16.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/369


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 17 d.

dėl bendrosios įmonės SESAR 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2013/626/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į bendrosios įmonės SESAR 2011 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės SESAR 2011 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2013 m. vasario 12 d. rekomendaciją (05755/2013 – C7–0040/2013),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (4), ypač į jo 4b straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (5), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7–0101/2013),

1.

patvirtina bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės SESAR 2011 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 6, 2013 1 10, p. 46.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 64, 2007 3 2, p. 1.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2013 m. balandžio 17 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės SESAR 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į bendrosios įmonės SESAR 2011 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės SESAR 2011 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2013 m. vasario 12 d. rekomendaciją (05755/2013 – C7–0040/2013),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (4), ypač į jo 4b straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (5), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7–0101/2013),

A.

kadangi bendroji įmonė SESAR (Bendroji įmonė) įsteigta 2007 m. vasario mėn., kad vykdytų Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų (SESAR) programą, kurios tikslas – Europoje modernizuoti oro eismo valdymą,

B.

kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2007 m. rugpjūčio mėn.,

C.

kadangi Bendrajai įmonei priklausys visas materialusis ir nematerialusis turtas, kurį ji sukuria ar kuris jai perduodamas SESAR projekto rengimo etapui pagal konkrečius susitarimus su jos nariais,

D.

kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pakankamas patvirtinimas, kad Bendrosios įmonės 2011 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

E.

kadangi 2010 m. balandžio mėn. Audito Rūmai pateikė Nuomonę Nr. 2/2010 dėl bendrosios įmonės SESAR finansinių taisyklių,

F.

kadangi SESAR projekto 2008–2013 m. rengimo etapui skirtą biudžetą sudaro 2 100 000 000 EUR,

Biudžeto ir finansų valdymas

1.

atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės 2011 finansinių metų galutiniame biudžete buvo numatyta 148 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 91 700 000 EUR mokėjimų asignavimų; taip pat pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 99,4 % ir 82,4 %;

2.

pažymi, kad 2011 m. pabaigoje Bendrosios įmonės biudžeto rezultatas buvo teigiamas ir siekė 15 600 000 EUR, įplaukų suma – 91 200 000 EUR, o mokėjimų suma – 75 600 000 EUR; pažymi, kad tokia padėtis susidarė dėl šių priežasčių:

Bendrosios įmonės narių įnašai: 34 000 000 EUR,

ankstesniųjų metų biudžeto rezultatas ir kiti įplaukų šaltiniai: 57 200 000 EUR,

Bendrosios įmonės mokėjimai: 75 600 000 EUR,

teigiamas biudžeto rezultatas: 15 600 000 EUR;

3.

pabrėžia, kad 15 300 000 EUR siekiantys metų pabaigos indėliai banko sąskaitose vis dar yra biudžeto subalansuotumo principo pažeidimas; patvirtina, kad padaryta teigiama pažanga, atsižvelgiant į tai, kad indėliai banko sąskaitose 2010 m. pabaigoje siekė 57 200 000 EUR, o 2009 m. pabaigoje – 86 800 000 EUR; ragina Bendrąją įmonę toliau įgyvendinti konkrečias priemones, kad būtų subalansuotas biudžetas;

4.

ragina Bendrąją įmonę toliau dėti pastangas siekiant užtikrinti patikimą finansų valdymą ir tolesnį biudžeto principų laikymąsi; taip pat pažymi, kad 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrojoje įmonėje buvo užimti 34 etatai iš 39 patvirtintųjų pagal jos etatų planą;

Vidaus kontrolės sistemos

5.

džiaugiasi, kad 2011 m. nepriklausomam išorės auditoriui atlikus Bendrosios įmonės veiklos procedūrų patikrą paaiškėjo, kad vidaus kontrolės sistemos veikia efektyviai; pažymi, kad 2012 m. balandžio mėn. apskaitos pareigūnas pagal Bendrosios įmonės finansines taisykles oficialiai patvirtino atitinkamas veiklos procedūras, tačiau tik po to, kai Audito Rūmai pakartotinai pateikė pastabas;

Vidaus audito funkcija

6.

džiaugiasi, kad 2011 m. lapkričio mėn., po to, kai buvo išaiškinti su veikla susiję Komisijos vidaus audito tarnybos ir Bendrosios įmonės vidaus audito funkcijos vaidmenys, Bendrosios įmonės administracinė valdyba priėmė Bendrosios įmonės 2012–2014 m. suderintą Vidaus audito tarnybos strateginį audito planą; tikisi, kad bus informuotas apie Strateginio audito plano įgyvendinimo rezultatus, ir atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė įsteigta 2007 m. vasario mėn.;

Vėluojami mokėti narystės mokesčiai

7.

apgailestauja dėl to, kad Bendrosios įmonės nariai nesilaikė termino, nustatyto grynųjų pinigų metiniam įnašui sumokėti; pažymi, kad 2011 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje dar buvo likę 17 neįvykdytų grąžinamųjų pavedimų iš viso 3 700 000 EUR sumai ir kad 2011 m. pabaigoje vienas narys dar visai nebuvo sumokėjęs savo metinio įnašo; atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad iki metų pabaigos nesumokėti narių įnašai gauti 2012 m. vasario mėn.; vis dėlto ragina Bendrąją įmonę užtikrinti, kad jos nariai laikytųsi grynųjų pinigų metinio įnašo, kuris sudaro 10 % viso jų įnašo į projektą, sumokėjimo terminų, nustatytų sutartyse;

Programos SESAR tikslai

8.

patvirtina, kad Bendroji įmonė 2011 m. pabaigoje buvo atsakinga už 310 mokslinių tyrimų ir plėtros bei valdymo projektų, iš kurių 282 yra vykdomi; pabrėžia, kad Bendrosios įmonės valdomas parengiamasis etapas turėtų pasibaigti 2016 m.; ragina Bendrąją įmonę panaudoti visus jai suteiktus finansinius išteklius, kad laiku pabaigtų kurti SESAR programai diegti reikalingą technologiją;

9.

pripažįsta pagrindinį Bendrosios įmonės įnašą kuriant modernizuotą Europos oro eismo valdymo sistemą; ragina valstybes nares laikytis savo įsipareigojimo siekti Bendro Europos dangaus tikslo, kurio įgyvendinimas glaudžiai susijęs su SESAR programos įgyvendinimu;

10.

ragina Bendrąją įmonę toliau informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie projektų, vykdomų pagal programą SESAR, įgyvendinimo padėtį ir pateikti pasiektus rezultatus;

11.

pažymi, kad Bendroji įmonė yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė ir kad viešieji ir privatūs interesai yra susipynę; primena, kad steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir Eurokontrolė, kuriai atstovauja jos Agentūra, taip pat 15 oro navigacijos pramonės viešųjų ir privačiųjų įmonių; atkreipia dėmesį į būtinybę šiomis aplinkybėmis užtikrinti, kad galimi interesų konfliktai nebūtų ignoruojami, bet būtų tinkamai sprendžiami;

Kiti klausimai

12.

dar kartą ragina Audito Rūmus per pagrįstą laikotarpį Parlamentui pateikti specialiąją ataskaitą bendrais klausimais, kurių kyla dėl bendrųjų įmonių pobūdžio ir kuriuos turėtų spręsti bendrosios įmonės ir jų partneriai tam, kad užtikrintų papildomą šių įmonių naudą ir efektyvų Sąjungos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programų vykdymą; be to, pažymi, kad į tą ataskaitą reikėtų įtraukti bendrųjų įmonių steigimo ir struktūros veiksmingumo vertinimą.


(1)  OL C 6, 2013 1 10, p. 46.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 64, 2007 3 2, p. 1.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.