25.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos praktinės sąlygos, vienodi formatai ir metodika, susiję su radijo spektro aprašu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2235)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/195/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 243/2012/ES dėl daugiametės radijo spektro politikos programos (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu Nr. 243/2012/ES nustatytas dabartinio spektro naudojimo tiek komerciniais, tiek viešaisiais tikslais aprašas. Kad būtų įgyvendintas šis aprašas, bus priimamas įgyvendinimo aktas, kuriuo, viena vertus, bus parengtos praktinės sąlygos ir vienodi formatai, kuriais valstybės narės naudosis rinkdamos duomenis apie dabartinį spektro naudojimą ir teikdamos juos Komisijai, ir, kita vertus, bus parengta technologijos tendencijų, būsimo spektro poreikio ir paklausos tose politikos srityse, kurioms taikoma radijo spektro politikos programa (RSPP), analizės metodika, kad būtų galima nustatyti atsirandantį ir galimą didelio spektro naudojimo poreikį, visų pirma 400 MHz – 6 GHz dažnių intervale (toliau – atitinkamas spektras);

(2)

aprašas turėtų padėti nustatyti spektro juostas, kuriose radijo spektrą būtų galima naudoti efektyviau nei dabar, visų pirma juostose, kurias galėtų būti tinkama perskirstyti ir kurios būtų tinkamos išnaudoti bendro naudojimosi spektru galimybes siekiant remti ES politiką pagal RSPP, kad būtų prisitaikyta prie technologijų tendencijų ir būsimo spektro poreikio, grindžiamo, inter alia, vartotojų ir ūkio subjektų poreikiais Sąjungos politikos srityse. Kad būtų lengviau analizuoti, kaip spektrą naudoja privatūs, t. y. daugiausia komerciniai, ir viešieji, t. y. valdžios įstaigų, spektro naudotojai, reikia išsamesnių duomenų, visų pirma kiekybinių duomenų apie pasiūlą ir paklausą tam tikrose spektro dalyse arba naudojimo srityse, nes dabar turimi duomenys labai skiriasi priklausomai nuo to, ar spektras naudojamas privačiais, komerciniais ar viešaisiais tikslais, skiriasi ir įvairių valstybių narių duomenys;

(3)

spektro aprašas turėtų būti sudaromas palaipsniui, kad būtų sumažinta valstybių narių administracinė našta, tačiau reikia nustatyti tam tikrus prioritetus atsižvelgiant į naudojimo tipą, pirmiausia skiriant daugiausia dėmesio Sprendimo Nr. 243/2012/ES 6 straipsnyje nurodytoms juostoms ir to sprendimo 8 straipsnyje nurodytoms su Sąjungos politikos kryptimis susijusioms juostoms. Tikslas – sukurti aprašą, kuris būtų nuolat tobulinamas ir, palaipsniui gerinant duomenų prieinamumą ir analizę, galėtų padėti siekti efektyvaus spektro valdymo visose Sąjungos politikos kryptims svarbiose juostose. Remiantis aprašu visų pirma kuo skubiau reikėtų nustatyti ne mažiau kaip 1 200 MHz tinkamo spektro plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugoms, kaip numatyta Sprendimo Nr. 243/2012/ES 3 straipsnio b punkte, taip pat siekiant pagerinti veiksmingumą ir lankstumą, inter alia, prireikus skatinant kolektyvinį ir pasidalijamąjį radijo spektro naudojimą, kaip raginama to sprendimo 4 straipsnio 1 dalyje;

(4)

duomenis valstybės narės turėtų teikti kuo nuosekliau, per Europos radijo ryšio biuro radijo dažnių informacinę sistemą (EFIS) arba tiesiogiai Komisijai tais atvejais, kai, pavyzdžiui, iš viešųjų naudotojų ir nacionalinių institucijų surinkti duomenys turi būti tvarkomi kaip riboto naudojimo arba konfidencialūs. Konkretūs vienodi formatai, naudotini renkant duomenis, gali labai skirtis priklausomai nuo konkretaus naudojimo tipo ir dažnių juostos, o tam tikrais atvejais konkretaus vienodo formato duomenų gali nebūti. Nepaisant to, siekiant užtikrinti, kad Komisijai būtų veiksmingai pateikti turimi duomenys analizei atlikti, valstybės narės turėtų rinkti duomenis automatizuotai nuskaitoma forma, kad ir su Komisija, ir su EFIS būtų galima naudoti tą patį elektroninį duomenų mainų formatą;

(5)

valstybės narės turėtų ne tik pateikti turimus duomenis, bet ir bendradarbiauti su Komisija, kad pagerintų duomenų kokybę ir palyginamumą ir taip prireikus pagerintų konkrečios juostos aprašo veiksmingumą ir rastų palyginamą duomenų formatą neužkraunant papildomos administracinės naštos;

(6)

papildomų duomenų galėtų būti gauta pasitelkiant viešas konsultacijas ir tyrimus. Be to, apraše galėtų būti panaudoti duomenys, kuriuos savanoriškai teikia valstybės narės ir privatūs subjektai, kurie nuolat stebi spektro naudojimą vietos spektro valdymo tikslais ar kad atliktų kryžminį licencijavimo duomenų tinkamumo patikrinimą, nustatytų naudojimosi tankį pagal tam tikrų rūšių leidimų sistemas, kaip antai nelicencijuojamose juostose, ir įvertintų spektro naudojimo lygį visoje Sąjungoje, visų pirma didelės paklausos juostose;

(7)

siekiant užtikrinti, kad administracinė našta ir įpareigojimai valstybėms narėms būtų kuo mažesni, pasirenkant aprašo metodiką reikėtų kuo labiau atsižvelgti į duomenis, kuriuos valstybės narės teikia pagal 2007 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimą 2007/344/EB dėl suderintų galimybių gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje (2). Be to, į aprašą būtų galima įtraukti papildomą informaciją, surinktą pagal savanoriškas priemones, pvz., tyrimus, įskaitant informaciją iš Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos;

(8)

norint nustatyti dažnių juostas, kurias būtų galima naudoti efektyviau ir kurios būtų tinkamos spektrui perskirstyti ar bendrai naudotis spektru, reikia išsamių žinių apie faktinį radijo spektro naudojimą, kurios, pageidautina, turėtų būti pagrindžiamos kiekybiniais duomenimis. Taip nustačius dažnių juostas būtų galima rasti sprendimus, kaip prisitaikyti prie technologijų tendencijų, būsimų spektro poreikių ir paklausos, kuriuos būtų galima nustatyti atlikus analizę;

(9)

aprašo sudarymo procesas turėtų padėti nuolat gerinti spektro naudojimo efektyvumą, kad būtų patenkinta nuolat kintanti paklausa, susijusi su Sąjungos politikos kryptimis, ir būtų atsižvelgta į technologijų raidą. Atsižvelgdama į tai ir siekdama Sprendimo Nr. 243/2012/ES 9 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, Komisija teiks ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Tai bus atliekama reguliariai, atsižvelgiant į tai, kiek laiko reikės aprašo analizei atlikti, taip pat į spektro naudojimo raidos spartą;

(10)

esminis aprašo dalykas – spektro naudojimo skaidrumas – reglamentuojamas asmens duomenų ir privatumo, verslo konfidencialumo ir valstybės paslapčių apsaugos ES teisės aktais. Be kitų, tokios nuostatos yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio 1 dalies a punktas, kuriuo valstybėms narėms leidžiama neteikti informacijos, kurios atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu gyvybiniams savo saugumo interesams; 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (3) 8 straipsnis; 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (4); taip pat Komisijos darbo tvarkos taisyklių priedas, kuriuo reglamentuojamas ES įslaptintos informacijos, įskaitant ES kilmės informaciją ir iš valstybių narių, trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų gautą informaciją, tvarkymas (5);

(11)

pagal Sprendimo Nr. 243/2012/ES 15 straipsnį aprašo veiksmingumas retkarčiais turėtų būti persvarstomas siekiant užtikrinti, kad tame sprendime išvardyti tikslai būtų įgyvendinami veiksmingai, ir nustatyti, ar juos reikia patikslinti. Valstybės narės turėtų Komisijai teikti reikiamą informaciją;

(12)

šiame sprendime numatytos priemonės parengtos kuo labiau atsižvelgiant į Radijo spektro politikos grupės nuomonę ir atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo sprendimu pagal Sprendimo Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa, 9 straipsnį nustatomos praktinės sąlygos ir vienodi formatai, kuriuos valstybės narės naudoja rinkdamos duomenis apie dabartinį 400 MHz – 6 GHz spektro (toliau – atitinkamo spektro) naudojimą ir teikdamos tuos duomenis Komisijai, ir technologijų tendencijų, būsimo spektro poreikio ir paklausos įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis analizės metodika.

2 straipsnis

Duomenų rinkimas ir teikimas

Kad būtų įgyvendinti Sprendimo Nr. 243/2012/ES 9 straipsnio 1 dalyje nustatyti tikslai, valstybės narės renka ir per elektroninių duomenų mainų su Komisija sistemą teikia turimus duomenis apie atitinkamo spektro naudojimo teises ir faktinį jo naudojimą, laikydamosi šios tvarkos:

1)

siekiant kuo labiau sumažinti administracinę naštą valstybės narės užtikrina, kad Europos ryšių biuras Komisijai pateiktų informaciją, kuri jau surinkta pagal Sprendimą 2007/344/EB;

2)

be 1 punkte nurodytų duomenų, valstybės narės savo pasirinkta automatizuotai nuskaitoma forma Komisijai pateikia turimus nacionalinius duomenis, įskaitant duomenis apie viešąjį spektro naudojimą, kurie būtini Komisijai, kad ji galėtų atlikti savo užduotis pagal šį sprendimą ir pagal Sprendimą Nr. 243/2012/ES;

3)

valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, kad būtų sukaupta daugiau duomenų apie spektro naudojimą pagal 2 punktą, visų pirma palyginamu (su kitų valstybių narių teikiamų duomenų) formatu teikdamos kiekybinius duomenis, pvz., apie siųstuvų skaičių, jų naudojimo trukmę ir koordinates arba buvimo vietos informaciją, iš kurios būtų matyti spektro naudojimo geografinė aprėptis, taip pat naudojamas technologijas ir bendro naudojimosi spektru sąlygas, nebent jos mano, kad dėl nacionalinių aplinkybių tokios informacijos suteikti negalima. Atsižvelgiant į Radijo spektro politikos grupės nuomonę ir siekiant apriboti administracinę naštą visų pirma renkami ir teikiami duomenys apie juostas, kurios yra svarbios įgyvendinant Sprendime Nr. 243/2012/ES nustatytus tikslus. Duomenis apie visas atitinkamo spektro dažnių juostas valstybės narės surenka ir pateikia palaipsniui iki 2015 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Būsimos spektro paklausos nustatymas

1.   Kad padėtų nustatyti būsimą spektro paklausą ir konkrečias spektro juostas, kurios būtų tinkamiausios būsimiems spektro poreikiams ir paklausai tenkinti, ir kad būtų kuo labiau atsižvelgta į Radijo spektro politikos grupės nuomonę, Komisija analizuoja visus duomenis, surinktus pagal 2 straipsnį arba kitomis priemonėmis, pvz., per viešas konsultacijas ir tyrimus, atsižvelgdama į:

techninį dabartinio naudojimo efektyvumą,

ekonominį dabartinio naudojimo efektyvumą, lygindama atskirų juostų panaudojimo būsimiems poreikiams tenkinti galimybes ir variantus,

socialinį ir ekonominį poveikį esamiems atitinkamų juostų ir gretimų juostų naudotojams.

2.   Atliekant 1 dalyje nurodytą analizę siekiama nustatyti technologijų tendencijas, būsimus spektro poreikius ir paklausą įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis, atsižvelgiant į panašių techninių charakteristikų ir funkcijų taikymo sričių grupes pagal priedo I dalį, ir nustatyti atsirandantį ir galimą didelio spektro naudojimo poreikį. Prireikus ir kai įmanoma, ši analizė apima bent priedo II dalyje išvardytą informaciją. Komisija užtikrina skaidrumą, organizuodama praktinius seminarus ir viešas konsultacijas.

4 straipsnis

Ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai

1.   Pagal šį sprendimą atliktos analizės rezultatus ir priedo II dalyje išvardytą informaciją Komisija pateikia ataskaitose, reguliariai teikiamose pagal Sprendimo Nr. 243/2012/ES 9 straipsnio 4 dalį.

2.   Kad būtų pasiekti Sprendimo Nr. 243/2012/ES 9 straipsnio 1 dalies tikslai ir atsižvelgta į technologijų tendencijų, būsimų spektro poreikių ir paklausos analizę, kartu su duomenų, surinktų pagal šio sprendimo 2 straipsnį, analize, Komisija gali į šias ataskaitas įtraukti konkrečias galimybes, kaip patenkinti nustatytus spektro poreikius ir užtikrinti efektyviausią spektro naudojimą atsižvelgiant į trūkumus (įskaitant, viena vertus, vartotojų ir gamintojų išlaidas ir Sąjungos finansinį biudžetą ir, kita vertus, susijusių valstybių narių finansinius biudžetus) ir naudą, įskaitant bendro šių variantų poveikio analizę.

5 straipsnis

Konfidencialumas ir įslaptinta informacija

Valstybės narės ir Komisija pagal ES ir nacionalinę teisę užtikrina, kad būtų apsaugota informacija, kurią valstybė narė, tarptautinė institucija, Komisija ar bet kuri trečioji šalis laiko konfidencialia arba įslaptinta, visų pirma:

konfidenciali verslo informacija,

informacija, susijusi su privatumo apsauga, ir

informacija, susijusi su visuomenės saugumu ir gynyba.

Ši nuostata taikoma nepažeidžiant atitinkamų institucijų teisės atskleisti informaciją, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę ir jeigu toks atskleidimas yra būtinas vykdant jų pareigas. Tokia informacija atskleidžiama proporcingai ir atsižvelgiant į teisėtus susijusios šalies interesus apsaugoti bet kurią pirmiau minėtų rūšių informaciją.

6 straipsnis

Persvarstymas

Kad padėtų Komisijai rengti spektro aprašo naudojimo ataskaitas, valstybės narės Komisijai teikia informaciją apie šio sprendimo taikymą ir veiksmingumą.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 81, 2012 3 21, p. 7.

(2)  OL L 129, 2007 5 17, p. 67.

(3)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(4)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(5)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1.


PRIEDAS

I   DALIS

Taikymo sričių grupės

Komisijai atliekant tendencijų, poreikių ir paklausos analizę yra svarbios toliau išvardytos taikymo sričių grupės; nustatant šias grupes terminai, kuriuos valstybės narės vartoja teikdamos duomenis, neribojami. Nustatant šias grupes siekiama nustatyti panašių techninių charakteristikų ir funkcijų spektro naudojimo struktūrinio vertinimo atskaitos tašką, ir prireikus jos gali būti tobulinamos, kad būtų galima vertinti technologijų tendencijas, būsimus poreikius ir spektro paklausą.

1.

Aviacijos, laivybos ir civilinės radiolokacijos ir navigacijos sistemos

2.

Transliavimas (antžeminis)

3.

Koriniai ryšių tinklai ir (arba) plačiajuosčio belaidžio ryšio prieiga

4.

Gynybos sistemos

5.

Fiksuotojo ryšio jungtys

6.

Pažangiosios transporto sistemos (angl. santrumpa ITS)

7.

Meteorologija

8.

Privati mobilioji radijo įranga (angl. santrumpa PMR/PAMR)

9.

Programų kūrimas ir specialieji renginiai (angl. santrumpa PMSE)

10.

Pagalba ištikus nelaimėms (angl. santrumpa PPDR)

11.

Radioastronomija

12.

Palydovinio ryšio sistemos

13.

Mažojo nuotolio įrenginiai (angl. santrumpa SRD)

14.

Belaidžio ryšio tinklai ir (arba) vietinio radijo ryšio tinklai (angl. santrumpa WLAN/RLAN)

II   DALIS

Pagal 4 straipsnį Komisijos teikiamos ataskaitos turinys

Jei įmanoma, priklausomai nuo surinktų duomenų išsamumo, pagal Sprendimo Nr. 243/2012/ES 9 straipsnio 4 dalį Komisijos teikiamoje ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

1)

atitinkamo spektro naudojimo įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis pagal Radijo spektro politikos programą technologijų tendencijų būklė;

2)

būsimi spektro poreikiai ir paklausa.