25.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/18


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 23.)

az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott rádióspektrum-leltárral kapcsolatos gyakorlati eljárások, egységes formátumok és módszertan meghatározásáról

(az értesítés a C(2013) 2235. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/195/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 243/2012/EU határozat létrehozta a spektrum jelenlegi (mind kereskedelmi, mind közcélú) felhasználásának leltárát. E leltár létrehozása érdekében végrehajtási aktust kell elfogadni egyfelől a spektrum jelenlegi felhasználásaira vonatkozó adatoknak a tagállamok általi gyűjtésére és a Bizottság részére történő átadására vonatkozó gyakorlati eljárások és egységes formátumok kidolgozása céljából, másfelől – a kialakulóban lévő és esetlegesen jelentőséggel bíró spektrumhasználati módok azonosítása érdekében – a rádióspektrum-politikai program által lefedett szakpolitikai területeken a technológiai trendek és a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet elemzésére szolgáló módszertan kidolgozása céljából, különösen a 400 MHz és 6 GHz közötti frekvenciatartományban (a továbbiakban: a releváns spektrum).

(2)

E leltárnak elő kell segítenie azon frekvenciasávok azonosítását, amelyek tekintetében a jelenlegi spektrumhasználat hatékonyságát javítani lehet és különösen azon frekvenciasávok azonosítását, amelyek alkalmasak lehetnek újrakiosztásra és megosztott spektrumhasználatra a rádióspektrum-politikai programban foglalt uniós szakpolitikák támogatása érdekében, a technológiai trendek és többek között az uniós szakpolitikai területeken a fogyasztók és az üzemeltetők szükségletein alapuló jövőbeli spektrumigények összehangolása céljából. Elősegítendő a versenyszféra (azaz elsősorban a kereskedelmi felhasználók) és a közszféra (azaz a kormányzati felhasználók) különböző spektrumhasználati típusainak elemzését, részletesebb adatokat kell biztosítani különösen a spektrum egyes részei iránti keresletre és kínálatra vagy a spektrumhasználatra vonatkozó mennyiségi adatok tekintetében, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatok jelentősen különböznek egyrészt tagállamok szerint, másrészt attól függően, hogy a spektrum magán-, kereskedelmi vagy közcélú felhasználású-e.

(3)

A tagállamokra háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében a spektrumleltárt progresszív módon, ugyanakkor a felhasználástípus alapján történő prioritások figyelembevételével kell létrehozni, először a 243/2012/EU határozat 6. cikkében megjelölt frekvenciasávokra és az említett határozat 8. cikkében meghatározott uniós szakpolitikákkal összefüggő sávokra összpontosítva. A cél egy olyan, folyamatosan fejlődő leltár kialakítása, amely az adatok elérhetőségének és elemzésének fokozatos továbbfejlesztése révén az uniós szakpolitikák szempontjából releváns valamennyi frekvenciasávban hozzájárul a hatékony spektrumgazdálkodáshoz. A 243/2012/EU határozat 3. cikke b) pontjának megfelelően a leltár egyik legsürgetőbb feladata a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások céljára alkalmas legalább 1 200 MHz spektrum azonosítása, valamint a hatékonyság és a rugalmasság növelése egyebek mellett és adott esetben a közös és a megosztott spektrumhasználat ösztönzése révén, az említett határozat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(4)

A tagállamoknak az adatokat a lehető legegységesebb módon kell rendelkezésre bocsátaniuk vagy az Európai Hírközlési Hivatal frekvenciainformációs rendszerén (EFIS) keresztül vagy – például azokban az esetekben, amikor a közszféra felhasználóitól és a nemzeti hatóságoktól gyűjtött adatokat bizalmas módon vagy korlátozások mellett kell kezelni – közvetlenül a Bizottság számára eljuttatva. Az adatgyűjtésre vonatkozó meghatározott egységes formátumok jelentősen eltérhetnek egymástól a felhasználás típusától és a szóban forgó frekvenciasávtól függően, és egyes esetekben előfordulhat, hogy az adatok nem állnak rendelkezésre a meghatározott egységes formátumban. Mindazonáltal annak biztosítása érdekében, hogy a rendelkezésre álló adatok az elemzést hatékonyan elősegítő módon jussanak el a Bizottsághoz, a tagállamoknak gépi olvasásra alkalmas formátumban kell begyűjteniük az adatokat, lehetővé téve, hogy a Bizottsággal és az EFIS-szel történő adatcsere azonos elektronikus formátumban mehessen végbe.

(5)

A rendelkezésre álló releváns adatok átadásán kívül a tagállamoknak a Bizottsággal karöltve együtt kell működniük az adatok minőségének és összehasonlíthatóságának javítása céljából annak érdekében, hogy további adminisztratív terhek keletkeztetése nélkül a szóban forgó konkrét frekvenciasávok tekintetében megfelelő és releváns módon javítsák a leltár hatékonyságát, és összehasonlítható adatformátumot alakítsanak ki.

(6)

Nyilvános konzultációkból és tanulmányokból kiegészítő adatok is beszerezhetők. A leltár emellett a tagállamok és a helyi frekvenciagazdálkodás céljából állandó jellegű spektrummegfigyelési tevékenységet végző magánfelek által önkéntes alapon szolgáltatott adatokat is felhasználhat az engedélyezési adatok érvényességének keresztellenőrzése, egyes engedélyezésirendszer-típusok, például az engedélymentes frekvenciasávok tekintetében tapasztalható felhasználássűrűség meghatározása és a spektrumhasználat szintjének Unió-szerte, különösen a keresett frekvenciasávok vonatkozásában történő értékelése céljából.

(7)

A tagállamokra háruló adminisztratív terhek és kötelezettségek minimalizálása érdekében a leltár céljára választott módszertannak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie a tagállamok által a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról szóló, 2007. május 16-i 2007/344/EK bizottsági határozat (2) alapján szolgáltatott adatokat. A leltár adattartalmának bővítésére önkéntes alapon, például egyebek mellett a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete által készített tanulmányokon keresztül begyűjtött további adatok is felhasználhatók.

(8)

A hatékonyabban használható és az újrakiosztásra vagy megosztott spektrumhasználatra alkalmas frekvenciasávok azonosításához a tényleges spektrumhasználat lehetőség szerint mennyiségi adatokkal alátámasztott, részletes ismeretére van szükség. E sávok azonosítása elősegíti az elvégzendő elemzés által azonosított technológiai trendek, spektrum iránti jövőbeli igények és szükséglet illesztésére vonatkozó megoldások kialakítását.

(9)

A leltárkészítésnek az uniós szakpolitikákkal összefüggésben folytonosan alakuló igény kielégítése érdekében és a technológiai fejlődés figyelembevételével a hatékony spektrumhasználat folytonos javulását kell eredményeznie. Ennek alapján és a 243/2012/EU határozat 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott célok teljesítése érdekében a Bizottság jelentéseket nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Erre rendszeres időközönként, a spektrum leltáron belüli elemzésének elvégzéséhez szükséges idő és a spektrumhasználat fejlődési ütemének függvényében kerül sor.

(10)

A leltár lényege a spektrumhasználat átláthatósága, amely a személyes adatok, a magánélet, az üzleti titok és az államtitok védelmére vonatkozó uniós szabályok hatálya alá esik. Ezen rendelkezések közé tartozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amely szerint a tagállam visszautasíthat olyan adat szolgáltatására vonatkozó igényt, amelynek közlése ellentétes alapvető biztonsági érdekeivel, továbbá az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (rádióspektrum-határozat) 8. cikke (3), az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), valamint a Bizottság eljárási szabályzatának az egyebek mellett az Unióból származó, a tagállamoktól, harmadik államoktól vagy nemzetközi szervezetektől kapott EU-minősített adatok kezelését szabályozó melléklete (5).

(11)

A 243/2012/EU határozat 15. cikkével összhangban a leltár eredményességét időről-időre felül kell vizsgálni az említett határozatban felsorolt célok eredményes végrehajtása és annak vizsgálata érdekében, hogy e célok megfelelőek-e. A releváns információkat a tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

(12)

Az e határozatban meghatározott intézkedések a legmesszebbmenőkig figyelembe veszik a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport véleményét, és összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Célkitűzés

Ez a határozat az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 243/2012/EU határozat 9. cikkének megfelelően meghatározza a 400 MHz és 6 GHz közötti spektrum (a továbbiakban: a releváns spektrum) jelenlegi felhasználására vonatkozó adatok tagállamok általi gyűjtésére és a Bizottság részére történő átadására vonatkozó gyakorlati eljárásokat és egységes formátumokat, valamint az Unió szakpolitikai területeit érintő technológiai trendek és a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet elemzésének módszertanát.

2. cikk

Az adatok gyűjtése és rendelkezésre bocsátása

A 243/2012/EU határozat 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében a tagállamok az alábbi eljárásoknak megfelelően gyűjtik, és elektronikus adatcsere útján továbbítják a Bizottsághoz azokat az adatokat, amelyek a releváns spektrum használati jogai és tényleges felhasználása kapcsán a rendelkezésükre állnak.

(1)

A tagállamok biztosítják, hogy a 2007/344/EK határozatnak megfelelően a már összegyűjtött releváns információkat az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az Európai Hírközlési Hivatal továbbítsa a Bizottsághoz.

(2)

Az (1) bekezdésben említett adatokon kívül a tagállamok adatokat továbbítanak a Bizottságnak, amennyiben azok nemzeti szinten rendelkezésre állnak, abban a gépi olvasást lehetővé tevő formátumban, amelyet a nemzeti szinten meghatároztak, ideértve a spektrum közcélú felhasználására vonatkozó adatokat és azokat az adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Bizottság teljesíthesse az e határozatból és a 243/2012/EU határozatból fakadó feladatait.

(3)

A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal a (2) bekezdés alapján benyújtandó, rendelkezésre álló spektrumhasználati adatok mennyiségének növelése érdekében, különösen olyan mennyiségi adatok átadásával (feltéve, hogy ezt a nemzeti körülményekre tekintettel lehetségesnek ítélik), mint az adóberendezések száma, a használat időtartama és a spektrumhasználat földrajzi kiterjedését mutató koordináták vagy helymeghatározási információk, valamint a használt technológiák és spektrummegosztási feltételek, mindezt a tagállamok közötti összehasonlítást lehetővé tevő formátumban. Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében először a 243/2012/EU határozatban megállapított célok megvalósítása tekintetében releváns frekvenciasávokra vonatkozó adatokat kell begyűjteni és továbbítani az e cikkben foglaltaknak megfelelően és a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport véleményének figyelembevételével. A releváns spektrumba tartozó valamennyi frekvenciasávra vonatkozó adatokat a tagállamok szakaszosan gyűjtik össze, és bocsátják rendelkezésre 2015. december 31-ig.

3. cikk

A jövőbeli spektrumigények azonosítása

(1)   A jövőbeli spektrumigények, továbbá a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igényeknek és szükségletnek a lehető leginkább megfelelni képes frekvenciasávok azonosítása érdekében – a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport véleményének legteljesebb figyelembevétele mellett – a Bizottság a 2. cikknek megfelelően vagy más módon, így például nyilvános konzultációk vagy tanulmányok útján begyűjtött minden adatot elemzésnek vet alá, és ennek során figyelembe veszi a következőket:

a jelenlegi használat műszaki hatékonysága,

a jelenlegi használat gazdasági hatékonysága összehasonlítva az egyes frekvenciasávok által elérhető lehetőségekkel és opciókkal a jövőbeli igények kielégítésére,

a releváns sávok és a szomszédos sávok jelenlegi felhasználókra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatása.

(2)   Az (1) bekezdésben említett elemzés célja az uniós szakpolitikai területek tekintetében releváns technológiai trendek és spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet azonosítása a melléklet I. részében hasonló műszaki jellemzőik és funkcionalitásaik alapján csoportosított alkalmazások vonatkozásában, valamint a spektrumhasználat fontosabb kialakulóban lévő és lehetséges módjainak azonosítása. Ez az elemzés, amennyiben szükséges és lehetséges, tartalmazza legalább a melléklet II. részében felsorolt információkat. A Bizottság műhelytalálkozók és nyilvános konzultációk szervezése útján biztosítja az átláthatóságot.

4. cikk

Jelentéstétel az Európai Parlament és a Tanács részére

(1)   A Bizottság az e határozat alapján elvégzett elemzés eredményeit és a melléklet II. részében felsorolt információkat belefoglalja a 243/2012/EU határozat 9. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtandó rendszeres jelentésekbe.

(2)   A 243/2012/EU határozat 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében, figyelemmel a technológiai trendek, a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet, valamint az e határozat 2. cikke alapján gyűjtött adatok elemzésére, a Bizottság az azonosított igények kielégítésére és a spektrumhasználat hatékonyságának maximalizálására szolgáló lehetséges konkrét opciókat foglalhat e jelentésekbe, figyelembe véve az azokkal járó előnyöket és a hátrányokat (ideértve egyrészt a felhasználók, a gyártók és az Unió költségvetése, másrészt az érintett tagállamok számára jelentkező költségeket), beleértve ezen opciók hatásainak átfogó elemzését is.

5. cikk

Bizalmas adatkezelés és minősített információk

A tagállamok és a Bizottság biztosítják az egyes tagállamok, nemzetközi intézmények, a Bizottság vagy harmadik felek által az uniós vagy nemzeti jognak megfelelően bizalmasnak vagy minősítettnek tekintett információk, különösen az alábbi információk védelmét:

bizalmas üzleti információk,

a magánélet védelmével kapcsolatos információk,

a közbiztonsággal és a honvédelemmel kapcsolatos információk.

Ez nem érinti a megfelelő hatóságoknak az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogát, amennyiben ezt a nemzeti jog lehetővé teszi, és amennyiben ez kötelességeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Az információ nyilvánosságra hozatalának arányosnak kell lennie, és figyelembe kell vennie az érintett félnek az említett bármely információ védelmével kapcsolatos jogos érdekeit.

6. cikk

Felülvizsgálat

A rádióspektrum-leltár működéséről szóló bizottsági jelentéstétel támogatása érdekében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot e határozat alkalmazásáról és eredményességéről.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 23-án.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

alelnök


(1)  HL L 81., 2012.3.21., 7. o.

(2)  HL L 129., 2007.5.17., 67. o.

(3)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(4)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(5)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o.


MELLÉKLET

I.   RÉSZ

Alkalmazáscsoportok

Az alábbi alkalmazáscsoportok a trendek, igények és szükséglet Bizottság által elvégzendő elemzése tekintetében relevánsak, és nem korlátozzák a tagállamok által az adatszolgáltatás során használt alkalmazási feltételeket. A csoportosítás célja, hogy kiindulópontként szolgáljon az azonos műszaki jellemzőkkel és funkcionalitással rendelkező spektrumhasználati módok strukturált értékelése számára, és a technológiai trendek, a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet elemzése céljára igény szerint továbbfejleszthető.

1.

Légi, tengeri és polgári rádiólokációs és navigációs rendszerek

2.

Földfelszíni műsorszórás

3.

Cellás/széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési (BWA) rendszerek

4.

Védelmi rendszerek

5.

Állandóhelyű összeköttetések

6.

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

7.

Meteorológia

8.

PMR/PAMR

9.

Műsorgyártással és különleges eseményekkel kapcsolatos alkalmazások (PMSE)

10.

Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi alkalmazások (PPDR)

11.

Rádiócsillagászat

12.

Műholdas rendszerek

13.

Kis hatótávolságú eszközök (SRD)

14.

WLAN/RLAN

II.   RÉSZ

A Bizottság által a 4. cikk alapján benyújtandó jelentés tartalma

Amennyiben a begyűjtött adatok szintje lehetővé teszi, a Bizottság által a 243/2012/EU határozat 9. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtandó jelentés tartalmazza legalább a következő információkat:

1.

a rádióspektrum-politikai program által lefedett uniós szakpolitikai területek tekintetében releváns spektrum használatával kapcsolatos technológiai trendek alakulása;

2.

a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igények és szükséglet.