23.2.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 55/11


Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2013 r. — Spectrum Brands (UK) przeciwko OHIM — Philips (STEAM GLIDE)

(Sprawa T-544/11) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy STEAM GLIDE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

2013/C 55/19

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Spectrum Brands (UK) Ltd (Manchester, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat S. Malynicz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo D. Botis, następnie G. Schneider a wreszcie G. Schneider i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat L. Alonso Domingo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 lipca 2011 r. (sprawa R 1289/2010-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku towarowego pomiędzy Koninklijke Philips Electronics NV a Spectrum Brands (UK) Ltd.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Spectrum Brands (UK) Ltd pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i przez Koninklijke Philips Electronics NV.


(1)  Dz.U. C 6 z 7.1.2012.