25.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/18


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. dubna 2013,

kterým se vymezují praktické postupy, jednotné formáty a metodika ve vztahu k registru rádiového spektra zavedenému rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra

(oznámeno pod číslem C(2013) 2235)

(Text s významem pro EHP)

(2013/195/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím č. 243/2012/EU byl zaveden registr stávajícího využívání rádiového spektra pro komerční i veřejné účely. K provedení tohoto registru se přijme prováděcí akt, kterým se na jedné straně stanoví praktické postupy a jednotné formáty shromažďování údajů o stávajícím využití rádiového spektra a jejich poskytování členskými státy Komisi a na druhé straně metodika pro analýzu technologických trendů, budoucích potřeb a poptávky po rádiovém spektru v oblastech politiky, na něž se vztahuje program politiky rádiového spektra, za účelem určení rozvíjejících se a potenciálně významných využití rádiového spektra, zejména v kmitočtových pásmech v rozsahu 400 MHz až 6 GHz (dále jen „příslušné rádiové spektrum“).

(2)

Registr by měl pomoci zjistit pásma rádiového spektra, ve kterých by mohlo dojít ke zlepšení efektivity stávajícího využití rádiového spektra, zejména pásem, která by mohla být vhodná k přerozdělení a možnosti sdílení rádiového spektra za účelem podpory politik EU stanovených v programu politiky rádiového spektra, a to s cílem sladit technologické trendy a budoucí potřeby rádiového spektra mimo jiné v závislosti na poptávce spotřebitelů a operátorů v oblastech politiky Unie. K usnadnění analýzy různých typů využití rádiového spektra soukromými, tj. především komerčními, a veřejnými, tj. vládními, uživateli je třeba zlepšit úroveň podrobnosti zejména kvantitativních údajů týkajících se nabídky některých částí rádiového spektra či použití a poptávky po nich, neboť v současnosti se dostupné údaje výrazně liší jak v závislosti na tom, zda je rádiové spektrum využíváno pro soukromé, komerční nebo veřejné účely, tak napříč členskými státy.

(3)

Registr rádiového spektra by měl být vytvářen postupně, aby se snížila administrativní zátěž členských států, a zároveň je nutné stanovit priority v závislosti na typu využití, a to zaměřením nejprve na pásma určená v článku 6 rozhodnutí č. 243/2012/EU a pásma týkající se politik Unie určená v článku 8 uvedeného rozhodnutí. Účelem je zavést registr, který je průběžně vylepšován a který by díky postupnému zlepšování dostupnosti a analýzy údajů mohl pomoci dosáhnout účinné správy rádiového spektra ve všech pásmech důležitých pro politiky Unie. Mezi nejnaléhavější příspěvky registru by mělo patřit určení přinejmenším 1 200 MHz vhodného rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové služby, jak je stanoveno v čl. 3 písm. b) rozhodnutí č. 243/2012/EU, jakož i zvýšení efektivity a flexibility, mimo jiné případnou podporou kolektivního využívání a sdíleného využívání rádiového spektra, jak vyžaduje čl. 4 odst. 1 uvedeného rozhodnutí.

(4)

Členské státy by měly údaje poskytovat co nejjednotnějším způsobem, a to buď prostřednictvím informačního systému o kmitočtovém spektru Evropského komunikačního úřadu (EFIS), nebo přímo Komisi, například v případech, kdy je třeba údaje shromážděné od veřejných uživatelů a vnitrostátních orgánů zpracovat jako vyhrazené nebo důvěrné. V závislosti na daném typu využití a kmitočtovém pásmu se mohou konkrétní jednotné formáty shromažďování údajů podstatně lišit a údaje nemusí být v některých případech v konkrétním jednotném formátu dostupné. Nicméně v zájmu účinného poskytování dostupných údajů Komisi k analýze by členské státy měly údaje shromažďovat ve strojově čitelném formátu s cílem umožnit stejný formát elektronické výměny údajů s Komisí a EFIS.

(5)

Kromě poskytování příslušných dostupných údajů by členské státy měly spolupracovat s Komisí na zlepšení kvality a srovnatelnosti údajů tak, aby bylo dosaženo účinnosti registru vhodné pro konkrétní pásmo a nalezen srovnatelný formát údajů, aniž by byla dále zvyšována administrativní zátěž.

(6)

Další údaje by rovněž mohly být získány z veřejných konzultací a studií. Registr by mimo to mohl využívat údaje poskytnuté dobrovolně členskými státy a soukromými subjekty, které monitorují rádiové spektrum, trvale za účelem správy rádiového spektra na místní úrovni, křížové kontroly platnosti licenčních údajů, určení hustoty využívání v některých druzích režimů oprávnění, jako jsou bezlicenční pásma, a zhodnotit úroveň využití rádiového spektra napříč Unií, zejména u pásem, po nichž je vysoká poptávka.

(7)

S cílem minimalizovat administrativní zátěž a povinnosti členských států by metodika zvolená pro registr měla co nejvíce zohlednit údaje poskytované členskými státy podle rozhodnutí Komise 2007/344/ES ze dne 16. května 2007 o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství (2). K dalšímu doplnění registru by rovněž mohly být použity dodatečné informace shromážděné dobrovolnou cestou, jako jsou studie, včetně studií Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ.

(8)

Určení kmitočtových pásem, která by mohla být využívána efektivněji a byla by vhodná k přerozdělení nebo sdílení rádiového spektra, vyžaduje podrobné znalosti skutečného využívání rádiového spektra, nejlépe doložené kvantitativními údaji. Toto určení by pomohlo nalézt řešení, jak vyhovět technologickým trendům, budoucím potřebám a poptávce po rádiovém spektru, které by byly určeny podle analýzy, jež má být provedena.

(9)

Proces týkající se registru by měl vést k průběžnému zlepšování efektivního využívání rádiového spektra k uspokojení neustále se vyvíjející poptávky ve vztahu k politikám Unie a s ohledem na technologický vývoj. Na tomto základě a v zájmu dosažení cílů stanovených v čl. 9 odst. 1 rozhodnutí č. 243/2012/EU by Komise podávala zprávy Evropskému parlamentu a Radě. K tomu by docházelo pravidelně v závislosti na době nezbytné k provedení analýzy v registru, jakož i na tempu vývoje využívání rádiového spektra.

(10)

Ačkoli transparentnost využívání rádiového spektra má pro registr zásadní význam, podléhá ochraně osobních údajů a soukromí, obchodního tajemství a státních tajemství podle práva EU. Mezi tato ustanovení patří čl. 346 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, který umožňuje členským státům neposkytovat informace, jejichž zpřístupnění odporuje podstatným zájmům jejich bezpečnosti, článek 8 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (4), jakož i příloha jednacího řádu Komise, která upravuje zacházení s utajovanými skutečnostmi EU, včetně skutečností pocházejících z EU nebo získaných od členských států, třetích zemí nebo mezinárodních organizací (5).

(11)

V souladu s článkem 15 rozhodnutí č. 243/2012/EU by účinnost registru měla být čas od času přezkoumána, aby se zajistilo účinné provádění cílů uvedeného rozhodnutí a rovněž to, zda je nutné tyto cíle upravit. Členské státy by Komisi měly poskytovat příslušné informace.

(12)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí maximálně zohledňují stanoviska Skupiny pro politiku rádiového spektra a jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cíl

Toto rozhodnutí stanoví praktické postupy a jednotné formáty shromažďování údajů o stávajícím využití rádiového spektra v rozsahu 400 MHz a 6 GHz (dále jen „příslušné rádiové spektrum“) a jejich poskytování členskými státy Komisi a rovněž metodiku pro analýzu technologických trendů, budoucích potřeb a poptávky po rádiovém spektru v oblastech politiky Unie podle článku 9 rozhodnutí č. 243/2012/EU o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra.

Článek 2

Shromažďování a poskytování údajů

V zájmu splnění cílů podle čl. 9 odst. 1 rozhodnutí č. 243/2012/EU členské státy v souladu s následujícím postupem shromažďují a v rámci elektronické výměny údajů s Komisí poskytují údaje, které mají k dispozici o právech k využívání a o skutečném využívání příslušného rádiového spektra:

1)

S cílem minimalizovat administrativní zátěž členské státy zajistí, aby Evropský komunikační úřad Komisi poskytl příslušné informace již shromážděné podle rozhodnutí 2007/344/ES.

2)

Kromě údajů podle odstavce 1 poskytnou členské státy Komisi údaje – jsou-li dostupné na vnitrostátní úrovni – ve strojově čitelném formátu zvoleném na vnitrostátní úrovni, včetně údajů o veřejném využívání rádiového spektra, které jsou nezbytné k tomu, aby Komise mohla provádět úkoly podle tohoto rozhodnutí a rozhodnutí č. 243/2012/EU.

3)

Členské státy spolupracují s Komisí v zájmu zvýšení množství údajů o využívání rádiového spektra, které jsou dostupné pro účely poskytování podle odstavce 2, zejména tím, že ve srovnatelném formátu napříč členskými státy poskytnou, pokud to nepovažují za nemožné z důvodu vnitrostátních okolností, kvantitativní údaje jako například počet vysílačů, dobu trvání využití a souřadnice nebo informace o umístění, které ukazují zeměpisný rozsah využívání rádiového spektra, jakož i používané technologie a podmínky sdílení. V zájmu snížení administrativní zátěže se údaje o pásmech důležitých pro provádění cílů stanovených rozhodnutím č. 243/2012/EU s ohledem na stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra shromáždí a poskytnou v souladu s tímto článkem jako první. Údaje o všech kmitočtových pásmech v příslušném rádiovém spektru shromažďují a poskytují členské státy v rámci postupného přístupu do 31. prosince 2015.

Článek 3

Určení budoucí poptávky po rádiovém spektru

1.   S cílem napomoci zjištění budoucí poptávky po rádiovém spektru, jakož i konkrétních pásmech spektra, která by nejlépe vyhověla budoucím potřebám a poptávce po rádiovém spektru, a při maximálním zohlednění stanoviska Skupiny pro politiku rádiového spektra analyzuje Komise veškeré údaje shromážděné podle článku 2 nebo jiným způsobem, jako jsou veřejné konzultace a studie, a zohlední:

technickou efektivitu stávajícího využívání,

ekonomickou efektivitu stávajícího využívání srovnáním možností, které jsou k dispozici pro jednotlivá pásma s cílem vyhovět budoucím potřebám,

socioekonomický dopad na stávající uživatele příslušných pásem a přilehlých pásem.

2.   Analýza podle odstavce 1 se zaměřuje na určení technologických trendů, budoucích potřeb a poptávky po rádiovém spektru v oblastech politiky Unie ve vztahu k aplikacím seskupeným podle podobných technických vlastností a funkcí v části I přílohy, jakož i na určení významných rozvíjejících se a potenciálních využití rádiového spektra. Tato analýza podle potřeby a možností obsahuje přinejmenším informace uvedené v části II přílohy. Komise pořádá pracovní setkání nebo veřejné konzultace, čímž zajistí transparentnost.

Článek 4

Zpráva Evropskému parlamentu a Radě

1.   Komise do pravidelných zpráv podávaných podle čl. 9 odst. 4 rozhodnutí č. 243/2012/EU zahrne výsledky analýzy prováděné podle tohoto rozhodnutí a informace uvedené v části II přílohy.

2.   V zájmu splnění cílů čl. 9 odst. 1 rozhodnutí č. 243/2012/EU a s ohledem na analýzu technologických trendů, budoucích potřeb a poptávky po rádiovém spektru, jakož i analýzu údajů shromážděných podle článku 2 tohoto rozhodnutí může Komise do těchto zpráv zahrnout konkrétní možnosti, jak vyhovět určeným potřebám a maximalizovat efektivitu využívání rádiového spektra, při zohlednění nevýhod (včetně nákladů pro uživatele, výrobce a finanční rozpočet Unie na jedné straně a dotčených členských států na straně druhé) a přínosů, včetně analýzy celkových účinků těchto možností.

Článek 5

Důvěrnost a utajované skutečnosti

Členské státy a Komise zajistí ochranu informací, jež jsou považovány za důvěrné nebo utajované členským státem, mezinárodní institucí, Komisí nebo jakoukoli třetí stranou v souladu s právem EU a vnitrostátním právem, zejména:

obchodních důvěrných informací,

informací ve vztahu k ochraně soukromí a

informací ve vztahu k veřejné bezpečnosti a obraně.

Tím není dotčeno právo příslušných orgánů zveřejnit informace, je-li to na základě vnitrostátního práva povoleno a pokud je toto zveřejnění nezbytné pro účely plnění jejich povinností. Toto zveřejnění informací je přiměřené a zohlední oprávněný zájem dotčené strany na ochranu veškerých výše uvedených informací.

Článek 6

Přezkum

S cílem napomoci Komisi při podávání zpráv o fungování registru rádiového spektra poskytnou členské státy Komisi informace o uplatňování a účinnosti tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. dubna 2013.

Za Komisi

Neelie KROES

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 67.

(3)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

ČÁST I

Seskupení aplikací

Pro analýzu trendů, potřeb a poptávky prováděnou Komisí jsou důležitá následující seskupení aplikací, která neomezují termíny v aplikacích používané členskými státy při poskytování údajů. Tato seskupení se mají stát východiskem pro strukturované posouzení využívání rádiového spektra s podobnými technickými vlastnostmi a funkcemi a mohou být případně dále rozvíjena pro účely posouzení technologických trendů, budoucích potřeb a poptávky po rádiovém spektru.

1.

Letecké, námořní a civilní radiolokační a navigační systémy

2.

Vysílání (pozemní)

3.

Mobilní buňkové sítě / širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA)

4.

Obranné systémy

5.

Pevné spoje

6.

Inteligentní dopravní systémy (ITS)

7.

Meteorologie

8.

PMR/PAMR

9.

PMSE

10.

PPDR

11.

Radioastronomie

12.

Družicové systémy

13.

Zařízení krátkého dosahu (SRD)

14.

WLAN/RLAN

ČÁST II

Obsah zprávy, kterou má předložit Komise podle článku 4

Je-li to možné v závislosti na úrovni shromážděných údajů, zahrnuje zpráva, kterou má Komise předložit podle čl. 9 odst. 4 rozhodnutí č. 243/2012/EU, alespoň tyto informace:

1)

stav technologických trendů pro využívání příslušného rádiového spektra v oblastech politiky Unie, na něž se vztahuje program politiky rádiového spektra;

2)

budoucí potřeby a poptávku po rádiovém spektru.