25.4.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 113/18


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-23 ta’ April 2013

li tiddefinixxi arranġamenti prattiċi, formati uniformi u metodoloġija fir-rigward tal-ispettru tar-radju stabbilit permezz tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju

(notifikata bid-dokument C(2013) 2235)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2013/195/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ġie stabbilit inventarju tal-użi eżistenti tal-ispettru, kemm għal finijiet kummerċjali kif ukoll pubbliċi, permezz tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE. Biex dan l-inventarju jiġi implimentat, għandu jiġi adottat att ta’ implimentazzjoni, minn naħa, biex jiżviluppa arranġamenti prattiċi u formati uniformi għall-ġbir u l-provvediment tad-dejta mill-Istati Membri lill-Kummissjoni dwar l-użi eżistenti tal-ispettru u min-naħa l-oħra biex jiżviluppa metodoloġija għall-analiżi tax-xejriet tat-teknoloġija, tal-ħtiġijiet u d-domanda futuri għall-ispettru fl-oqsma ta’ politika koperti mill-programm ta’ politika tal-ispettru tar-radju (RSPP), sabiex jiġu identifikati użi sinifikanti li qed jiżviluppaw u potenzjali tal-ispettru, b’mod partikolari fil-medda ta’ frekwenza bejn 400 MHz u 6 GHz (minn hawn ‘il quddiem “l-ispettru rilevanti”).

(2)

L-inventarju għandu jgħin sabiex jiġu identifikati l-meded tal-ispettru li fihom tista’ titjieb l-effikaċja tal-użi eżistenti tal-ispettru, b’mod partikolari l-meded li jistgħu jkunu xierqa għar-riallokazzjoni u għall-opportunitajiet tal-kondiviżjoni tal-ispettru, biex ikunu ta’ appoġġ għall-politiki tal-UE stipulati fl-RSPP, sabiex jikkumparaw tajjeb max-xejriet ta’ teknoloġija, u l-ħtiġijiet futuri għall-ispettru abbażi ta’, fost oħrajn, id-domanda min-naħa tal-konsumaturi u tal-operaturi fl-oqsma ta’ politika tal-Unjoni. Sabiex tkun tista’ ssir analiżi aħjar tat-tipi varji ta’ użu tal-ispettru minn utenti privati, jiġifieri fil-biċċa l-kbira utenti kummerċjali, u utenti pubbliċi, jiġifieri min-naħa tal-gvern, hemm il-ħtieġa li jitjieb il-livell tad-dettall, b’mod partikolari, id-dejta kwantitattiva disponibbli dwar il-provvista u d-domanda għal ċerti partijiet tal-ispettru jew l-użi, peress li d-dejta disponibbli bħalissa tvarja b’mod konsiderevoli, skont jekk l-ispettru hux qed jintuża għal finijiet privati, kummerċjali jew pubbliċi, u tvarja skont l-Istati Membri.

(3)

L-inventarju tal-ispettru għandu jinbena progressivament sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-Istati Membri filwaqt li hija meħtieġa xi tip ta’ prijoritizzazzjoni skont it-tip tal-użu, billi jkun hemm enfasi l-ewwel nett fuq il-meded identifikati fl-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE u fuq il-meded li jirrelataw mal-politiki tal-Unjoni identifikati fl-Artikolu 8 ta’ dik id-Deċiżjoni. L-għan huwa li jiġi stabbilit inventarju li jitjieb kontinwament u li jkun jista’ jgħin biex tinkiseb ġestjoni effikaċi tal-ispettru fil-meded kollha rilevanti għall-politiki tal-Unjoni permezz tat-titjib gradwali tad-disponibilità u l-analiżi tad-dejta. Xi wħud mill-aktar kontribuzzjonijiet urġenti mill-inventarju għandhom ikunu li jiġu identifikati tal-inqas 1 200 MHz ta’ spettru adattat għas-servizzi broadband bla fili, kif previst mill-Artikolu 3(b) tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE kif ukoll biex titjieb l-effiċjenza u l-flessibbiltà, fost oħrajn permezz tat-trawwim, fejn xieraq, tal-użu kollettiv u l-użu kondiviż tal-ispettru, kif mitlub mill-Artikolu 4(1) ta’ dik id-Deċiżjoni.

(4)

Id-dejta għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri bl-aktar mod konsistenti possibbli, jew permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Frekwenza tal-Uffiċċju Ewropew tal-Komunikazzjonijiet (EFIS), jew direttament lill-Kummissjoni, f’każijiet pereżempju fejn ikun meħtieġ li d-dejta miġbura mill-utenti pubbliċi u l-awtoritajiet nazzjonali tiġi ttrattata fuq bażi kunfidenzjali jew ristretta. Il-formati uniformi speċifiċi għall-ġbir tad-dejta jistgħu jvarjaw konsiderevolment skont it-tip ta’ użu u l-medda ta’ frekwenza inkwistjoni u, f’ċerti każijiet, id-dejta tista’ ma tkunx disponibbli f’format uniformi speċifiku. Madankollu sabiex ikun żgurat li d-dejta disponibbli tingħata lill-Kummissjoni b’mod effettiv għall-analiżi, l-Istati Membri għandhom jiġbru d-dejta f’format li jista’ jinqara minn magna sabiex ikun permess l-istess format tal-iskambju tad-dejta elettronika mal-Kummissjoni u l-EFIS.

(5)

L-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni, għandhom mhux biss jipprovdu d-dejta rilevanti li tkun disponibbli iżda għandhom jaħdmu ġo proċess kollaborattiv biex itejbu l-kwalità u l-komparabilità tad-dejta, sabiex jiżviluppaw l-effikaċja tal-inventarju bħala strument adattat u rilevanti għall-medda speċifika inkwistjoni, u biex isibu format komparabbli għad-dejta, mingħajr ma jimponu piż amministrattiv ieħor.

(6)

Tista’ tinkiseb dejta addizzjonali wkoll minn konsultazzjonijiet u studji pubbliċi. Barra minn hekk, l-inventarju jista’ juża d-dejta pprovduta, fuq bażi volontarja, mill-Istati Membri u l-partijiet privati li jimmonitorjaw l-ispettru fuq bażi permanenti biex jimmaniġġjaw l-ispettru fil-livell lokali, biex titwettaq il-kontroverifika tal-validità tad-dejta dwar il-liċenzji, tiġi determinata d-densità tal-użu ta’ ċerti tipi ta’ skemi ta’ awtorizzazzjoni bħall-meded eżenti mil-liċenzja u jiġi evalwat l-użu tal-ispettru mal-Unjoni Ewropea kollha b’mod partikolari għall-meded b’domanda għolja.

(7)

Sabiex jitnaqqas il-piż u l-obbligi amministrattivi għall-Istati Membri, il-metodoloġija magħżula għall-inventarju għandha tqis sal-aktar punt possibbli d-dejta pprovduta mill-Istati Membri skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/344/KE tas-16 ta’ Mejju 2007 dwar id-disponibbiltà armonizzata tal-informazzjoni dwar l-użu tal-ispektrum mal-Komunità (2). Sabiex il-volum tal-inventarju jiżdied aktar tista’ tintuża informazzjoni addizzjonali miġbura permezz ta’ mezzi volontarji bħal studji, inkluż mill-Konferenza Ewropea tal-Amministrazzjonijiet Postali u tat-Telekomunikazzjoni.

(8)

L-identifikazzjoni tal-meded ta’ frekwenza li jistgħu jintużaw b’mod aktar effikaċi u li jkunu adattati għar-riallokazzjoni jew il-kondiviżjoni tal-ispettru teħtieġ għarfien dettaljat tal-użu attwali tal-ispettru, preferibbilment evidenzjat minn dejta kwantitattiva. Tali identifikazzjoni għandha tgħin biex jinstabu soluzzjonijiet li jakkomodaw ix-xejriet tat-teknoloġija, il-ħtiġijiet u d-domanda futuri għall-ispettru li jkunu ġew identifikati wara li titwettaq l-analiżi.

(9)

Il-proċess tal-inventarju għandu jwassal għal titjib kontinwu fl-użu effikaċi tal-ispettru sabiex tiġi ssodisfata d-domanda f’evoluzzjoni kostanti fir-rigward tal-politiki tal-Unjoni Ewropea u b’qies tal-evoluzzjoni teknoloġika. Fuq dik il-bażi, u biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti mill-Artikolu 9.1 tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE, il-Kummissjoni se toħroġ rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan isir fuq bażi regolari, skont iż-żmien meħtieġ għat-twettiq tal-analiżi fl-inventarju kif ukoll skont il-pass tal-evoluzzjoni tal-użu tal-ispettru.

(10)

Filwaqt li t-trasparenza fl-użu tal-ispettru hija essenzjali għall-inventarju, din hija suġġetta għall-protezzjoni tad-dejta personali u l-privatezza, il-kunfidenzjalità tan-negozju u s-sigrieti tal-Istat skont il-liġi tal-UE. Dawn id-dispożizzjonijiet jinkludu l-Artikolu 346(1)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jippermetti lill-Istati Membri biex iżommu lura milli jipprovdu tagħrif kuntrarju għall-interessi essenzjali tas-sigurtà tagħhom; l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettru tar-Radju) (3); ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (4); kif ukoll l-Anness tar-Regoli dwar il-Proċedura tal-Kummissjoni li jirregolaw it-trattament tal-informazzjoni klassifikata tal-UE, inkluża informazzjoni li toriġina minn ġol-UE jew tasal mingħand l-Istati Membri, Stati terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali (5).

(11)

Skont l-Artikolu 15 tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE, l-effettività tal-inventarju għandha tiġi rriveduta minn żmien għal żmien sabiex ikun żgurat li l-għanijiet elenkati f’dik id-Deċiżjoni qed jiġu implimentati b’mod effettiv u jiġi determinat jekk hemmx bżonn li jiġu adattati. L-Istati Membri għandhom jibagħtu l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni.

(12)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni jqisu bis-sħiħ l-opinjonijiet tal-Grupp għall-Politika tal-Ispettru tar-Radju u huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ispettru tar-Radju.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għan

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi u l-formati uniformi għall-ġbir u l-provvista tad-dejta mill-Istati Membri lill-Kummissjoni dwar l-użi eżistenti tal-ispettru bejn 400 MHz u 6 GHz tal-ispettru tar-radju rilevanti (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “l-ispettru rilevanti”), u l-metodoloġija għall-analiżi tax-xejriet tat-teknoloġija, il-ħtiġijiet u d-domanda futuri għall-ispettru fl-oqsma ta’ politika tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju.

Artikolu 2

Ġbir u Provvediment tad-dejta

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet skont l-Artikolu 9(1) tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE, l-Istati Membri għandhom jiġbru u jipprovdu dejta għall-iskambju elettroniku tad-dejta mal-Kummissjoni li tkun disponibbli għalihom dwar id-drittijiet għall-użu u l-użu proprju tal-ispettru rilevanti, skont l-arranġamenti li ġejjin:

(1)

l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti diġà miġbura skont id-Deċiżjoni 2007/344/KE tkun ipprovduta mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjonijiet Ewropew lill-Kummissjoni, sabiex jiġi minimizzat il-piż amministrattiv;

(2)

flimkien mad-dejta skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jipprovdu, jekk tkun disponibbli, dejta fuq livell nazzjonali lill-Kummissjoni, f’format li jista’ jinqara minn magna magħżul fil-livell nazzjonali, inkluża dejta dwar l-użu pubbliku tal-ispettru, u li hija neċessarja sabiex il-Kummissjoni twettaq il-kompiti tagħha skont din id-Deċiżjoni u d-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE;

(3)

l-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni biex tiżdied id-dejta disponibbli dwar l-użu tal-ispettru għall-provvediment skont il-paragrafu 2, b’mod partikolari billi jipprovdu dejta kwantitattiva, sakemm ma jqisux li jkun impossibbli minħabba ċirkostanzi nazzjonali, bħall-għadd ta’ trażmettituri, it-tul ta’ ħin tal-użu u l-koordinati jew l-informazzjoni dwar il-post li juru l-firxa ġeografika tal-użu tal-ispettru, kif ukoll teknoloġiji fl-użu u l-kundizzjonijiet tal-kondivizjoni, u dan f’format komparabbli mal-Istati Membri kollha. Sabiex il-piż amministrattiv ikun limitat, id-dejta li tikkonċerna dawk il-meded rilevanti għall-implimentazzjoni tal-għanijiet stabbiliti permezz tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE, filwaqt li titqies l-opinjoni tal-Grupp ta’ Politika dwar l-Ispettru tar-Radju, għandha tinġabar u tiġi pprovduta l-ewwel nett skont dan l-Artikolu. Id-dejta dwar il-meded ta’ frekwenza kollha tal-ispettru rilevanti għandha tinġabar u tingħata mill-Istati Membri f’approċċ gradwali sal-31 ta’ Diċembru 2015.

Artikolu 3

Identifikazzjoni tad-domanda futura għall-ispettru

1.   Sabiex tkun tista’ tiġi identifikata aħjar id-domanda futura għall-ispettru kif ukoll il-meded speċifiċi tal-ispettru li jistgħu jakkomodaw bl-aħjar mod il-ħtiġijiet u d-domanda futuri għall-ispettru, filwaqt li titqies bis-sħiħ l-opinjoni tal-Grupp ta’ Politika dwar l-Ispettru tar-Radju, il-Kummissjoni għandha tanalizza d-dejta kollha miġbura skont l-Artikolu 2 jew permezz ta’ mezzi oħra, bħal konsultazzjonijiet u studji pubbliċi, filwaqt li tqis:

l-effikaċja teknika tal-użu eżistenti,

l-effikaċja ekonomika tal-użu eżistenti billi wieħed iqabbel il-possibbiltajiet u l-għażliet disponibbli għal meded individwali biex jakkomodaw il-ħtiġijiet futuri,

l-impatt soċjoekonomiku fuq l-utenti eżistenti tal-meded rilevanti jew il-meded li jmissu magħhom.

2.   L-analiżi msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkollha l-għan li tidentifika x-xejriet tat-teknoloġija, il-ħtiġijiet u d-domanda futuri għall-ispettru fl-oqsma ta’ politika tal-Unjoni fir-rigward tal-applikazzjonijiet raggruppati skont il-karatteristiki u l-funzjonalità tekniċi simili fil-Parti I tal-Anness, u l-identifikazzjoni tal-użi li qed jiżviluppaw u dawk potenzjali tal-ispettru. Din l-analiżi, fejn meħtieġ u possibbli, għandu jkun fiha mill-anqas l-informazzjoni elenkata fil-Parti II tal-Anness. Il-Kummissjoni għandha tiżgura t-trasparenza billi twettaq sessjonijiet ta’ ħidma jew konsultazzjonijiet pubbliċi.

Artikolu 4

Rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill

1.   Il-Kummissjoni għandha tinkludi r-riżultati tal-analiżi mwettqa skont din id-Deċiżjoni u l-informazzjoni elenkata fil-Parti II tal-Anness f’rapporti regolari li għandhom jiġu sottomessi skont l-Artikolu 9(4) tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE.

2.   Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Artikolu 9(1) tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE u meta titqies l-analiżi tax-xejriet tat-teknoloġija, tal-ħtiġijiet u d-domanda futuri għall-ispettru, flimkien ma’ analiżi tad-dejta miġbura skont l-Artikolu 2 ta’ din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni tista’ f’dawn ir-rapporti tinkludi għażliet possibbli speċifiċi għall-akkomodazzjoni tal-ħtiġijiet identifikati u li jimmassimizzaw l-effiċjenza tal-użu tal-ispettru filwaqt li jqisu l-iżvantaġġi (inklużi l-ispejjeż għall-utenti, il-manifatturi u l-baġit finanzjarju tal-Unjoni minn naħa u tal-Istati Membri kkonċernati min-naħa l-oħra) u l-benefiċċji, inkluża analiżi tal-effetti ġenerali ta’ dawk l-għażliet.

Artikolu 5

Kunfidenzjalità u informazzjoni kklassifikata

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw il-protezzjoni tal-informazzjoni li hija meqjusa kunfidenzjali jew ikklassifikata minn Stat Membru, istituzzjoni internazzjonali, il-Kummissjoni jew kwalunkwe parti terza, f’konformità mal-liġi nazzjonali u tal-UE, b’mod partikolari:

informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali,

informazzjoni rigward il-protezzjoni tal-privatezza u

informazzjoni b’rabta mas-sigurtà pubblika u d-difiża.

Dan għandu jsir mingħajr ħsara għad-dritt tal-awtoritajiet rilevanti li jikxfu l-informazzjoni meta dan ikun permess skont il-liġi nazzjonali u jekk dik l-informazzjoni tkun essenzjali għall-għanijiet tat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom. Dak il-kxif ta’ informazzjoni għandu jkun proporzjonat u għandu jqis l-interess leġittimu tal-parti kkonċernata fil-protezzjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni msemmija hawn fuq.

Artikolu 6

Reviżjoni

Sabiex jassistu lill-Kummissjoni fir-rappurtar dwar il-funzjonament tal-inventarju tal-ispettru tar-radju, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni b’informazzjoni dwar l-applikazzjoni u l-effettività ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 7

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ April 2013.

Għall-Kummissjoni

Neelie KROES

Viċi President


(1)  ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7.

(2)  ĠU L 129, 17.5.2007, p. 67.

(3)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(5)  ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.


ANNESS

PARTI I

Raggruppamenti tal-applikazzjoni

Ir-raggruppamenti tal-applikazzjoni li ġejjin huma rilevanti għall-analiżi tax-xejriet, tal-ħtiġijiet u tad-domanda mill-Kummissjoni u ma għandhomx jirrestrinġu t-termini tal-applikazzjoni użati mill-Istati Membri meta jkunu qed jipprovdu d-dejta. Dawn ir-raggruppamenti huma maħsuba biex jipprovdu punt tat-tluq għal valutazzjoni strutturata tal-użu tal-ispettru b’karatteristiki u funzjonalità tekniċi simili u jistgħu jiġu żviluppati iktar, kif xieraq, għall-valutazzjoni tax-xejriet tat-teknoloġija, tal-ħtiġijiet u d-domanda futuri għall-ispettru.

(1)

Sistemi Ajrunawtiċi, Marittimi u tar-Radjulokazzjoni Ċivili u n-Navigazzjoni

(2)

Xandir (terrestri)

(3)

Ċellulari/BWA

(4)

Sistemi ta’ Difiża

(5)

Konnessjonijiet Fissi

(6)

Sistemi tat-Trasport Intelliġenti (STI);

(7)

Meteoroloġija

(8)

PMR/PAMR

(9)

PMSE

(10)

PPDR

(11)

Astronomija tar-Radju

(12)

Sistemi tas-Satellita

(13)

Apparati b’Medda Qasira (SRDs)

(14)

WLAN/RLAN

PARTI II

Kontenut tar-rapport li għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 4

Fejn possibbli skont il-livell tad-dejta miġbura, ir-rapport li għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9(4) tad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE għandu jinkludi mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(1)

l-istat tax-xejriet tat-teknoloġija għall-użu tal-ispettru rilevanti fl-oqsma ta’ politika tal-Unjoni koperti minn dan il-Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju;

(2)

il-ħtiġijiet u d-domanda futuri għall-ispettru.