10.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/53


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/720 HATÁROZATA

(2019. április 30.)

„A repülőgép-üzemanyagokra vonatkozó adómentesség megszüntetése Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről

(az értesítés a C(2019) 3250. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

„A repülőgép-üzemanyagokra vonatkozó adómentesség megszüntetése Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés tárgya a következő: „Felkérjük az Európai Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak a repülőgép-üzemanyagra (kerozinra) vonatkozó adó bevezetését. A légi közlekedési ágazat adókedvezményekben részesül, pedig az üvegházhatásúgáz-kibocsátás egyik leggyorsabban növekvő forrását jelenti.”

(2)

A javasolt polgári kezdeményezés céljai a következők: „Míg a légi közlekedés környezetbarátabb alternatíváira magas adók vonatkoznak, a légi közlekedési ágazat számos igazságtalan adókedvezményben részesül. Európában nem fizetendő adó a repülőgép-üzemanyag után, és a tagállamok nem szabnak ki hozzáadottérték-adót a repülőjegyekre, így a légi közlekedés egyre vonzóbb közlekedési eszközzé válik, annak ellenére, hogy ez okozza a legnagyobb mértékű szén-dioxid-kibocsátást. A kerozin megadóztatása lehetővé tenné, hogy az EU jelentős mértékben növelje a környezetbarátabb mobilitásra fordított forrásokat, tekintettel arra, hogy a közlekedés az üvegházhatásúgáz-kibocsátás tekintetében a leggyorsabban növekvő ágazat.”

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább javítja az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja: minden polgárnak joga van ahhoz, hogy európai polgári kezdeményezés révén részt vegyen az Unió demokratikus életében.

(4)

Ezért a polgárok részvételének ösztönzése és az Unió elérhetőbbé tétele érdekében biztosítani kell, hogy a polgári kezdeményezésre vonatkozó eljárások és feltételek világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak és a polgári kezdeményezés jellegével arányosak legyenek.

(5)

A Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusok fogadhatók el az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 113. cikke alapján a forgalmi adók, a jövedéki adók és a közvetett adók egyéb formáira vonatkozó jogszabályok olyan mértékű harmonizálására irányuló rendelkezések tekintetében, amennyire az ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, működéséhez, és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges.

(6)

A fenti okokból a javasolt polgári kezdeményezés a rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

(7)

Ezen túlmenően a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban a szervezők létrehozták a polgári bizottságot és kijelölték a kapcsolattartó személyeket, továbbá a javasolt polgári kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, illetve nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az EUSZ 2. cikkében foglalt értékeivel.

(8)

„A légi közlekedési üzemanyagokra alkalmazott adómentesség megszüntetése Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezést ezért nyilvántartásba kell venni.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

„A légi közlekedési üzemanyagokra alkalmazott adómentesség megszüntetése Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételre kerül.

2. cikk

Ez a határozat 2019. május 10-én lép hatályba.

3. cikk

E határozat címzettjei „A légi közlekedési üzemanyagokra alkalmazott adómentesség megszüntetése Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés szervezői (a polgári bizottság tagjai), akiket kapcsolattartó személyként Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE és Anastasios PAPACHRISTOU képvisel.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 30-án.

a Bizottság részéről

Frans TIMMERMANS

alelnök


(1)  HL L 65., 2011.3.11., 1. o.