ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.211.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 211

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 16. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 211/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 204, 9.7.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 211/02

Atzinums 1/08: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 30. novembra atzinums — Eiropas Kopienu Komisija (Atzinums, kas sniegts saskaņā ar EKL 300. panta 6. punktu — Vispārējais nolīgums par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) — Specifisko saistību grafiks — Nolīgumu noslēgšana par kompensāciju piešķiršanu, ņemot vērā atsevišķu saistību grozīšanu un atcelšanu pēc jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai — Dalīta kompetence — Juridiskie pamati — Kopējā tirdzniecības politika — Kopējā transporta politika)

2

2011/C 211/03

Atzinums 1/09: Tiesas (plēnums) 2011. gada 8. marta atzinums — Eiropas Savienības Padome (Atzinums, kas sniegts saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu — Nolīguma projekts — Vienotas sistēmas izveide strīdu izskatīšanai patentu jomā — Eiropas un Kopienas Patentu tiesa — Minētā projekta saderīgums ar Līgumiem)

2

2011/C 211/04

Lieta C-485/07: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 26. maija spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk un S. Sariisik (EEK un Turcijas asociācija — Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Dzīvesvietas klauzulu atcelšana — Piemērošanas joma — Papildu piemaksa invaliditātes pensijai, ko uzņēmēja dalībvalsts maksā, lai saņēmējiem nodrošinātu iztikas minimumu — Valsts tiesību aktu grozīšana — Minētās piemaksas atcelšana, ja saņēmēja dzīvesvieta ir ārpus attiecīgās dalībvalsts teritorijas)

3

2011/C 211/05

Lieta C-306/08: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 26. maija spriedums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 93/37/EEK un 2004/18/EK — Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras — Valensijas autonomās kopienas pilsētplānošanas tiesību akti)

3

2011/C 211/06

Apvienotās lietas no C-165/09 līdz C-167/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 26. maija spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Stichting Natuur en Milieu u.c. (C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu u.c. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland un Stichting Natuur en Milieu u.c. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Vide — Direktīva 2008/1/EK — Spēkstacijas būvniecības un ekspluatācijas atļauja — Direktīva 2001/81/EK — Valstīm noteiktā maksimāli pieļaujamā emisija dažām atmosfēru piesārņojošām vielām — Dalībvalstu pilnvaras pārejas periodā — Tieša iedarbība)

4

2011/C 211/07

Lieta C-538/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 26. maija spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 92/43/EEK — 6. panta 3. punkts — Īpaši aizsargājamas teritorijas — Plānu vai projektu, kas var būtiski ietekmēt aizsargātu teritoriju, atbilstošs novērtējums — Plānu vai projektu, uz kuriem attiecas paziņošanas kārtība, atbrīvošana no novērtējuma — Nepareiza transpozīcija)

5

2011/C 211/08

Lieta C-293/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 26. maija spriedums (Landesgericht Innsbruck (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gebhard Stark/DAS Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (Juridisko izdevumu apdrošināšana — Direktīva 87/344/EEK — 4. panta 1. punkts — Apdrošinājuma ņēmēja tiesības brīvi izvēlēties advokātu — Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par izdevumiem par apdrošinātā pārstāvību tiesvedībā ierobežošana — Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa tādā apmērā, kas atbilst summai, ko prasa advokāts ar prakses vietu tiesas, kuras kompetencē ietilpst izskatīt lietu pirmajā instancē, teritoriālajā pakļautībā)

6

2011/C 211/09

Lieta C-344/09: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 24. marta rīkojums (Mora Kommun (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — sūdzības, kuru iesniedza Dan Bengtsson, izskatīšanas ietvaros (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Jēdziens “valsts tiesa” — Strīda un tādas procedūras, kuras noslēgumā paredzēts pieņemt tiesas nolēmumu, nepieciešamība — Tiesas kompetences neesamība)

6

2011/C 211/10

Lieta C-519/09: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 7. aprīļa rīkojums (Arbeitsgericht Wuppertal (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Sociālā politika — Darba laika organizēšana — Direktīva 2003/88/EK — Piemērojamība personām — Ikgadējais atvaļinājums, kas pārklājas ar slimības atvaļinājumu — Kompensācijas maksājums slimības gadījumā — “Darba ņēmēja” jēdziens — Uz darbiniekiem attiecināmais tiesiskais regulējums par ierēdņu gadskārtējo atvaļinājumu (“Dienstordnungsangestellte”))

6

2011/C 211/11

Apvienotās lietas C-136/10 un C-178/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 8. aprīļa rīkojums (Curtea de Apel Târgu — Mureș (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Daniel Ionel Obreja/Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL (C-178/10) (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Iekšējie nodokļi — LESD 110. pants — Piesārņojuma nodoklis, ko iekasē transportlīdzekļu pirmās reģistrācijas brīdī)

7

2011/C 211/12

Lieta C-151/10: Tiesas (sestā palāta) 2011. gada 7. aprīļa rīkojums (Arbeidshof te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Reglamenta 104. pants 3. punkta pirmā daļa — Direktīva 97/81/EK — Vienlīdzīga attieksme pret nepilna darba un pilna darba laika darba ņēmējiem — Diskriminācija — Administratīvs šķērslis, kas var ierobežot nepilna darba laika darba iespējas — Līgumu un darba laika grafiku obligāta izziņošana un uzglabāšana)

7

2011/C 211/13

Lieta C-336/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 8. aprīļa rīkojums (Curtea de Apel Craiova (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Iekšējie nodokļi — LESD 110. pants — Piesārņojuma nodoklis, ko iekasē, pirmo reizi reģistrējot transportlīdzekli)

8

2011/C 211/14

Lieta C-418/10 P: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 28. marta rīkojums — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Stabilator sp. z o.o. (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iebildumu process — Agrāka preču zīme “STABILAT” — Grafisks apzīmējums “stabilator” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Preču un pakalpojumu līdzības neesamība)

8

2011/C 211/15

Lieta C-609/10 P: Tiesas 2011. gada 14. aprīļa rīkojums — Dieter C. Umbach/Eiropas Komisija (Apelācija — Piekļuve iestāžu dokumentiem — “TACIS programma” — Komisijas noslēgts līgums — Līguma izbeigšana — Strīds līgumslēdzēju pušu starpā — Pieteikums piešķirt piekļuvi dokumentiem — Acīmredzama nepieņemamība)

9

2011/C 211/16

Apvienotās lietas C-29/11 un C-30/11: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 8. aprīļa rīkojums (Tribunalul Suceava (Rumānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11) (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Iekšējie nodokļi — LESD 110. pants — Piesārņojuma nodoklis, ko iekasē, pirmo reizi reģistrējot transportlīdzekli)

9

2011/C 211/17

Lieta C-92/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 28. februārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

10

2011/C 211/18

Lieta C-168/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 6. aprīlī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Manfred Beker un Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

10

2011/C 211/19

Lieta C-182/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 18. aprīlī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — Econord Spa/Comune di Cagno un Comune di Varese

10

2011/C 211/20

Lieta C-183/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 18. aprīlī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — Econord Spa/Comune di Solbiate un Comune di Varese

11

2011/C 211/21

Lieta C-187/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 20. aprīlī iesniedza Tribunale di Treviso (Itālija) — kriminālprocess pret Elena Vermisheva

11

2011/C 211/22

Lieta C-188/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 20. aprīlī iesniedza Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) — Peter Hehenberger/Austrijas Republika

11

2011/C 211/23

Lieta C-191/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 15. februāra spriedumu lietā T-213/09 Yorma's AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi); otra lietas dalībniece: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, 2011. gada 20. aprīlī iesniedza Yorma's AG

12

2011/C 211/24

Lieta C-192/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

13

2011/C 211/25

Lieta C-197/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 28. aprīlī iesniedza Cour constitutionnelle (Beļģija) — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele/Gouvernement flamand

13

2011/C 211/26

Lieta C-207/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 2. maijā iesniedza Commissione tributaria regionale di Milano (Itālija) — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

14

2011/C 211/27

Lieta C-208/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 24. marta spriedumu lietā T-36/10 Internationaler Hilfsfond e.V./Komisija 2011. gada 29. aprīlī iesniedza Internationaler Hilfsfonds e.V.

14

2011/C 211/28

Lieta C-210/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 9. maijā iesniedza Cour de cassation (Beļģija) — État belge/Medicom sprl

15

2011/C 211/29

Lieta C-211/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 9. maijā iesniedza Cour de cassation (Beļģija) — État belge/Maison Patrice Alard sprl

15

2011/C 211/30

Lieta C-223/11: Prasība, kas celta 2011. gada 13. maijā — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

16

2011/C 211/31

Lieta C-225/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 13. maijā iesniedza Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

16

2011/C 211/32

Lieta C-226/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 16. maijā iesniedza Cour de cassation (Francija) — Expedia Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

17

2011/C 211/33

Lieta C-228/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 16. maijā iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) — Melzer/MF Global UK Ltd

17

2011/C 211/34

Lieta C-235/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2011. gada 3. marta spriedumu lietā T-589/08 Evropaïki Dynamiki/Komisija 2011. gada 17. maijā iesniedza Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

17

2011/C 211/35

Lieta C-240/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 8. marta spriedumu lietā T-37/05 World Wide Tobacco España/Komisija 2011. gada 19. maijā iesniedza World Wide Tobacco España, S.A.

18

2011/C 211/36

Lieta C-247/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 3. marta spriedumu apvienotajās lietās T-117/07 un T-121/07 Areva u.c./Komisija 2011. gada 24. maijā iesniedza Areva

18

2011/C 211/37

Lieta C-253/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otra palāta) 2011. gada 3. marta spriedumu apvienotajās lietās T-117/07 un T-121/07 Areva u.c./Komisija 2011. gada 25. maijā iesniedza Alstom, T&D Holding, agrāk Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, agrāk Areva T&D SA, Alstom Grid AG, agrāk Areva T&D AG

19

2011/C 211/38

Lieta C-219/09: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 15. aprīļa rīkojums (Tribunale di Milano (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vitra Patente AG/High Tech Srl

20

2011/C 211/39

Lieta C-158/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 30. marta rīkojums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

21

2011/C 211/40

Lieta C-227/10: Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 10. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

21

2011/C 211/41

Lieta C-241/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 7. aprīļa rīkojums (Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Harald Jung, Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, piedaloties Finanzamt Salzburg-Stadt

21

2011/C 211/42

Lieta C-306/10: Tiesas piektās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 10. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

21

2011/C 211/43

Lieta C-374/10: Tiesas piektās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 12. aprīļa rīkojums — Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste

21

2011/C 211/44

Lieta C-380/10: Tiesas septītās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 17. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Somijas Republika

21

2011/C 211/45

Lieta C-445/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 21. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

21

2011/C 211/46

Lieta C-471/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 7. aprīļa rīkojums (Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Martin Wohl, Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, piedaloties Finanzamt Salzburg-Stadt

21

 

Vispārējā tiesa

2011/C 211/47

Lieta T-206/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 7. jūnija spriedums — Total un Elf Aquitaine/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Metakrilātu tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Tiesības uz aizstāvību — Nevainīguma prezumpcija — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Sodu un sankciju individualizācijas princips — Likumpārkāpumu un sodu tiesiskuma princips — Labas pārvaldības princips — Tiesiskās drošības princips — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Naudas sodi — Naudas soda samaksas pienākuma noteikšana sabiedrību grupā)

22

2011/C 211/48

Lieta T-217/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 7. jūnija spriedums — Arkema France u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Metakrilātu tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Labas pārvaldības princips — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Konkrētā ietekme uz tirgu — Naudas soda preventīvā iedarbība — Recidīvs — Princips non bis in idem — Samērīguma princips — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Nolīgumu faktiska nepiemērošana — Naudas soda samaksas pienākuma noteikšana sabiedrību grupā — Neierobežota kompetence)

22

2011/C 211/49

Lieta T-471/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 7. jūnija spriedums — Toland/Parlaments (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Revīzijas ziņojums par deputātu palīgu kompensācijām — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar lēmuma pieņemšanas procesa aizsardzību)

23

2011/C 211/50

Lieta T-507/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 7. jūnija spriedums — Psytech International/ITSB — Institute for Personality & Ability Testing (“16PF”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “16PF” — Absolūti atteikuma pamatojumi — Atšķirtspēja — Aprakstoša rakstura neesamība — Apzīmējumu, kas kļuvuši ierasti, neesamība — Ļaunticības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

23

2011/C 211/51

Lieta T-489/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija rīkojums — Power-One Italy/Komisija (Prasība par zaudējumu atlīdzību — Ar finanšu instrumentu LIFE+ līdzfinansēts projekts — Jaunas enerģijas piegādes sistēmas attīstīšana mobilo telefonu tīkliem (projekts “Pneuma”) — Procedūras nepareiza izmantošana — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība)

23

2011/C 211/52

Lieta T-176/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija rīkojums — Government of Gibraltar/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — Lēmums 2009/95/EK — Kopienas nozīmes teritoriju saraksts Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam — Gibraltāra teritoriālo ūdeņu zonas un atklātās jūras sektora iekļaušana Kopienas nozīmes teritorijā ar nosaukumu “Estrecho oriental” — Daļēja atcelšana — Nedalāmība — Nepieņemamība)

24

2011/C 211/53

Lieta T-493/09 P: Vispārējās tiesas 2011. gada 23. maija rīkojums — Y/Komisija (Apelācija — Civildienests — Līgumdarbinieki — Atlaišana — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

24

2011/C 211/54

Lieta T-115/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 24. maija rīkojums — Apvienotā Karaliste/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — Lēmums 2010/45/ES — Kopienas nozīmes teritoriju saraksts Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam — Nepārsūdzams akts — Apstiprinošs akts — Nepieņemamība)

24

2011/C 211/55

Lieta T-198/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 20. janvāra spriedumu lietā F-121/07 Strack/Komisija 2011. gada 30. martā iesniedza Guido Strack

25

2011/C 211/56

Lieta T-228/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 15. februāra spriedumu lietā F-68/09 Barbin/Parlaments 2011. gada 26. aprīlī iesniedza Florence Barbin

26

2011/C 211/57

Lieta T-229/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — Inglewood u.c./Parlaments

26

2011/C 211/58

Lieta T-234/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 4. februāra rīkojumu lietā F-34/10 Arango Jaramillo u.c./EIB 2011. gada 28. aprīlī iesniedza Oscar Orlando Arango Jaramillo u.c.

27

2011/C 211/59

Lieta T-242/11: Prasība, kas celta 2011. gada 9. maijā — Kaltenbach & Voigt/ITSB (“3D eXam”)

27

2011/C 211/60

Lieta T-248/11: Prasība, kas celta 2011. gada 12. maijā — International Engine Intellectual Property Company/ITSB (“PURE POWER”)

28

2011/C 211/61

Lieta T-255/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. maijā — Fellah/Padome

28

2011/C 211/62

Lieta T-257/11: Prasība, kas celta 2011. gada 23. maijā — Pangyrus/ITSB — RSVP Design (“COLOURBLIND”)

29

2011/C 211/63

Lieta T-260/11: Prasība, kas celta 2011. gada 19. maijā — Spānija/Komisija

29

2011/C 211/64

Lieta T-264/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 8. marta spriedumu lietā F-59/09 De Nicola/EIB 2011. gada 21. maijā iesniedza Carlo De Nicola

30

2011/C 211/65

Lieta T-267/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. maijā — Video Research USA/ITSB (“VR”)

31

2011/C 211/66

Lieta T-269/11: Prasība, kas celta 2011. gada 23. maijā — Xeda International/Komisija

31

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2011/C 211/67

Lieta F-35/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. aprīlī — ZZ/Parlaments

33

2011/C 211/68

Lieta F-57/11: Prasība, kas celta 2011. gada 23. maijā — ZZ/Komisija

33

2011/C 211/69

Lieta F-58/11: Prasība, kas celta 2011. gada 23. maijā — ZZ u.c./EIB

34

2011/C 211/70

Lieta F-59/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. maijā — ZZ/ITSB

34

2011/C 211/71

Lieta F-60/11: Prasība, kas celta 2011. gada 25. maijā — ZZ pret ECB

35


LV