ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
5. júla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 783/2007 z 25. júna 2007, ktorým sa Bulharsku a Rumunsku udeľujú výnimky z istých ustanovení nariadenia (ES) č. 2371/2002 vzťahujúcich sa na referenčné úrovne pre rybárske flotily

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 784/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 785/2007 zo 4. júla 2007 o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 786/2007 zo 4. júla 2007 týkajúce sa povolenia endo-1,4-beta-mananázy ES 3.2.1.78 (Hemicell) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 787/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva ( 1 )

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 788/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 25. júna do 2. júla 2007 v rámci colnej kvóty Spoločenstva otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 789/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa po jedenástykrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2007 zo 4. júla 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu jazyka morského obyčajného v zóne IIIa a vo vodách Spoločenstva zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

29

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/460/ES

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 1/2007 z 25. mája 2007 o prerozdelení časti rezervy balíka deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) pre dlhodobý rozvoj do balíka deviateho ERF pre regionálnu spoluprácu a integráciu a o jej pridelení na spoluprácu medzi štátmi AKT

31

 

 

2007/461/ES

 

*

Rozhodnutie Rady Ministrov AKT – ES č. 2/2007 z 25. mája 2007 o umožnení dodatočných bilaterálnych príspevkov, ktoré majú byť spravované Komisiou na podporu cieľov Mierového nástroja pre Afriku

35

 

 

2007/462/ES

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 3/2007 z 25. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3/2001 o pridelení zdrojov z ôsmeho a deviateho Európskeho rozvojového fondu Somálsku

36

 

 

Komisia

 

 

2007/463/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/942/ES, ktorým sa podľa smernice 1999/105/ES členským štátom povoľuje prijímať rozhodnutia o poskytovaní záruk týkajúcich sa množiteľského materiálu lesných kultúr z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2007) 3173]

37

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 743/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 783/2007

z 25. júna 2007,

ktorým sa Bulharsku a Rumunsku udeľujú výnimky z istých ustanovení nariadenia (ES) č. 2371/2002 vzťahujúcich sa na referenčné úrovne pre rybárske flotily

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Článkom 12 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1) sa ustanovuje, že sa pre každú flotilu členského štátu majú ustanoviť referenčné úrovne, ktoré sú súhrnom cieľov viacročného usmerňujúceho programu pre každý segment na roky 1997 až 2002.

(2)

Bulharsko a Rumunsko nemajú ciele uvedené v článku 12 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

(3)

Referenčné úrovne pre tieto členské štáty by mohli byť stanovené len odvolaním sa na úroveň ich flotíl v čase pristúpenia. V tomto prípade by však boli záväzky ustanovené v článku 11 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 nadbytočné, pretože by sa prekrývali so záväzkami vyplývajúcimi zo systému vstup-výstup ustanoveného v článku 13 uvedeného nariadenia.

(4)

Pre Bulharsko a Rumunsko preto nie je vhodné určiť referenčné úrovne ustanovené v článku 12 nariadenia (ES) č. 2371/2002 ani na ne uplatňovať článok 11 ods. 2 a 4 uvedeného nariadenia, pretože by to nemalo nijaký účinok na riadenie flotily týmito členskými štátmi.

(5)

V súlade s uvedeným by sa mali z týchto ustanovení nariadenia (ES) č. 2371/2002 udeliť Bulharsku a Rumunsku výnimky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na základe výnimky sa článok 11 ods. 2 a 4 a článok 12 nariadenia (ES) č. 2371/2002 neuplatňujú na Bulharsko a Rumunsko.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. júna 2007

Za Radu

predsedníčka

A. SCHAVAN


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 784/2007

zo 4. júla 2007,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 4. júla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 785/2007

zo 4. júla 2007

o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 nariadenia ES č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku 6-fytáza EC 3.1.3.26, ktorú produkuje Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie 6-fytázy EC 3.1.3.26, ktorú produkuje Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), bolo povolené bez časového obmedzenia pre kurčatá vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 1743/2006 (2).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice boli predložené nové údaje. Vo svojom stanovisku zo 17. októbra 2006 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel k záveru, že prípravok 6-fytáza EC 3.1.3.26, ktorú produkuje Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, na zdravie ľudí ani na životné prostredie (3). Zároveň dospel k záveru, že tento prípravok nepredstavuje žiadne iné riziko, z dôvodu ktorého by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Podľa uvedeného stanoviska používanie tohto prípravku nemá nepriaznivé účinky na tieto ďalšie kategórie zvierat. V stanovisku úradu sa odporúčajú primerané opatrenia pre bezpečnosť používateľov. Osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh sa v ňom nepovažujú za potrebné. Stanoviskom úradu sa zároveň potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky predložená referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 16.

(3)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky používané v krmivách pre zvieratá o bezpečnosti a účinnosti enzýmového prípravku Phyzyme™ XP 5000L a Phyzyme™ XP 5000G (6-fytáza) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, nosnice, morky vo výkrme, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice je v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Prijaté 17. októbra 2006. Vestník EFSA (2006) 404, 1 – 20.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotka aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fytáza

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok 6-fytáza (EC 3.1.3.26)

produkovaná Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

s minimálnou aktivitou:

 

v tuhom skupenstve: 5 000 FTU (1)/g

 

v kvapalnom skupenstve: 5 000 FTU/ml

 

Opis aktívnej zložky:

 

6-fytáza (EC 3.1.3.26)

 

produkovaná Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analytická metóda (2)

kolorimetrická metóda merania anorganického fosfátu uvoľneného enzýmom zo substrátu fytátu

kurčatá vo výkrme

250 FTU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, lehotu spotreby a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na použitie v krmive s obsahom fytínu viazaného na fosfor viac ako 0,23 %.

3.

Pre prasiatka (odstavené) do 35 kg hmotnosti.

4.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva:

kurčatá vo výkrme: 500 – 750 FTU,

morky vo výkrme: 250 – 1 000 FTU,

nosnice: 150 – 900 FTU,

kačice vo výkrme: 250 – 1 000 FTU,

prasiatka (odstavené): 500 – 1 000 FTU,

ošípané vo výkrme: 500 – 1 000 FTU,

prasnice: 500 FTU.

25. júla 2017

morky vo výkrme

250 FTU

nosnice

150 FTU

kačice vo výkrme

250 FTU

prasiatka (odstavené)

250 FTU

ošípané vo výkrme

250 FTU

prasnice

500 FTU


(1)  Jedna FTU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol anorganického fosfátu zo substrátu sodného fytátu za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej adrese referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 786/2007

zo 4. júla 2007

týkajúce sa povolenia endo-1,4-beta-mananázy ES 3.2.1.78 (Hemicell) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia ES č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku endo-1,4-beta-mananázy ES 3.2.1.78 (Hemicell) produkovaného baktériou Bacillus lentus (ATCC 55045) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm na zaradenie do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Vo svojom stanovisku z 21. novembra 2006 dospel Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) k záveru, že prípravok endo-1,4-beta-mananáza ES 3.2.1.78 (Hemicell) produkovaný baktériou Bacillus lentus (ATCC 55045) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, na zdravie ľudí ani na životné prostredie (2). Zároveň dospel k záveru, že prípravok nepredstavuje žiadne iné riziko, z dôvodu ktorého by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. V stanovisku úradu sa odporúčajú primerané opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti používateľov. Osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh sa v ňom nepovažujú za potrebné. Týmto stanoviskom sa takisto potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť, ako je to uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá k bezpečnosti a účinnosti enzymatického prípravku kŕmny enzým Hemicell® (beta-D-manáza) ako doplnkovej látky pre výkrmové kurčatá, v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Prijaté 21. novembra 2006. Vestník EFSA (2006) 412, 1 – 12.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotka aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a3

ChemGen Corp., zastúpená spoločnosťou Disproquima S.L.

endo-1,4-beta-manáza

ES 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok endo-1,4-beta-manázy produkovaný baktériou Bacillus lentus (ATCC 55045) s minimálnou aktivitou:

v kvapalnom skupenstve:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Opis aktívnej zložky:

endo-1,4-beta-mananáza produkovaná baktériou Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analytická metóda (2)

Test redukovaného cukru na endo-1,4-beta-mananázu na báze kolorimetrickej reakcie činidla dinitrosalicylovej kyseliny s redukujúcim výťažkom cukru

kurčatá na výkrm

79 200 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dátum spotreby a stabilitu pri granulovaní.

2.

Počas manipulácie sa použije ochranný prostriedok na dýchanie a ochranné okuliare.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na hemicelulózy obsahujúce galaktomanan (napr. sója, kukurica).

25. júla 2017


(1)  Jedna jednotka aktivity je definovaná ako množstvo enzýmu, ktoré vytvára 0,72 mikrogramov redukujúceho cukru (ekvivalenty manózy) zo substrátu obsahujúceho manán (karobový prášok) za minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej adrese referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 787/2007

zo 4. júla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 sa vytvoril zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 oznámili niektoré členské štáty Komisii informácie, ktoré sú relevantné v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Relevantné informácie oznámili aj tretie krajiny. Na tomto základe by sa mal zoznam Spoločenstva aktualizovať.

(3)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2111/2005 a článkom 2 nariadenia Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa ustanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005 (3), požiadal členský štát o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva.

(4)

Komisia informovala všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo, ak to nebolo možné, prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi, o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré budú podkladom rozhodnutia o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva alebo zmeny podmienok zákazu vykonávania uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zahrnutý v zozname Spoločenstva.

(5)

Komisia poskytla príslušným leteckým dopravcom príležitosť nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, predložiť písomné pripomienky a pripraviť si ústnu prezentáciu pre Komisiu do 10 pracovných dní a pre Výbor pre leteckú bezpečnosť, zriadený nariadením Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (4).

(6)

Komisia a v osobitných prípadoch niektoré členské štáty mali konzultácie s orgánmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami.

(7)

Letecká spoločnosť Pakistan International Airlines Komisii 14. mája 2007 predložila nápravný akčný plán, po ktorom nasledovali dôkazy potvrdzujúce implementáciu niekoľkých nápravných opatrení. Komisia berie na vedomie, že dopravca dosiahol významný pokrok po jeho zaradení na zoznam Spoločenstva a že dopravca, ktorého podporili jeho orgány dohľadu, potvrdil, že odstránil bezpečnostné nedostatky vo svojej lietadlovej flotile. Príslušné orgány Pakistanu tieto opatrenia schválili.

(8)

V dôsledku toho sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že leteckej spoločnosti Pakistan International Airlines by sa malo povoliť vykonávanie leteckej dopravy do Spoločenstva taktiež s týmito jedenástimi lietadlami: tri lietadlá Boeing 747-300 s registračnými číslami AP-BFU, AP-BGG a AP-BFX; dve lietadlá Boeing 747-200 s registračnými číslami AP-BAK a AP-BAT; šesť lietadiel Airbus A-310 s registračnými číslami AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC a AP-BEG. Uvedené lietadlá by preto mali byť vyradené z prílohy B.

(9)

Príslušné orgány Pakistanskej islamskej republiky súhlasili s tým, že pred obnovením činnosti každého jednotlivého dotknutého lietadla poskytnú orgánom členského štátu letiska určenia ako aj Komisii správu o bezpečnostnej inšpekcii lietadla, ktorú vykonali pred uvedením lietadla do prevádzky. Po prijatí tejto správy môže príslušný členský štát v prípade potreby uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy vzťahujúci sa na lietadlo v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 2111/2005. Po prílete by sa mala vykonať kompletná inšpekcia lietadla na ploche v rámci programu SAFA a správa z nej by sa mala bezodkladne predložiť Komisii, ktorá ju postúpi ostatným členským štátom. Členské štáty zamýšľajú zabezpečiť ďalšie overovanie účinnej zhody s príslušnými bezpečnostnými normami prostredníctvom systematických inšpekcií na ploche vykonávaných u tohto dopravcu.

(10)

Zostávajúce lietadlá v lietadlovej flotile tohto dopravcu ešte vždy v plnom rozsahu nespĺňajú príslušné bezpečnostné normy, a preto by sa mali ponechať v prílohe B až do odstránenia nevyriešených nedostatkov. Pred ďalším preskúmaním prevádzkových obmedzení uložených tomuto dopravcovi by sa mala zorganizovať kontrolná návšteva na mieste s cieľom overiť úplnú implementáciu nápravného akčného plánu a dosiahnutý pokrok. Dopravca aj príslušné orgány potvrdili prijatie tejto návštevy.

(11)

Existujú overené dôkazy o závažných nedostatkoch v oblasti bezpečnosti zo strany leteckej spoločnosti TAAG Angola Airlines s povolením získaným v Angole. Tieto nedostatky zistilo Francúzsko počas inšpekcií na ploche vykonávaných v rámci programu SAFA. Opakované výsledky zistené pri týchto inšpekciách poukazujú na systémové bezpečnostné nedostatky (5).

(12)

Letecká spoločnosť TAAG Angola Airlines nepreukázala dostatočnú schopnosť riešiť bezpečnostné nedostatky ako odpoveď na žiadosti Francúzska, napriek zárukám, ktoré poskytol dopravca a jeho príslušné orgány, o čom svedčia aj pretrvávajúce bezpečnostné nedostatky. Príslušné orgány Angoly tiež nepreukazujú dostatočnú schopnosť presadzovať príslušné bezpečnostné normy, napriek zárukám, ktoré tieto orgány poskytli.

(13)

Príslušné orgány Angoly nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, keď sa objavili obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť prevádzky TAAG s povolením získaným v tomto štáte.

(14)

Hoci Komisia oceňuje úsilie, ktoré vynaložil dopravca na identifikáciu opatrení potrebných na nápravu jeho bezpečnostnej situácie, ako aj ochotu k spolupráci, ktorú preukázal dopravca a príslušné orgány civilného letectva Angoly, zastáva však názor, že tento dopravca neukončil uspokojivú implementáciu vhodného nápravného akčného plánu.

(15)

Na základe spoločných kritérií sa preto stanovilo, že letecká spoločnosť TAAG Angola Airlines nespĺňa príslušné bezpečnostné normy. Letecký dopravca by mal podliehať zákazu vykonávania akejkoľvek leteckej dopravy a mal by byť zahrnutý do prílohy A.

(16)

Holandsko predložilo Komisii žiadosť o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2111/2005 so zreteľom na uloženie zákazu prevádzky pre všetky lietadlá leteckej spoločnosti Volare Aviation.

(17)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckej spoločnosti Volare Aviation s povolením získaným na Ukrajine. Tieto nedostatky zistilo Holandsko počas inšpekcií na ploche vykonávaných v rámci programu SAFA a potvrdili sa na základe inšpekcií na ploche vykonaných v iných členských štátoch. Opakované výsledky zistené pri týchto inšpekciách poukazujú na systémové bezpečnostné nedostatky (6).

(18)

Letecká spoločnosť Volare Aviation nepreukázala dostatočnú schopnosť riešiť bezpečnostné nedostatky na systémovej úrovni ako odpoveď na žiadosti Holandska, o čom svedčí aj nedostatočný nápravný akčný plán predložený ako odozva na zistené bezpečnostné nedostatky.

(19)

Príslušné orgány Ukrajiny nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, keď sa objavili obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť prevádzky Volare Aviation s povolením získaným v tomto štáte.

(20)

Na základe spoločných kritérií sa preto stanovilo, že letecká spoločnosť Volare Aviation nespĺňa príslušné bezpečnostné normy. Z toho dôvodu by mal tento dopravca podliehať zákazu vykonávania akejkoľvek leteckej dopravy a mal by byť zahrnutý do prílohy A.

(21)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane všetkých leteckých dopravcov s povolením získaným v Indonézii. Tieto nedostatky sa uvádzajú v správe o audite bezpečnosti, ktorý vykonali orgány civilného letectva Indonézie po sérii nehôd a ktorým sa zistilo, že žiadny z leteckých dopravcov v krajine nespĺňa príslušné bezpečnostné normy.

(22)

Federálny úrad pre letectvo (FAA) Ministerstva dopravy USA znížil vo svojom programe IASA bezpečnostné hodnotenie Indonézie z toho dôvodu, že Indonézia nespĺňa medzinárodné bezpečnostné normy stanovené Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO). Toto opatrenie fakticky znamená zákaz vykonávania leteckej dopravy pre všetkých dopravcov s povolením získaným v Indonézii. V dôsledku toho indonézski dopravcovia nedostanú povolenie, aby mohli začať vykonávať leteckú dopravu do Spojených štátov.

(23)

V poslednej správe v rámci Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP) Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ako aj v doplňujúcej správe sa uvádzajú závažné nedostatky so zreteľom na spôsobilosť orgánov civilného letectva Indonézie plniť si povinnosti spojené s dohľadom nad bezpečnosťou letectva.

(24)

Príslušné orgány Indonézie nepreukázali dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušnú bezpečnostnú normu. Navyše, tieto orgány primerane a včas nereagovali, keď Komisia vzniesla obavy o bezpečnosť prevádzky dopravcov, ktorí získali povolenie v Indonézii.

(25)

Na základe spoločných kritérií sa preto stanovilo, že všetci leteckí dopravcovia s povolením získaným v Indonézii by mali podliehať zákazu vykonávania akejkoľvek leteckej dopravy a mali by byť zahrnutí do prílohy A.

(26)

Orgány Kirgizskej republiky poskytli Komisii informácie, ktoré nasvedčujú tomu, že udelili oprávnenie leteckého prevádzkovateľa týmto leteckým dopravcom: Eastok Asia, Kyrgyz Trans Avia a S Group Aviation. Pretože títo noví leteckí dopravcovia dostali povolenie od orgánov Kirgizskej republiky, ktoré preukázali nedostatočnú schopnosť vykonávať primeraný bezpečnostný dohľad, mali by byť zahrnutí do prílohy A.

(27)

Orgány Kirgizskej republiky poskytli Komisii dôkazy o odobratí oprávnenia leteckého prevádzkovateľa týmto leteckým dopravcom: British Gulf International Airlines FEZ a Kyrgyz General Aviation. Pretože títo dopravcovia s povolením získaným v Kirgizskej republike v dôsledku toho ukončili svoju činnosť, mali by byť vyradení z prílohy A.

(28)

Posledná správa v rámci Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (USOAP) Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), výsledky nedávnej hodnotiacej misie uskutočnenej v Albánsku v rámci Európskeho spoločného letového priestoru (ECAA) a informácie, ktoré poskytlo Taliansko, poukazujú na závažné nedostatky so zreteľom na spôsobilosť orgánov civilného letectva Albánska vykonávať dohľad nad bezpečnosťou leteckej dopravy.

(29)

Skupina európskych odborníkov na základe pozvania albánskeho orgánu civilného letectva uskutočnila vyšetrujúcu misiu do Albánska v dňoch od 4. do 8. júna 2007. Z jej správy vyplýva, že napriek mnohým snahám albánskym orgánom civilného letectva ešte vždy chýbajú zdroje, právny rámec a skúsenosti potrebné na to, aby mohli vykonávať dohľad nad bezpečnosťou leteckej dopravy uspokojivým spôsobom.

(30)

Pokiaľ ide o dvoch dopravcov s povolením získaným v Albánsku – Albanian Airlines a Belle Air – uvedená správa poukazuje na to, že obidvaja dopravcovia vykonávajú leteckú dopravu v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami a dokonca prijímajú ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť vlastný bezpečnostný dohľad vzhľadom na potvrdené nedostatky vnútroštátnych orgánov civilného letectva.

(31)

Počas niekoľkých inšpekcií na ploche v rámci programu SAFA na lietadlách, na ktorých obidvaja dopravcovia vykonávajú leteckú dopravu na európske letiská, sa nezistili žiadne závažné bezpečnostné nedostatky.

(32)

Albánske orgány civilného letectva súhlasili s tým, že predložia komplexný nápravný akčný plán zameraný na riešenie všetkých nedostatkov bezpečnostného dohľadu, ktoré sa uvádzajú v správach citovaných v predošlých odôvodneniach, najmä v správe vyšetrovacej misie, ktorú uskutočnila v Albánsku skupina európskych odborníkov v dňoch od 4. do 8. júna 2007.

(33)

Vláda Albánska znovu zdôraznila svoju úplnú politickú angažovanosť v súvislosti s dôkladným reštrukturalizačným programom svojho orgánu civilného letectva, ako aj skutočnosť, že kým implementácia uvedeného programu nebude uspokojivá, nevydá žiadne ďalšie oprávnenia leteckého prevádzkovateľa.

(34)

Na základe spoločných kritérií sa dospelo k záveru, že letecké spoločnosti Albanian Airlines a Belle Air by vzhľadom na súlad s príslušnými bezpečnostnými normami nemali byť zahrnuté do zoznamu Spoločenstva. Príslušné albánske orgány civilného letectva by mali Komisii poskytnúť všetky potrebné informácie o vypracovaní nápravného akčného plánu a pokroku v jeho implementácii v lehote, ktorá nepresiahne tri mesiace. Okrem toho, členské štáty zamýšľajú zabezpečiť ďalšie overovanie efektívneho dodržiavania príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom systematických inšpekcií na ploche vykonávaných u týchto dopravcov.

(35)

Ako sa predpokladá v odôvodnení 35 nariadenia Komisie (ES) č. 235/2007, situácia piatich bulharských dopravcov – Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air a Vega Airlines – by sa mala podrobne monitorovať. Bulharský orgán civilného letectva preto uskutočnil s pomocou odborníkov z Komisie, EASA a členských štátov overovacie návštevy týchto prepravcov s cieľom stanoviť vhodné opatrenia, pokiaľ ide o prevádzkové obmedzenia, ktoré im boli uložené od 21. februára 2007.

(36)

V súvislosti s výsledkami návštevy vykonanej v dňoch od 27. mája do 2. júna sa dospelo k záveru, že existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch zo strany Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air a Vega Airlines. Pretrvávanie týchto inšpekčných nálezov poukazuje na systémové bezpečnostné nedostatky.

(37)

Okrem toho, návšteva odhalila dôkazy, že dopravcu Air Scorpio z hľadiska podniku administratívne, finančne a technicky riadi a kontroluje dopravca Scorpion Air a že lietadlá, ktoré prevádzkuje Air Scorpio na účely komerčnej dopravy predtým prevádzkoval a vlastnil dopravca Scorpion Air. Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch zo strany Air Scorpio.

(38)

Komisia vzala na vedomie zrušenie AOC Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air, a Air Sofia, ako aj pozastavenie AOC Air Scorpio, o ktorom rozhodli príslušné orgány Bulharska 21. júna 2007. Keďže títo leteckí dopravcovia nemôžu vykonávať žiadne služby leteckej dopravy, Komisia z toho dôvodu nezaručuje žiadnu ďalšiu akciu.

(39)

Komisia tiež vzala na vedomie rozhodnutie príslušných orgánov Bulharska z 21. júna 2007 zmeniť AOC Heli Air Service a pozastaviť prevádzku lietadiel typu LET 410 s registračnými značkami LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF a LZ-LSB v Európskom spoločenstve, Švajčiarsku, Nórsku a Islande, a to až do ďalšieho oznámenia. Lietadlu typu LET 410 s registračnou značkou LZ-CCP, ktoré patrí tomuto dopravcovi, sa povoľuje vykonávať lety do Spoločenstva, keďže je to jediné lietadlo vybavené povinným bezpečnostným zariadením (EGPWS a TCAS), a preto je schopné zaistiť bezpečnú prevádzku v rámci Spoločenstva. Komisia by mala prísne monitorovať situáciu tohto dopravcu a overiť implementáciu jeho nápravného akčného plánu s pomocou EASA a členských štátov.

(40)

V súvislosti s vykonávaním dohľadu príslušnými orgánmi Bulharska Komisia uznáva pokrok, ktorý dosiahli bulharské orgány pri plnení svojich povinností. Komisia podporuje úsilie bulharských orgánov pokračovať vo vykonávaní dohľadu. Bude pokračovať v monitorovaní tohto procesu s pomocou EASA a členských štátov.

(41)

Ako sa predpokladalo v odôvodnení 36 nariadenia Komisie (ES) č. 910/2006 z 20. júna 2006 (7), skupina európskych odborníkov uskutočnila kontrolnú misiu do Mauritánie v dňoch od 18. do 21. júna 2007 s cieľom posúdiť pokrok v implementácii nových právnych predpisov, požiadaviek a postupov. Z jej správy vyplýva, že Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) si plní povinnosti a pokračuje vo vypracovávaní technických predpisov a potrebných pracovných postupov s cieľom zabezpečiť dohľad nad odvetvím civilného letectva.

(42)

Okrem toho spoločnosť Air Mauritanie prijala potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov zistených pri inšpekciách na ploche, ktoré sa vykonali na letiskách Spoločenstva, a zdokonalila svoje postupy.

(43)

Na základe spoločných kritérií sa preto stanovilo, že Mauritánia prijala potrebné opatrenia na dosiahnutie prijateľnej úrovne výkonnosti pri plnení povinností dohľadu, aby zabezpečila, že mauretánski dopravcovia spĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy.

(44)

Existujú overené dôkazy o závažných bezpečnostných nedostatkoch na strane leteckých spoločností Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream a Tiramavia s povolením získaným v Moldavskej republike. Tieto nedostatky zistilo Belgicko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Litva, Malta, Holandsko, Španielsko a Turecko počas inšpekcií na ploche vykonaných v rámci programu SAFA. Opakované výsledky zistené pri týchto inšpekciách poukazujú na systémové bezpečnostné nedostatky (8).

(45)

Skupina európskych expertov na základe pozvania orgánu civilného letectva Moldavskej republiky uskutočnila vyšetrujúcu misiu do Moldavska v dňoch od 4. do 8. júna 2007. Z jej správy vyplýva, že moldavský orgán civilného letectva nepreukázal dostatočnú schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy v súlade so svojimi povinnosťami podľa Chicagského dohovoru, pokiaľ ide o týchto dopravcov: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox, Air, Aeroportul International Marculesti a Tiramavia.

(46)

Okrem toho, ôsmi uvedení dopravcovia, i keď sú držiteľmi oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) vydaného Moldavskou republikou, nemajú hlavné miesto podnikania v Moldavskej republike, čo je v rozpore s požiadavkami prílohy 6 k Chicagskému dohovoru.

(47)

Komisia vzala na vedomie, že orgány Moldavskej republiky odobrali oprávnenia leteckého prevádzkovateľa uvedeným dopravcom, ktorí v dôsledku toho ukončili svoju činnosť.

(48)

Okrem toho Komisia berie na vedomie, že orgán Moldavskej republiky sa zaviazal, že nevydá žiadne ďalšie oprávnenia leteckého prevádzkovateľa, pokiaľ nedôjde k uspokojivej implementácii nápravného akčného plánu a že na taký účel uskutoční konzultácie s Komisiou.

(49)

Orgán civilného letectva Moldavskej republiky súhlasil s tým, že do konca septembra 2007 predloží komplexný nápravný akčný plán s detailným plánom postupu, zameraný na riešenie všetkých nedostatkov bezpečnostného dohľadu zistených počas vyšetrujúcej misie, ktorú skupina európskych expertov vykonala v Moldavskej republike od 4. do 8. júna 2007.

(50)

Komisia zastáva názor, že v súvislosti s rôznymi opatreniami, ktoré prijal príslušný orgán Moldavskej republiky a až do predloženia nápravného akčného plánu by zostávajúci dopravcovia, ktorí sú držiteľmi AOC vydaného Moldavskou republikou (Air Moldova, Moldavian Airlinea, tandem Aero a Nobil Air), nemali byť zaradení do zoznamu Spoločenstva. Komisia by mala monitorovať bezpečnostnú situáciu týchto dopravcov. Na tento účel členské štáty zamýšľajú zabezpečiť ďalšie overovanie účinného súladu s príslušnými bezpečnostnými normami prostredníctvom systematických inšpekcií na ploche vykonávaných u týchto dopravcov.

(51)

Ako sa predpokladá v odôvodneniach 36 a 39 nariadenia Komisie (ES) č. 235/2007, Komisia uskutočnila návštevu Ruskej federácie s pomocou odborníkov z členských štátov v dňoch od 15. do 21. apríla 2007, aby stanovila stav implementácie nápravných opatrení dopravcu Rossyia (predtým Pulkovo) a overila situáciu v oblasti bezpečnosti určitých ďalších ruských leteckých dopravcov podliehajúcich obmedzeniam prevádzky na základe rozhodnutia príslušných orgánov Ruskej federácie od 12. februára 2007, ako aj vykonávanie dohľadu zo strany týchto orgánov.

(52)

Výsledky návštevy so zreteľom na leteckého dopravcu Rossyia ukázali, že spoločnosť dosahuje pokrok, pokiaľ ide o interné postupy bezpečnostného dohľadu a implementáciu bezpečnostných noriem ICAO. Jej riadenie kvality sa vyvíja. Príslušné orgány Ruskej federácie predložili ďalšie informácie 26. júna 2007. Vzhľadom na to, že všetky nápravné opatrenia neboli ukončené, dopravca by mal aj naďalej zostať pod prísnym dohľadom príslušných orgánov Ruska s cieľom monitorovať ďalšiu implementáciu nápravného akčného plánu.

(53)

V súvislosti s deviatimi dopravcami, ktorí podliehajú prevádzkovým obmedzeniam na základe rozhodnutia príslušných orgánov Ruskej federácie od 12. februára 2007, výsledky návštevy ukázali, že všetky spoločnosti vo všeobecnosti potvrdili, že od zavedenia prevádzkových obmedzení a predletových povolení zo strany príslušných orgánov boli pod prísnym dohľadom. Tieto opatrenia viedli vo všetkých prípadoch k bezprostredným kladným reakciám. Výsledky návštevy však tiež ukázali, že ešte vždy je príliš skoro, aby sa potvrdilo, že pozitívny vývoj bude trvalo udržateľný a povedie k zavedeniu plne kvalifikovaných interných bezpečnostných systémov. Príslušné orgány Ruskej federácie po návšteve vydali 27. apríla 2007 rozhodnutie, o ktorom informovali Komisiu 2. mája 2007, a to v tom zmysle, že zrušia obmedzenia týmto šiestim leteckým dopravcom: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz a Aviacon Zitotrans. Na dopravcov Centre Avia a Russian Sky (Russkoe Nebo) sa podľa toho istého rozhodnutia aj naďalej vzťahujú prevádzkové obmedzenia; okrem toho sa systém predletových povolení rozšíril na pravidelné lety, ktoré prevádzkuje Utair.

(54)

Počas návštevy sa rokovalo aj o určitých ďalších ruských dopravcoch, a to Krasnoyarsky Airlines (9) a Kuban Airlines (10), o ktorých mala Komisia informácie naznačujúce systémové nedostatky so zreteľom na bezpečnosť a ktorých bezpečnostná situácia vzbudila pozornosť príslušných ruských orgánov. V týchto opatreniach, o ktorých príslušné orgány rozhodli 27. apríla 2007, sa predpokladá, že predletové kontroly týchto dopravcov sa zintenzívnia.

(55)

V súvislosti s výkonom povinností dohľadu zo strany príslušných orgánov Ruskej federácie výsledky návštevy ukázali, že musia viac urýchliť prácu na zosúladení ruských bezpečnostných predpisov s normami ICAO a že by sa mali sústrediť na implementáciu týchto noriem a odporúčaní posledného bezpečnostného auditu ICAO. Okrem toho by mali zintenzívniť svoju spoluprácu s ruskými výrobcami s cieľom zabezpečiť súlad lietadiel skonštruovaných v Ruskej federácii s normami ICAO. Javí sa to ako nevyhnutné tiež preto, aby sa predišlo skutočnosti, že na letovú spôsobilosť vnútri Ruskej federácie sa budú uplatňovať dve normy – jedna pre prevádzkovateľov a lietadlá lietajúce do Spoločenstva a druhá (nižšia) norma pre prevádzkovateľov a lietadlá pôsobiace vnútri Ruskej federácie alebo SNŠ. Okrem toho by príslušné orgány tiež mali zvýšiť svoje úsilie so zreteľom na pretrvávajúcu letovú spôsobilosť a zabezpečiť, aby príslušné spoločnosti dostatočne udržiavali lietadlá vyrobené v západných krajinách, ktoré ruskí dopravcovia čoraz viac získavajú a prevádzkujú.

(56)

Výsledky inšpekcií na ploche vykonaných od návštevy Ruskej federácie v prípade všetkých uvedených dopravcov ukázali, že určití dopravcovia spomedzi tých, ktorí podliehali prevádzkovým obmedzeniam, nevykonávali žiadnu leteckú dopravu do Spoločenstva.

(57)

Dopravcovia Gazpromavia a Atlant Soyuz, ktorí predtým podliehali prevádzkovým obmedzeniam, vykonávali leteckú dopravu do Spoločenstva a podrobili sa inšpekciám na ploche (11). Výsledky týchto inšpekcií naznačujú, že opakované zistenia inšpekcie v tých istých oblastiach ako pred uložením prevádzkových obmedzení poukazujú na systémové bezpečnostné nedostatky a sú takého charakteru, že majú významný vplyv na bezpečnosť prevádzok.

(58)

U dopravcu Utair sa tiež vykonala inšpekcia (12). Výsledky tejto inšpekcie naznačujú opakované zistenia inšpekcie v tých istých oblastiach ako pred uložením prevádzkových obmedzení poukazujúce na to, že dopravca ešte neukončil nápravné opatrenia navrhnuté vo februári 2007. Tieto výsledky spolu s overenými dôkazmi o závažných bezpečnostných nedostatkoch zo strany dopravcov Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16) boli odovzdané príslušným orgánom 29. mája a 5. júna 2007.

(59)

So zreteľom na uvedené a na základe spoločných kritérií Komisia vyzvala leteckých dopravcov Atlant Soyuz, Gazpromavia, Utair, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines a Yakutia Airlines, aby predložili svoje pripomienky v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 2111/2005 a začali konzultácie s príslušnými orgánmi Ruskej federácie. Na základe pripomienok, ktoré predložili leteckí dopravcovia, pripomienok Komisie a pripomienok príslušných orgánov Ruskej federácie naostatok menované rozhodli 23. júna 2007 s účinnosťou od 25. júna uložiť prevádzkové obmedzenia 10 dopravcom dovtedy, kým sa ich bezpečnostné nedostatky nevyriešia k vzájomnej spokojnosti príslušných orgánov Ruskej federácie a Komisie.

(60)

Príslušné orgány Ruskej federácie preto rozhodli zakázať vykonávanie leteckej dopravy v rámci Spoločenstva štyrom z dotknutých dopravcov: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines a Airlines 400. Predovšetkým spoločnosť Airlines 400 má pozastavené AOC.

(61)

Príslušné orgány tiež rozhodli o obmedzení prevádzky určitých dopravcov a povolili, aby do Spoločenstva lietali len konkrétne lietadlá: spoločnosť Krasnoyarsky Airlines má povolené prevádzkovať len lietadlá Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing 757 EI-DUC a Boeing 767 EI-DMH, EI-DMP; spoločnosť Ural Airlines má povolené prevádzkovať len lietadlá Airbus A-320, VP-BQY, VP-BQZ; spoločnosť Gazpromavia má povolené prevádzkovať len lietadlá Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-9006, RA-09008; spoločnosť Atlant-Soyuz má povolené prevádzkovať len lietadlá Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; spločnosť UTAir má povolené prevádzkovať len lietadlá ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, lietadlá Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 a lietadlá TU-154M RA-85805, RA-85808. Spoločnosť Rossyja (predtým Pulkovo) nemá povolené lietať do Spoločenstva s lietadlom IL-62M (RA-86467).

(62)

Komisia berie na vedomie rozhodnutie príslušných orgánov Ruskej federácie a najmä skutočnosť, že tieto orgány môžu schváliť akékoľvek zmeny týchto obmedzení len v koordinácii s Komisiou. Berie taktiež na vedomie skutočnosť, že všetci ruskí leteckí dopravcovia, ktorí vykonávajú medzinárodnú leteckú dopravu, a to aj vrátane dopravy do Spoločenstva, sú informovaní, že akékoľvek inšpekcie na ploche, ktorých výsledkom by boli významné (2. kategória) a závažné (3. kategória) zistenia, by v prípade, že nedôjde k patričnej náprave, viedli k uloženiu prevádzkových obmedzení zo strany ruských orgánov.

(63)

So zreteľom na uvedené Komisia zastáva názor, že opatrenia, ktoré prijali príslušné orgány Ruskej federácie sú dostatočné na nápravu závažných bezpečnostných nedostatkov zistených u určitých dopravcov v krátkom čase. Aby bolo zabezpečené, že sa zavedú vhodné nápravné opatrenia, ktoré zaistia trvalo udržateľné systémové riešenie týchto nedostatkov, Komisia zamýšľa overovať bezpečnostnú situáciu uvedených dopravcov pred každou zmenou obmedzení obsiahnutých v rozhodnutí príslušných orgánov Ruskej federácie z 23. júna 2007. S týmto cieľom Komisia plánuje s pomocou členských štátov uskutočniť návštevu pred najbližšou aktualizáciou tohto nariadenia. Členské štáty by mali zabezpečiť overovanie účinného súladu s príslušnými bezpečnostnými normami prostredníctvom systematických inšpekcií na ploche vzťahujúcich sa na všetky prevádzky týchto dopravcov.

(64)

Keďže leteckí dopravcovia, ktorí boli odstránení zo zoznamu pre vyhlásené skončenie svojej činnosti, sa môžu znova vyskytnúť s inou totožnosťou alebo štátnou príslušnosťou, Komisia by mala naďalej aktívne monitorovať všetky presuny a pohyby súvisiace s týmito subjektami.

(65)

Napriek tomu, že Komisia o to výslovne žiadala, ostatní leteckí dopravcovia zaradení do zoznamu Spoločenstva aktualizovaného 5. marca 2007 a orgány zodpovedné za regulačný dohľad nad týmito leteckými dopravcami doteraz neoznámili žiadne dôkazy o úplnej implementácii primeraných nápravných opatrení. Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že títo leteckí dopravcovia by mali naďalej podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy.

(66)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha A sa nahrádza prílohou A k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha B sa nahrádza prílohou B k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 235/2007 (Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2005, s. 8.

(4)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 910/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2011/2005, Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43, 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86, 31.5.2007 a INAC/P-2007-12, 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12, 24.5.2007, LBA/D-2007-308, 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VŠETKY PREVÁDZKY PODLIEHAJÚ ZÁKAZU V RÁMCI SPOLOČENSTVA (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Číslo označenia leteckej spoločnosti ICAO

Štát prevádzkovateľa

AIR KORYO

neznáme

KOR

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

neznáme

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajina

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad s výnimkou Hewa Bora Airways  (2), vrátane

 

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministerský podpis (výnos 78/205)

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Konžská demokratická republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

neuplatňuje sa

Rovníková Guinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

neuplatňuje sa

Rovníková Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie orgánov Indonézie zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Indonézia

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

neznáme

DHI

Indonézia

AIR TRANSPORT SERVICES

neznáme

neznáme

Indonézia

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

neznáme

neznáme

Indonézia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

neznáme

neznáme

Indonézia

GARUDA

neznáme

GIA

Indonézia

INDONESIA AIRASIA

neznáme

AWQ

Indonézia

KARTIKA AIRLINES

neznáme

KAE

Indonézia

LION MENTARI ARILINES

neznáme

LNI

Indonézia

MANDALA AIRLINES

neznáme

MDL

Indonézia

MANUNGGAL AIR SERVICE

neznáme

neznáme

Indonézia

MEGANTARA

neznáme

neznáme

Indonézia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

neznáme

MNA

Indonézia

METRO BATAVIA

neznáme

BTV

Indonézia

PELITA AIR SERVICE

neznáme

PAS

Indonézia

PT. AIR PACIFIC UTAMA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. AIRFAST INDONESIA

neznáme

AFE

Indonézia

PT. ASCO NUSA AIR

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. ASI PUDJIASTUTI

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. AVIASTAR MANDIRI

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. ATLAS DELTASATYA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. DABI AIR NUSANTARA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. DERAYA AIR TAXI

neznáme

DRY

Indonézia

PT. DERAZONA AIR SERVICE

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

neznáme

DIR

Indonézia

PT. EASTINDO

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. GATARI AIR SERVICE

neznáme

GHS

Indonézia

PT. GERMANIA TRISILA AIR

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. HELIZONA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. KURA-KURA AVIATION

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

neznáme

IDA

Indonézia

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. PELITA AIR SERVICE

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. PURA WISATA BARUNA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. SAYAP GARUDA INDAH

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. SMAC

neznáme

SMC

Indonézia

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. TRAVIRA UTAMA

neznáme

neznáme

Indonézia

PT. TRIGANA AIR SERVICE

neznáme

neznáme

Indonézia

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

neznáme

RPH

Indonézia

RIAU AIRLINES

neznáme

RIU

Indonézia

SRIWIJAYA AIR

neznáme

SJY

Indonézia

SURVEI UDARA PENAS

neznáme

PNS

Indonézia

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

neznáme

neznáme

Indonézia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

neznáme

XAR

Indonézia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

neznáme

TMG

Indonézia

TRIGANA AIR SERVICE

neznáme

TGN

Indonézia

WING ABADI AIRLINES

neznáme

WON

Indonézia

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí dostali povolenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

Kirgizská republika

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizská republika

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizská republika

DAMES

20

DAM

Kirgizská republika

EASTOK AVIA

15

neznáme

Kirgizská republika

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizská republika

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizská republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizská republika

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizská republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizská republika

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizská republika

S GROUP AVIATION

6

neznáme

Kirgizská republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizská republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizská republika

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie orgánov Libérie zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie orgánov Sierry Leone zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

neznáme

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

neznáme

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

neznáme

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

neznáme

neznáme

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

neznáme

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

neznáme

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

neznáme

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

neznáme

neznáme

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali povolenie orgánov Svazijska zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Svazijsko

AERO AFRICA (PTY) LTD

neznáme

RFC

Svazijsko

JET AFRICA SWAZILAND

neznáme

OSW

Svazijsko

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

neznáme

RSN

Svazijsko

SCAN AIR CHARTER, LTD

neznáme

neznáme

Svazijsko

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

neznáme

SWX

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

neznáme

SZL

Svazijsko


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky v prípade, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Hewa Bora Airways môže na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len lietadlo konkrétne uvedené v prílohe B.


PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH PREVÁDZKY PODLIEHAJÚ PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI SPOLOČENSTVA (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo oprávnenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Číslo označenia leteckej spoločnosti ICAO

Štát prevádzkovateľa

Typ lietadla

Registračné číslo (čísla) a prípadne sériové výrobné číslo (čísla)

Štát registrácie

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou:

LET 410 UVP

Všetky lietadlá s výnimkou:

D6-CAM (851336)

Komory

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetky lietadlá s výnimkou:

B767-266 ER

Všetky lietadlá s výnimkou:

9Q-CJD (výr. č. 23 178)

Konžská demokratická republika (KDR)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistanská islamská republika

Všetky lietadlá s výnimkou:

všetkých B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Všetky lietadlá s výnimkou:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakistanská islamská republika


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky v prípade, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(2)  Hewa Bora Airways môže na svoju bežnú prevádzku v rámci Európskeho spoločenstva použiť len konkrétne uvedené lietadlo.


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 788/2007

zo 4. júla 2007,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 25. júna do 2. júla 2007 v rámci colnej kvóty Spoločenstva otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 969/2006 (3) sa otvorila ročná dovozná colná kvóta na dovoz 242 074 ton kukurice (poradové číslo 09.4131).

(2)

V článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 969/2006 sa stanovilo množstvo na čiastkové obdobie č. 2 na 121 037 ton na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2007.

(3)

Z oznámenia podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 969/2006 vyplýva, že žiadosti podané v období od 25. júna 2007 od 13.00 hod. do 2. júla 2007 do 13.00 hod. bruselského času v súlade s článkom 4 ods. 1 uvedeného nariadenia prekračujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(4)

Podľa nariadenia (ES) č. 969/2006 je takisto potrebné ďalej nevydávať dovozné povolenia na prebiehajúce kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozné povolenie na kukuricu spadajúcu pod kvótu uvedenú v nariadení (ES) č. 969/2006, podanej v období od 25. júna 2007 od 13.00 hod. do 2. júla 2007 do 13.00 hod. bruselského času sa musí vyhovieť vydaním povolenia na požadované množstvo upravené podľa koeficientu pridelenia o 1,542232 %.

2.   Vydávanie povolení na požadované množstvo sa od 2. júla 2007 od 13.00 hod. bruselského času na prebiehajúce kvótové obdobie pozastavuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2022/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 70).


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 789/2007

zo 4. júla 2007,

ktorým sa po jedenástykrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) (1), najmä na jeho článok 10 písm. a),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 uvádza osoby, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Komisia je splnomocnená zmeniť a doplniť túto prílohu vzhľadom na rozhodnutia Rady, ktorými sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu ICTY (2). Táto spoločná pozícia sa vykonáva rozhodnutím Rady 2007/449/SZBP (3) z 28. júna 2007. Prílohu I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 preto treba náležite zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2007

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 75.


PRÍLOHA

Z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 sa vypúsťajú mená týchto fyzických osôb:

1.

Tolimir, Zdravko. Dátum narodenia: 27.11.1948.

2.

Djordjevic, Vlastimir. Dátum narodenia: 1948. Miesto narodenia: Vladicin Han, Srbsko a Čierna hora. Štátna príslušnosť: Srbsko a Čierna Hora.


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 790/2007

zo 4. júla 2007,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu jazyka morského obyčajného v zóne IIIa a vo vodách Spoločenstva zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (1), najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 41/2007 z 21 decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovom zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe, sa kvóta stanovená na rok 2007 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v tejto prílohe na rok 2007 sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje dátumom uvedeným v danej prílohe. Zakazuje sa ponechať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami po uvedenom dátume.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morsté záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, naposledy opravené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 444/2007 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 22).


PRÍLOHA

Č.

15

Členský Štát

ŠVÉDSKO

Zásoby

SOL/3A/BCD

Druhy

Jazyk morský obyčajný (Solea solea)

Zóna

zóna IIIa a vody Spoločenstva zón IIIb, IIIc a IIId

Dátum

11.6.2007


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/31


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT – ES č. 1/2007

z 25. mája 2007

o prerozdelení časti rezervy balíka deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) pre dlhodobý rozvoj do balíka deviateho ERF pre regionálnu spoluprácu a integráciu a o jej pridelení na spoluprácu medzi štátmi AKT

(2007/460/ES)

RADA MINISTROV AKT – ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a revidovanú dohodou (2), ktorou sa mení a dopĺňa uvedená dohoda o partnerstve AKT – ES, podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005, a najmä na jej prílohu I odsek 8,

keďže:

(1)

Po skončení záverečného preskúmania deviateho Európskeho rozvojového fondu („ERF“) v súlade s článkami 5 a 11 prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES by sa malo prehodnotiť rozdelenie zdrojov v závislosti od súčasných potrieb a výsledkov.

(2)

Finančné prostriedky vyčlenené na financovanie podpory regionálnej spolupráce a integrácie a predpokladané zrušenie viazanosti finančných prostriedkov prevedených do tejto rezervy do konca roka 2007 sú nedostatočné na pokrytie nových potrieb na posilnenie vplyvu akcií uskutočňovaných v rámci AKT.

(3)

Mali by sa prideliť dodatočné finančné prostriedky na vytvorenie mechanizmu financovania FLEX v rámci AKT pre roky 2006 a 2007 (žiadosti podané v roku 2005 a 2006), čím by sa zabezpečila minimálna podpora štátov, ktoré trpia nepriaznivými účinkami nestability príjmov z vývozu, bez ohľadu na úroveň neviazaných zostatkov v ich vnútroštátnych balíkoch B.

(4)

Zostatok vnútroštátnych balíkov B, ktorý nebude viazaný, nemusí pokryť predpokladané potreby a mal by sa previesť do rezervy finančných prostriedkov pridelených v rámci AKT v deň prijatia tohto rozhodnutia s cieľom vytvoriť päť regionalizovaných balíkov B, z ktorých sa bude financovať budúca humanitárna pomoc a pomoc v núdzových situáciách v každom z týchto regiónov na základe regionálnej solidarity a rezerva finančných prostriedkov pridelených v rámci AKT na pomoc v núdzových situáciách podľa článku 72 ods. 3 písm. a) a b) dohody o partnerstve AKT – ES vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné takúto pomoc financovať z rozpočtu Spoločenstva.

(5)

Regionalizovaný balík B pre východnú a južnú Afriku a oblasť Indického oceánu predstavuje čistú sumu po odpočítaní 20 miliónov EUR na kompenzáciu zvýšenia ad hoc balíka B pre Sudán financovaného z rezervy na dlhodobý rozvoj; pre oblasť Tichomoria nebude vytvorený regionalizovaný balík B, keďže zostatky balíka B už boli vo veľkej miere využité v rámci regionálneho programu na zmiernenie následkov prírodných katastrof.

(6)

Mali by sa prideliť dodatočné zdroje na doplnenie Mierového nástroja pre Afriku na rok 2007.

(7)

Mali by sa tiež prideliť dodatočné zdroje na financovanie časti prevádzkových nákladov sekretariátu AKT v roku 2008, pokým nenadobudne účinnosť desiaty ERF.

(8)

Mali by sa prideliť dodatočné zdroje na posilnenie nástroja technickej spolupráce v rámci AKT, ktorý sa používa predovšetkým na pokrytie potrieb technickej pomoci, najmä na prípravu projektov.

(9)

Požiadalo sa o dodatočný príspevok do Globálneho fondu boja proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii (GFATM).

(10)

Na zasadnutí Rady AKT – ES, ktoré sa konalo 2. júna 2006, sa určila potreba ďalšieho prispievania na sieť vzdelávania a znalostí v Karibiku na účely budovania kapacít a inštitucionálnej podpory.

(11)

Do 31. decembra 2007 sa musí vytvoriť malá rezerva, z ktorej by bolo možné financovať nové a nepredvídané potreby v rámci AKT, vrátane prípadných potrieb obnovy v dôsledku prírodných katastrof v tichomorskej oblasti, pre ktoré môžu byť prijaté záväzky do konca roku 2007 a na ktoré sa nevzťahuje regionalizovaný balík B pre nepredvídateľné potreby, a ktorá by umožnila financovanie prípadných ďalších prechodných potrieb v roku 2008.

(12)

Finančné prostriedky z deviateho ERF, vrátane predpokladaného zrušenia viazanosti finančných prostriedkov, nemôžu byť pridelené po 31. decembri 2007, preto je nevyhnutné nájsť spôsob pridelenia dostupných zostatkov pred týmto dátumom s cieľom efektívne a účinne podporiť globálne ciele dohody o partnerstve AKT – ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Doplnenie rezervy finančných prostriedkov pridelených v rámci AKT v balíku určenom na regionálnu spoluprácu a integráciu

1.   Všetky finančné prostriedky, ktoré sú v rezerve na dlhodobý rozvoj k dispozícii k 31. marcu 2007, upravené o výsledky záverečných rozhodnutí, ktoré k tomuto dátumu neboli zaúčtované, s výnimkou finančných prostriedkov na podporu rozpočtov Centra pre rozvoj podnikania (CDE) a Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) na rok 2008 (32 miliónov EUR), finančných prostriedkov na „vysokorizikové programy“ v štátoch, ktoré podpísali dokument o stratégii krajiny (72,4 milióna EUR k 1. marcu 2007), finančných prostriedkov na politické priority v štátoch, ktoré nepodpísali dokument o stratégii krajiny (30,2 milióna EUR k 1. marcu 2007) a finančných prostriedkov na osobitný program pomoci pre Somálsko (36,1 milióna EUR) sa prevedú do rezervy finančných prostriedkov pridelených v rámci AKT v balíku pre regionálnu spoluprácu a integráciu.

2.   Všetky finančné prostriedky vyčlenené v rezerve na podporu rozpočtov CDE a CTA na rok 2008, na financovanie „vysokorizikových programov“ v štátoch, ktoré podpísali dokument o stratégii krajiny a na financovanie politických priorít v štátoch, ktoré tento dokument nepodpísali, ako je uvedené v odseku 1, ktoré neboli viazané pred 31. októbrom 2007, sa prevedú do rezervy finančných prostriedkov pridelených v rámci AKT v balíku určenom na regionálnu spoluprácu a integráciu.

3.   Všetky zrušenia viazanosti z deviateho ERF a predchádzajúcich ERF zaúčtované v účtovnom systéme Komisie od 1. apríla do 31. decembra 2007, ktoré zvyšujú rezervu na dlhodobý rozvoj, sa prevedú do rezervy finančných prostriedkov pridelených v rámci AKT v balíku určenom na regionálnu spoluprácu a integráciu.

4.   Všetky zostávajúce finančné prostriedky z národných indikatívnych programov, ktoré budú k dispozícii v rezerve na dlhodobý rozvoj od 1. augusta do 31. decembra 2007, sa prevedú do rezervy finančných prostriedkov pridelených v rámci AKT v balíku určenom na regionálnu spoluprácu a integráciu.

Článok 2

Pridelenie finančných prostriedkov v rámci AKT

1.   Finančné prostriedky z rezervy v rámci AKT sa využijú na tieto účely:

a)

vytvorenie:

i)

jednej rezervy v rámci AKT prístupnej všetkým štátom AKT na pomoc v núdzových situáciách podľa článku 72 ods. 3 písm. a) a b) dohody o partnerstve AKT – ES vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné takúto pomoc financovať z rozpočtu Spoločenstva; tieto finančné prostriedky predstavujú sumu vo výške 26 741 326 EUR a získali sa odobratím 15 % zo sumy neviazaných zostatkov zostávajúcich v balíkoch B krajín, ktoré patria do regiónov uvedených v bode ii), k dátumu, ku ktorému nadobudli účinnosť rozhodnutia o záverečnom prerozdelení finančných prostriedkov;

ii)

piatich regionalizovaných balíkov B vo výške 17 511 615 EUR pre región južnej Afriky, 48 920 391 EUR pre región východnej a južnej Afriky a Indického oceánu, 31 945 340 EUR pre región západnej Afriky, 16 139 355 EUR pre región strednej Afriky a 35 422 478 EUR pre karibskú oblasť, pozostávajúcich z 85 % zo sumy neviazaných zostatkov zostávajúcich v balíkoch B štátov príslušných regiónov k dátumu, ku ktorému nadobudli účinnosť rozhodnutia o záverečnom prerozdelení finančných prostriedkov;

z regionalizovaných balíkov B sa uvoľnia príspevky na medzinárodne schválené iniciatívy zmiernenia dlhu, ako je to stanovené v článku 3 ods. 2 písm. b) prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES a na humanitárnu pomoc a pomoc v núdzových situáciách v súlade s článkami 72 a 73 dohody o partnerstve AKT – ES na základe regionálnej solidarity za výnimočných okolností, keď nie je možné takúto pomoc financovať z rozpočtu Spoločenstva;

b)

vytvorenie programu FLEX v rámci AKT vo výške 50 miliónov EUR na rok 2006 (žiadosti podané v roku 2005) s cieľom zabezpečiť minimálnu podporu štátov, ktoré trpia nepriaznivými účinkami nestability príjmov z vývozu, bez ohľadu na úroveň neviazaných zostatkov v ich vnútroštátnych balíkoch B, pokým nenadobudnú účinnosť rozhodnutia o záverečnom prerozdelení finančných prostriedkov;

c)

doplnenie Mierového nástroja pre Afriku až do výšky 100 miliónov EUR ako ďalší príspevok ERF na preklenutie medzery vo financovaní do nadobudnutia účinnosti desiateho ERF, pre rôzne činnosti na podporu mieru, vzdelávanie a budovanie kapacít, z ktorých je 45 miliónov EUR vyčlenených z dostupných finančných prostriedkov v rámci AKT ešte pred ich doplnením podľa článku 1 a 35 miliónov EUR po takomto doplnení a z ktorých je ďalej vyčlenená dodatočná suma do výšky 20 miliónov EUR, ktorá by mohla byť financovaná z neviazaných finančných prostriedkov z obozretnej rezervy uvedenej v písmenách h) a i) alebo z finančných prostriedkov, ktorých viazanosť sa zrušila a ktoré sa previedli do rezervy v rámci AKT podľa článku 1 ods. 3 a 4 vo väčšom rozsahu ako boli pôvodné odhady;

d)

doplnenie inštitucionálnej podpory pre sekretariát AKT, aby sa preklenulo obdobie do nadobudnutia účinnosti desiateho ERF, vo výške 5,5 milióna EUR, ktoré budú slúžiť na úhradu prevádzkových nákladov sekretariátu AKT na rok 2008;

e)

doplnenie 2,5 milióna EUR do nástroja technickej spolupráce medzi štátmi AKT;

f)

uvoľnenie 4 miliónov EUR na naliehavé predĺženie trvania programu odstránenia dobytčieho moru v Afrike (PACE);

g)

príspevok vo výške 5 miliónov EUR na sieť vzdelávania a znalostí v Karibiku (CKLN), trustový fond pre budovanie kapacít a inštitucionálnu podporu;

h)

vytvorenie regionálnej obozretnej rezervy vo výške 10 miliónov EUR na doplnenie regionálnych indikatívnych programov pre región južnej Afriky v prípade, že by bol program na opravu cesty v úseku Milange – Mocuba (Mozambik) vyhodnotený a prešiel riadiacim postupom Výboru AKT pred 1. augustom 2007; ak tento program nebude vyhodnotený včas, táto obozretná rezerva sa prevedie do rezervy v rámci AKT;

i)

vytvorenie obozretnej rezervy v rámci AKT vo výške 15 miliónov EUR na nové a nepredvídané potreby, ktoré nie je možné financovať z regionalizovaných balíkov B, vrátane programov obnovy v dôsledku prírodných katastrof v tichomorskej oblasti a prípadne ďalších prioritných prechodných potrieb v roku 2008;

j)

vytvorenie programu FLEX v rámci AKT, ktorého finančné prostriedky sú predbežne stanovené vo výške 35 miliónov EUR na rok 2007 (žiadosti podané v roku 2006), s cieľom zabezpečiť po regionalizácii balíkov B na humanitárnu pomoc a pomoc v núdzových situáciách uvedenú v odseku 1 písm. a) minimálnu podporu tým krajinám, ktoré trpia nepriaznivými účinkami nestability príjmov z vývozu; tento program môže byť doplnený až o 15 miliónov EUR z neviazaných finančných prostriedkov z obozretnej rezervy uvedenej v písmenách h) a i) alebo z finančných prostriedkov, ktorých viazanosť sa zrušila a ktoré boli prevedené do rezervy v rámci AKT podľa článku 1 ods. 3 a 4, vo väčšom rozsahu ako boli pôvodné odhady a pôvodné potreby na doplnenie príspevku do Mierového nástroja pre Afriku o 20 miliónov EUR, ako je uvedené v písmene c);

k)

doplnenie podpory poskytnutej Globálnemu fondu na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii (GFATM) o 38 miliónov EUR.

2.   Ak by zvýšenie rezervy v rámci AKT bolo nedostatočné na financovanie všetkých stanovených potrieb, primerane sa zníži program uvedený v odseku 1 písm. j). Ak by bol nedostatok finančných prostriedkov vyšší než suma uvedená v písmene j), zníži sa primerane obozretná rezerva uvedená v odseku 1 písm. i). V prípade ďalšieho nedostatku finančných prostriedkov sa zníži suma uvedená v odseku 1 písm. c).

3.   Ak by zvýšenie rezervy v rámci AKT prevyšovalo pôvodné odhady alebo ak by sa finančné prostriedky vyčlenené podľa odseku 1 písm. c), d), e), g) a/alebo i) nevyužili, dodatočné finančné prostriedky, ktoré budú k dispozícii nad limitom stanoveným pre programy uvedené v odseku 1 písm. c) a j), sa pridelia na doplnenie trustového fondu CKLN o dodatočnú sumu do výšky 5 miliónov EUR, pokiaľ je to možné, a ak sú ďalej k dispozícii prebytočné finančné prostriedky, môžu sa použiť na doplnenie trustového fondu pre infraštruktúru EÚ – AKT ako záloha na finančné prostriedky pridelené v rámci desiateho ERF.

Článok 3

Žiadosť o podporu

V súlade s článkom 13 ods. 2 prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES Rada ministrov AKT – ES vyzýva Komisiu, aby financovala akcie uvedené v článku 2.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. mája 2007

Za Radu ministrov AKT – ES

predseda

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27. Dohoda predbežne vykonávaná na základe rozhodnutia č. 5/2005 (Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 1).


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/35


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT – ES č. 2/2007

z 25. mája 2007

o umožnení dodatočných bilaterálnych príspevkov, ktoré majú byť spravované Komisiou na podporu cieľov Mierového nástroja pre Afriku

(2007/461/ES)

RADA MINISTROV AKT – ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a revidovanú dohodou (2), ktorou sa mení a dopĺňa uvedená dohoda o partnerstve AKT-ES, podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005, a najmä na jej prílohu I odsek 8,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady ministrov AKT-ES č. 3/2003 z 11. decembra 2003 o použití zdrojov z balíka deviateho ERF pre dlhodobý rozvoj na vytvorenie Mierového nástroja pre Afriku (3) poskytlo potrebnú finančnú podporu na vytvorenie Mierového nástroja pre Afriku.

(2)

Dňa 5. marca 2007 uznala Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy naliehavosť riešenia finančných potrieb mierovej misie Africkej únie v Dárfúre v Sudáne (AMIS).

(3)

Odhadované zdroje zabezpečené v rámci AKT balíka na doplnenie Mierového nástroja pre Afriku, pokiaľ desiaty Európsky rozvojový fond („ERF“) nenadobudne účinnosť, nie sú dostatočné na to, aby AMIS fungoval do tohto dátumu. Členské štáty EÚ preto vyjadrili svoju ochotu realizovať dodatočné bilaterálne príspevky. Takéto dodatočné príspevky by mali byť zhromaždené v Mierovom nástroji pre Afriku a spravované Komisiou s cieľom zlepšiť koordináciu a monitorovanie využitia vynaložených finančných prostriedkov, kým desiaty ERF nenadobudne účinnosť.

(4)

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade č. 2005/446/ES z 30. mája 2005, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF) (4) stanovuje 31. december 2007 ako dátum, po ktorom už nebudú môcť byť pridelené finančné prostriedky z deviateho ERF.

(5)

Na podporu cieľov Mierového nástroja pre Afriku sa preto musí prijať ustanovenie na zabezpečenie dodatočných príspevkov zo strany členských štátov EÚ, ktoré majú byť spravované Komisiou,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dobrovoľné príspevky

Do 30. septembra 2007 môže poskytnúť ktorýkoľvek členský štát EÚ Komisii dobrovoľné dodatočné príspevky na podporu cieľov Mierového nástroja pre Afriku podľa finančného protokolu.

Komisii je zverená zodpovednosť za správu týchto príspevkov v rámci Mierového nástroja pre Afriku v súlade s postupmi deviateho Európskeho rozvojového fondu, okrem zrušených záväzkov, ktoré budú refinancované členským štátom pro rata podľa ich dobrovoľných dodatočných príspevkov.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. mája 2007

Za Radu ministrov AKT-ES

predseda

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27. Dohoda predbežne vykonávaná na základe rozhodnutia č. 5/2005 (Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 108.

(4)  Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 19.


5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/36


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT – ES č. 3/2007

z 25. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3/2001 o pridelení zdrojov z ôsmeho a deviateho Európskeho rozvojového fondu Somálsku

(2007/462/ES)

RADA MINISTROV AKT – ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1), revidovanú dohodou (2), ktorou sa mení a dopĺňa uvedená dohoda o partnerstve AKT – ES, podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005, a najmä jej článok 93 ods. 6,

keďže:

(1)

Článok 93 ods. 6 dohody o partnerstve AKT – ES umožňuje Rade ministrov súhlasiť s mimoriadnou podporou pre štáty AKT zúčastnené na predchádzajúcich dohovoroch AKT – ES, ktoré kvôli absencii bežne ustanovených vládnych inštitúcií neboli schopné podpísať alebo ratifikovať dohodu o partnerstve AKT – ES. Táto podpora sa môže týkať budovania inštitúcií a činností zameraných na hospodársky a sociálny rozvoj, pričom sa osobitne zohľadňujú potreby najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva. Toto ustanovenie sa týka Somálska.

(2)

Rozhodnutím č. 3/2001 z 20. decembra 2001 (3) Rada ministrov AKT – ES pridelila Somálsku sumu 149 miliónov EUR z deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) na finančnú a technickú spoluprácu. Úloha národného povoľujúceho úradníka pre plánovanie a implementáciu tohto prídelu bola zverená vedúcemu povoľujúcemu úradníkovi pre ERF.

(3)

Článok 3 ods. 5 prílohy IV k dohode o partnerstve AKT – ES umožňuje Spoločenstvu zvýšiť prídel pre krajinu s cieľom zohľadniť mimoriadne potreby alebo výnimočný výkon.

(4)

V článku 5 ods. 2 prílohy IV je ustanovená možnosť vykonať preskúmanie vo výnimočných situáciách uvedených v ustanoveniach o humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových situáciách. Na základe záverov ad hoc preskúmania programu spolupráce so Somálskom sa vyžadujú dodatočné zdroje z deviateho ERF s cieľom zabezpečiť pokračovanie podpory pre obyvateľov Somálska dovtedy, kým do platnosti nevstúpi desiaty ERF,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do rozhodnutia Rady ministrov AKT – ES č. 3/2001 sa vkladá tento článok:

„Článok 3a

Na základe záverov ad hoc preskúmania sa prideľuje Somálsku dodatočná suma vo výške 36 144 798 EUR z deviateho ERF na finančnú a technickú spoluprácu z balíka na dlhodobý rozvoj uvedeného v odseku 3 písm. a) finančného protokolu v prílohe I k dohode o partnerstve AKT – ES.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. mája 2007

Za Radu ministrov AKT – ES

predseda

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27. Dohoda sa predbežne vykonáva na základe rozhodnutia č. 5/2005 (Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 56, 27.2.2002, s. 23.


Komisia

5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. júla 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/942/ES, ktorým sa podľa smernice 1999/105/ES členským štátom povoľuje prijímať rozhodnutia o poskytovaní záruk týkajúcich sa množiteľského materiálu lesných kultúr z tretích krajín

[oznámené pod číslom K(2007) 3173]

(2007/463/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (1), a najmä na jej článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2005/942/ES (2) sa podľa smernice 1999/105/ES členským štátom povoľuje prijímať rozhodnutia o poskytovaní záruk týkajúcich sa množiteľského materiálu lesných kultúr z určitých tretích krajín.

(2)

Rozsah pôsobnosti súčasného režimu by sa mal rozšíriť, pokiaľ sa poskytnú potrebné záruky.

(3)

Je vhodné doplniť Nový Zéland ako schválenú tretiu krajinu, pokiaľ ide o množiteľský materiál lesných kultúr zdroja kategórie identifikovaného ako druh Pinus radiata a doplniť tento druh v prípade Spojených štátov amerických. Rozhodnutie 2005/942/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2005/942/ES sa mení a dopĺňa tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. júla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2000, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 92. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2005/942/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V tabuľke sa medzi položky Chorvátsko a Nórsko vkladá táto položka:

„Krajina pôvodu

Druhy

Kategória

Typ základného materiálu

Nový Zéland

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St“

2.

Položka v tabuľke týkajúca sa Spojených štátov amerických sa nahrádza týmto:

„Krajina pôvodu

Druhy

Kategória

Typ základného materiálu

Spojené štáty americké (Washington, Oregon, Kalifornia)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF“


Korigendá

5.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/39


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 743/2007 z 28. júna 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

( Úradný vestník Európskej únie L 169 z 29. júna 2007 )

Na strane 32 v prílohe v poznámke:

Názov poznámky a miesta určenia S00 majú znieť takto:

Poznámka:

Miesta určenia sú definované takto:

„S00

:

všetky miesta určenia okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Kosova a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov a oblastí Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva faktickú kontrolu.“