31994D0673Úřední věstník L 266 , 15/10/1994 S. 0011 - 0011
Finské zvláštní vydání: Kapitola 18 Svazek 1 S. 0005
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 18 Svazek 1 S. 0005


Rozhodnutí Rady

ze dne 10. října 1994

o společném postoji týkajícím se pozastavení některých omezení obchodního styku s Jugoslávskou svazovou republikou (Srbsko a Černá Hora), zaujatém na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii

(94/673/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek J.2 této smlouvy,

s ohledem na rezoluci 943 (1994) přijatou Radou bezpečnosti Organizace spojených národů dne 23. září 1994,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V souladu s rezolucí 943 (1994) přijatou Radou bezpečnosti Organizace spojených národů dne 23. září 1994 se pozastavují některá omezení obchodního styku s Jugoslávskou svazovou republikou (Srbsko a Černá Hora).

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku.

V Lucemburku dne 10. října 1994.

Za Radu

předseda

Th. Waigel

--------------------------------------------------