25.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/18


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2013 година

за определянето на практически механизми, единни формати и методология във връзка с описа на радиочестотния спектър, установен с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър

(нотифицирано под номер C(2013) 2235)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/195/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

с Решение № 243/2012/ЕС бе въведен опис на текущото използване на радиочестотния спектър, за търговски и публични цели. За да бъде осъществен този опис, е необходимо приемането на изпълнителен акт — от една страна, за да се разработят практически механизми и единни формати за събирането и съобщаването на данни от държавите членки на Комисията относно текущото използване на радиочестотния спектър и, от друга страна, за да се разработи методология за анализ на технологичните тенденции, бъдещите нужди и търсене на спектър в областите на политиката, обхванати от програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPP), с цел установяване на развиващите се и потенциалните съществени употреби на радиочестотния спектър, особено в честотния диапазон от 400 MHz до 6 GHz (наричан по-долу „съответния спектър“).

(2)

Описът следва да подпомогне определянето на радиочестотните ленти, ефикасността на чието текущо използване би могла да бъде подобрена, по-специално на радиочестотни ленти, които биха могли да бъдат подходящи за преразпределяне и предоставяне на възможности за споделено ползване на спектъра с цел да се подкрепят политиките на ЕС, заложени в RSPP, с оглед на съобразяване с технологичните тенденции и бъдещите нужди от радиочестотен спектър въз основа, inter alia, на търсенето от страна на потребителите и операторите в области от политиката на ЕС. С цел да се подпомогне анализът на различните видове използване на радиочестотния спектър от частни, т.е. главно търговски, и от публични, т.е. правителствени, потребители е необходимо да се подобри нивото на детайлност, по-специално за количествените данни за търсенето и предлагането за определени части на радиочестотния спектър или за определени ползвания, тъй като наличните понастоящем данни варират значително по държави членки и в зависимост от това дали радиочестотният спектър се използва за частни, търговски или обществени цели.

(3)

Описът на спектъра следва да се осъществи постепенно с оглед намаляване на административната тежест за държавите членки, като същевременно е нужно определянето на известни приоритети в зависимост от вида използване, като се постави ударение най-напред върху радиочестотните ленти, посочени в член 6 от Решение № 243/2012/ЕС и лентите, свързани с политиките на Съюза, посочени в разпоредбите на член 8 от същото решение. Целта е да се изготви опис, който непрекъснато се усъвършенства и който би могъл да спомогне за постигането на ефикасно управление на спектъра във всички радиочестотни ленти, които са от значение за политиките на Съюза чрез постепенно подобряване на наличието на данни и анализ. Някои от най-неотложните задачи на описа е да се определят най-малко 1 200 MHz подходящ радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги, както е предвидено в член 3, буква б) от Решение № 243/2012/ЕС, както и да се повиши ефикасността и гъвкавостта, inter alia чрез насърчаване, когато е уместно, на колективното и споделеното използване на радиочестотния спектър съгласно член 4, параграф 1 от посоченото решение.

(4)

Данните следва да бъдат предоставяни от държавите членки така, че да са максимално съпоставими, чрез Европейската информационна система за радиочестотите (EFIS) на Европейското бюро по радиокомуникации или пряко до Комисията, в случаите, например когато данни, събирани от публични потребители и национални органи, могат да бъдат ползвани само служебно или поверително. Специалните единни формати за събиране на данните могат да се различават значително в зависимост от вида използване и разглежданата радиочестотна лента, а в някои случаи данните може да не са налични в определен единен формат. С цел все пак да се гарантира, че наличните данни се предоставят на Комисията по ефективен начин за анализ, държавите членки следва да събират данните в машинночитаем формат, така че електронният обмен на данни с Комисията и EFIS да може да се извършва в същия формат.

(5)

Наред с предоставянето на съответните налични данни държавите членки, заедно с Комисията, следва да започнат процес на сътрудничество за подобряване на качеството и съпоставимостта на данните, за да се повиши ефективността на описа по начин, който е подходящ и приложим за конкретната радиочестотна лента, и за да намерят съпоставим формат за данни без налагането на допълнителни административни тежести.

(6)

Допълнителни данни могат да бъдат събирани и при обществените консултации и проучвания. Освен това при описа могат да се използват данни, предоставяни доброволно от държави членки и частни страни, които следят радиочестотния спектър непрекъснато с оглед на управлението му на местно равнище, за да се извършват кръстосани проверки на валидността на данните за лицензиране, да се определя плътността на използване на някои видове разрешителни режими, като например за освободените от лицензиране радиочестотни ленти, и се оценява степента на използване на спектъра в целия ЕС, по-специално на радиочестотните ленти, за които е налице голямо търсене.

(7)

С цел свеждане до минимум на административната тежест и задълженията за държавите членки, при избраната методология за изготвяне на описа следва да се вземат предвид, доколкото е възможно, данните, предоставени от държавите членки в съответствие с Решение 2007/344/ЕО на Комисията от 16 май 2007 година относно хармонизирана достъпност на информацията за използването на радиочестотния спектър в Общността (2). Допълнителна информация, събирана на доброволни начала, като например проучвания, включително от Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, също може да се използва за по-нататъшното попълване на описа.

(8)

Набелязването на радиочестотните ленти, които биха могли да се използват по-ефикасно и, които биха били подходящи за преразпределяне или споделено използване на спектъра, изисква обстойно познаване на действителното използване на радиочестотния спектър, като е за предпочитане то да бъде подкрепено от количествени данни. Това набелязване ще спомогне за намирането на решения за съобразяване с технологичните тенденции, с бъдещите нужди и търсене на радиочестотен спектър, които ще бъдат определени в рамките на анализа, който трябва да се извърши.

(9)

Процесът на описване следва да доведе до непрекъснато подобряване на ефикасното използване на радиочестотния спектър с цел задоволяване на постоянно изменящото се търсене в зависимост от политиките на Съюза и предвид технологичното развитие. Въз основа на горепосоченото и с оглед постигането на целите, посочени в член 9, параграф 1 от Решение № 243/2012/ЕС, Комисията ще изготвя доклади до Европейския парламент и до Съвета. Това би следвало да се извършва редовно в зависимост от времето, необходимо за провеждане на анализа съгласно описа, и от темпото, с което се изменя използването на радиочестотния спектър.

(10)

Макар прозрачността на използването на радиочестотния спектър да е от съществено значение за този опис, тя е съобразена със защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, търговската тайна и държавните тайни съгласно правото на ЕС. Съответните разпоредби включват член 346, параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който на държавите членки се позволява да не предоставят информация, чието разкриване те считат за противоречащо на основните интереси на тяхната сигурност; член 8 от Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (3); Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (4) и приложението към процедурния правилник на Комисията, което урежда боравенето с класифицирана информация от ЕС, включително информация, идваща от ЕС или получена от държави членки, трети държави или международни организации (5).

(11)

В съответствие с член 15 от Решение № 243/2012/ЕС, ефикасността на описа подлежи на преглед през известен период, за да се гарантира, че целите, изброени в посоченото решение, се постигат ефективно и да се определи дали те трябва да бъдат адаптирани. Държавите членки следва да предоставят на Комисията съответната информация.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са съобразени в максимална степен със становището на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър и са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цел

Настоящото решение определя практическите механизми и единните формати за събирането и предоставянето на данни от държавите членки на Комисията относно текущото използване на радиочестотния спектър от 400 MHz до 6 GHz (наричан по-долу „съответния спектър“), както и методологията за анализ на технологичните тенденции, бъдещите нужди и търсене на спектър в области от политиката на ЕС, в съответствие с член 9 от Решение № 243/2012/ЕС за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър.

Член 2

Събиране и предоставяне на данни

С оглед изпълнението на целите по член 9, параграф 1 от Решение № 243/2012/ЕС, държавите членки събират и предоставят по електронен път на Комисията данните, с които разполагат относно правата за използване и действителното използване на съответния спектър съгласно следните разпоредби.

(1)

Държавите членки следят съответната информация, която е вече събрана съгласно Решение № 2007/344/ЕО на Комисията, да бъде предоставена от Европейското бюро по радиокомуникации на Комисията, с оглед свеждане до минимум на административната тежест;

(2)

В допълнение към данните по параграф 1, държавите членки предоставят на Комисията данни, ако са налични на национално равнище, в машинночитаемия формат, използван на национално равнище, включително данни за общественото ползване на радиочестотния спектър, които са необходими на Комисията, за да изпълнява своите задачи съгласно настоящото решение и Решение № 243/2012/ЕС;

(3)

Държавите членки си сътрудничат с Комисията за набавяне на допълнителни данни за използването на радиочестотния спектър към предоставяните съгласно параграф 2, по-специално чрез предоставяне на количествени данни, освен ако считат това за невъзможно предвид национални обстоятелства, като например за брой предаватели, продължителност на употреба и координати или информация за местоположението, разкриващи географския обхват на използването на радиочестотния спектър, както и използвани технологии и условия на споделяне, в съвместим за всички държави членки формат. С оглед намаляване на административната тежест, данните за радиочестотните ленти, които са от значение за постигането на целите, заложени в Решение № 243/2012/ЕС, отчитайки становището на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър, се събират и предоставят, в съответствие с настоящия член, с приоритет. Данните за всички радиочестотни ленти в съответния спектър се събират и предоставят от държавите членки поетапно до 31 декември 2015 г.

Член 3

Определяне на бъдещото търсене на радиочестотния спектър

1.   С цел да подпомогне определянето на бъдещото търсене на спектър, а също и на конкретни радиочестотни ленти, които най-добре могат да отговорят на бъдещите нужди и търсене на радиочестотен спектър, като същевременно отчита в максимална степен становището на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър, Комисията анализира всички данни, събрани съгласно член 2 или по други начини, като например чрез обществени консултации и проучвания, като взема под внимание:

техническата ефикасност на текущото използване;

икономическата ефективност на текущото използване чрез сравнение на възможностите и вариантите отделни честотни ленти да отговорят на бъдещите нужди;

социално-икономическото въздействие върху съществуващите потребители на съответните радиочестотни ленти и съседни на тях ленти.

2.   Анализите, посочени в параграф 1, имат за цел установяване на технологичните тенденции, бъдещите нужди и търсене на радиочестотен спектър в области от политиката на ЕС по отношение на приложенията, групирани по сходство на техническите и функционалните характеристики в част I от приложението, и установяване на развиващите се и потенциалните съществени употреби на радиочестотния спектър. Този анализ, където е необходимо и възможно, съдържа най-малко информацията, посочена в част II от приложението. Комисията осигурява прозрачност посредством провеждане на работни срещи и обществени консултации.

Член 4

Докладване до Европейския парламент и до Съвета

1.   Комисията включва резултатите от анализа, извършен съгласно настоящото решение, както и информацията, посочена в част II на приложението, в редовни доклади, които е длъжна да представя в съответствие с член 9, параграф 4 от Решение № 243/2012/ЕС.

2.   С оглед изпълнението на целите по член 9, параграф 1 от Решение № 243/2012/ЕС и като отчита анализа на технологичните тенденции, бъдещите нужди и търсене на радиочестотен спектър, заедно с анализа на данните, събирани в съответствие с член 2 от настоящото решение, Комисията може да включи в тези доклади възможни конкретни решения в отговор на набелязаните нужди и за максимална ефикасност при използването на радиочестотния спектър, като взема предвид отрицателните страни (включително разходите за потребителите, производителите и финансовия бюджет на Съюза, от една страна, и на държавите членки, от друга) и ползите, заедно с анализ на цялостното въздействие на тези варианти.

Член 5

Поверителност и класифицирана информация

Държавите членки и Комисията осигуряват защитата на информацията, която се смята за поверителна или класифицирана от дадена държава членка, международна институция, Комисията или която и да е трета страна, в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство и по-специално:

поверителна търговска информация,

информация във връзка със защитата на неприкосновеността на личния живот и

информация във връзка с обществената сигурност и отбрана.

Това не засяга правото на компетентните власти да оповестяват информация, когато това е позволено съгласно националното законодателство и ако подобно оповестяване е необходимо за целите на изпълнението на техните задължения. Това оповестяване трябва да е пропорционално и е съобразено със законния интерес на съответната страна да защити информацията, посочена по-горе.

Член 6

Преглед

С оглед подпомагане на Комисията в докладването за функционирането на описа за радиочестотния спектър, държавите членки предоставят на Комисията информация относно прилагането и ефективността на настоящото решение.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2013 година.

За Комисията

Neelie KROES

Заместник-председател


(1)  ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 129, 17.5.2007 г., стр. 67.

(3)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

Групиране на приложенията

Следните групи от приложения представляват интерес при анализа от Комисията на тенденциите, нуждите и търсенето и не ограничават условията за приложения, които използват държавите членки при предоставянето на данни. Тези групи служат като отправна точка за структурирана оценка на използването на радиочестотния спектър със сходни технически и функционални характеристики и могат да бъдат доразвити, по целесъобразност, за оценката на технологичните тенденции, бъдещите нужди и търсене в областта на радиочестотния спектър.

(1)

Въздухоплаване, морска и гражданска радиолокация и навигационни системи

(2)

Радиоразпръскване (наземно)

(3)

Мобилна телефония/широколентови системи за безжичен достъп (BWA)

(4)

Системи за отбрана

(5)

Фиксирани връзки

(6)

Интелигентни транспортни системи (ITS).

(7)

Метеорология

(8)

Мобилна частна телефония (PMR/PAMP)

(9)

Подготовка на програми и на специални прояви

(10)

Гражданска защита и оказване на помощ при бедствия

(11)

Радиоастрономия

(12)

Спътникови системи

(13)

Устройства с малък обсег на действие (SRD)

(14)

Локални компютърни мрежи с безжична връзка/радиовръзка (WLAN/RLAN)

ЧАСТ II

Съдържание на доклада, който се предава от Комисията съгласно член 4

Когато е възможно, в зависимост от нивото на събраните данни, докладът, който следва да бъде представен от Комисията в съответствие с член 9, параграф 4 от Решение № 243/2012/ЕС включва най-малко следната информация:

1)

текущи технологични тенденции в използването на съответния спектър в ЕС в области от политиката, обхванати от програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър;

2)

бъдещи нужди и търсене на радиочестотен спектър.