6.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/17


Beroep ingesteld op 15 september 2010 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

(Zaak C-445/10)

()

2010/C 301/25

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Egerer en A. Alcover San Pedro, gemachtigden)

Verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland

Conclusies

1.

vaststellen dat de Bondsrepubliek Duitsland, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (1), althans door deze bepalingen niet volledig aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

2.

de Bondsrepubliek Duitsland verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 14 mei 2009 verstreken.


(1)  PB L 108, blz. 1.