 31. decembra 2015.

Člen 3

Ugotavljanje prihodnjega povpraševanja po spektru

1.   Za pomoč pri ugotavljanju prihodnjega povpraševanja po spektru in pri določanju posameznih pasov radijskega spektra, s katerimi bi se lahko najbolje zadovoljile prihodnje potrebe in povpraševanje po spektru, pri čemer bi se čim bolj upoštevalo mnenje skupine za politiko radijskega spektra, Komisija analizira vse podatke, zbrane na podlagi člena 2 ali na druge načine, npr. z javnimi posvetovanji in študijami, ter pri tem upošteva:

tehnično učinkovitost obstoječe uporabe,

gospodarsko učinkovitost obstoječe uporabe, tako da primerja možnosti, ki so na razpolago za posamezne pasove, s katerimi naj bi se zadovoljile prihodnje potrebe,

socialno-ekonomski vpliv na obstoječe uporabnike zadevnih in sosednjih pasov.

2.   Z analizo iz odstavka 1 naj bi se ugotovili tehnološki trendi, prihodnje potrebe in povpraševanje po spektru na posameznih področjih politik Unije v zvezi z uporabami, ki so razvrščene po skupinah glede na podobne tehnične značilnosti in funkcije v delu I Priloge, ter opredelile pomembne razvijajoče se in možne uporabe spektra. Analiza vsebuje, kadar je potrebno in mogoče, vsaj informacije iz dela II Priloge. Komisija zagotavlja preglednost z delavnicami in javnimi posvetovanji.

Člen 4

Poročanje Evropskemu parlamentu in Svetu

1.   Komisija rezultate analize, opravljene v skladu s tem sklepom, in informacije iz dela II Priloge vključi v redna poročila, ki jih predloži v skladu s členom 9(4) Sklepa št. 243/2012/EU.

2.   Za uresničitev ciljev iz člena 9(1) Sklepa št. 243/2012/EU ter ob upoštevanju analize tehnoloških trendov, prihodnjih potreb in povpraševanja po spektru, skupaj z analizo podatkov, zbranih v skladu s členom 2 tega sklepa, lahko Komisija v ta poročila vključi posamezne možnosti za zadovoljevanje ugotovljenih potreb in povečanje učinkovitosti uporabe spektra, pri čemer upošteva njihove pomanjkljivosti (vključno s stroški za uporabnike, proizvajalce in finančni proračun Unije na eni in držav članic na drugi strani) in prednosti, vključno z analizo njihovih splošnih učinkov.

Člen 5

Zaupnost in tajni podatki

Države članice in Komisija zagotovijo varstvo informacij, ki so po mnenju države članice, mednarodne organizacije, Komisije ali tretje osebe zaupne ali tajne v skladu s pravom EU ali nacionalnih pravom, zlasti:

zaupnih poslovnih informacij,

informacij v zvezi z varstvom zasebnosti in

informacij v zvezi z javno varnostjo in obrambo.

To ne posega v pravico ustreznih organov do razkritja, kadar to dopušča nacionalno pravo in če je tako razkritje nujno za opravljanje njihovih nalog. Tako razkritje mora biti sorazmerno in upoštevati legitimne interese zadevne osebe za varstvo katerih koli zgoraj navedenih informacij.

Člen 6

Pregled

Države članice Komisiji v pomoč pri poročanju o delovanju inventarja radijskega spektra zagotovijo informacije o uporabi in učinkovitosti tega sklepa.

Člen 7

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 23. aprila 2013

Za Komisijo

Neelie KROES

Podpredsednica


(1)  UL L 81, 21.3.2012, str. 7.

(2)  UL L 129, 17.5.2007, str. 67.

(3)  UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

(4)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(5)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1.


PRILOGA

DEL I

Skupine uporab

V nadaljevanju navedene skupine uporab so relevantne za analizo trendov, potreb in povpraševanja, ki jo opravi Komisija, ter ne omejujejo izrazov za uporabe, ki jih navajajo države članice pri pošiljanju podatkov. Te skupine naj bi bile izhodišče za strukturirano oceno uporab spektra s podobnimi tehničnimi značilnostmi in funkcijami ter jih je mogoče po potrebi nadalje razviti za oceno tehnoloških trendov, prihodnjih potreb in povpraševanja po spektru:

1.

letalski, pomorski in civilni radiolokacijski in navigacijski sistemi;

2.

radiodifuzija (prizemna);

3.

celični/širokopasovni brezžični dostop;

4.

obrambni sistemi;

5.

fiksne povezave;

6.

inteligentni prometni sistemi;

7.

meteorologija;

8.

mobilni radio (PMR/PAMR);

9.

priprava programov in posebni dogodki;

10.

civilna zaščita in pomoč ob nesrečah

11.

radioastronomija;

12.

satelitski sistemi;

13.

naprave kratkega dosega;

14.

WLAN/RLAN.

DEL II

Vsebina poročila, ki ga predloži Komisija v skladu s členom 4

Odvisno od stopnje zbranih podatkov poročilo, ki ga Komisija predloži v skladu s členom 9(4) Sklepa št. 243/2012/EU, vključuje po možnosti vsaj naslednje informacije:

1.

pregled tehnoloških trendov pri uporabi relevantnega spektra na področjih politik Unije, ki jih zajema program politike radijskega spektra;

2.

prihodnje potrebe in povpraševanje po spektru.