ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 175

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
5. julij 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 783/2007 z dne 25. junija 2007 o odobritvi odstopanj Bolgariji in Romuniji od nekaterih določb Uredbe (ES) št. 2371/2002 glede referenčnih ravni ribiškega ladjevja

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 784/2007 z dne 4. julija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 785/2007 z dne 4. julija 2007 o izdaji dovoljenja za pripravek 6-fitaze EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) kot krmnega dodatka ( 1 )

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 786/2007 z dne 4. julija 2007 o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-mananazo EC 3.2.1.78 (Hemicell) kot krmnega dodatka ( 1 )

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 787/2007 z dne 4. julija 2007 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti ( 1 )

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 788/2007 z dne 4. julija 2007 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 25. junija do 2. julija 2007 v okviru tarifne kvote Skupnosti, odprte z Uredbo (ES) št. 969/2006 za koruzo

26

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 789/2007 z dne 4. julija 2007 o enajsti spremembi Uredbe (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 790/2007 z dne 4. julija 2007 o prepovedi ribolova na morski list v coni IIIa ter vodah ES con IIIb, IIIc in IIId za plovila, ki plujejo pod švedsko zastavo

29

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/460/ES

 

*

Sklep št. 1/2007 Sveta ministrov AKP-ES z dne 25. maja 2007 o prerazporeditvi dela rezerve Devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS) za dolgoročni razvoj v sredstva Devetega ERS za regionalno sodelovanje in povezovanje, dodeljena za sodelovanje znotraj AKP

31

 

 

2007/461/ES

 

*

Sklep št. 2/2007 Sveta ministrov AKP-ES z dne 25. maja 2007 glede odločitve o dodatnih dvostranskih prispevkih, ki jih upravlja Komisija, za podporo ciljem mirovne pomoči za Afriko

35

 

 

2007/462/ES

 

*

Sklep št. 3/2007 Sveta ministrov AKP-ES z dne 25. maja 2007 o spremembi Sklepa št. 3/2001 o dodelitvi sredstev iz 8. in 9. Evropskega razvojnega sklada Somaliji

36

 

 

Komisija

 

 

2007/463/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 4. julija 2007 o spremembi Odločbe 2005/942/ES o pooblastilu državam članicam za odločanje v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES o zagotovilih, danih v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, proizvedenim v tretjih državah (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3173)

37

 

 

Popravki

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 743/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave (UL L 169, 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/1


UREDBA SVETA (ES) št. 783/2007

z dne 25. junija 2007

o odobritvi odstopanj Bolgariji in Romuniji od nekaterih določb Uredbe (ES) št. 2371/2002 glede referenčnih ravni ribiškega ladjevja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 12 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) določa referenčne ravni, ki se jih kot vsoto ciljev Večletnega usmerjevalnega programa 1997–2002 za vsak segment določi za ladjevje vsake države članice.

(2)

Bolgarija in Romunija nimata ciljev v smislu člena 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(3)

Referenčne ravni se za novi državi članici lahko določijo samo glede na raven njunega ladjevja ob pristopu. Vendar pa bi bile v tem primeru obveznosti iz člena 11(2) in (4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 odvečne, saj bi se prekrivale z obveznostmi, ki izhajajo iz sistema vstopa/izstopa, določenega v členu 13 navedene uredbe.

(4)

Zato za Bolgarijo in Romunijo ni primerno določiti referenčnih ravni iz člena 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002, niti zanju uporabiti člena 11(2) in (4) navedene uredbe, saj to ne bi vplivalo na upravljanje ladjevja novih držav članic.

(5)

Zato je treba Bolgariji in Romuniji odobriti odstopanje od navedenih določb iz Uredbe (ES) št. 2371/2002 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem se člen 11(2) in (4) ter člen 12 Uredbe (ES) št. 2371/2002 ne uporabljata za Bolgarijo in Romunijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. junija 2007

Za Svet

Predsednica

A. SCHAVAN


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 784/2007

z dne 4. julija 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 4. julija 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 785/2007

z dne 4. julija 2007

o izdaji dovoljenja za pripravek 6-fitaze EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za odobritev takega dovoljenja.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva uvrstitev dovoljenja za novo uporabo pripravka 6-fitaze EC 3.1.3.26, ki ga proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), kot krmnega dodatka za piščance za pitanje, purane za pitanje, kokoši nesnice, race za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba 6-fitaze EC 3.1.3.26, ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 1743/2006 (2) dovoljena brez časovne omejitve za piščance za pitanje.

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za dovoljenje za piščance za pitanje, purane za pitanje, kokoši nesnice, race za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje ter svinje. Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 17. oktobra 2006 navedla, da pripravek 6-fitaza EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), ki ga proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje (3). Poleg tega je ugotovila, da navedeni pripravek ne pomeni kakršnega koli drugega tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo izdajo dovoljenja. V skladu z navedenim mnenjem uporaba pripravka za to dodatno kategorijo živali ni škodljiva. Agencija v mnenju priporoča ustrezne ukrepe za varnost uporabnikov. Ne upošteva pa potrebe po posebnih zahtevah za spremljanje po začetku trženja. To mnenje potrjuje tudi poročilo referenčnega laboratorija Skupnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 1831/2003, o analiznih metodah prehranskih dodatkov.

(6)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za registracijo iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba registrirati uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, opredeljen v Prilogi, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, je registriran kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 329, 25.11.2006, str. 16.

(3)  Mnenje znanstvenega odbora za dodatke k prehrani in proizvode ali snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali, o varnosti in učinkovitosti encimskih pripravkov Phyzyme™ XP 5000L in Phyzyme™ XP 5000G kot krmnih dodatkov za piščance za pitanje, kokoši nesnice, purane za pitanje, race za pitanje, odstavljene pujske in svinje v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003. Sprejeto 17. oktobra 2006. EFSA Journal [Bilten EFSA] (2006) 404, 1–20.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika registracije

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti registracije

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcijska skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fitaza

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Sestava dodatka:

Pripravek 6-fitaza (EC 3.1.3.26)

proizvajalec Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

z najmanjšo aktivnostjo:

 

v trdni obliki: 5 000 FTU (1)/g

 

v tekoči obliki: 5 000 FTU/ml

 

Lastnosti aktivne snovi:

 

6-fitaza (EC 3.1.3.26)

 

proizvajalec Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analizna metoda (2)

Kolorimetrična metoda, s katero se meri anorganski fosfat, ki ga encim sprošča iz substrata fitata.

Piščanci za pitanje

250 FTU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za uporabo v krmi, ki vsebuje več kot 0,23 % fitinsko vezanega fosforja.

3.

Za pujske (odstavljene) do 35 kg telesne teže.

4.

Priporočeni odmerki na kilogram popolne krmne mešanice:

piščanci za pitanje: 500–750 FTU;

purani za pitanje: 250–1 000 FTU;

kokoši nesnice: 150–900 FTU;

race za pitanje: 250–1 000 FTU;

pujski (odstavljeni): 500–1 000 FTU;

prašiči za pitanje: 500–1 000 FTU;

svinje: 500 FTU.

25. julija 2017

Purani za pitanje

250 FTU

Kokoši nesnice

150 FTU

Race za pitanje

250 FTU

Pujski (odstavljeni)

250 FTU

Prašiči za pitanje

250 FTU

Svinje

500 FTU


(1)  En FTU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz substrata natrijevega fitata na minuto pri pH 5,5 in 37 °C.

(2)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 786/2007

z dne 4. julija 2007

o izdaji dovoljenja za endo-1,4-beta-mananazo EC 3.2.1.78 (Hemicell) kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za odobritev takega dovoljenja.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za uvrstitev uporabe pripravka endo-1,4-beta-mananaze EC 3.2.1.78 (Hemicell), ki ga proizvaja Bacillus lentus (ATCC 55045), kot krmnega dodatka za piščance za pitanje v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 21. novembra 2006 navedla, da pripravek endo-1,4-beta-mananaza EC 3.2.1.78, ki ga proizvaja Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell), nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje (2). Poleg tega je ugotovila, da navedeni pripravek ne pomeni kakršnega koli drugega tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo izdajo dovoljenja. Agencija v mnenju priporoča ustrezne ukrepe za varnost uporabnikov. Ne upošteva pa potrebe po posebnih zahtevah za spremljanje po začetku trženja. To mnenje potrjuje tudi poročilo o analiznih metodah prehranskih dodatkov v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljen v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, opredeljen v Prilogi, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  Mnenje znanstvenega odbora za dodatke k prehrani in proizvode ali snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali, o varnosti in učinkovitosti encimskega pripravka Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mananaza) kot krmnega dodatka za piščance za pitanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003. Sprejeto 21. novembra 2006. EFSA Journal [Bilten EFSA] (2006) 412, 1–12.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika registracije

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti registracije

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4a3

ChemGen Corp., ki jo predstavlja Disproquima S.L.

Endo-1,4-beta-mananaza

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Sestava dodatka:

Pripravek endo-1,4-beta-mananaze, ki jo proizvaja Bacillus lentus (ATCC 55045), z najmanjšo aktivnostjo:

v tekoči obliki:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Lastnosti aktivne snovi:

Endo-1,4-beta-mananaza, ki jo proizvaja Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analizna metoda (2)

Test reduktivnega sladkorja za endo-1,4-beta-mananazo s kolorimetrično reakcijo reagenta dinitrosalicilne kisline na donos reduktivnega sladkorja.

Piščanci za pitanje

79 200 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Zaščita za dihala med ravnanjem ter zaščitna očala.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z galaktomananom – vsebuje hemiceluloze (npr. soja, koruza).

25. julij 2017


(1)  Ena enota aktivnosti je opredeljena kot količina encima, ki proizvede 0,72 mikrograma reduktivnih sladkorjev (enakovrednih manozi) iz manana, ki vsebujejo substrat (gumija iz zrn rožičevca) na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.

(2)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 787/2007

z dne 4. julija 2007

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 je vzpostavila seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005 (2).

(2)

V skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 2111/2005 so nekatere države članice Komisiji predložile podatke, ki so pomembni pri posodabljanju seznama Skupnosti. Pomembne podatke so predložile tudi tretje države. Zato je treba seznam Skupnosti posodobiti.

(3)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 2111/2005 in členom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 473/2006 z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005 (3), je država članica zahtevala posodobitev seznama Skupnosti.

(4)

Komisija je vse zadevne letalske prevoznike obvestila neposredno ali, kadar to ni bilo mogoče, prek organov, odgovornih za njihov regulativni nadzor, pri čemer je navedla bistvena dejstva in razloge, ki so podlaga za odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov v Skupnosti ali za spremembo pogojev za prepoved opravljanja letov za letalskega prevoznika, ki je vključen na seznam Skupnosti.

(5)

Komisija je zadevnim letalskim prevoznikom omogočila vpogled v dokumente, ki so jih zagotovile države članice, da predložijo pisne pripombe in da v 10 delovnih dneh pripravijo ustno predstavitev Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu, ustanovljenemu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (4).

(6)

Komisija, v posameznih primerih pa tudi nekatere države članice, se je posvetovala z organi, ki so odgovorni za regulativni nadzor zadevnih letalskih prevoznikov.

(7)

Pakistan International Airlines je 14. maja 2007 Komisiji predložil korekcijski akcijski načrt skupaj z dokazi, ki so potrdili izvajanje več korekcijskih ukrepov. Komisija ugotavlja precejšen napredek prevoznika po njegovi vključitvi na seznam Skupnosti ter ugotavlja, da je prevoznik ob podpori organa za nadzor potrdil odpravo varnostnih pomanjkljivosti v floti. Pristojni organi Pakistana so potrdili te ukrepe.

(8)

Zato se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da je treba Pakistan International Airlines dovoliti, da opravlja lete v Skupnost tudi z naslednjimi enajstimi zrakoplovi: tremi zrakoplovi tipa Boeing 747-300 z registrskimi oznakami AP-BFU, AP-BGG in AP-BFX; dvema zrakoplovoma tipa Boeing 747-200 z registrskima oznakama AP-BAK in AP-BAT; šestimi zrakoplovi tipa Airbus A-310 z registrskimi oznakami AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC in AP-BEG. Omenjene zrakoplove je zato treba izključiti iz Priloge B.

(9)

Pristojni organi Islamske republike Pakistan se strinjajo, da bodo pred ponovnim začetkom opravljanja letov z vsakim zadevnim zrakoplovom organom države članice ciljnega letališča in Komisiji predložili poročilo o varnostnem inšpekcijskem pregledu zrakoplova, ki ga opravijo pred začetkom uporabe zrakoplova. Ob prejemu poročila lahko zadevna država članica, če je to potrebno, v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 2111/2005 prepove opravljanje letov z zrakoplovom. Ob prihodu je treba opraviti popolno preverjanje zrakoplova na ploščadi v skladu s programom SAFA, poročilo o tem pa je treba nemudoma predložiti Komisiji, ki ga bo posredovala drugim državam članicam. Države članice načrtujejo dodatno preverjanje učinkovite skladnosti z ustreznimi varnostnimi standardi prek sistematičnega preverjanja tega prevoznika na ploščadi.

(10)

Ostali zrakoplovi v floti tega prevoznika ustreznih varnostnih standardov še vedno ne izpolnjujejo v celoti in morajo zato ostati vključeni v Prilogi B, dokler se ne odpravijo preostale pomanjkljivosti. Pred nadaljnjimi pregledi omejitev opravljanja dejavnosti, ki veljajo za prevoznika, je treba organizirati obisk za nadaljnje spremljanje na kraju samem, da se preveri popolno izvajanje korekcijskega akcijskega načrta in njegov napredek. Prevoznik in njegovi pristojni organi so potrdili ta obisk.

(11)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih pri TAAG Angola Airlines, certificiranem v Angoli. Te pomanjkljivosti je ugotovila Francija med preverjanji na ploščadi, opravljenimi v skladu s programom SAFA. Ugotovitve več teh preverjanj kažejo sistemske varnostne pomanjkljivosti (5).

(12)

TAAG Angola Airlines je kljub jamstvom prevoznika in njegovih pristojnih organov kot odgovor na zahtevo Francije pokazal pomanjkanje sposobnosti za odpravljanje varnostnih pomanjkljivosti, kar so pokazale stalne varnostne pomanjkljivosti. Pristojni organi Angole prav tako nimajo zadostnih sposobnosti za uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov, kljub jamstvom, ki so jih dali ti organi.

(13)

Pristojni organi Angole so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov, ko je bila izražena zaskrbljenost glede varnosti pri opravljanju letov TAAG, certificiranega v navedeni državi.

(14)

Čeprav Komisija priznava prizadevanje prevoznika za določitev ukrepov, potrebnih za izboljšanje varnostnih razmer, ter pripravljenost za sodelovanje, ki so jo pokazali prevoznik in pristojni organi za civilno letalstvo Angole, meni, da prevoznik ni zadovoljivo dokončal izvajanja ustreznega korekcijskega akcijskega načrta.

(15)

Zato se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da TAAG Angola Airlines ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov. Za letalskega prevoznika mora veljati prepoved opravljanja letov za vse dejavnosti, zato se vključi v Prilogo A.

(16)

Nizozemska je Komisiji predložila zahtevo za posodobitev seznama Skupnosti v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 2111/2005, da bi se uvedla prepoved opravljanja letov za celotno floto Volare Aviation.

(17)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih pri Volare Aviation, certificiranem v Ukrajini. Te pomanjkljivosti je Nizozemska ugotovila med preverjanji na ploščadi, opravljenimi v skladu s programom SATA, medtem ko so preverjanja na ploščadi, opravljena v drugih državah članicah, to potrdila. Ugotovitve več teh preverjanj kažejo sistemske varnostne pomanjkljivosti (6).

(18)

Volare Aviation je pokazal pomanjkanje sposobnosti za odpravljanje varnostnih pomanjkljivosti na sistemski ravni, ki jih je zahtevala Nizozemska, kar dokazuje neustrezen korekcijski akcijski program, predložen kot odgovor na ugotovljene varnostne pomanjkljivosti.

(19)

Pristojni organi v Ukrajini so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov, ko je bila izražena zaskrbljenost glede varnosti pri opravljanju letov Volare Aviation, certificiranega v navedeni državi.

(20)

Zato se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da Volare Aviation ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov. Zato mora za tega prevoznika veljati prepoved opravljanja letov za vse dejavnosti in ga je treba vključiti v Prilogo A.

(21)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih pri vseh letalskih prevoznikih, certificiranih v Indoneziji. Te pomanjkljivosti so bile ugotovljene v poročilu o varnostnem pregledu, ki ga je izvedla indonezijska uprava za civilno letalstvo po več nesrečah in je pokazal, da nobeden od letalskih prevoznikov v državi ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov.

(22)

Zvezna uprava ameriškega prometnega ministrstva za letalstvo (FAA) je znižala varnostno oceno Indonezije po programu za ocenjevanje varnosti mednarodnega zračnega prometa (IASA), ker Indonezija ne izpolnjuje mednarodnih varnostnih standardov Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO). Takšen ukrep dejansko povzroča prepoved opravljanja letov za vse prevoznike, ki jih je certificirala Indonezija. Zato indonezijskim prevoznikom ne bo dovoljeno opravljanje storitev zračnega prevoza v Združene države.

(23)

Zadnje poročilo univerzalnega programa organizacije ICAO za presojo nadzora nad varnostjo (USOAP) in poročilo o nadaljnjem spremljanju sta pokazala resne pomanjkljivosti v zvezi s sposobnostjo uprave za civilno letalstvo v Indoneziji za izpolnjevanje svoje obveznosti v zvezi z nadzorom varnosti v zračnem prometu.

(24)

Pristojni organi v Indoneziji so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvajanje in uveljavljanje ustreznega varnostnega standarda. Razen tega ti organi niso ustrezno in pravočasno odgovorili, ko je Komisija izrazila zaskrbljenost glede varnosti pri opravljanju letov prevoznikov, ki imajo licenco v Indoneziji.

(25)

Tako se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da mora za vse letalske prevoznike, certificirane v Indoneziji, veljati prepoved opravljanja letov, zato se vključijo v Prilogo A.

(26)

Organi Kirgiške republike so Komisiji predložili informacije, ki kažejo, da so spričevalo letalskega prevoznika podelili naslednjim letalskim prevoznikom: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia in S Group Aviation. Ker so te nove letalske prevoznike certificirali organi Kirgiške republike, ki so pokazali pomanjkanje sposobnosti za izvajanje ustreznega nadzora varnosti, jih je treba vključiti v Prilogo A.

(27)

Organi Kirgiške republike so Komisiji predložili dokaze o odvzemu spričevala letalskega prevoznika naslednjima letalskima prevoznikoma: British Gulf International Airlines FEZ in Kyrgyz General Aviation. Ker sta ta prevoznika, certificirana v Kirgiški republiki, zato prenehala z opravljanjem dejavnosti, ju je treba izključiti iz Priloge A.

(28)

Zadnje poročilo univerzalnega programa organizacije ICAO za presojo nadzora nad varnostjo (USOAP), rezultati nedavne misije za ocenjevanje v Albaniji v okviru skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) in informacije, ki jih je zagotovila Italija, so pokazali resne pomanjkljivosti v zvezi s sposobnostjo uprave za civilno letalstvo v Albaniji za izpolnjevanje svoje obveznosti v zvezi z nadzorom varnosti v zračnem prometu.

(29)

Na povabilo uprave za civilno letalstvo Albanije je skupina evropskih strokovnjakov med 4. in 8. junijem 2007 izvedla misijo za ugotavljanje dejstev v Albaniji. Iz njenega poročila je razvidno, da kljub velikemu prizadevanju uprava za civilno letalstvo Albanije še vedno nima dovolj sredstev, pravnega okvira in strokovnega znanja, ki so potrebni, da lahko zadovoljivo izpolnjuje svoje obveznosti v zvezi z nadzorom varnosti v zračnem prometu.

(30)

Kar zadeva prevoznika, certificirana v Albaniji – Albanian Airlines in Belle Air – navedeno poročilo kaže, da oba prevoznika delujeta v skladu z ustreznimi varnostnimi standardi in zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti nacionalne uprave za letalstvo dejansko izvajata dodatne ukrepe za zagotovitev lastnega nadzora varnosti.

(31)

Nobene resne pomanjkljivosti niso bile ugotovljene med več preverjanji na ploščadi v skladu s programom SAFA, ki so bili opravljeni na zrakoplovih, s katerimi oba prevoznika opravljata lete na evropska letališča.

(32)

Uprava za civilno letalstvo v Albaniji se strinja s predložitvijo celovitega korekcijskega akcijskega načrta, katerega cilj je odpravljanje vseh pomanjkljivosti pri nadzoru varnosti, ugotovljenih v več navedenih poročilih, zlasti v poročilu misije za ugotavljanje dejstev v Albaniji, ki jo je med 4. in 8. junijem 2007 izvedla skupina evropskih strokovnjakov.

(33)

Vlada Albanije je ponovila svojo celovito politično zavezanost dobremu programu za prestrukturiranje uprave za civilno letalstvo ter da ne bo izdala nobenih dodatnih spričeval letalskega prevoznika, dokler se navedeni program ne izvede zadovoljivo.

(34)

Na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da se Albanian Airlines in Belle Air, ki izpolnjujeta zadevne varnostne standarde, ne vključi na seznam Skupnosti. Pristojni organi Albanije morajo Komisiji v obdobju, ki ne presega treh mesecev, predložiti vse potrebne informacije v zvezi z oblikovanjem in napredkom pri izvajanju korekcijskega akcijskega načrta. Razen tega države članice načrtujejo dodatno preverjanje učinkovite skladnosti z ustreznimi varnostnimi standardi prek sistematičnega preverjanja tega prevoznika na ploščadi.

(35)

Kot je določeno v uvodni izjavi 35 Uredbe Komisije (ES) št. 235/2007, je treba pozorno spremljati položaj petih bolgarskih prevoznikov, tj. Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air in Vega Airlines. Zato je uprava za civilno letalstvo Bolgarije skupaj s strokovnjaki iz Komisije, agencijo EASA in državami članicami izvedla preveritvene obiske teh prevoznikov, da bi določila ustrezne ukrepe v zvezi z omejitvami opravljanja dejavnosti, ki so veljale za prevoznike od 21. februarja 2007.

(36)

Ob upoštevanju rezultatov obiska, ki je potekal med 27. majem in 2. junijem, se ocenjuje, da obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih pri Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air in Vega Airlines. Ugotovitve več preverjanj kažejo sistemske varnostne pomanjkljivosti.

(37)

Razen tega je obisk razkril dokaze, da Scorpion Air iz poslovnega vidika upravno, finančno in tehnično vodi in nadzoruje Air Scorpio ter da je zrakoplove, ki jih uporablja prevoznik Air Scorpio za komercialni prevoz, prej uporabljal prevoznik Scorpion Air, ki je bil tudi njihov lastnik. Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivosti pri prevozniku Air Scorpio.

(38)

Komisija se je seznanila z razveljavitvijo spričevala letalskega prevoznika za Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air in Air Sofia ter ukinitvijo spričevala letalskega prevoznika za Air Scorpio, za katero so se odločili pristojni organi v Bolgariji 21. junija 2007. Ker ti letalski prevozniki ne morejo opravljati storitev zračnega prevoza, Komisiji ni treba sprejeti nobenih dodatnih ukrepov.

(39)

Komisija se je seznanila tudi z odločitvijo pristojnih organov Bolgarije z dne 21. junija 2007 o spremembi spričevala letalskega prevoznika za Heli Air Service, da se do nadaljnjega prekine opravljanje letov zrakoplovov vrste LET 410 z registrskimi oznakami LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF in LZ-LSB v Evropski skupnosti, Švici, na Norveškem in Islandiji. Zrakoplov vrste LET 410 z registrsko oznako LZ-CCP tega prevoznika lahko opravlja lete v Skupnosti, ker je to edini zrakoplov, ki je opremljen s potrebno obvezno varnostno opremo (sistem opozoril o približevanju tlom (EGPWS) in sistem za preprečevanje trčenja v zraku (TCAS)) in lahko zato zagotovi varno opravljanje letov v Skupnosti. Komisija mora pozorno spremljati položaj tega prevoznika ter skupaj z agencijo EASA in državami članicami preverjati izvajanje njegovega korekcijskega akcijskega načrta.

(40)

Kar zadeva ukrepe pristojnih organov Bolgarije, Komisija priznava napredek bolgarskih organov pri izpolnjevanju njegovih obveznosti. Komisija podpira prizadevanja Bolgarije pri nadaljnjem izvajanju obveznosti v zvezi z nadzorom. Ta postopek se mora še naprej spremljati s pomočjo agencije EASA in držav članic.

(41)

Kot je določeno v uvodni izjavi 36 Uredbe Komisije (ES) št. 910/2006 z dne 20. junija 2006 (7), je skupina evropskih strokovnjakov med 18. in 21. junijem 2007 v Mavretaniji izvedla misijo spremljanja izvajanja, da bi ocenila napredek pri izvajanju nove zakonodaje, zahtev in postopkov. Iz njenega poročila je razvidno, da organ za civilno letalstvo izpolnjuje svoje obveznosti in nadaljuje z oblikovanjem tehničnih predpisov in potrebnih delovnih postopkov za zagotovitev nadzora industrije civilnega letalstva.

(42)

Poleg tega je Air Mauritanie izvedel potrebne ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med preverjanji na ploščadi, opravljenimi na letališčih Skupnosti, ter izboljšanje postopkov.

(43)

Na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da je Mavretanija izvedla potrebne ukrepe za doseganje sprejemljive stopnje uspešnosti pri uresničevanju obveznosti nadzora, da se zagotovi skladnost mavretanskih prevoznikov z mednarodnimi varnostnimi standardi.

(44)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih pri prevoznikih Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona Jet Line International, Jetstream in Tiramavia, certificiranih v Republiki Moldaviji. Te pomanjkljivosti so ugotovile Belgija, Hrvaška, Francija, Nemčija, Italija, Litva, Malta, Nizozemska, Španija in Turčija med preverjanji na ploščadi, opravljenimi v skladu s programom SAFA. Ugotovitve več teh preverjanj kažejo sistemske varnostne pomanjkljivosti (8).

(45)

Na povabilo uprave za civilno letalstvo Republike Moldavije je skupina evropskih strokovnjakov med 4. in 8. junijem 2007 izvedla misijo za ugotavljanje dejstev v Moldaviji. Iz njenega poročila je razvidno, da ima moldavska uprava za civilno letalstvo pomanjkljivo sposobnost za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov v skladu s svojimi obveznostmi iz Čikaške konvencije, kar zadeva naslednje prevoznike: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti in Tiramavia.

(46)

Poleg tega glavni sedež osmih navedenih prevoznikov ni v Republiki Moldaviji, čeprav so imetniki spričevala letalskega prevoznika (AOC), ki ga je izdala Republika Moldavija, kar je v nasprotju z zahtevami iz Priloge 6 k Čikaški konvenciji.

(47)

Komisija se je seznanila, da so organi Republike Moldavije odvzeli spričevala letalskega prevoznika zgoraj navedenih prevoznikov, ki so posledično prenehali z dejavnostjo.

(48)

Razen tega Komisija ugotavlja, da se je organ Republike Moldavije zavezal, da ne bo več izdajal spričeval letalskega prevoznika, dokler korekcijski akcijski načrt ne bo zadovoljivo izveden, ter se bo za ta namen posvetoval s Komisijo.

(49)

Uprava za civilno letalstvo v Republiki Moldaviji se strinja s predložitvijo celovitega korekcijskega akcijskega načrta s časovnim načrtom do konca septembra 2007, katerega cilj je odpravljanje vseh pomanjkljivosti pri nadzoru varnosti, ugotovljenih med misijo za ugotavljanje dejstev v Republiki Moldaviji, ki jo je med 4. in 8. junijem 2007 izvedla skupina evropskih strokovnjakov.

(50)

Glede na različne ukrepe, ki jih izvaja pristojni organ Republike Moldavije, in v pričakovanju predložitve korekcijskega akcijskega načrta Komisija ugotavlja, da se ostalih prevoznikov, imetnikov spričeval letalskega prevoznika, ki jih je izdala Republika Moldavija (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero in Nobil Air), ne vključi na seznam Skupnosti. Komisija mora spremljati varnostne razmere teh prevoznikov. Za ta namen države članice načrtujejo dodatno preverjanje učinkovite skladnosti z ustreznimi varnostnimi standardi s sistematičnim preverjanjem zrakoplova, ki ga uporabljajo ti prevozniki, na ploščadi.

(51)

Kot je določeno v uvodnih izjavah 36 in 39 Uredbe Komisije (ES) št. 235/2007, je Komisija skupaj s strokovnjaki iz držav članic med 15. in 21. aprilom 2007 obiskala Rusko federacijo, da bi ugotovila napredek Rossyia (prej Pulkovo) pri izvajanju korekcijskih ukrepov ter preverila stanje na področju varnosti pri nekaterih drugih ruskih letalskih prevoznikih, za katere veljajo od 12. februarja 2007 omejitve opravljanja dejavnosti v skladu z odločitvijo pristojnih organov Ruske federacije, in izvajanje obveznosti nadzora, ki jih imajo ti organi.

(52)

Kar zadeva prevoznika Rossyia, rezultati obiska kažejo, da družba izboljšuje notranje postopke za nadzor varnosti in izvajanje varnostnih standardov organizacije ICAO. Njeno upravljanje kakovosti se razvija. Pristojni organi Ruske federacije so 26. junija 2007 predložili dodatne informacije. Pristojni ruski organi morajo še naprej natančno preverjati prevoznika in spremljati, kako izvaja korekcijski akcijski načrt, ker se še niso dokončali vsi korekcijski ukrepi.

(53)

Kar zadeva devet prevoznikov, za katere veljajo od 12. februarja 2007 omejitve opravljanja dejavnosti v skladu z odločitvijo pristojnih organov Ruske federacije, rezultati obiska kažejo, da po uvedbi omejitev opravljanja dejavnosti in izdajanja dovoljenj pred leti na splošno vse družbe natančno nadzorujejo pristojni organi. Ti ukrepi so v vseh primerih povzročili takojšnje pozitivne odzive. Rezultati obiska so prav tako pokazali, da mora vsakršen pozitivni razvoj postati trajna rešitev in zagotoviti uvedbo celovitih notranjih varnostnih sistemov. Pristojni organi Ruske federacije so se 27. aprila 2007 odločili, da bodo odpravili omejitve za naslednjih šest letalskih prevoznikov: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz in Aviacon Zitotrans, in o tem 2. maja 2007 obvestili Komisijo. Za prevoznika Centre Avia in Russian Sky (Russkoe Nebo) v skladu z isto odločitvijo še vedno veljajo omejitve opravljanja dejavnosti; razen tega se je sistem izdajanja dovoljenj pred leti razširil na redne lete, ki jih izvaja prevoznik UTAir.

(54)

Med obiskom so se obravnavali tudi nekateri drugi ruski prevozniki, kot sta Krasnoyarsky Airlines (9) in Kuban Airlines (10), za katere je imela Komisija na voljo informacije o sistemskih pomanjkljivostih na področju varnosti in za varnostne razmere katerih so se zanimali tudi pristojni ruski organi. Ukrepi, ki so jih ti organi sprejeli 27. aprila 2007, predvidevajo okrepitev izvajanja pregledov pred letom pri teh prevoznikih.

(55)

V zvezi z obveznostmi nadzora, ki jih izvajajo pristojni organi Ruske federacije, rezultati obiska kažejo, da si morajo ti organi še bolj prizadevati, da pospešijo usklajevanje ruskih varnostnih predpisov s standardi organizacije ICAO ter da se morajo osredotočiti na izvajanje teh standardov in priporočil iz zadnjega varnostnega pregleda, ki ga je izvedla organizacija ICAO. Poleg tega morajo okrepiti svoje sodelovanje z ruskimi proizvajalci za zagotovitev skladnosti zrakoplovov, oblikovanih v Rusiji, s standardi organizacije ICAO. To se zdi nujno tudi za preprečevanje dvojnih standardov, ki veljajo za plovnost v Ruski federaciji, in sicer eden za prevoznike in zrakoplove, ki letijo v Skupnost, ter drugi (nižji) standard za prevoznike in zrakoplove, ki letijo v Ruski federaciji ali Skupnosti neodvisnih držav. Poleg tega si morajo pristojni organi še bolj prizadevati tudi glede stalne plovnosti in zagotoviti, da na zahodu izdelane zrakoplove, ki jih vse pogosteje kupujejo in uporabljajo ruski prevozniki, zadevne družbe ustrezno vzdržujejo.

(56)

Po obisku v Ruski federaciji rezultati preverjanj na ploščadi vseh navedenih prevoznikov kažejo, da nekateri od njih, za katere so veljale omejitve opravljanja dejavnosti, niso opravljali letov v Skupnost.

(57)

Prevoznika Gazpromavia in Atlant Soyuz, za katera so veljale omejitve opravljanja dejavnosti, sta opravljala lete v Skupnost in sta bila predmet preverjanj na ploščadi (11). Rezultati teh preverjanj kažejo, da resne ugotovitve več preverjanj na istih območjih kot pred uvedbo omejitev opravljanja dejavnosti dokazujejo sistemske varnostne pomanjkljivosti in lahko pomembno vplivajo na varnost letov.

(58)

Pregledan je bil tudi prevoznik UTAir (12). Rezultati tega preverjanja kažejo ponovitev ugotovitev več preverjanj na istih območjih kot pred uvedbo omejitev opravljanja dejavnosti, ki dokazujejo, da prevoznik še vedno ni v celoti dokončal korekcijskih ukrepov, predlaganih februarja 2007. Ti rezultati so se skupaj s preverjenimi dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih pri Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15) in Yakutia Airlines (16) predložili pristojnim organom 29. maja in 5. junija 2007.

(59)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega in na podlagi skupnih meril je Komisija letalske prevoznike Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines in Yakutia Airlines pozvala, da posredujejo pripombe v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 2111/2005, ter začela posvetovanja s pristojnimi organi Ruske federacije. Na podlagi pripomb, ki so jih predložili letalski prevozniki, ter pripomb Komisije in pristojnih organov Ruske federacije so se ti organi 23. junija 2007 odločili za uvedbo omejitev opravljanja dejavnosti za 10 prevoznikov, ki so začele veljati 25. junija, dokler se ne odpravijo njihove varnostne pomanjkljivosti tako, da bodo zadovoljni pristojni organi Ruske federacije in Komisija.

(60)

Zato so se pristojni organi Ruske federacije odločili za splošno prepoved opravljanja letov v Skupnost za štiri zadevne prevoznike: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines in Airlines 400. Zlasti je bilo razveljavljeno spričevalo letalskega prevoznika Airlines 400.

(61)

Prav tako so se odločili za omejitev opravljanja letov nekaterih prevoznikov in opravljanje letov v Skupnost dovolili le posameznim zrakoplovom: Krasnoyarsky Airlines lahko opravlja lete le z zrakoplovi Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE in Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines lahko opravlja lete le z zrakoplovi Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia lahko opravlja lete le z zrakoplovi Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; prevoznik Atlant-Soyuz lahko opravlja lete le z zrakoplovi Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir lahko opravlja lete le z zrakoplovi ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, zrakoplovi Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 in zrakoplovi Tu-154M RA-85805, RA-85808. Prevozniku Rossyia (prej Pulkovo) opravljanje letov v Skupnost z zrakoplovom IL-62M (RA-86467) ni dovoljeno.

(62)

Komisija upošteva odločitev pristojnih organov Ruske federacije in zlasti dejstvo, da lahko kakršne koli spremembe teh omejitev ti organi sprejmejo le v sodelovanju s Komisijo. Upošteva tudi dejstvo, da so vsi ruski letalski prevozniki, ki opravljajo mednarodne lete, vključno v Skupnost, obveščeni, da bi kakršna koli preverjanja na ploščadi, ki bi pripeljala do znatnih (kategorija 2) in pomembnih (kategorija 3) ugotovitev, če se jih ustrezno ne izboljša, privedla do uvedbe omejitev opravljanja dejavnosti s strani ruskih organov.

(63)

Ob upoštevanju navedenega Komisija meni, da so ukrepi pristojnih organov Ruske federacije ustrezni za kratkoročno odpravljanje resnih varnostnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri nekaterih prevoznikih. Za zagotovitev vzpostavitve ustreznih korekcijskih ukrepov, ki bodo zagotovili trajnostno sistemsko rešitev za te pomanjkljivosti, želi preveriti varnostne razmere pri zgoraj navedenih prevoznikih pred spreminjanjem omejitev, ki jih uvaja odločitev pristojnih organov Ruske federacije z dne 23. junija 2007. Zato Komisija pred naslednjo posodobitvijo te uredbe namerava izvesti obisk s pomočjo držav članic. Države članice morajo zagotoviti preverjanje učinkovite skladnosti z ustreznimi varnostnimi standardi prek sistematičnega preverjanja na ploščadi v zvezi z vsemi dejavnostmi teh prevoznikov.

(64)

Ker bi se lahko letalski prevozniki, ki se izključijo s seznama zaradi izjave o prenehanju dejavnosti, ponovno pojavili z drugo identiteto ali nacionalnostjo, mora Komisija še naprej dejavno spremljati kakršne koli prenose in premike, povezane s temi subjekti.

(65)

Komisija do zdaj ni prejela nobenih dokazov, da ostali letalski prevozniki, vključeni na seznam Skupnosti, ki je bil posodobljen 5. marca 2007, in organi, odgovorni za regulativni nadzor teh prevoznikov, v celoti izvajajo ustrezne sanacijske ukrepe kljub izrecnim zahtevam zadnjih. Zato se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da mora za te letalske prevoznike še naprej veljati prepoved opravljanja letov.

(66)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost v zračnem prometu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 474/2006 se spremeni:

1.

Priloga A se nadomesti s Prilogo A k tej uredbi.

2.

Priloga B se nadomesti s Prilogo B k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Član Komisije


(1)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

(2)  UL L 84, 23.3.2006, str. 14. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 235/2007 (UL L 66, 6.3.2007, str. 3).

(3)  UL L 84, 23.3.2005, str. 8.

(4)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 910/2006 z dne 20. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005, UL L 168, 21.6.2006, str. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43, 11. maja 2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86, 31. maja 2007, in INAC/P-2007-12, 1. junija 2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12, 24. maja 2007, LBA/D-2007-308, 19. junija 2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75, ENAC-IT-2006-604, ENAC-IT-2006-864, ENAC-IT-2006-867, ENAC-IT-2007-15.


PRILOGA A

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJA PREPOVED OPRAVLJANJA LETOV V SKUPNOSTI ZA VSE DEJAVNOSTI (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC) ali številka operativne licence

Oznaka letalske družbe ICAO

Država letalskega prevoznika

AIR KORYO

Ni znana

KOR

Demokratična ljudska republika Koreja (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ni znana

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajina

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Demokratične republike Kongo (DRK), odgovorni za regulativni nadzor, razen Hewa Bora Airways (2), vključno z

 

Demokratična republika Kongo (DRK)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratična republika Kongo (DRK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratična republika Kongo (DRK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratična republika Kongo (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

podpis ministra (odlok 78/205)

LCG

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratična republika Kongo (DRK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratična republika Kongo (DRK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Ekvatorialna Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialna Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

se ne uporablja

Ekvatorialna Gvineja

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialna Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

se ne uporablja

Ekvatorialna Gvineja

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialna Gvineja

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Indonezije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Indonezija

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Ni znana

DHI

Indonezija

AIR TRANSPORT SERVICES

Ni znana

Ni znana

Indonezija

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Ni znana

Ni znana

Indonezija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

GARUDA

Ni znana

GIA

Indonezija

Indonezija AIRASIA

Ni znana

AWQ

Indonezija

KARTIKA AIRLINES

Ni znana

KAE

Indonezija

LION MENTARI ARILINES

Ni znana

LNI

Indonezija

MANDALA AIRLINES

Ni znana

MDL

Indonezija

MANUNGGAL AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

MEGANTARA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Ni znana

MNA

Indonezija

METRO BATAVIA

Ni znana

BTV

Indonezija

PELITA AIR SERVICE

Ni znana

PAS

Indonezija

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. AIRFAST INDONESIA

Ni znana

AFE

Indonezija

PT. ASCO NUSA AIR

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. ASI PUDJIASTUTI

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. AVIASTAR MANDIRI

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. ATLAS DELTASATYA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. DABI AIR NUSANTARA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. DERAYA AIR TAXI

Ni znana

DRY

Indonezija

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Ni znana

DIR

Indonezija

PT. EASTINDO

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. GATARI AIR SERVICE

Ni znana

GHS

Indonezija

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. HELIZONA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. KURA-KURA AVIATION

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. INDONEZIJA AIR TRANSPORT

Ni znana

IDA

Indonezija

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. PELITA AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. PURA WISATA BARUNA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. SMAC

Ni znana

SMC

Indonezija

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. TRAVIRA UTAMA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Ni znana

RPH

Indonezija

RIAU AIRLINES

Ni znana

RIU

Indonezija

SRIWIJAYA AIR

Ni znana

SJY

Indonezija

SURVEI UDARA PENAS

Ni znana

PNS

Indonezija

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Ni znana

Ni znana

Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Ni znana

XAR

Indonezija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Ni znana

TMG

Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

Ni znana

TGN

Indonezija

WING ABADI AIRLINES

Ni znana

WON

Indonezija

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

Kirgiška republika

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgiška republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiška republika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgiška republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiška republika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgiška republika

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgiška republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiška republika

DAMES

20

DAM

Kirgiška republika

EASTOK AVIA

15

Ni znana

Kirgiška republika

ESEN AIR

2

ESD

Kirgiška republika

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgiška republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgiška republika

INTAL AVIA

27

INL

Kirgiška republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiška republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiška republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiška republika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgiška republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgiška republika

OHS AVIA

09

OSH

Kirgiška republika

S GROUP AVIATION

6

Ni znana

Kirgiška republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgiška republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiška republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgiška republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiška republika

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgiška republika

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor

 

Liberija

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sierra Leone, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ni znana

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ni znana

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ni znana

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ni znana

Ni znana

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ni znana

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ni znana

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ni znana

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ni znana

Ni znana

Sierra Leone

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Svazija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Svazi

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ni znana

RFC

Svazi

JET AFRICA SWAZILAND

Ni znana

OSW

Svazi

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ni znana

RSN

Svazi

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ni znana

Ni znana

Svazi

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ni znana

SWX

Svazi

Svazi AIRLINK

Ni znana

SZL

Svazi


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge A se lahko dovoli uresničevanje prometnih pravic z uporabo čarterskih zrakoplovov letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Hewa Bora Airways lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski skupnosti uporablja le določeni, navedeni zrakoplov iz Priloge B.


PRILOGA B

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, KATERIH DEJAVNOSTI SO PREDMET OMEJITVE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V SKUPNOSTI (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC)

Oznaka letalske družbe ICAO

Država letalskega prevoznika

Vrsta zrakoplova

Registrska(-e) oznaka(-e) in serijska(-e) številka(-e), če je (so) na voljo

Država registracije

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladeš

B747-269B

S2-ADT

Bangladeš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Vsa flota razen:

LET 410 UVP

Vsa flota razen:

D6-CAM (851336)

Komori

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsa flota razen:

B767-266 ER

Vsa flota razen:

9Q-CJD (serijska številka 23178)

Demokratična republika Kongo (DRK)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Islamska republika Pakistan

Vsa flota razen:

vsi B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Vsa flota razen:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Islamska republika Pakistan


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge B se lahko dovoli uresničevanje prometnih pravic z uporabo čarterskih zrakoplovov letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Hewa Bora Airways lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski skupnosti uporablja le navedeni zrakoplov.


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 788/2007

z dne 4. julija 2007

o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 25. junija do 2. julija 2007 v okviru tarifne kvote Skupnosti, odprte z Uredbo (ES) št. 969/2006 za koruzo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 969/2006 (3) odpira letno tarifno kvoto za uvoz 242 074 ton koruze (zaporedna številka 09.4131).

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 969/2006 določa količino 121 037 ton za tranšo št. 2 za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2007.

(3)

Iz sporočila, sestavljenega v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 969/2006 je razvidno, da zahtevki, ki so bili v skladu s členom 4(1) navedene uredbe vloženi od 25. junija 2007 od 13. ure do 2. julija 2007 do 13. ure po bruseljskem času, presegajo razpoložljivo količino. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Prav tako je treba zaustaviti izdajo uvoznih dovoljenj po Uredbi (ES) št. 969/2006 za tekočo kvotno tranšo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsak zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja za koruzo za kvoto, predvideno v Uredbi (ES) št. 969/2006, vložen od 25. junija 2007 od 13. ure do 2. julija 2007 do 13. ure po bruseljskem času, daje pravico do izdaje dovoljenja za zahtevane količine, za katere se uporabi koeficient dodelitve 1,542232 %.

2.   Izdaja dovoljenj za količine, zahtevane od 2. julija 2007 od 13h po bruseljskem času se za tekočo kvotno tranšo zaustavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(3)  UL L 176, 30.6.2006, str. 44. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2022/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 70).


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 789/2007

z dne 4. julija 2007

o enajsti spremembi Uredbe (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) (1) in zlasti člena 10(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 navaja osebe, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Komisija je pooblaščena, da spremeni navedeno prilogo in pri tem upošteva sklepe Sveta, ki izvajajo Skupno stališče 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata MKSJ (2). Sklep Sveta 2007/449/SZVP (3) z dne 28. junija 2007 izvaja navedeno skupno stališče. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2007

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 315, 14.10.2004, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 315, 14.10.2004, str. 52.

(3)  UL L 169, 29.6.2007, str. 75.


PRILOGA

Iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 se črtata naslednji osebi:

1.

Tolimir, Zdravko. Datum rojstva: 27.11.1948.

2.

Djordjević, Vlastimir. Datum rojstva: 1948. Kraj rojstva: Vladičin Han, Srbija in Črna gora. Državljanstvo: Srbije in Črne gore.


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 790/2007

z dne 4. julija 2007

o prepovedi ribolova na morski list v coni IIIa ter vodah ES con IIIb, IIIc in IIId za plovila, ki plujejo pod švedsko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, izčrpala kvoto za leto 2007 za ulov staležev iz navedene priloge.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na navedeni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izkoriščenost kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2007 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz navedene priloge. Od tega datuma je prepovedano tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11, kakor je bila popravljena v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 444/2007 (UL L 106, 24.4.2007, str. 22).


PRILOGA

Št.

15

Država Članica

ŠVEDSKA

Stalež

SOL/3A/BCD

Vrsta

morski list (Solea solea)

Cona

cona IIIa ter vode ES con IIIb, IIIc in IIId

Datum

11.6.2007


II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

ODLOČBE/SKLEPI

Svet

5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/31


SKLEP št. 1/2007 SVETA MINISTROV AKP-ES

z dne 25. maja 2007

o prerazporeditvi dela rezerve Devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS) za dolgoročni razvoj v sredstva Devetega ERS za regionalno sodelovanje in povezovanje, dodeljena za sodelovanje znotraj AKP

(2007/460/ES)

SVET MINISTROV AKP-ES JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil revidiran s Sporazumom, ki spreminja omenjeni Sporazum o partnerstvu, podpisan v Luxembourgu 25. junija 2005 (2), in zlasti odstavka 8 Priloge I k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členoma 5 in 11 Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP-ES je treba po zaključenih revizijah Devetega Evropskega razvojnega sklada („ERS“) ob koncu obdobja revidirati dodeljevanje sredstev glede na tekoče potrebe in uspešnost.

(2)

Sredstva, rezervirana za financiranje podpore regionalnemu sodelovanju in povezovanju, ter pričakovane sproščene obveznosti, prenesene v to rezervo pred koncem leta 2007, ne zadostujejo za pokrivanje novih potreb po povečanju učinka dejavnosti znotraj AKP.

(3)

Treba je dodeliti dodatna sredstva za vzpostavitev mehanizma financiranja znotraj AKP za FLEX za posamezni leti 2006 in 2007 (leto uporabe 2005 oziroma 2006), kar bi zagotovilo minimalno podporo tistim državam, na katere ima nestabilnost prihodkov od izvoza neugodne učinke, ne glede na obseg preostalih nacionalnih sredstev B, za katera niso bile prevzete obveznosti.

(4)

Preostala nacionalna sredstva B, za katera niso bile prevzete obveznosti, morda ne pokrivajo pričakovanih potreb in se prenesejo v rezervo znotraj AKP na dan sprejetja tega sklepa, da se vzpostavi pet regionalnih okvirov sredstev B za financiranje prihodnje humanitarne in nujne pomoči v posamezni regiji na podlagi regionalne solidarnosti ter da se v skladu s členom 72(3)(a) in (b) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES oblikuje notranja rezerva držav AKP za nujno pomoč v izjemnih primerih, ko te pomoči ni mogoče financirati iz proračuna Skupnosti.

(5)

Regionalni okvir sredstev B za vzhodno in južno Afriko ter Indijski ocean zajema čisti znesek po odbitku zneska v višini 20 milijonov EUR, da se nadomesti ad hoc povečanje sredstev B za Sudan, financirano iz rezerve za dolgoročni razvoj; za Pacifik ni bil vzpostavljen noben regionalni okvir sredstev B, ker so bila preostala sredstva B v veliki meri že porabljena za regionalni program za ublažitev naravnih nesreč.

(6)

Treba je dodeliti dodatna sredstva za dopolnitev mirovne pomoči za Afriko v letu 2007.

(7)

Treba je dodeliti dodatna sredstva za financiranje dela tekočih stroškov sekretariata AKP za leto 2008, da se premosti obdobje do začetka veljavnosti Desetega ERS.

(8)

Treba je dodeliti dodatna sredstva za povečanje sklada za tehnično sodelovanje znotraj AKP, ki se predvsem uporablja za pokrivanje potreb po strokovni pomoči, zlasti za pripravo projektov.

(9)

Potreben je dodaten prispevek k Svetovnemu skladu za boj proti HIV/aidsu, tuberkulozi in malariji (GFATM).

(10)

Na Svetu AKP-ES z dne 2. junija 2006 je bilo ugotovljeno, da Karibska mreža za znanje in učenje (Caribbean Knowledge and Learning Network) potrebuje nadaljnji prispevek za vzpostavljanje institucij in kadrov ter institucionalno podporo.

(11)

Treba je oblikovati majhno previdnostno rezervo za pokrivanje novih in nepričakovanih potreb znotraj AKP v obdobju do 31. decembra 2007, vključno z morebitnimi potrebami v zvezi s saniranjem po naravnih nesrečah v pacifiški regiji, sredstva za to rezervo pa se lahko odobrijo še pred koncem leta 2007, njeno financiranje z regionalnim okvirom sredstev B za nepredvidene potrebe pa ni mogoče; s to rezervo naj bi se zadovoljevale tudi morebitne dodatne prehodne potrebe v letu 2008.

(12)

Ker dodeljevanje sredstev v okviru Devetega ERS, vključno s pričakovanimi sproščenimi obveznostmi, po 31. decembru 2007 ne bo več mogoče, je treba najti mehanizem, s katerim se do tega datuma v podporo skupnim ciljem Sporazuma o partnerstvu AKP-ES učinkovito in uspešno prevzamejo obveznosti za razpoložljiva preostala sredstva –

SKLENIL:

Člen 1

Dopolnitev rezerve znotraj AKP v okviru sredstev za regionalno sodelovanje in povezovanje

1.   Vsa sredstva, ki so na dan 31. marca 2007 na voljo v rezervi za dolgoročni razvoj in so prilagojena ugotovitvam sklepov, sprejetih na podlagi revizij ob koncu obdobja, ki na ta dan še niso bili vključeni v račune, razen sredstev, namenjenih financiranju Centra za razvoj podjetništva (CRP) in Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (SKP) za leto 2008 (32 milijonov EUR), sredstev za „programe z visokim tveganjem“ v državah, ki so podpisale strateški dokument države (72,4 milijona EUR na dan 1.3.2007), sredstev za politične prednostne naloge v državah, ki niso podpisale strateškega dokumenta države (30,2 milijona EUR na dan 1.3.2007), in sredstev za poseben program pomoči za Somalijo (36,1 milijona EUR), se prenesejo v rezervo znotraj AKP v okviru sredstev za regionalno sodelovanje in povezovanje.

2.   Vsa sredstva, namenjena v okviru rezerve za proračuna CRP in SKP za leto 2008 financiranju „programov z visokim tveganjem“ v državah, ki so podpisale strateški dokument države, in financiranju političnih prednostnih nalog v državah, ki niso podpisale strateškega dokumenta države, kakor navaja odstavek 1, za katera do 31. oktobra 2007 niso bile prevzete obveznosti, se prenesejo v rezervo znotraj AKP v okviru sredstev za regionalno sodelovanje in povezovanje.

3.   Vse sproščene obveznosti iz Devetega ERS in prejšnjih ERS, registrirane v računovodski sistem Komisije od 1. aprila do 31. decembra 2007 in pripisane rezervi za dolgoročni razvoj, se prenesejo v rezervo znotraj AKP v okviru sredstev za regionalno sodelovanje in povezovanje.

4.   Vsa preostala sredstva v okviru nacionalnih okvirnih programov, ki so dana na voljo v okviru rezerve za dolgoročni razvoj med 1. avgustom in 31. decembrom 2007, se prenesejo v rezervo znotraj AKP v okviru sredstev za regionalno sodelovanje in povezovanje.

Člen 2

Dodeljevanje sredstev znotraj AKP

1.   Sredstva, ki so na razpolago v rezervi znotraj AKP, se uporabijo za naslednje namene:

(a)

oblikovanje:

(i)

rezerve znotraj AKP, odprte vsem državam AKP za nujno pomoč v skladu s členom 72(3)(a) in (b) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES v izjemnih primerih, ko te pomoči ni mogoče financirati iz proračuna Skupnosti; ta sredstva znašajo 26 741 326 EUR in se ustvarijo z odbitkom 15 % zneskov preostalih sredstev B, za katera niso bile prevzete obveznosti, ki ostanejo v sredstvih B držav iz regij, navedenih pod točko (ii), na dan, ko so začeli veljati sklepi o prerazporeditvi, sprejeti na podlagi revizije ob koncu obdobja;

(ii)

petih regionalnih okvirov sredstev B, in sicer 17 511 615 EUR za južnoafriško regijo, 48 920 391 EUR za vzhodnoafriško in južnoafriško regijo ter regijo Indijskega oceana, 31 945 340 EUR za zahodnoafriško regijo, 16 139 355 EUR za srednjeafriško regijo in 35 422 478 EUR za karibsko regijo, na podlagi 85 % zneskov preostalih sredstev, za katera niso bile prevzete obveznosti in so ostala v sredstvih B držav iz teh regij, na dan, ko so začeli veljati sklepi o prerazporeditvi, sprejeti na podlagi revizije ob koncu obdobja;

regionalni okviri sredstev B se uporabijo za prispevke k mednarodno dogovorjenim pobudam za odpis dolga, kakor je določeno v členu 3(2)(b) Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP-ES, ter za humanitarno in nujno pomoč v skladu s členoma 72 in 73 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES na podlagi regionalne solidarnosti v izjemnih primerih, če take podpore ni mogoče financirati iz proračuna Skupnosti;

(b)

vzpostavitev programa FLEX znotraj AKP v višini 50 milijonov EUR za leto 2006 (leto uporabe 2005), da se zagotovi minimalna podpora tistim državam, na katere ima nestabilnost prihodkov od izvoza neugodne učinke, ne glede na obseg preostalih nacionalnih sredstev B, za katera niso bile prevzete obveznosti, preden so začeli veljati sklepi o prerazporeditvi, sprejeti na podlagi revizije ob koncu obdobja;

(c)

dopolnitev mirovne pomoči za Afriko v znesku do 100 milijonov EUR kot dodaten prispevek ERS za premostitev finančne vrzeli do začetka veljavnosti desetega ERS, za različne dejavnosti v podporo miru, dejavnosti usposabljanja ter vzpostavljanja institucij in kadrov, od tega 45 milijonov EUR iz razpoložljivih sredstev znotraj AKP pred dopolnitvijo iz člena 1 in 35 milijonov EUR po navedeni dopolnitvi ter dodatni znesek do 20 milijonov, ki bi se lahko financiral s sredstvi, za katera niso bile prevzete obveznosti, iz previdnostnih rezerv iz točk (h) in (i) oziroma s sproščenimi obveznostmi, prenesenimi v rezervo znotraj AKP v okviru člena 1(3) in (4), ki presegajo prvotne napovedi;

(d)

dopolnitev institucionalne podpore sekretariatu AKP za premostitev obdobja do začetka veljavnosti desetega ERS z zneskom v višini 5,5 milijona EUR, da se prispeva k tekočim stroškom sekretariata AKP za leto 2008;

(e)

2,5 milijona EUR za povečanje sklada za tehnično sodelovanje znotraj AKP;

(f)

4 milijone EUR v obliki nujnega prenosa za program za izkoreninjenje goveje kuge v Afriki (PACE);

(g)

prispevek v višini dodatnih 5 milijonov EUR skrbniškemu skladu Karibske mreže za znanje in učenje (Caribbean Knowledge and Learning Network, CKLN) za vzpostavljanje institucij in kadrov ter institucionalno podporo;

(h)

vzpostavitev previdnostne regionalne rezerve v višini 10 milijonov EUR za dopolnitev regionalnega okvirnega programa za južnoafriško regijo v primeru, da se program za posodobitev ceste Milange–Mocuba (Mozambik) lahko oceni in uspešno opravi postopek upravljanja Odbora ERS pred 1. avgustom 2007; če tega programa ni mogoče pravočasno oceniti, se ta previdnostna rezerva prenese v rezervo znotraj AKP;

(i)

oblikovanje previdnostne rezerve znotraj AKP v višini 15 milijonov EUR za nove in nepričakovane potrebe, ki jih ni mogoče financirati iz regionalnih okvirov sredstev B, vključno s programi saniranja po naravnih nesrečah v pacifiški regiji in morebitnimi dodatnimi prednostnimi prehodnimi potrebami v letu 2008;

(j)

vzpostavitev programa FLEX znotraj AKP, začasno določenega na 35 milijonov EUR za leto 2007 (leto uporabe 2006), da se zagotovi minimalna podpora tistim državam, na katere ima nestabilnost prihodkov od izvoza neugodne učinke, po regionalizaciji sredstev B za humanitarno in nujno pomoč iz odstavka 1(a); ta program bi se lahko v višini do 15 milijonov EUR dopolnil s sredstvi, za katera niso bile prevzete obveznosti, iz previdnostnih rezerv iz točk (h) in (i) ali s sproščenimi obveznostmi, prenesenimi v rezervo znotraj AKP v okviru člena 1(3) in (4), ki presegajo prvotne napovedi in potrebe po dopolnitvi prispevka mirovni pomoči za Afriko v višini 20 milijonov EUR iz točke (c);

(k)

dopolnitev podpore Svetovnemu skladu za boj proti HIV/aidsu, tuberkulozi in malariji (GFATM) z zneskom v višini 38 milijonov EUR.

2.   Če zneski, dodeljeni rezervi znotraj AKP, ne bi zadostovali za kritje vseh ugotovljenih potreb, se program iz točke (j) odstavka 1 ustrezno zniža. Če bi bilo pomanjkanje sredstev višje od zneska iz točke (j), se previdnostna rezerva iz točke (i) odstavka 1 ustrezno zniža. Dodatno pomanjkanje sredstev privede do znižanja zneska iz točke (c) odstavka 1.

3.   Če zneski, dodeljeni rezervi znotraj AKP, presegajo prvotne ocene ali če sredstva iz točk (c), (d), (e), (g) in/ali (i) odstavka 1 niso bila v celoti porabljena, se bodo dodatna sredstva na razpolago nad zgornjo mejo, določeno za programe iz točk (c) in (j) odstavka 1, uporabila za povečanje skrbniškega sklada CKLN za dodatni znesek v višini do 5 milijonov EUR, če je to izvedljivo, naknadno pa – če so presežna sredstva še na voljo –, za povečanje skrbniškega sklada EU–AKP za infrastrukturo v obliki predplačila za dodelitve, predvidene v okviru desetega ERS.

Člen 3

Zahtevek za podporo

V skladu s členom 13(2) Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP-ES Svet ministrov AKP-ES poziva Komisijo k financiranju ukrepov iz člena 2.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. maja 2007

Za Svet ministrov AKP-ES

Predsednik

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 27. Sporazum se začasno uprablja v skladu z Odločbo št. 5/2005 (UL L 287, 28.10.2005. str. 1).


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/35


SKLEP št. 2/2007 SVETA MINISTROV AKP-ES

z dne 25. maja 2007

glede odločitve o dodatnih dvostranskih prispevkih, ki jih upravlja Komisija, za podporo ciljem mirovne pomoči za Afriko

(2007/461/ES)

SVET MINISTROV AKP-ES JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1), kakor je bil spremenjen s Sporazumom (2) o spremembi navedenega Sporazuma AKP-ES, podpisanim v Luxembourgu 25. junija 2005, zlasti odstavka 8 Priloge I k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Sveta ministrov AKP-ES št. 3/2003 z dne 11. decembra 2003 o uporabi sredstev iz dolgoročnih sredstev devetega ERS za ustanovitev mirovne pomoči za Afriko (3) je bila zagotovljena potrebna finančna podpora za vzpostavitev mirovne pomoči za Afriko.

(2)

Svet za splošne zadeve in zunanje odnose je 5. marca 2007 potrdil, da je treba nujno rešiti problem financiranja mirovne misije Afriške unije v Darfurju/Sudanu (AMIS).

(3)

Ocenjena sredstva, ki so do začetka veljavnosti desetega Evropskega razvojnega sklada („ERS“) za dopolnitev mirovne pomoči za Afriko v notranjih sredstvih držav AKP, ne bodo zadostovala, da bi se misija AMIS do tega datuma izvajala. Zato so države članice EU izrazile pripravljenost, da dodatno dvostransko prispevajo. Takšne dodatne prispevke, ki jih mora upravljati Komisija, je treba združiti v mirovno pomoč za Afriko, da se do začetka veljavnosti desetega ERS izboljšata usklajevanje in spremljanje porabe sredstev.

(4)

V Sklepu 2005/446/ES predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 30. maja 2005 o določitvi roka za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS) (4) je 31. december 2007 določen kot datum, po katerem dodeljevanje sredstev iz devetega ERS ne bo več mogoče.

(5)

Zato je treba sprejeti določbo o dodatnih dvostranskih prispevkih držav članic EU, ki jih upravlja Komisija, za podporo ciljem mirovne pomoči za Afriko –

SKLENIL:

Člen 1

Prostovoljni prispevki

Katera koli država članica EU lahko Komisiji do 30. septembra 2007 zagotovi prostovoljne dodatne prispevke za podporo ciljem mirovne pomoči za Afriko v okviru finančnega protokola.

Komisija je pooblaščena za upravljanje teh prispevkov v okviru mirovne pomoči za Afriko v skladu s postopki devetega Evropskega razvojnega sklada, razen glede neporabljenih sredstev, ki se bodo državam članicam povrnila sorazmerno z njihovimi prostovoljnimi dodatnimi prispevki.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. maja 2007

Za Svet ministrov AKP-ES

Predsednik

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 27. Sporazum, ki je v začasni uporabi v skladu s Sklepom št. 5/2005 (UL L 287, 28.10.2005, str. 1).

(3)  UL L 345, 31.12.2003, str. 108.

(4)  UL L 156, 18.6.2005, str. 19.


5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/36


SKLEP št. 3/2007 SVETA MINISTROV AKP-ES

z dne 25. maja 2007

o spremembi Sklepa št. 3/2001 o dodelitvi sredstev iz 8. in 9. Evropskega razvojnega sklada Somaliji

(2007/462/ES)

SVET MINISTROV AKP-ES JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil revidiran s Sporazumom (2) o spremembi Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanim v Luxembourgu 25. junija 2005, ter zlasti člena 93(6) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 93(6) Sporazuma o partnerstvu AKP-ES lahko Svet ministrov AKP-ES dodeli posebno podporo državam pogodbenicam AKP prejšnjih konvencij AKP-ES, ki v odsotnosti normalno vzpostavljenih vladnih institucij niso mogle podpisati ali ratificirati Sporazuma o partnerstvu AKP-ES. Ta podpora se lahko nanaša na vzpostavitev institucij ter dejavnosti v zvezi z gospodarskim in družbenim razvojem, ob posebnem upoštevanju potreb najbolj ranljivih slojev prebivalstva. Ta določba se uporablja za Somalijo.

(2)

S Sklepom št. 3/2001 z dne 20. decembra 2001 (3) je Svet ministrov AKP-ES dodelil znesek v višini 149 milijonov EUR iz 9. Evropskega razvojnega sklada (ERS) v korist Somalije za finančno in tehnično sodelovanje. Funkcija nacionalnega odredbodajalca za načrtovanje in izvajanje te dodelitve sredstev je bila zaupana glavnemu odredbodajalcu ERS.

(3)

V skladu s členom 3(5) Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP-ES lahko Skupnost določeni državi dodeli več sredstev in tako upošteva posebne potrebe ali izredne dosežke.

(4)

V skladu s členom 5(2) navedene Priloge IV se lahko v izrednih okoliščinah, navedenih v določbah o humanitarni in nujni pomoči, izvede pregled. Glede na ugotovitve ad hoc pregleda programa sodelovanja s Somalijo so v okviru 9. ERS potrebna dodatna sredstva, da se do začetka veljavnosti 10. ERS zagotovi nadaljnja podpora prebivalcem Somalije –

SKLENIL:

Člen 1

V Sklep št. 3/2001 Sveta ministrov AKP-ES se vstavi naslednji člen:

„Člen 3a

Na podlagi ugotovitev ad hoc pregleda se v korist Somalije za finančno in tehnično sodelovanje dodeli dodatni znesek v višini 36 144 798 EUR iz sredstev 9. ERS za dolgoročni razvoj iz odstavka 3(a) Finančnega protokola iz Priloge I k Sporazumu o partnerstvu AKP-ES.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. maja 2007

Za Svet ministrov AKP-ES

Predsednik

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 27. Sporazum, ki se začasno uporablja na podlagi Sklepa št. 5/2005 (UL L 287, 28.10.2005, str. 1).

(3)  UL L 56, 27.2.2002, str. 23.


Komisija

5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. julija 2007

o spremembi Odločbe 2005/942/ES o pooblastilu državam članicam za odločanje v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES o zagotovilih, danih v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, proizvedenim v tretjih državah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3173)

(2007/463/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (1) in zlasti člena 19(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/942/ES (2) pooblašča države članice za odločanje v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES o zagotovilih, danih v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, proizvedenim v tretjih državah.

(2)

Področje uporabe obstoječega režima je treba podaljšati do konca odobrenih potrebnih zagotovil.

(3)

Primerno je dodati Novo Zelandijo kot pooblaščeno tretjo državo v zvezi gozdnim reprodukcijskim materialom kategorije znanega izvora vrste Pinus radiata in dodati to vrsto na seznam za Združene države Amerike. Odločbo 2005/942/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2005/942/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. julija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 11, 15.1.2000, str. 17.

(2)  UL L 342, 24.12.2005, str. 92. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2005/942/ES se spremeni:

1.

V preglednico se med vnosa za Hrvaško in Norveško vstavi naslednje:

„Država porekla

Vrsta

Kategorija

Tip izhodiščnega materiala

Nova Zelandija

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St“

2.

Vnos v preglednici za Združene države Amerike se nadomesti:

„Država porekla

Vrsta

Kategorija

Tip izhodiščnega materiala

Združene države Amerike (Washington, Oregon, Kalifornija)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF“


Popravki

5.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/39


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 743/2007 z dne 28. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

( Uradni list Evropske unije L 169 z dne 29. junija 2007 )

Stran 32, Priloga, N.B.:

Oznaka S00 opredeljenih namembnih krajev se glasi:

„S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Andore, Gibraltarja, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikan), Lihtenštajna, občin Livigno in Campione d'Italia, otoka Helgoland, Grenlandije, Ferskih otokov in območij Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.“