25.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/18


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

określająca praktyczne warunki, jednolite formaty i metodę w odniesieniu do wykazu dotyczącego widma radiowego ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2235)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/195/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją nr 243/2012/UE ustanowiono wykaz obecnych zastosowań widma, zarówno do potrzeb komercyjnych, jak i publicznych. W celu wprowadzenia tego wykazu przyjmuje się akt wykonawczy, który ma na celu – po pierwsze – stworzenie praktycznych warunków i jednolitych formatów na potrzeby zbierania przez państwa członkowskie danych na temat aktualnego wykorzystania widma i udostępniania ich Komisji oraz – po drugie – opracowanie metody analizy trendów w technologii, przyszłych potrzeb i zapotrzebowania na widmo w obszarach polityki objętych programem dotyczącym polityki widma radiowego (dalej „program”), tak aby określić rozwijające się i potencjalne istotne sposoby wykorzystania widma, w szczególności w zakresie częstotliwości od 400 MHz do 6 GHz (dalej „odpowiednie widmo”).

(2)

Wykaz powinien przyczynić się do zidentyfikowania częstotliwości, w których można poprawić wydajność obecnego wykorzystania widma, w szczególności pasm, które mogłyby nadawać się do ponownego przeznaczenia i współdzielenia widma, pod kątem wspierania polityk UE określonych w programie, w celu uwzględnienia trendów w technologii oraz przyszłego zapotrzebowania na widmo w oparciu o, między innymi, wymagania konsumentów i operatorów w obszarach polityki Unii. Aby lepiej analizować różne rodzaje wykorzystywania widma przez użytkowników prywatnych, tj. głównie komercyjnych, i użytkowników publicznych, tj. administrację publiczną, należy zwiększyć poziom szczegółowości, zwłaszcza danych ilościowych dotyczących popytu na określone części widma lub określone sposoby wykorzystania oraz ich podaży, ponieważ dostępne obecnie dane bardzo się różnią, w zależności od tego, czy widmo jest wykorzystywane do celów prywatnych, komercyjnych czy publicznych, a także pomiędzy państwami członkowskimi.

(3)

Wykaz widma powinien być tworzony stopniowo, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne państw członkowskich, przy czym konieczna jest pewna priorytetyzacja w zależności od typu wykorzystania – pierwszeństwo należy przyznać pasmom wskazanym w art. 6 decyzji nr 243/2012/UE oraz pasmom związanym z politykami Unii wskazanymi w art. 8 tej decyzji. Celem jest utworzenie wykazu, który będzie stale ulepszany i może być pomocny w sprawnym zarządzaniu widmem we wszystkich pasmach, które mają znaczenie dla polityki Unii, dzięki stopniowej poprawie dostępności i analizy danych. Niektóre zadania wykazu, które powinny być zrealizowane jak najszybciej, to wskazanie co najmniej 1 200 MHz widma nadającego się na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych, zgodnie z art. 3 lit. b) decyzji nr 243/2012/UE, oraz poprawa wydajności i elastyczności, między innymi poprzez wspieranie, w odpowiednich przypadkach, wspólnego wykorzystania widma oraz współdzielenia widma, do czego wzywa się w art. 4 ust. 1 tej decyzji.

(4)

Państwa członkowskie powinny udostępniać dane w możliwie jak najbardziej jednolity sposób albo za pośrednictwem systemu informacji o częstotliwościach (EFIS) Europejskiego Biura Radiokomunikacyjnego, albo bezpośrednio Komisji, np. w przypadkach gdy dane otrzymane od użytkowników publicznych i organów krajowych wymagają zachowania częściowej lub całkowitej poufności. Konkretne jednolite formaty na potrzeby zbierania danych mogą być bardzo różne, w zależności od typu wykorzystania i danego pasma częstotliwości, a w niektórych przypadkach dane mogą nie być dostępne w danym jednolitym formacie. Jednakże w celu zapewnienia sprawnego przekazywania dostępnych danych Komisji do celów analizy państwa członkowskie powinny zbierać dane w formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego, tak aby umożliwić wprowadzenie jednolitego formatu na potrzeby elektronicznej wymiany danych z Komisją i z EFIS.

(5)

Oprócz udostępniania odpowiednich, dostępnych im danych państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją w celu poprawy jakości i porównywalności danych, tak aby zwiększać efektywność wykazu, w odpowiednich przypadkach i jeżeli jest to właściwe dla danego pasma, oraz w celu znalezienia porównywalnego formatu danych, nie nakładając przy tym dodatkowego obciążenia administracyjnego.

(6)

Dodatkowe dane można również uzyskać za pomocą konsultacji społecznych i badań. Ponadto wykaz mógłby wykorzystywać dane udostępniane, na zasadzie dobrowolności, przez państwa członkowskie i podmioty prywatne, które zajmują się stałym monitorowaniem widma, do: zarządzania widmem na poziomie lokalnym, kontroli krzyżowej poprawności danych licencyjnych, określania intensywności wykorzystywania w przypadku niektórych typów systemów zezwoleń takich jak pasma wyłączone z obowiązku uzyskania zezwolenia oraz do oceny poziomu wykorzystania widma w całej Unii, w szczególności w pasmach, na które istnieje duże zapotrzebowanie.

(7)

W celu ograniczenia do minimum obciążeń i obowiązków administracyjnych po stronie państw członkowskich, metoda wybrana na potrzeby wykazu powinna uwzględniać w największym możliwym zakresie dane udostępniane przez państwa członkowskie na mocy decyzji Komisji 2007/344/WE z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (2). Dodatkowe informacje zebrane za pomocą dobrowolnych środków takich jak badania, w tym badania Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, również mogą zostać wykorzystane do zasilenia wykazu.

(8)

Zidentyfikowanie pasm częstotliwości, które mogłyby być wykorzystywane efektywniej i które nadawałyby się do ponownego przeznaczenia lub współdzielenia, wymaga szczegółowej wiedzy na temat faktycznego wykorzystania widma, najlepiej udokumentowanej za pomocą danych ilościowych. Pomogłoby to znaleźć rozwiązania umożliwiające podążanie za trendami w technologii oraz zaspokojenie przyszłych potrzeb i zapotrzebowania na widmo, które zostałyby zidentyfikowane na podstawie planowanej analizy.

(9)

Prowadzenie wykazu powinno przynosić stałą poprawę efektywności wykorzystania widma, aby móc zaspokoić stale zmieniający się popyt, uwzględniając przy tym polityki Unii i zmiany technologiczne. W związku z tym oraz aby osiągnąć cele określone w art. 9 ust. 1 decyzji nr 243/2012/UE, Komisja będzie przedstawiać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdania będą przedstawiane regularnie, w zależności od czasu potrzebnego na dokonanie analizy wykazu oraz dynamiki zmian wykorzystania widma.

(10)

Chociaż przejrzystość wykorzystania widma jest niezbędna dla funkcjonowania wykazu, to jednak zachowana musi być ochrona danych osobowych, prywatności, tajemnicy handlowej i tajemnic państwowych na mocy przepisów unijnych. Przepisy te obejmują: art. 346 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwa członkowskie nie mają obowiązku udzielania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi interesami ich bezpieczeństwa; art. 8 decyzji nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o widmie radiowym) (3); rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (4); oraz załącznik do regulaminu wewnętrznego Komisji regulujący postępowanie z informacjami klasyfikowanymi UE, w tym informacjami wytworzonymi w UE oraz przekazanymi przez państwa członkowskie, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe (5).

(11)

Zgodnie z art. 15 decyzji nr 243/2012/UE należy dokonywać okresowego przeglądu skuteczności funkcjonowania wykazu, aby zapewnić skuteczną realizację celów wskazanych w tej decyzji i określić, czy konieczne jest ich dostosowanie. Państwa członkowskie powinny udostępniać Komisji odpowiednie informacje.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji uwzględniają w pełni stanowisko Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego i są zgodne z opinią Komitetu ds. Spektrum Radiowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Cel

Niniejsza decyzja określa praktyczne warunki i jednolite formaty na potrzeby zbierania przez państwa członkowskie danych na temat obecnych zastosowań widma w zakresie od 400 MHz do 6 GHz (dalej „odpowiednie widmo”) oraz udostępniania ich Komisji, a także metodę analizy trendów w technologii, przyszłych potrzeb i zapotrzebowania na widmo w obszarach polityki Unii, zgodnie z art. 9 decyzji nr 243/2012/UE w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego.

Artykuł 2

Zbieranie i udostępnianie danych

Aby osiągnąć cele określone w art. 9 ust. 1 decyzji nr 243/2012/UE państwa członkowskie zbierają dostępne im dane dotyczące praw do wykorzystywania odpowiedniego widma i jego faktycznego wykorzystania oraz ustanawiają elektroniczną wymianę tych danych z Komisją, zgodnie z poniższymi warunkami:

1)

państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie informacje, które zostały wcześniej zebrane na mocy decyzji 2007/344/WE, zostały udostępnione Komisji przez Europejskie Biuro Komunikacji w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego;

2)

oprócz danych określonych w ust. 1 państwa członkowskie udostępniają Komisji dane w ustalonym na szczeblu krajowym formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego, o ile dane te są dostępne na szczeblu krajowym, w tym dotyczące publicznego wykorzystywania widma, które to dane są potrzebne Komisji do wykonywania jej zadań na mocy niniejszej decyzji i decyzji nr 243/2012/UE;

3)

państwa członkowskie współpracują z Komisją w celu zwiększenia ilości dostępnych danych o wykorzystaniu widma do celów ich udostępniania na mocy ust. 2, w szczególności poprzez udostępnianie danych ilościowych takich jak liczba nadajników, czas wykorzystywania, współrzędne geograficzne lub informacje o lokalizacji potwierdzające zakres geograficzny wykorzystywania widma, a także stosowane technologie i warunki współdzielenia, przy czym dane ze wszystkich państw członkowskich powinny być w podobnym formacie, chyba że uznają udostępnianie takich danych za niemożliwe ze względu na okoliczności dotyczące danego państwa. Aby zmniejszyć obciążenie administracyjne, dane na temat pasm ważnych z punktu widzenia realizacji celów określonych decyzją nr 243/2012/UE są zbierane i udostępniane zgodnie z niniejszym artykułem w pierwszej kolejności, uwzględniając przy tym opinię Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego. Dane dotyczące wszystkich pasm częstotliwości w ramach odpowiedniego widma są zbierane i udostępniane przez państwa członkowskie stopniowo, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Artykuł 3

Identyfikacja przyszłego zapotrzebowania na widmo

1.   Aby lepiej identyfikować przyszłe zapotrzebowanie na widmo oraz określone pasma widma, które umożliwiają w optymalny sposób zaspokojenie przyszłych potrzeb i zapotrzebowania na spektrum, uwzględniając przy tym w największym możliwym zakresie opinię Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego, Komisja analizuje wszystkie dane zebrane na mocy art. 2 lub za pomocą innych środków, takich jak konsultacje społeczne i analizy, uwzględniając:

techniczną wydajność obecnego wykorzystania,

efektywność ekonomiczną obecnego wykorzystania – poprzez porównanie możliwości i wariantów dostępnych w przypadku poszczególnych pasm pod kątem zaspokojenia przyszłych potrzeb,

skutki społeczno-ekonomiczne dla obecnych użytkowników odpowiednich pasm i pasm sąsiednich.

2.   Analiza, o której mowa w ust. 1, ma na celu zidentyfikowanie trendów w technologii, przyszłych potrzeb i zapotrzebowania na widmo w obszarach polityki Unii w odniesieniu do wskazanych w części I załącznika grup zastosowań, które opierają się na podobieństwie cech i funkcji technicznych, oraz zidentyfikowanie istotnych trendów i potencjalnych możliwości w zakresie wykorzystania widma. Analiza ta zawiera, o ile jest to konieczne i możliwe, co najmniej informacje wskazane w części II załącznika. Komisja zapewnia przejrzystość poprzez organizowanie warsztatów lub konsultacji społecznych.

Artykuł 4

Składanie sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu i Radzie

1.   Komisja włącza do regularnych sprawozdań, które są składane zgodnie z art. 9 ust. 4 decyzji nr 243/2012/UE, wyniki analizy przeprowadzonej na podstawie niniejszej decyzji oraz informacje wymienione w części II załącznika.

2.   W celu zrealizowania celów określonych w art. 9 ust. 1 decyzji nr 243/2012/UE oraz uwzględniając analizę trendów w technologii, przyszłych potrzeb i zapotrzebowania na widmo, łącznie z analizą danych zebranych na mocy art. 2 niniejszej decyzji, Komisja może włączać do tych sprawozdań opis możliwych rozwiązań pozwalających zaspokoić zidentyfikowane potrzeby i zmaksymalizować wydajność wykorzystania widma, wskazując przy tym związane z poszczególnymi rozwiązaniami wady (m.in. koszty dla użytkowników, producentów i budżetu finansowego Unii, z jednej strony, oraz zainteresowanych państw członkowskich, z drugiej strony) i zalety, w tym analizę łącznych skutków tych rozwiązań.

Artykuł 5

Poufność i informacje niejawne

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji uznanych za poufne lub niejawne przez państwo członkowskie, instytucję międzynarodową, Komisję lub podmiot trzeci zgodnie z prawem UE i prawem krajowym, w szczególności:

poufnych informacji handlowych,

informacji dotyczących ochrony prywatności oraz

informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i obronności.

Przepis ten nie narusza prawa właściwych organów do ujawnienia informacji w przypadkach, gdy jest to dozwolone na mocy przepisów krajowych i jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne w celu wypełniania ich obowiązków. Takie ujawnienie informacji jest proporcjonalne i uwzględnia uzasadnione interesy strony zainteresowanej ochroną wymienionych powyżej informacji.

Artykuł 6

Przegląd

Aby pomóc Komisji w sprawozdawczości na temat funkcjonowania wykazu widma radiowego, państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje o stosowaniu i skuteczności niniejszej decyzji.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7.

(2)  Dz.U. L 129 z 17.5.2007, s. 67.

(3)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

(5)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

Grupy zastosowań

Wymienione poniżej grupy zastosowań są istotne do celów analizy trendów, potrzeb i zapotrzebowania przez Komisję, ale nie ograniczają warunków dotyczących zastosowań używanych przez państwa członkowskie przy przekazywaniu danych. Grupy te mają służyć jako punkt wyjściowy do systematycznej oceny wykorzystania widma o podobnych cechach i funkcjach technicznych i mogą być, w odpowiednich przypadkach, zmieniane w celu oceny trendów w technologii, przyszłych potrzeb oraz zapotrzebowania na widmo.

1)

Lotnicze, morskie i cywilne systemy radiolokalizacji i nawigacji

2)

Radiodyfuzja (naziemna)

3)

Łączność komórkowa/bezprzewodowy dostęp szerokopasmowy

4)

Systemy obronne

5)

Łącza stałe

6)

Inteligentne systemy transportowe (ITS)

7)

Meteorologia

8)

PMR/PAMR (prywatne i publicznie dostępne sieci radiokomunikacji lądowej)

9)

PMSE (programy i imprezy specjalne)

10)

PPDR (ochrona publiczna i pomoc w przypadku klęsk żywiołowych)

11)

Radioastronomia

12)

Systemy satelitarne

13)

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD)

14)

WLAN/RLAN (bezprzewodowe i radiowe lokalne sieci komputerowe)

CZĘŚĆ II

Treść sprawozdania, które ma zostać przedłożone przez Komisję zgodnie z art. 4

O ile jest to możliwe ze względu na poziom zebranych danych, sprawozdanie składane przez Komisję zgodnie z art. 9 ust. 4 decyzji nr 243/2012/UE zawiera co najmniej następujące informacje:

1)

stan trendów w technologii dotyczących wykorzystania odpowiedniego widma w obszarach polityki Unii objętych programem dotyczącym polityki w zakresie widma radiowego;

2)

przyszłe potrzeby i zapotrzebowanie na widmo.