6.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/17


Иск, предявен на 15 септември 2010 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

(Дело C-445/10)

()

2010/C 301/25

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Egerer и A. Alcover San Pedro)

Ответник: Федерална република Германия

Искания на ищеца

да се установи, че като по не е приела всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (1), или при всички положения като не е уведомила Комисията за приетите разпоредби, Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по тази директива;

да се осъди Федерална република Германия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 14 май 2009 г.


(1)  ОB L 108, стр. 1.