6.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 301/17


Kanne 15.9.2010 — Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-445/10)

()

2010/C 301/25

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Egerer ja A. Alcover San Pedro)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii seuraavaa:

On todettava, että Saksanliittotasavalta ei ole noudattanut Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14.3.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2 (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ei ainakaan ole ilmoittanut kaikkia näitä toimenpiteitä komissiolle.

Saksan liittotasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin täytäntöönpanon määräaika on päättynyt 14.5.2009.


(1)  EUVL L 108, s. 1.