ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
5 ta' Lulju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 783/2007 tal-25 ta’ Ġunju 2007 li jagħti derogi lill-Bulgarija u lir-Rumanija minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-livelli ta’ referenza tal-flotot tas-sajd

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 784/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 785/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 786/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 rigward l-awtorizzazzjoni ta’ l-endo-1,4-beta-mannanase KE 3.2.1.78 (Hemicell) bħala addittiv fl-għalf ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 787/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ trasportaturi bl-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan il-Komunità ( 1 )

10

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 788/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jistipula l-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni applikabbli għall-applikazzjonijiet għal liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa mill-25 ta’ Ġunju 2007 sat-2 ta’ Lulju 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja Komunitarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 969/2006 fir-rigward tal-qamħirrun

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 789/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jemenda, għall-ħdax-il darba, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1763/2004 li jimponi ċerti miżuri restrittivi biex isostnu l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 790/2007 ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-lingwata komuni fiz-zona IIIa, fl-ilmijiet tal-KE taz-zoni IIIb, IIIċ u IIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera Żvediża

29

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/460/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2007 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tal-25 ta’ Mejju 2007 dwar ir-riallokazzjoni ta’ parti mir-riżerva tal-pakkett tad-9 Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) għal żvilupp fit-tul għall-allokazzjoni għall-kooperazzjoni intra-AKP fil-pakkett tad-9 FEŻ għall-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali

31

 

 

2007/461/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2007 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE tal-25 ta’ Mejju 2007 li tippermetti kontribuzzjonijiet bilaterali ulterjuri, li għandhom ikunu amministrati mill-Kummissjoni, b’appoġġ għall-għanijiet tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika

35

 

 

2007/462/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 3/2007 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tal-25 ta’ Mejju 2007 li temenda d-Deċiżjoni Nru 3/2001 dwar l-allokazzjoni ta’ riżorsi lis-Somalja mit-Tmien u d-Disa’ Fond Ewropew għall-Iżvilupp

36

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/463/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Lulju 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/942/KE li tawtorizza l-Istati Membri biex jieħdu deċiżjonijiet skond id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE dwar assigurazzjonijiet li jagħmlu fir-rigward ta’ materjal riproduttiv tal-foresti prodott f'pajjiżi terzi (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3173)

37

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

REGOLAMENTI

5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 783/2007

tal-25 ta’ Ġunju 2007

li jagħti derogi lill-Bulgarija u lir-Rumanija minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-livelli ta’ referenza tal-flotot tas-sajd

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija,

Wara li kkunsidra l-Att ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, u partikolarment l-Artikolu 56 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni tas-Sajd (1) jipprovdi li għandhom jiġu stabbiliti livelli ta’ referenza għall-flotta ta’ kull Stat Membru, bħala s-somma ta’ l-oġġettivi ta’ kull segment tal-Programm ta’ Gwida għal Numru ta’ Snin 1997-2002.

(2)

Il-Bulgarija u r-Rumanija ma għandhomx oġġettivi kif jirreferi għalihom l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002.

(3)

Il-livelli ta’ referenza jistgħu jiġu stabbiliti għal dawk l-Istati Membri biss b’referenza għal-livell tal-flotot tagħhom fiż-żmien tad-data ta’ l-adeżjoni tagħhom. Iżda, jekk dak kien il-każ, l-obbligi previsti fl-Artikolu 11(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 ikunu żejda, għaliex ikopru l-istess obbligi li joħorġu mill-iskema ta’ dħul/ħruġ prevista fl-Artikolu 13 ta’ dak ir-Regolament.

(4)

Għalhekk mhux f’loku li għall-Bulgarija u r-Rumanija jiġu stabbiliti livelli ta’ referenza li dwarhom jipprovdi l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002, u lanqas li jiġi applikat għalihom l-Artikolu 11(2) u (4) ta’ dak ir-Regolament, għax dan ma jkollu l-ebda effett fuq il-ġestjoni tal-flotta minn dawk l-Istati Membri ġodda.

(5)

Skond dan, il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom jingħataw derogi minn dawk id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’deroga, l-Artikoli 11 (2) u (4) u l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 ma għandhomx japplikaw għall-Bulgarija u għar-Rumanija.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, 25 ta’ Ġunju 2007.

Ghall-Kunsill

Il-President

A. SCHAVAN


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 784/2007

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3223/94 ta' l-21 ta' Diċembru 1994 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-arranġamenti dwar l-importazzjoni tal-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Laqgħa ta' l-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 3223/94 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi ta' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness tiegħu.

(2)

Fl-applikazzjoni tal-kriterji msemmija hawn fuq, il-valuri fissi ta' l-importazzjoni għandhom ikunu ffissati fil-livelli msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi ta' l-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 3223/94 huma stabbiliti kif inhu indikat fit-tabella ta' l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-5 ta’ Lulju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 337, 24.12.1994, p. 66. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 386/2005 (ĠU L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANNESS

tar-Regolament tal-Kummissjoni ta' l-4 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss ta' l-importazzjoni

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10 , 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 785/2007

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali u għall-bażi u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skond l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid tal-preparazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26 prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L), bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għas-simna, dundjani għas-simna, tiġieġ li jbidu, papri għas-simna, ħnienes (miftuma), ħnieżer għat-tismin u ħnieżer nisa li jridu jkunu klassifikati fil-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-użu tas-6-phytase EC 3.1.3.26 prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) kien awtorizzat mingħajr limitu ta’ żmien għat-tiġieġ għas-simna bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1743/2006 (2).

(5)

Kienet ippreżentata data ġdida flimkien ma’ l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-tiġieġ għas-simna, dundjani għas-simna, tiġieġ li jbidu, papri għas-simna, ħnienes (miftuma), ħnieżer għat-tismin u ħnieżer nisa. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tas-17 ta’ Ottubru 2006 li l-preparazzjoni tas-6-phytase EC 3.1.3.26 prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) ma tħallix effett negattiv fuq is-saħħa ta’ l-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent (3). Ikkonkludiet ukoll li dik il-preparazzjoni ma tippreżenta ebda riskju ieħor li, skond l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, jeskludi l-awtorizzazzjoni. Skond dik l-opinjoni, l-użu ta’ dik il-preparazzjoni ma għandux effett negattiv fuq dawn il-kategoriji addizzjonali ta’ annimali. L-opinjoni ta’ l-Awtorità tirrakkomanda miżuri xierqa għas-sigurtà ta’ l-utent. Hija ma tikkunsidrax li hemm il-bżonn għal rekwiżiti speċifiċi ta’ sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Din l-opinjoni tivverifika wkoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi ta’ l-addittivi fl-għalf ippreżentat mil-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. L-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, skond kif inhu xieraq.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment ta’ l-annimali suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 329, 25.11.2006, p. 16.

(3)  Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar l-Addittivi u Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf ta’ l-Annimali dwar is-sigurtà u l-effikaċja tal-preparazzjoni ta’ l-enżima Phyzyme™ XP 5000L u Phyzyme™ XP 5000G bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għas-simna, dundjani għas-simna, tiġieġ li jbidu, papri għas-simna, ħnienes (miftuma), ħnieżer għat-tismin u ħnieżer nisa skond ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Adottata fis-17 ta’ Ottubru 2006. Il-Ġurnal tal-EFSA (2006) 404, 1-20.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni ta’ l-addittiv

Isem tad-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta’ annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem tal-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Unità ta’ attività/kg ta’ għalf sħiħ b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Kategorija ta’ addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-Phytase

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Kompożizzjoni ta’ l-addittiv

Preparazzjoni tas-6-phytase (EC 3.1.3.26)

prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

li għandu attività minima ta’:

 

Fil-forma solida: 5 000 FTU (1)/g

 

Fil-forma likwida: 5 000 FTU/ml

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

 

6-phytase (EC 3.1.3.26)

 

prodott mis-Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Metodu analitiku (2)

Metodu kolimetriku li jkejjel il-fosfati inorganiċi rilaxxati mill-enżima mill-phytate substrate.

Tiġieġ għas-simna

250 FTU

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta’ l-addittiv u l-pretaħlita, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, kemm jista’ jdum fil-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Għall-użu f’għalf li fih aktar minn 0.23 % ta’ fosforu li huwa phytin bound.

3.

Għal ħnienes (miftuma) sa 35 kg tal-piż tal-ġisem.

4.

Dożi rakommandati għal kull kilogramm ta’ għalf sħiħ:

Tiġieġ għas-simna 500-750 FTU;

dundjani għas-simna 250-1 000 FTU;

Tiġieġ li jbidu 150-900 FTU;

Papri għas-simna 250-1 000 FTU;

ħnienes (miftuma) 500-1 000 FTU;

Ħnieżer għas-simna 500-1 000 FTU;

ħnieżer ta’ ġens femminili 500 FTU.

25 ta’ Lulju 2017

Dundjani għas-simna

250 FTU

Tiġieġ li jbidu

150 FTU

Papri għas-simna

250 FTU

Ħnienes (miftuma)

250 FTU

Ħnieżer għas-simna

250 FTU

Ħnieżer nisa

500 FTU


(1)  1 FTU huwa l-ammont ta’ enżima li jillibera 1 mikromole ta’ fosfat inorganiku fil-minuta minn fosfat tas-sodju f’ pH ta’ 5.5 u 37 °C.

(2)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz elettroniku tal-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/8


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 786/2007

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

rigward l-awtorizzazzjoni ta’ l-endo-1,4-beta-mannanase KE 3.2.1.78 (Hemicell) bħala addittiv fl-għalf

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fl-għalf ta’ l-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutriment ta’ l-annimali u għall-bażi u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, intbagħtet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni stipulata fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skond l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni ta’ l-endo-1,4-beta-mannanase KE 3.2.1.78 (Hemicell), prodott mill-Bacillus lentus (ATCC 55045), bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għat-tismin, biex jiġi kklassifikat fil-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-Awtorità Ewropea tas-Sikurezza fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tal-21 ta’ Novembru 2006 li l-preparazzjoni ta’ l-endo-1,4-beta-mannanase KE 3.2.1.78 prodott mill-Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) ma tħallix effett negattiv fuq is-saħħa ta’ l-annimali, is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent (2). Ikkonkludiet ukoll li dik il-preparazzjoni ma tippreżenta ebda riskju ieħor li, skond l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, jeskludi l-awtorizzazzjoni. L-opinjoni ta’ l-Awtorità tirrakkomanda miżuri xierqa għas-sikurezza ta’ l-utent. Hija ma tikkunsidrax li hemm il-bżonn għal rekwiżiti speċifiċi ta’ sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Din l-opinjoni tivverifika wkoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi ta’ l-addittiv ta’ l-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza tal-Komunità stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni ta’ din il-preparazzjoni turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Skond dan, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat, kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi “addittivi zootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni ta’ l-annimali suġġett għall-kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  L-Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar l-Addittivi u Prodotti jew Sustanzi użati fl-Għalf ta’ l-Annimali dwar is-sikurezza u l-effikaċja tal-preparazzjoni ta’ l-enżima Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mannanase) bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għat-tismin skond ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Adottata fil-21 ta’ Novembru 2006. Il-Ġurnal ta’ l-EFSA (2006) 412, 1-12.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni ta’ l-addittiv

Isem tad-detentur ta' l-awtorizzazzjoni

Addittiv

(Isem kummerċjali)

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.

Speċi jew kategorija ta' annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni

Unità ta' attività/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' umdità ta' 12%

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jsaħħu d-diġestibbiltà.

4a3

ChemGen Corp., irrappreżentata minn Disproquima S.L.

Endo-1,4-beta-mannanase

KE 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Kompożizzjoni ta' l-addittiv

Preparazzjoni ta' l-endo-1,4-beta-mannanase prodott mill-Bacillus lentus (ATCC 55045) li għandu attività minima ta':

Fil-forma likwida:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Endo-1,4-beta-mannanase prodott bil-Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Metodu analitiku (2)

Analiżi taz-zokkor li jirreaġixxi għall-Endo-1,4-beta-mannanase permezz ta' reazzjoni kolorimetrika tar-reaġent ta' l-aċidu dinitrosaliċikliku fuq l-ammont ta' zokkor li jirreaġixxi.

Tiġieġ għat-tismin

79 200 U

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-addittiv u l-premixture, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, kemm jista' jdum fil-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Għandu jintuża tagħmir ta' protezzjoni għan-nifs u nuċċali tas-sikurezza.

3.

Għall-użu fl-għalf kompost li għandu ħafna hemicelluloses li fih il-galactomannan (eż. soya, qamħirrun)

25 ta’ Lulju 2017


(1)  Unità ta' attività hija ddefinita bħala l-ammont ta' enżima li tiġġenera 0,72 mikrogrammi ta' zokkor li jirreaġixxi (ekwivalenti tal-mannose) minn sottostrat li fih il-mannan (gomma tal-ħarrub) kull minuta meta l-pH tkun 7,5 u temp. 40 °C.

(2)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz elettroniku tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Komunità: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 787/2007

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ trasportaturi bl-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan il-Komunità

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpaniji ta’ l-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni ta’ operat fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri fit-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija ta’ l-ajru li topera, u li jħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE (1), u partikolarment l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 tat-22 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi lista Komunitarja ta’ trasportaturi ta’ l-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan il-Komunità msemmija fil-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 (2).

(2)

Skond l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, xi Stati Membri kkomunikaw lill-Kummissjoni tagħrif li huwa rilevanti fil-kuntest ta’ l-aġġornar tal-lista Komunitarja. L-informazzjoni rilevanti ġiet ukoll ikkomunikata minn pajjiżi terzi. Għaldaqstant, il-lista Komunitarja għandha tiġi aġġornata.

(3)

Skond l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 u l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 473/2006 (KE) tat-22 ta’ Marzu 2006 li jistipula r-regoli implimentattivi għal-lista Komunitarja ta’ trasportaturi bl-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan il-Komunità kif inhu imsemmi fil-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 (3), Stat Membru talab li l-lista Komunitarja tiġi aġġornata.

(4)

Il-Kummissjoni infurmat direttament lit-trasportaturi ta’ l-ajru kollha kkonċernati, jew, fejn dan ma kienx prattikabbli, permezz ta’ l-awtoritajiet risponsabbli għas-superviżjoni regolatorja tagħhom, u indikat il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li għandhom jiffurmaw il-bażi għal deċiżjoni biex tkun imposta fuqhom projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan il-Komunità, jew biex jiġu mmodifikati l-kundizzjonijiet ta’ projbizzjoni fuq l-operat imposta fuq trasportatur ta’ l-ajru li huwa inkluż fil-lista Komunitarja.

(5)

Ingħatat opportunità lit-trasportaturi bl-ajru kkonċernati mill-Kummissjoni biex jikkonsultaw id-dokumenti pprovduti mill-Istati Membri, iressqu kummenti bil-miktub u jagħmlu preżentazzjoni bil-fomm lill-Kummissjoni fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol u lill-Kumitat tas-Sikurezza ta’ l-Ajru stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam ta’ l-avjazzjoni ċivili (4).

(6)

L-awtoritajiet responsabbli mis-sorveljanza regolatorja tat-trasportaturi bl-ajru kkonċernati ġew ikkonsultati mill-Kummissjoni kif ukoll, f'każi speċifiċi, minn xi Stati Membri.

Il-Linji Internazzjonali ta’ l-Ajru tal-Pakistan

(7)

Fl-14 ta’ Mejju 2007 il-Linji Internazzjonali ta’ l-Ajru tal-Pakistan ressqu pjan ta’ azzjoni lill-Kummissjoni, wara l-evidenza li tikkonferma l-implimentazzjoni ta’ numru ta’ azzjonijiet korrettivi. Il-Kummissjoni tieħu nota li sar progress sinifikanti mit-trasportatur ikkonċernat wara l-inklużjoni tiegħu fil-lista Komunitarja, u li t-trasportatur, appoġġat mill-awtoritajiet sorveljanti tiegħu, ikkonferma li dan irranġa n-nuqqasijiet tiegħu fis-sikurezza fil-flotta tiegħu. L-awtoritajiet kompetenti tal-Pakistan infurzaw dawn il-miżuri.

(8)

B’konsegwenza ta’ dan, u skond il-kriterji komuni, huwa vvalutat li l-Linji Internazzjonali ta’ l-Ajru tal-Pakistan għandhom jingħataw permess li joperaw lejn il-Komunità bil-ħdax –il ajruplan li ġej: tliet Boeing 747-330s bil-marki tar-reġistrazzjoni AP-BFU, AP-BGG u AP-BFX; żewġ Boeing 747-200s bil-marki tar-reġistrazzjoni AP-BAK u AP-BAT; sitt Airbus A-310s bil-marki tar-reġistrazzjoni AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC u AP-BEG. L-ajruplan imsemmi għandu b’konsegwenza ta’ dan jitneħħa mil-lista ta’ l-Anness B.

(9)

L-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Islamika tal-Pakistan ftehmu li, qabel ma jerġa’ jsir l-operat ta’ kull ajruplan individwali ikkonċernat, huma għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet ta’ l-Istat Membru ta’ l-ajruport destinatarju, kif ukoll lill-Kummissjoni, b’rapport dwar spezzjoni tas-sikurezza ta’ l-ajruplan li jkunu wettqu qabel ma l-ajruplan ikun se jopera. Wara li jirċievu dan ir-rapport, l-Istat Membru rilevanti jista’, jekk ikun neċessarju, jipprojbixxi l-ajruplan skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005. Mal-wasla, għandu jsirrapport sħiħ SAFA ta’ spezzjoni fuq l-art ta’ l-ajruplan, u r-rapport tiegħu għandu jitressaq mingħajr ebda dewmien lill-Kummissjoni, li għandha tgħaddih lill-Istati Membri l-oħrajn. L-Istati Membri biħsiebhom jiżguraw li jkun hemm aktar verifika dwar il-konformità ma’ l-istandards rilevanti tas-sikurezza permezz ta’ spezzjonijiet sistematiċi fuq l-art ta’ dan it-trasportatur.

(10)

L-ajruplani li jifdal f’din il-flotta għad ma jilħqux b’mod sħiħ l-istandards ta’ sikurezza rilevanti u b’hekk għandhom jinżammu fl-Anness B waqt li jiġu korretti n-nuqqasijiet li fadal. Għandha tiġi organizzata żjara fuq il-post bħala follow up qabel ma jsiru reviżjonijiet oħra tar-restrizzjonijiet operattivi imposti fuq it-trasportaturi, sabiex jivverifikaw l-implimetazzjoni sħiħa tal-pjan ta’ azzjoni ta’ rkuprar u l-progress tiegħu. Kemm it-trasportatur kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti ikkonfermaw li aċċettaw din il-proċedura.

TAAG – Linji ta’ l-Ajru ta’ l-Angola

(11)

Hemm evidenza vverifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa tal-Linji ta’ l-Ajru TAAG ta’ l-Angola ċċertifikati ġewwa l-Angola. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati minn Franza, matul spezzjonijiet fuq l-art imwettqa skond il-Programm SAFA. Ir-ripetizzjoni ta’ dawn is-sejbiet ta’ spezzjoni tindika nuqqasijiet sistemiċi fil-qasam tas-sikurezza (5).

(12)

Il-Linji ta’ l-Ajru TAAG ta’ l-Angola wrew nuqqas ta’ abbiltà li jindirizzaw in-nuqqasijiet fis-sikurezza b'rispons għal talbiet minn Franza, minkejja garanziji mit-trasportatur u mill-awtoritajiet kompetenti kif jidher minn nuqqasijiet persistenti fis-sikurezza. Kif ukoll, hemm abbiltà insuffiċenti ta’ l-awtoritajiet kompetenti fl-Angola li jinfurzaw l-istandards rilevanti ta’ sikurezza, minkejja garanziji li ngħataw mill-awtoritajiet.

(13)

L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Angola wrew nuqqas ta’ setgħa li jimplimetaw u jinfurzaw l-istandards rilevanti ta’ sikurezza, meta tqajmu kwestjonijiet li ġew iċċertifikati f’dak l-Istat, dwar is-sikurezza fl-operat tat-TAAG.

(14)

Filwaqt li ġew rikonoxxuti l-isforzi li saru mit-trasportatur ta’ l-ajru lejn l-identifikazzjoni ta’ l-azzjonijiet meħtieġa biex jirranġaw is-sitwazzjoni ta’ sikurezza tagħhom, kif ukoll id-dispożizzjoni lejn il-kooperazzjoni murija mit-trasportatur u mill-awtoritajiet kompetenti dwar l-avjazzjoni ċivili ta’ l-Angola, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-implimentazzjoni sodisfaċenti ta’ azzjoni korrettiva adegwata mit-trasportatur għadha mhux kompluta.

(15)

Għalhekk, fuq il-bażi ta’ kriterji komuni, ġie valutat li l-Linji ta’ l-Ajru TAAG ta’ l-Angola ma jikkonformawx ma’ l-istandards rilevanti ta’ sikurezza. It-trasportatur ta’ l-ajru għandu jkun suġġett għal projbizzjoni fuq l-operazzjonijiet kollha tiegħu, u għandu jiġi inkluż fl-Anness A.

Volare Aviation

(16)

L-Olanda ressqet lill-Kummissjoni rikjesta biex taġġorna l-lista Komunitarja bi qbil ma’ l-Artikolu 4 (2) tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 bil-ħsieb li timponi projbizzjoni fl-operat fuq il-flotta kollha tal-Volare Aviation.

(17)

Aktar minn hekk, hemm evidenza ivverifikata ta’ nuqqasijiet serji ta’ sikurezza min-naħa tal-Volare Aviation iċċertifikati fl-Ukraina. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati mill-Olanda matul spezzjonijiet fuq l-art li saru skond il-programm SAFA, u ġew ikkonfermati mill-ispezzjoni fuq l-art li saret ġewwa Stati Membri oħra. Ir-ripetizzjoni ta’ dawn is-sejbiet ta’ spezzjoni tindika nuqqasijiet sistemiċi fil-qasam tas-sikurezza (6).

(18)

Il-Volare Aviation wrew nuqqas ta’ setgħa li jindirizzaw in-nuqqasijiet ta’ sikurezza fuq livell sistemiku b’rispons għal rikjesti mill-Olanda, kif jidher mill-azzjoni korrettiva skarsa li hija preżentata fir-rispons għan-nuqqasijiet ta’ sikurezza identifikati.

(19)

L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Ukraina wrew nuqqas ta’ setgħa li jimplimetaw u jinfurzaw l-istandards rilevanti ta’ sikurezza, meta tqajmu kwestjonijet li ġew iċċertifikati f’dak l-istat, dwar is-sikurezza fl-operat tal-Volare Aviation.

(20)

Għalhekk, fuq il-bażi ta’ kriterji komuni, ġie vvalutat li l-Volare Aviation ma jikkonformawx ma’ l-istandards relevanti ta’ sikurezza. Dan it-trasportatur ta’ l-ajru għandu għalhekk ikun suġġett għal projbizzjoni fuq l-operazzjonijiet kollha tiegħu, u għandu jiġi inkluż fl-Anness A.

Trasportaturi ta’ l-ajru mill-Indonesja

(21)

Hemm evidenza vverifikata ta’ nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa tat-trasportaturi kollha ta’ l-ajru iċċertifikati fl-Indonesja. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati permezz ta’ rapport ta’ awditjar għas-sikurezza li sar mill-awtorità Indonesjana ta’ l-avjazzjoni ċivili, wara sensiela ta’ inċidenti, li wriet li l-ebda wieħed mit-trasportaturi ta’ l-ajru tal-pajjiż kollu ma jikkonforma ma’ l-istandards ta’ sikurezza rilevanti.

(22)

Fl-Istati Uniti id-Dipartiment ta’ l-Amministrazzjoni Federali tat-Trasportazzjoni ta’ l-Ajru (FAA) rażżan il-grad ta’ sikurezza ta’ l-Indonesja minn Kategorija 1 għal Kategorija 2 fil-programm IASA tiegħu, għar-raġuni li l-Indonesja ma tikkonformax ma’ l-istandards ta’ sikurezza stipulati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali ta’ l-Avjazzjoni Ċivili (ICAO). Tali miżura twassal effettivament għal projbizzjoni fl-operat fuq it-trasportaturi kollha mill-Indonesja. B’konsegwenza ta’ dan, it-traportaturi ta’ l-Indonesja mhux se jiġu permessi li jibdew jagħtu servizz lejn l-Istati Uniti.

(23)

L-aħħar rapport ICAO tal-Programm Universali dwar Awditjar Sorveljanti għas-Sikurezza (USOAP) kif ukoll ir-rapport sussegwenti, indikaw nuqqasijiet serji fir-rigward tal-kapaċità ta’ l-awtoritajiet ta’ l-avjazzjoni ċivili ta’ l-Indonesja li jieħdu r-risponsabbiltajiet tagħhom għas-sorveljanza tas-sikurezza fl-avjazzjoni.

(24)

L-awtoritajiet kompetenti għall-Indonesja wrew abbiltà insuffiċenti biex jimplimentaw u jinfurzaw l-istandard rilevanti tas-sikurezza. Aktar minn hekk, dawn l-awtoritajiet ma rrispondewx adegwatament u fil-ħin meta tqajmu dubji mill-Kummissjoni dwar sikurezza ta’ l-operat tat-trasportaturi li huma liċenzjati fl-Indonesja.

(25)

Għalhekk, fuq il-bażi ta’ kriterji komuni, ġie vvalutat li l-kumpaniji ta’ l-ajru kollha ċċertifikati fl-Indonesja għandhom jiġu suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat u jiġu inklużi fl-Anness A.

Trasportaturi ta’ l-ajru mir-Repubblika Kirgiża

(26)

L-Awtoritajiet tar-Repubblika Kirgiża pprovdew lill-Kummissjoni tagħrif li jindika li ħarġu Ċertifikati ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru lit-trasportaturi ta’ l-ajru li ġejjin: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia, u S Group Aviation. Peress li dawn it-trasportaturi ta’ l-ajru ġodda huma ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Kirgiża li wrew nuqqas ta’ kapaċità biex jesegwixxu sorveljanza xierqa tas-sikurezza, għandhom ikunu inklużi fl-Anness A.

(27)

L-awtoritajiet tar-Repubblika Kirgiża pprovdew lill-Kummissjoni bl-evidenza ta’ l-irtirar taċ-Ċertifikati ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru taż-żewġ trasportaturi ta’ l-ajru li ġejjin: British Gulf International Airlines FEZ u Kyrgyz General Aviation. Minħabba li dawn it-trasportaturi ċċertifikati fir-Repubblika Kirgiża konsegwentement waqqfu l-attivitajiet tagħhom, għandhom jitneħħew mill-Anness A.

Trasportaturi mill-Albanija

(28)

Mill-aħħar rapport tal-Programm Universali ICAO ta’ Awditjar ta’ Sorveljanza fis-Sikurezza (USOAP), ir-riżultati tal-missjoni ta’ valutazzjoni riċenti fl-Albanija fil-qafas taż-Żona Ewropea Komuni ta’ l-Avjazzjoni (ECAA) u l-informazzjoni pprovduta mill-Italja, indikaw nuqqasijiet serji fir-rigward tal-kapaċità ta’ l-awtoritajiet ta’ l-avjazzjoni ċivili ta’ l-Albanija li jwettqu r-risponsabbiltajiet tagħhom tas-sorveljanza għas-sikurezza fl-ajru.

(29)

Wara l-istedina mill-awtorità ta’ l-avjazzjoni ċivili Albaniża, tim ta’ esperti Ewropej għamel missjoni esploratorja fl-Albanija mill-4 sat-8 ta’ Ġunju 2007. Ir-rapport tagħhom juri li minkejja ħafna sforzi, l-awtoritajiet ta’ l-avjazzjoni ċivili Albaniża għadhom neqsin mir-riżorsi, mill-qafas legali u l-esperjenza li huma meħtieġa biex dawn iwettqu r-risponsabbiltajiet tagħhom fis-sorveljanza għas-sikurezza fl-ajru b’mod sodisfaċenti.

(30)

Fir-rigward taż-żewġ trasportaturi ċċertifikati fl-Albanija - Albanian Airlines u Belle Air – ir-rapport li jissemma hawn fuq juri li ż-żewġ trasportaturi jidhru li qed joperaw bi qbil ma’ l-istandards rilevanti tas-sikurezza u fil-fatt qed jieħdu miżuri addizzjonali sabiex jissupplimentaw is-sorveljanza tas-sikurezza tagħhom fid-dawl tan-nuqqasijiet rikonoxxuti ta’ l-awtoritajiet nazzjonali ta’ l-avjazzjoni ċivili.

(31)

L-ebda nuqqas serju fis-sikurezza ma nstab matul ħafna spezzjonijiet fuq l-art tas-SAFA li saru fuq l-ajruplani operati miż-żewġ trasportaturi lejn l-ajruporti Ewropej.

(32)

L-awtoritajiet ta’ l-avjazzjoni ċivili ta’ l-Albanija ftehmu li jressqu pjan ta’ azzjoni korrettiva li huwa mmirat lejn l-indirizzar ta’ kull nuqqas fis-sorveljanza ta’ sikurezza li jiġi identifikat pemezz ta’ rapporti varji li jissemmew hawn fuq, partikolarment ir-rapport tal-missjoni esploratorja li saret ġewwa l-Albanija minn tim ta’ esperti Ewropej matul l-4 sat-8 ta’ Ġunju 2007.

(33)

Il-Gvern ta’ l-Albanija ressaq l-impenn politiku kollu tiegħu lejn programm b’saħħtu ta’ ristrutturazzjoni għall-awtorità tiegħu ta’ l-avjazzjoni ċivili u li dan mhux se joħroġ ebda Ċertifikat ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru sakemm tali programm ma jiġix implimentat b’mod sodisfaċenti.

(34)

Skond il-kriterji komuni, huwa vvalutat li minħabba li huma f’konformità ma’ l-istandards rilevanti tas-sikurezza, Albanian Airline u Belle Air għandhom jiġu inklużi fil-lista Komunitarja. L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Albanija għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fi żmien perijodu li mhux itwal minn tliet xhur, bl-informazzjoni kollha rilevanti li tirrigwarda l-formulazzjoni u l-progress fl-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni korrettiva. Barra minn hekk, l-Istati Membri huma intenzjonati jiżguraw il-verifika tal-konformità effettiva ma’ l-istandards rilevanti tas-sikurezza permezz ta’ spezzjonijiet fuq l-art fir-rigward ta’ dawn it-trasportaturi bl-ajru.

Trasportaturi ta’ l-ajru mill-Bulgarija

(35)

Kif stipulat fl-Inċiż 35 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 235/2007, is-sitwazzjoni tal-ħames trasportaturi Bulgari - Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air u Vega Airlines għandha tiġi ssorveljata mill-qrib. B’hekk, l-awtorità ta’ l-avjazzjoni ċivili tal-Bulgarija wettqet, bl-assistenza ta’ l-esperti mill-Kummissjoni, EASA u l-Istati Membri, żjarat ta’ verifika fuq dawn it-trasportaturi sabiex tidditermina l-miżuri xierqa fir-rigward tar-restrizzjonijiet operattivi imposti mill-21 ta’ Frar 2007.

(36)

Fid-dawl tar-riżultati taż-żjara li saret mis-27 ta’ Mejju sat-2 ta’ Ġunju, huwa vvalutat li hemm evidenza vverifikata ta’ nuqqasijiet serji fis-sikurezza min-naħa ta’ Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air u Vega Airlines. Il-persistenza ta’ dawn is-sejbiet ta’ spezzjoni tindika nuqqasijiet sistemiċi fil-qasam tas-sikurezza.

(37)

Aktar minn hekk, iż-żjara wriet ukoll li t-trasportatur Air Scorpion huwa minn aspett korporattiv, immaniġġjat u kkontrollat amministrattivament, finanzjarjament u teknikament minn Scorpion Air u li l-ajruplani operati minn Scorpion Air għal trasport kummerċjali kienu ġew operati preċedentament kif ukoll kienu proprjetà ta’ Scorpion Air. Hemm evidenza verifikata dwar nuqqasijiet gravi fil-qasam tas-sikurezza min-naħa ta’ l-Air Scorpion.

(38)

Il-Kummissjoni kkunsidrat ir-revoka ta’ l-AOC ta’ Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air, u Air Sofia kif ukoll is-sospensjoni ta’ l-AOC ta’ l-Air Scorpion deċiża mill-awtoritajiet kompetenti tal-Bulgarija fil-21 ta’ Ġunju 2007. Għalhekk, minħabba li dawn it-trasportaturi ma jistgħux joperaw l-ebda servizz ta’ l-ajru, l-ebda azzjoni oħra ma ġiet mitluba mill-Kummissjoni.

(39)

Il-Kummissjoni ħadet nota wkoll dwar deċiżjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Bulgarija fil-21 ta’ Ġunju 2007 sabiex jimmodifikaw l-AOC tal-Heli Air Service billi jissospendu sakemm ikun hemm avviż ieħor l-operat fl-Unjoni Ewropea, fl-Iżvizzera, fin-Norveġja u fl-Islanda ta’ l-ajruplani tat-tip LET 410 bil-marki tar-reġistrazzjoni LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF u LZ-LSB. L-ajruplan tat-tip LET 410 bil-marka ta’ reġistrazzjoni LZ-CCP ta’ dan it-trasportatur huwa bħalissa permess li jopera t-tijiriet fi ħdan il-Komunità, minħabba li dan huwa l-uniku ajruplan li bħalissa huwa mgħammar bl-apparat ta’ sikurezza obbligatorju meħtieġ (EGPWS u TCAS) u b’hekk jista’ jiżgura l-operat mingħajr periklu fi ħdan il-Komunità. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni ta’ dan it-trasportatur u tivverifika l-implimentazjoni tal-pjan ta’ azzjoni korrettiva tagħha bl-assistenza ta’ l-EASA u l-Istati Membri.

(40)

Fir-rigward ta’ l-eżerċizzju mill-awtoritajiet kompetenti tal-Bulgarija, l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-progress li sar mill-awtoritajiet kompetenti fit-twettiq tar-risponsabbiltajiet tagħhom. Il-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi ta’ l-awtoritajiet Bulgari sabiex ikomplu fl-eżerċizzju tagħhom lejn ir-risponsabbiltajiet ta’ sorveljanza. Dan għandu jkompli jissorvelja l-proċess bl-assistenza ta’ l-EASA u l-Istati Membri.

Trasportaturi ta’ l-ajru tal-Mawritanja

(41)

Kif inhu mbassar skond l-inċiż 36 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 910/2006 ta’ l-20 ta’ Ġunju 2006 (7) tim ta’ esperti Ewropej wettqu missjoni ta’ follow-up fil-Mawritanja mit-18 sal-21 ta’ Ġunju 2007 sabiex jivvalutaw il-progress ta’ l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-ġdida, l-kondizzjonijiet u l-proċeduri. Ir-rapport tagħhom juri wkoll li l-Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) qiegħda tilħaq l-obbligi tagħha u kompliet ukoll tiżviluppa r-regolament tekniku u l-proċeduri ta’ xogħol meħtieġa sabiex jaċċertaw is-sorveljanza tagħhom fl-industrija ta’ l-avjazzjoni ċivili.

(42)

Aktar minn hekk, l-Air Mauritaine ħadu l-azzjonijiet meħtieġa sabiex jikkoreġu n-nuqqasijiet identifikati permezz ta’ spezzjonijiet fuq l-art li saru fl-ajruporti Komunitarji u jsaħħu l-proċeduri tagħhom.

(43)

Fuq il-bażi tal-kriterji komuni, huwa vvalutat li l-Mawritanja ħadet il-miżuri meħtieġa sabiex tilħaq il-livell aċċettabbli fir-rendiment fl-iskarikar ta’ l-obbligi ta’ sorveljanza tagħha sabiex taċċerta li t-trasportaturi tal-Mawritanja jikkonformaw ma’ l-istandards ta’ sigurtà internazzjonali.

It-trasportaturi ta’ l-ajru mir-Repubblika tal-Moldova

(44)

Hemm evidenza ivverifikata ta’ nuqqasijiet serji ta’ sikurezza min-naħa ta’ l-Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream, u Tiramavia ċċertifikati fir-Repubblika tal-Moldova. Dawn in-nuqqasijiet ġew identifikati mill-Belġju, mill-Kroazja, minn Franza, mill-Ġermanja, mill-Italja, mil-Litwanja, minn Malta, mill-Olanda, minn Spanja u mit-Turkija mwettqa matul spezzjonijiet fuq l-art bħala parti mill-Programm SAFA. Ir-repetizzjoni ta’ dawn is-sejbiet ta’ spezzjoni tindika nuqqasijiet sistemiċi fil-qasam tas-sikurezza (8).

(45)

Wara l-istedina mill-awtorità ta’ l-avjazzjoni ċivili tar-Repubblika tal-Moldova, tim ta’ esperti Ewropej għamel missjoni esploratorja fil-Moldova mill-4 sat-8 ta’ Ġunju 2007. Ir-rapport tiegħu juri li l-Awtorità ta’ l-Avjazzjoni Ċivili tal-Moldova ma wrietx biżżejjed kapaċità biex timplimenta u tinforza l-istandards rilevanti ta’ sikurezza skond l-obbligi tagħhom taħt il-Konvenzjoni ta’ Chicago, fir-rigward tat-trasportaturi li ġejjin: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti, u Tiramavia.

(46)

Aktar minn hekk, it-tmien trasportaturi insemmija hawn fuq, minkejja li huma detenturi ta’ Ċertifikat ta’ Operaturi ta’ l-Ajru (AOC) maħruġ mir-Repubblika tal-Moldova, m’għandhomx bħala post prinċipali għall-kummerċ tagħhom ir-Repubblika tal-Moldova, kontrarjament għall-kondizzjonijiet ta’ l-Anness 6 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago.

(47)

Il-Kummissjoni ħadet nota li l-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Moldova irtiraw iċ-Ċertifikati ta’ Operaturi ta’ l-Ajru tat-trasportaturi li jissemmew hawn fuq, li b’hekk waqqfu l-attivitajiet tagħhom.

(48)

Aktar minn hekk, il-Kummissjoni tieħu nota li l-awtorità tar-Repubblika tal-Moldova ħadet impenn li ma toħroġ ebda Ċertifikati oħra ta’ l-Operaturi ta’ l-Ajru sakemm issir l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni korrettiva u jikkonsultaw għal tali raġuni lill-Kummissjoni.

(49)

L-awtorità ta’ l-avjazzjoni ċivili tar-Repubblika tal-Moldova ftiehmet li tressaq sa l-aħħar ta’ Settembru 2007 pjan ta’ azzjoni korrettiva flimkien ma’ roadmap, immirat li jindirizza n-nuqqasijiet fis-sikurezza sorveljati identifikati matul missjoni ta’ osservanza tal-fatti mwettqa fir-Repubblika tal-Moldova minn tim ta’ esperti Ewropej bejn l-4 u t-8 ta’ Ġunju.

(50)

Fid-dawl tal-miżuri differenti li ttieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Moldova, u filwaqt li jitressaq pjan ta’ azzjoni korrettiva, il-Kummissjoni tikkunsidra li t-trasportaturi li jifdal li huma detenturi ta’ AOC maħruġ mir-Republika tal-Moldova (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero u Nobil Air) m’għandhomx jiġu inklużi fil-lista Komunitarja. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja s-sitwazzjoni ta’ sikurezza ta’ dawn it-trasportaturi. Għal dan il-għan, l-Istati Membri biħsiebhom jiżguraw ivverifikar miżjud tal-konformità ma’ l-istandards rilevanti tas-sikurezza permezz ta’ spezzjonijiet sistematiċi fuq l-art ta’ l-ajruplani operati minn dawn it-trasportaturi ta’ l-ajru.

Trasportaturi mill-Federazzjoni Russa

(51)

Kif inhu mbassar mill-inċiżi 36 u 39 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 235/2007, il-Kummissjoni, megħjuna mill-Istati Membri għamlet żjara fil-Federazzjoni Russa mill-15 ta’ April sal-21 ta’ April 2007 bil-ħsieb li jiddeterminaw l-istat ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-azzjonijiet korrettivi tat-trasportatur Rossyia (ex Pulkovo) u jivverfikaw is-sitwazzjoni tas-sikurezza ta’ ċerti trasportaturi ta’ l-ajru oħrajn mir-Russja li huma suġġetti għal restrizzjonijiet operattivi mid-deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa mit-12 ta’ Frar 2007 kif ukoll l-eżerċizzju tagħhom dwar l-obbligazzjonijiet ta’ sorveljanza ta’ dawn l-awtoritajiet.

(52)

Fir-rigward tat-trasportaturi ta’ l-ajru Rossyia, ir-riżultati taż-żjara juru li l-kumpanija qed timxi ‘l quddiem fir-rigward tal-proċeduri internazzjonali ta’ sorveljanza tas-sikurezza u dwar l-implimentazzjoni ta’ l-istandards ta’ sikurezza ICAO. L-immaniġġjar tagħhom fil-kwalità qiegħed bħalissa jiġi żviluppat. Aktar informazzjoni ġiet ippreżentata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa fis-26 ta’ Ġunju 2007. Minħabba li l-azzjonijiet korrettivi kollha għad ma ġewx ikkompletati, it-trasportatur ta’ l-ajru għandu jinżamm taħt skrutinju bir-reqqa ta’ l-awtoritajiet kompetenti tar-Russja sabiex jissorveljaw l-implimentazzjoni suċċessiva tal-pjan ta’ azzjoni korrettiva.

(53)

Fir-rigward tad-disa’ trasportaturi ta’ l-ajru li huma suġġetti għar-restrizzjonijiet bid-deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa mit-12 ta’ Frar 2007, ir-riżultati taż-żjara juru li fil-maġġoranza, il-kumpaniji kkonfermaw li jiġu sorveljati mill-qrib mill-introduzzjoni tar-restrizzjonijiet operattivi u l-awtorizzazzjonijiet ta’ qabel it-titjira mill-awtoritajiet kompetenti. Dawn il-miżuri wasslu f’kull każ għal reazzjonijiet pożittivi immedjati. Ir-riżultati taż-żjara wrew ukoll li kull żvilupp pożittiv għad jeħtieġ li jinbidel f’ soluzzjonijiet sostenibbli u li jwasslu għall-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ sikurezza interni li jkunu operattivi b’mod sħiħ. L-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa iddeċidew fis-27 ta’ April 2007 u infurmaw lill-Kummissjoni fit-2 ta’ Mejju 2007 biex tirtira r-restrizzjonijiet fuq is-sitt trasportaturi ta’ l-ajru li ġejjin: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz u Aviacon Zitotrans. It-trasportaturi ta’ l-ajru Centre Avia u Russian Sky ((Russkoe Nebo) jibqgħu taħt ir-restrizzjonijiet operattivi skond l-istess deċiżjoni. Aktar minn hekk, is-sistema ta’ l-awtorizzazzjoni għal kull titjira ġiet estiża biex tkopri ukoll it-titjiriet regolari operati mill-UTAir.

(54)

Matul iż-żjara wkoll ġew diskussi ċerti trasportaturi oħrajn mir-Russja, Krasnoyarsky Airlines (9) u Kuban Airlines (10) li dwarhom il-Kummissjoni kellha informazzjoni li tindika nuqqasijiet sistemiċi fir-rigward tas-sitwazzjoni ta’ sikurezza li kienu wkoll ġibdu l-attenzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti tar-Russja. Il-miżuri li ġew deċiżi mill-awtoritajiet li jissemmew l-aħħar fis-27 ta’ April 2007 ibassru li l-ispezzjonijiet ta’ qabel it-titjira huma intensifikati fuq dawn it-trasportaturi.

(55)

Fir-rigward ta’ l-eżerċizzju ta’ l-obbligazzjonijiet ta’ sorveljanza mill-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa, ir-riżultati taż-żjara juru li dawn għandhom jaċċeleraw iktar ix-xogħol sabiex ir-regoli tas-sikurezza Russa jinġiebu f’konformità ma’ l-istandards ICAO u li dawn għandhom jikkonċentraw fuq l-implimentazzjoni ta’ dawn l-istandards u r-rakkomandazzjonijiet ta’ l-aħħar awditjar tas-sikurezza ICAO. Aktar minn hekk, dawn għandhom jintensifikaw il-kooperazzjoni tagħhom mal-manifatturi Russi sabiex jaċċertaw il-konformità ta’ l-ajruplani li huma ta’ għamla Russa bi standards ICAO. Dan jidher ukoll neċessarju sabiex jiġu evitati standards doppji għall-idoneità ta’ l-ajruplani fi ħdan il-Federazzjoni Russa – wieħed għall-operaturi u għall-ajruplani fit-titjiriet lejn il-Komunità, u t-tieni standard (iktar baxx) għall-operaturi ta’ l-ajruplani li joperaw fi ħdan il-Federazzjoni Russa jew is-CIS. Aktar minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll isaħħu l-isforzi tagħhom fir-rigward ta’ idoneità kontinwa ta’ l-ajruplani u jaċċertaw li l-ajruplani li huma manifatturati fil-Lvant li iktar qed jiġu akkwistati u operati minn trasportaturi Russi jkollhom manutenzjoni xierqa mill-kumpaniji kkonċernati.

(56)

Miż-żjara li saret lill–Federazzjoni Russa ir-riżultati ta’ l-ispezzjonijiet fuq l-art tat-trasportaturi kollha li jissemmew hawn fuq juru li ċerti trasportaturi fosthom dawk li kienu suġġetti għal restrizzjonijiet fl-operat m’huma qed joperaw l-ebda servizz lill-Komunità.

(57)

It-trasportaturi Gazpromavia u Atlant Soyuz, li preċedentement kienu suġġetti għal restrizzjonijiet fl-operat tagħhom, qed joperaw servizzi fil-Komunità u kienu għaddew minn spezzjonijiet fuq l-art (11). Ir-riżultati ta’ dawn l-ispezzjonijiet jindikaw ripetizzjoni tas-sejbiet serji fl-istess kamp ta’ qabel l-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet ta’ l-operat li juru nuqqasijiet sistemiċi ta’ sikurezza u huma ta’ tali natura li jkollhom impatt sinifikanti fuq l-operazzjonijiet ta’ sikurezza.

(58)

It-trasportatur UTAir, ġie spezzjonat ukoll (12). Ir-riżultati ta’ din l-ispezzjoni juru ripetizzjoni tas-sejbiet ta’ l-ispezzjoni fl-istess ambitu ta’ qabel l-impożizzjoni tar-restrizzjoniiet ta’ l-operat li jindika li t-trasportatur għad ma lestiex l-azzjonijiet korrettivi li ġew proposti fi Frar 2007. Dawn ir-riżultati flimkien ma’ l-evidenza ta’ nuqqasijiet serji ta’ sikurezza min-naħa ta’ l-Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16) ġew trażmessi lill-awtoritajiet kompetenti fid-29 ta’ Mejju u fil-5 ta’ Ġunju 2007.

(59)

Fid-dawl ta’ dan, u skond il-kriterji komuni, il-Kummissjoni stiednet lit-trasportaturi ta’ l-ajru Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines u Yakutia Airlines biex jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 u jagħtu bidu għall-konsultazzjonijiet ma’ l-awtoritajiet kompetenti tal-Federazjoni Russa. Skond l-osservazzjonijiet imressqa mit-trasportaturi ta’ l-ajru, dawk li saru mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa, dawn ta’ l-aħħar iddeċidew fit-23 ta’ Ġunju 2007 effettivament mill-25 ta’ Ġunju, li jimponu restrizzjonijiet operattivi fuq 10 trasportaturi sakemm in-nuqqasijiet ma jiġux solvuti għas-sodisfazzjon reċiproku taż-żewġ awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa u tal-Kummissjoni.

(60)

B’hekk, l-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa iddeċidew li jipprojbixxu l-operat kollu lejn il-Komunità ta’ erba’ mit-trasportaturi in kwestjoni: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. Partikolarment, Airlines 400 kellhom sospensjoni ta’ l-AOC.

(61)

Huma ddeċidew ukoll li jagħmlu restrizzjoni fuq ċerti trasportaturi u jippermettu biss ajruplani speċifiċi li joperaw lejn il-Komunità: Krasnoyarsky Airlines huwa permess li jopera biss b’dawn li ġejjin Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE u Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines huwa permess li jopera biss b’dawn li ġejjin Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ. Gazpromavia huwa permess li jopera biss b’dawn li ġejjin Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008. Atlant-Soyuz huwa permess li jopera b’dawn li ġejjin Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir huwa permess li jopera biss b’dawn li ġejjin ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, bil-Gulfstream li ġejjin IV RA-10201, RA-10202 kif ukoll b’ dawn Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossyia (ex-Pulkovo) mhux permess li jopera lejn il-Komunità bl-ajruplani IL-62M (RA-86467).

(62)

Il-Kummissjoni tieħu nota tad-deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa u partikolarment tal-fatt li l-modifiki lil dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu jiġu adottati minn dawn l-awtoritajiet esklussivament f’koordinazzjoni mal-Kummissjoni. Kif ukoll, tieħu nota tal-fatt li kull trasportatur ta’ l-Ajru tar-Russja li jopera servizzi internazzjonali inklużi lejn il-Komunità, huma infurmati, li kull spezzjoni fuq l-art li tirriżulta f’sejbiet sinifikattivi (kategorija 2) u maġġuri (kategorija 3), jekk dawn ma jiġux korretti kif jixraq, għandhom iwasslu għal impożizzjoni tar-restrizzjonijiet fl-operat mill-awtoritajiet Russi.

(63)

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-miżuri li ttieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa huma suffiċenti sabiex jirranġaw in-nuqqasijiet serji ta’ sikurezza osservati f’ċerti trasportaturi għal terminu ta’ żmien qasir. Sabiex jaċċertaw li jkun hemm pjan ta’ azzjoni korrettiva xierqa sabiex tinġieb fis-seħħ soluzzjoni sistemika sostenibbli ta’ dawn in-nuqqasijiet, hija bi ħsiebha tivverika s-sitwazzjoni tas-sikurezza tat-trasportaturi li jissemmew hawn fuq qabel kwalunkwe modifika fir-restrizzjonijiet li jinsabu fid-deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti tal-Federazzjoni Russa tat-23 ta’ Ġunju 2007. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni hija intenzjonata li twettaq żjarat bl-assistenza ta’ l-Istati Membri qabel l-aġġornament li jmiss għar-Regolament preżenti. L-Istati Membri għandhom jaċċertaw il-verifika ta’ konformità effettiva ma’ l-istandards ta’ sikurezza rilevanti permezz ta’ spezzjonijiet sistematiċi fuq l-art għall-operat kollu ta’ dawn it-trasportaturi.

Kunsiderazzjonijiet ġenerali dwar linji ta’ l-ajru li waqfu mill-attività

(64)

Ġaladarba linji ta’ l-ajru li tneħħew mil-lista minħabba waqfien iddikjarat mill-attività jistgħu jerġgħu jidhru b'identità jew nazzjonalità ġdida, il-Kummissjoni għandha għalhekk tkompli tissorvelja attivament kwalunkwe trasferiment jew ċaqliq relatat ma’ dawn l-entitajiet.

Kunsiderazzjonijiet ġenerali dwar it-trasportaturi l-oħra inklużi fil-lista

(65)

L-ebda evidenza ma ġiet ikkomunikata s’issa lill-Kummissjoni rigward l-implimentazzjoni totali dwar azzjonijiet xierqa ta’ rimedju mil-linji ta’ l-ajru l-oħra inklużi fil-lista tal-Komunità aġġornata fil-5 ta’ Marzu 2007, u mill-awtoritajiet risponsabbli għas-sorveljanza regolatorja ta’ dawn il-linji ta’ l-ajru, minkejja li l-Kummissjoni ressqet talbiet speċifiċi għal dan. Għaldaqstant, abbażi tal-kriterji komuni, qed jitqies li dawn il-linji ta’ l-ajru għandhom jibqgħu suġġetti għall-projbizzjoni mill-operat.

(66)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat dwar is-Sikurezza ta’ l-Ajru.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 474/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness A huwa sostitwit bl-Anness A ta’ dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness B huwa sostitwit bl-Anness B ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jacques BARROT

Vici President


(1)  ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15.

(2)  ĠU L 84, 23.3.2006, p. 14. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 235/2007 (ĠU L 66, 6.3.2007, p. 3).

(3)  ĠU L 84, 23.3.2005, p. 8.

(4)  ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 910/2006 ta’ l-20 ta’ Ġunju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja tat-trasportaturi kollha ta’ l-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fl-operat fi ħdan il-Komunità kif jissemma fil-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ĠU L 168, 21.6.2006, p. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 fil-11/05/2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 fil-31/05/2007 u INAC/P-2007-12 fl-1/06/2007.

(12)  UTAir: SDAT-2007-12 fl-24/05/2007, LBA/D-2007-308 fid-19/06/2007

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


ANNESS A

LISTA TA' TRASPORTATURI TA' L-AJRU LI L-OPERAZZJONIJIET KOLLHA TAGĦHOM HUMA SUĠĠETTI GĦAL PROJBIZZJONI FI ĦDAN IL-KOMUNITÀ (1)

Isem l-entità legali tal-linja ta' l-ajru kif muri fuq l-AOC (u l-isem kummerċjali, jekk dan ikun differenti)

In-Numru taċ-Ċertifikat ta' Operatur ta' l-Ajru (AOC) jew tal-Liċenzja ta' l-Operat

Numru ta' l-identifikazzjoni ta' l-ICAO għal-linja ta' l-ajru

L-Istat ta' l-Operatur

AIR KORYO

Mhux Magħruf

KOR

Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Is-Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

L-Afganistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Is-Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Mhux Magħruf

VRB

Ir-Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

L-Ukrajna

Il-linji kollha ta' l-ajru ċċertifikati mill-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni regolatorja tar-Repubbika Demokratika tal-Kongo (RDC), ħlief Hewa Bora Airways (2), inklużi

 

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

DOREN AIR KONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Firma ministerjali (ordinanza 78/205)

LCG

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

SAFARI LOGISTICS S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

Il-linji kollha ta' l-ajru ċċertifikati mill-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni regolatorja tal-Ginea Ekwatorjali, inklużi,

 

 

Il-Ginea Ekwatorjali

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Il-Ginea Ekwatorjali

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Il-Ginea Ekwatorjali

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Il-Ginea Ekwatorjali

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Il-Ginea Ekwatorjali

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Il-Ginea Ekwatorjali

It-trasportaturi kollha ta’ l-ajru ċċertifikati mill-awtoritajiet responsabbli mis-superviżjoni regolatorja ta’ l-Indoneżja, inklużi,

 

 

Indoneżja

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Mhux Magħruf

DHI

Indoneżja

AIR TRANSPORT SERVICES

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

GARUDA

Mhux Magħruf

GIA

Indoneżja

INDONESIA AIRASIA

Mhux Magħruf

AWQ

Indoneżja

KARTIKA AIRLINES

Mhux Magħruf

KAE

Indoneżja

LION MENTARI ARILINES

Mhux Magħruf

LNI

Indoneżja

MANDALA AIRLINES

Mhux Magħruf

MDL

Indoneżja

MANUNGGAL AIR SERVICE

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

MEGANTARA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Mhux Magħruf

MNA

Indoneżja

METRO BATAVIA

Mhux Magħruf

BTV

Indoneżja

PELITA AIR SERVICE

Mhux Magħruf

PAS

Indoneżja

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. AIRFAST INDONESIA

Mhux Magħruf

AFE

Indoneżja

PT. ASCO NUSA AIR

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. ASI PUDJIASTUTI

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. AVIASTAR MANDIRI

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. ATLAS DELTASATYA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. DABI AIR NUSANTARA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. DERAYA AIR TAXI

Mhux Magħruf

DRY

Indoneżja

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Mhux Magħruf

DIR

Indoneżja

PT. EASTINDO

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. GATARI AIR SERVICE

Mhux Magħruf

GHS

Indoneżja

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. HELIZONA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. KURA-KURA AVIATION

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Mhux Magħruf

IDA

Indoneżja

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. PELITA AIR SERVICE

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. PURA WISATA BARUNA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. SMAC

Mhux Magħruf

SMC

Indoneżja

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. TRAVIRA UTAMA

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Mhux Magħruf

RPH

Indoneżja

RIAU AIRLINES

Mhux Magħruf

RIU

Indoneżja

SRIWIJAYA AIR

Mhux Magħruf

SJY

Indoneżja

SURVEI UDARA PENAS

Mhux Magħruf

PNS

Indoneżja

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Indoneżja

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Mhux Magħruf

XAR

Indoneżja

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Mhux Magħruf

TMG

Indoneżja

TRIGANA AIR SERVICE

Mhux Magħruf

TGN

Indoneżja

WING ABADI AIRLINES

Mhux Magħruf

WON

Indoneżja

Il-linji kollha ta' l-ajru ċċertifikati mill-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni regolatorja tar-Repubblika Kirgiża, inklużi,

 

Ir-Repubblika Kirgiża

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Ir-Repubblika Kirgiża

AIR MANAS

17

MBB

Ir-Repubblika Kirgiża

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Ir-Repubblika Kirgiża

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Ir-Repubblika Kirgiża

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Ir-Repubblika Kirgiża

BOTIR AVIA

10

BTR

Ir-Repubblika Kirgiża

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Ir-Repubblika Kirgiża

DAMES

20

DAM

Ir-Repubblika Kirgiża

EASTOK AVIA

15

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Kirgiża

ESEN AIR

2

ESD

Ir-Repubblika Kirgiża

GALAXY AIR

12

GAL

Ir-Repubblika Kirgiża

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Ir-Repubblika Kirgiża

INTAL AVIA

27

INL

Ir-Repubblika Kirgiża

ITEK AIR

04

IKA

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZSTAN

03

LYN

Ir-Repubblika Kirgiża

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Ir-Repubblika Kirgiża

MAX AVIA

33

MAI

Ir-Repubblika Kirgiża

OHS AVIA

09

OSH

Ir-Repubblika Kirgiża

S GROUP AVIATION

6

Mhux Magħruf

Ir-Repubblika Kirgiża

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Ir-Repubblika Kirgiża

SKY WAY AIR

21

SAB

Ir-Repubblika Kirgiża

TENIR AIRLINES

26

TEB

Ir-Repubblika Kirgiża

TRAST AERO

05

TSJ

Ir-Repubblika Kirgiża

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Ir-Repubblika Kirgiża

Il-linji kollha ta' l-ajru ċċertifikati mill-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni regolatorja tal-Liberja

 

Il-Liberja

Il-linji kollha ta' l-ajru ċċertifikati mill-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni regolatorja tas-Sierra Leone, inklużi,

Is-Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Mhux Magħruf

RUM

Is-Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Mhux Magħruf

BVU

Is-Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Mhux Magħruf

DTY

Is-Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Is-Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Mhux Magħruf

ORJ

Is-Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Mhux Magħruf

PRR

Is-Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Mhux Magħruf

SVT

Is-Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Is-Sierra Leone

It-trasportaturi kollha ta’ l-ajru ċċertifikati mill-awtoritajiet responsabbli mis-superviżjoni regolatorja tas-Sważiland, inklużi,

Is-Sważiland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Mhux Magħruf

RFC

Is-Sważiland

JET AFRICA SWAZILAND

Mhux Magħruf

OSW

Is-Sważiland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Mhux Magħruf

RSN

Is-Sważiland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Mhux Magħruf

Mhux Magħruf

Is-Sważiland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Mhux Magħruf

SWX

Is-Sważiland

SWAZILAND AIRLINK

Mhux Magħruf

SZL

Is-Sważiland


(1)  It-trasportaturi ta' l-ajru elenkati fl-Anness A jista' jingħatalhom il-permess li jeżerċitaw id-drittijiet tat-traffiku tagħhom billi jużaw inġenji ta’ l-ajru mikrijin flimkien ma' l-ekwipaġġ (wet-leased), mingħand trasportatur ta’ l-ajru li mhuwiex suġġett għal projbizzjoni fuq l-operat, sakemm l-istandards rilevanti ta' sikurezza jkunu sodisfatti.

(2)  Hewa Bora Airways hija permessa tuża inġenju ta' l-ajru speċifiku msemmi fl-Anness B għall-operat attwali tagħha fi ħdan il-Komunità Ewropea.


ANNESS B

LISTA TA' TRASPORTATURI TA' L-AJRU LI L-OPERAZZJONIJIET KOLLHA TAGĦHOM HUMA SUĠĠETTI GĦAL RESTRIZZJONIJIET FI ĦDAN IL-KOMUNITÀ (1)

Isem l-entità legali tal-linja ta' l-ajru kif muri fuq l-AOC (u l-isem kummerċjali, jekk dan ikun differenti)

In-Numru taċ-Ċertifikat ta’ l-Operatur ta’ l-Ajru (AOC)

Numru ta' l-identifikazzjoni ta' l-ICAO għal-linja ta' l-ajru

L-Istat ta' l-Operatur

It-Tip ta' l-inġenji ta' l-ajru

Il-marka/i ta’ reġistrazzjoni u, fejn disponibbli, in-numru/i serjali tal-kostruzzjoni

L-Istat tar-reġistrazzjoni

AIR BANGLADESH

17

BGD

Il-Bangladexx

B747-269B

S2-ADT

Il-Bangladexx

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Il-Komoros

Il-flotta kollha ħlief:

LET 410 UVP

Il-flotta kollha ħlief:

D6-CAM (851336)

Il-Komoros

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

Il-flotta kollha ħlief:

B767-266 ER

Il-flotta kollha ħlief:

9Q-CJD (cons. No 23178)

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Ir-Repubblika Islamika tal-Pakistan

Il-flotta kollha ħlief:

il-B-777 kollha; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Il-flotta kollha ħlief:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Ir-Repubblika Islamika tal-Pakistan


(1)  It-trasportaturi ta' l-ajru elenkati fl-Anness B jista' jingħatalhom il-permess li jeżerċitaw id-drittijiet tat-traffiku tagħhom billi jużaw inġenji ta’ l-ajru mikrijin flimkien ma' l-ekwipaġġ (wet-leased), mingħand trasportatur ta’ l-ajru li mhuwiex suġġett għal projbizzjoni fuq l-operat, sakemm l-istandards rilevanti ta' sikurezza jkunu sodisfatti.

(2)  Hewa Bora Airways għandu l-permess biss li juża l-inġenju ta' l-ajru speċifiku msemmi għall-operazzjonijiet attwali tiegħu fi ħdan il-Komunità Ewropea.


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/26


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 788/2007

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

li jistipula l-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni applikabbli għall-applikazzjonijiet għal liċenzji ta’ l-importazzjoni mressqa mill-25 ta’ Ġunju 2007 sat-2 ta’ Lulju 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja Komunitarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 969/2006 fir-rigward tal-qamħirrun

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fiċ-ċereali (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ prodotti agrikoli rregolati minn sistema ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni (2), u partikolarment l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 969/2006 (3) stabbilixxa kwota tariffarja annwali għall-importazzjoni ta’ 242 074 tunnellata qamħirrun (numru tas-serje 09.4131).

(2)

L-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 969/2006 jistipula għal 121 037 tunnellata l-kwantità tas-subperjodu nru 2 għall-perjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru 2007.

(3)

Min-notifika konformi ma’ l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 969/2006, jirriżulta li l-applikazzjonijiet imressqa mill-25 ta’ Ġunju 2007 mis-13:00 sat-2 ta’ Lulju fis-13:00, ħin ta’ Brussell, skond l-Artikolu 4(1) tar-Regolament imsemmi, huma ogħla mill-kwantitajiet disponibbli. Jeħtieġ għalhekk li jiġi determinat sa liema limitu jistgħu jinħarġu l-liċenzji għall-importazzjoni, filwaqt li jiġi stabbilit il-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet mitluba.

(4)

Jeħtieġ ukoll li ma jinħarġux liċenzji ta’ l-importazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 969/2006 għall-perjodu kurrenti tal-kwota,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Kull applikazzjoni għal liċenzja ta’ l-importazzjoni ta’ qamħirrun fl-ambitu tal-kwota msemmija fir-Regolament (KE) Nru 969/2006, imressqa mill-25 ta’ Ġunju 2007 mis-13:00 sat-2 ta’ Lulju fis-13:00, ħin ta’ Brussell, tagħti lok għall-ħruġ ta’ liċenzja għall-kwantitajiet mitluba assenjati skond il-koeffiċjent ta’ l-allokazzjoni ta’ 1,542232 %.

2.   Il-ħruġ ta’ liċenzji għal kwantitajiet mitluba fit-2 ta’ Lulju 2007 fis-13:00, ħin ta’ Brussell, huwa sospiż għall-perjodu kurrenti tal-kwota.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 78. Ir-Regolament emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1154/2005 (ĠU L 187, 19.7.2005, p.11).

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 289/2007 (ĠU L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 44. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2022/2006 (ĠU L 384, 29.12.2006, p. 70).


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/27


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 789/2007

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

li jemenda, għall-ħdax-il darba, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1763/2004 li jimponi ċerti miżuri restrittivi biex isostnu l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1763/2004 li jimponi ċerti miżuri restrittivi biex isostnu l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(a) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1763/2004 jelenka l-persuni li jaqaw taħt l-iffriżar ta' fondi u riżorsi finanzjarji skond dak ir-Regolament.

(2)

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li temenda dak l-Anness, fil-waqt li tieħu f'kunsiderazzjoni Deċiżjonijiet tal-Kunsill li jimplimentaw il-Pożizzjoni Komuni 2004/694/CFSP dwar aktar miżuri b'appoġġ għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat ta' l-ICTY (2). Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/449/CFSP (3) tat-28 ta’ Ġunju 2007 timplimenta dik il-Pożizzjoni Komuni. L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1763/2004 għandu għaldaqstant jiġi emendat kif xieraq,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1763/2004 hu emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Eneko LANDÁBURU

Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni


(1)  ĠU L 315, 14.10.2004, p. 14. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 315, 14.10.2004, p. 52.

(3)  ĠU L 169, 29.6.2007, p. 75.


ANNESS

Il-persuni li ġejjin għandhom jitneħħew mill-Anness I tar-Regolament (KE) Numru 1763/2004:

(1)

Tolmir, Zdravko. Data tat-twelid: 27.11.1948.

(2)

Djordejvic, Vlastimir. Data tat-twelid: 1948. Post tat-twelid: Vladicin Han, is-Serbja u l-Montenegro. Nazzjonalità: is-Serbja u l-Montenegro.


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/29


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 790/2007

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tal-lingwata komuni fiz-zona IIIa, fl-ilmijiet tal-KE taz-zoni IIIb, IIIċ u IIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera Żvediża

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li tistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 26(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jiffissa għall-2007 l-opportunitajiet ta' sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet [stokkijiet] ta' ħut u gruppi ta' ħażniet ta' ħut applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u għal bastimenti tal-Komunità, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limitazzjonijiet fuq il-qbid (3), jistabbilixxi l-kwoti għall-2007.

(2)

Skond l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, il-qabdiet ta' l-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament mill-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' l-Istat Membru msemmi hemmhekk, jew li huma rreġistrati fih, eżawrew il-kwota allokata għall-2007.

(3)

Jeħtieġ għalhekk li jiġi pprojbit is-sajd għal dak l-istokk kif ukoll iż-żamma tiegħu fuq il-bastimenti, it-trasbord u l-ħatt tiegħu fuq l-art,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Eżawriment tal-kwota

Il-kwota tas-sajd allokata għall-Istat Membru msemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament għall-istokk imsemmi hemmhekk għall-2007 titqies bħala eżawrita mid-data stipulata f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Projbizzjonijiet

Is-sajd għall-istokk imsemmi fl-Anness għal dan ir-Regolament minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ l-Istat Membru msemmi hemmhekk jew li huma rreġistrati fih għandu jiġi pprojbit mid-data stipulata f’dak l-Anness. Huwa pprojbit li t-tali stokk maqbud minn dawk il-bastimenti wara dik id-data jinżamm fuq il-bastimenti, jiġi ttrasbordat jew jinħatt l-art.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada ta’ meta ssir il-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007.

Għall-Kummissjoni

Fokion FOTIADIS

Direttur Ġenerali għas-Sajd u l-Affarijiet Marittimi


(1)  ĠU L 358, tal-31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 261, 20.10.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11, kif ikkoreġut l-aħħar mill-ĠU L 36, 8.2.2007, p. 6).

(3)  ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 444/2007 (ĠU L 106, 24.4.2007, p. 22).


ANNESS

Nru

15

Stat Membru

L-IŻVEZJA

Stokk

SOL/3A/BCD

Speċi

Lingwata komuni (Solea solea)

Żona

IIIa, l-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIb, IIIċ u IIId

Data

11.6.2007


II Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

DEĊIŻJONIJIET

Kunsill

5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/31


DEĊIŻJONI Nru 1/2007 TAL-KUNSILL TAL-MINISTRI AKP-KE

tal-25 ta’ Mejju 2007

dwar ir-riallokazzjoni ta’ parti mir-riżerva tal-pakkett tad-9 Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) għal żvilupp fit-tul għall-allokazzjoni għall-kooperazzjoni intra-AKP fil-pakkett tad-9 FEŻ għall-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali

(2007/460/KE)

IL-KUNSILL TAL-MINISTRI AKP-KE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku min-naħa l-waħda u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra, iffirmat f’Kotonù fit-23 ta’ Ġunju 2000 (1) kif rivedut bil-Ftehim (2) li jemenda l-imsemmi Ftehim dwar is-Sħubija AKP-KE, iffirmat fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005, u partikolarment it-8 paragrafu ta’ l-Anness I tiegħu,

Billi:

(1)

Wara t-tlestija tar-reviżjonijiet fi tmien il-mandat tad-disa’ Fond Ewropew għall-Iżvilupp (“FEŻ”) skond l-Artikoli 5 u 11 ta’ l-Anness IV tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE, l-allokazzjoni tar-riżorsi għandha tiġi riveduta fid-dawl tal-ħtiġijiet u l-prestazzjoni attwali.

(2)

Il-fondi riżervati għall-finanzjament ta’ appoġġ għall-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali u d-diżimpenji mistennija trasferiti f’din ir-riżerva qabel it-tmiem ta’ l-2007 huma insuffiċjenti biex jintlaħqu l-ħtiġijiet ġodda biex jiżdied l-impatt ta’ l-attivitajiet ta’ l-intra-AKP.

(3)

Il-fondi addizzjonali għandhom jiġu allokati biex jitwaqqaf mekkaniżmu ta’ finanzjament intra-AKP għall-FLEX għas-snin 2006 u 2007 (snin ta’ applikazzjoni 2005 u 2006 rispettivament), biex b’hekk ikun żgurat appoġġ minimu lil dawk il-pajjiżi vittmi ta’ effetti negattivi ta’ l-instabbilità fid-dħul mill-esportazzjoni huma x’inhuma l-livelli tal-bilanċi taħt il-pakketti-B nazzjonali.

(4)

Il-bilanċi mhux impenjati tal-pakketti-B nazzjonali jistgħu ma jkoprux il-ħtiġijiet mistennija u għandhom jiġu trasferiti fir-riżerva intra-AKP fid-data ta’ l-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, biex jinħolqu ħames pakketti-B reġjonalizzati għall-finanzjament ta’ assistenza umanitarja u ta’ emerġenza fil-futur f’kull wieħed minn dawn ir-reġjuni, abbażi tas-solidarjetà reġjonali, u riżerva intra-AKP għall-assistenza ta’ emerġenza taħt l-Artikolu 72(3)(a) u (b) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE f’ċirkustanti eċċezzjonali fejn tali assistenza ma tkunx tista’ tiġi ffinanzjata mill-baġit Komunitarju.

(5)

Il-pakkett-B reġjonalizzat għall-Afrika tal-Lvant u ta’ Nofsinhar u ta’ l-Oċean Indjan hu ammont nett wara t-tnaqqis ta’ EUR 20 miljun li jikkumpensa għaż-żieda ad hoc fil-pakkett-B tas-Sudan iffinanzjat mir-riżerva għall-iżvilupp fit-tul; l-ebda pakkett-B reġjonalizzat mhu qed jinħoloq għall-Paċifiku peress li l-bilanċi tal-pakketti-B diġà ġew użati fil-parti l-kbira tagħhom għal programm mitiganti fil-każ ta’ diżastru naturali.

(6)

Riżorsi addizzjonali għandhom jiġu allokati biex ifornu l-Faċilità għall-Paċi Afrikana għas-sena 2007.

(7)

Għandhom jiġu allokati riżorsi addizzjonali għall-finanzjament ta’ parti mill-ispejjeż operattivi tas-Segretarjat ta’ l-AKP għas-sena 2008 biex ikopru l-perijodu sakemm jidħol fis-seħħ l-għaxar FEŻ.

(8)

Għandhom jiġu allokati riżorsi addizzjonali biex tissaħħaħ il-faċilità ta’ kooperazzjoni teknika intra-AKP, li hija primarjament użata biex tkopri ħtiġijiet ta’ assistenza teknika, speċjalment għat-tħejjija ta’ proġetti.

(9)

Ġiet mitluba kontribuzzjoni addizzjonali lill-Fond Globali kontra l-HIV/AIDS, it-Tuberkolożi u l-Malarja (GFATM).

(10)

Fil-Kunsill AKP-KE fit-2 ta’ Ġunju 2006 ġiet identifikata ħtieġa għal kontribuzzjoni ulterjuri għan-Netwerk Karibew ta’ l-Għarfien u t-Tagħlim għall-bini tal-kapaċità u l-appoġġ internazzjonali.

(11)

Għandha tiġi stabbilita riżerva prudenzjali żgħira biex tkun tista’ tiltlaħaq il-ħtieġa ta’ l-intra-AKP ġdida u mhux mistennija fil-perijodu sal-31 ta’ Diċembru 2007, inklużi l-ħtiġijiet ta’ riabilitizzazzjoni possibbli ta’ wara diżastru naturali fir-reġjun tal-Paċifiku li jistgħu jkunu impenjati qabel l-aħħar ta’ l-2007 u ma jistgħux ikunu koperti mill-ħtiġijiet imprevisti tal-pakkett-B reġjonalizzat, u biex jintlaħqu ħtiġijiet transizzjonali addizzjonali fl-2008.

(12)

Il-fondi taħt id-disa’ FEŻ, inklużi d-diżimpenji mistennija, ma jistgħux jibqgħu jiġu impenjati wara l-31 ta’ Diċembru 2007 u għandu jinstab mekkaniżmu biex jiġu impenjati bilanċi eżistenti qabel din id-data b’mod effikaċi u effettiv b’appoġġ għall-għanijiet ġenerali tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE,

IDDEĊIEDA KIF GEJ:

Artikolu 1

Riforniment tar-riżerva intra-AKP fil-pakkett tal-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali

1.   Il-fondi kollha disponibbli fir-riżera għall-iżvilupp fit-tul fil-31 ta’ Marzu 2007 u aġġustati għar-riżultati tad-deċiżjonijiet ta’ tmiem il-mandat li kienu għandhom ma ġewx ipproċessati fil-kontijiet f’dik id-data, bl-eċċezzjoni tal-fondi li jappoġġaw il-baġits taċ-Ċentru għall-Iżvilupp ta’ l-Intrapriża (CDE) u ċ-Ċentru Tekniku għall-Kooperazzjoni Agrikola u Rurali (CTA) (EUR 32 miljun) għall-2008, il-fondi għall-“programmi b’riskju għoli” f’pajjiżi b’dokument ta’ strateġija għall-pajjiż iffirmat (EUR 72,4 miljun mill-1.3.2007), il-fondi għall-prijoritajiet politiċi f’pajjiżi mingħajr dokument ta’ strateġija għall-pajjiż iffirmat (EUR 30,2 miljun mill-1.3.2007) u l-fondi għall-programm ta’ assistenza speċjali tas-Somalja (EUR 36,1 miljun), għandhom jiġu trasferiti fir-riżerva intra-AKP fil-pakkett għall-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali.

2.   Il-fondi kollha mwarrba taħt ir-riżerva li tappoġġa l-baġits tas-CDE u s-CTA għall-2008 għall-finanzjament ta’ “programmi b’riskju għoli” f’pajjiżi b’dokument ta’ strateġija għall-pajjiż iffirmat u għall-finanzjament ta’ prijoritajiet politiċi f’pajjiżi mingħajr dokument ta’ strateġija għall-pajjiż iffirmat kif imsemmi fil-paragrafu 1 li jkunu għadhom mhux impenjati tal-31 ta’ Ottubru 2007 għandhom jiġu trasferiti fir-riżerva intra-AKP fil-pakkett għall-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali.

3.   Id-diżimpenji kollha mid-disa’ FEŻ u FEŻ preċedenti mibdija fi-sistema ta’ kontabbiltà tal-Kummissjoni mill-1 ta’ April tal-31 ta’ Diċembru 2007 li jakkumulaw mar-riżerva għall-iżvilupp fit-tul għandhom jiġu trasferiti fir-riżerva intra-AKP fil-pakkett għall-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali.

4.   Il-fondi kollha li jibqa’ taħt il-programmi indikattivi nazzjonali li jsiru disponibbli taħt ir-riżerva għall-iżvilupp fit-tul bejn l-1 ta’ Awwissu u l-31 ta’ Diċembru 2007 għandhom jiġu trasferiti fir-riżerva intra-AKP fil-pakkett għall-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali.

Artikolu 2

Allokazzjoni tal-fondi intra-AKP

1.   Il-fondi disponibbli fir-riżerva intra-AKP għandhom jintużaw għal dawn l-għanijiet:

(a)

il-ħolqien ta’:

(i)

riżerva waħda ta’ intra-AKP miftuħa għall-Istati AKP kollha għall-assistenza ta’ emerġenza taħt l-Artikolu 72(3)(a) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE f’ċirkostanzi eċċezzjonali fejn tali assistenza ma tistax tkun iffinanzjata mill-baġit Komunitarju; dan il-pakkett għandhom jammonta għal EUR 26 741 326 u għandu jkun kostitwit billi jittieħdu 15 % ta’ l-ammonti ta’ bilanċi mhux impenjati li jibqgħu fil-pakketti-B tal-pajjiżi kostitwenti ta’ dawk ir-reġjuni msemmija taħt il-punt (ii) fid-data li fiha daħlu fis-seħħ id-deċiżjonijiet ta’ riallokkazzjoni tat-tmiem tal-mandat;

(ii)

ħames pakketti-B reġjonalizzati li jammontaw għal EUR 17 511 615 għar-reġjun ta’ l-Afrika t’Isfel, EUR 48 920 391 għar-reġjun ta’ l-Afrika t’Isfel u tal-Lvant u l-Oċean Indjan, EUR 31 945 340 għar-reġjun tal-Punent ta’ l-Afrika, EUR 16 139 355 għar-reġjun taċ-Ċentru ta’ l-Afrika u EUR 35 422 478 għar-reġjun tal-Karibew, ibbażati fuq 85 % ta’ l-ammonti tal-bqija tal-bilanċi mhux impenjati fil-pakketti-B tal-pajjiżi li jiffurmaw dawn ir-reġjuni fid-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjonijiet ta’ riallokazzjoni finali;

il-pakketti-B reġjonalizzati għandhom jiġu mobilizzati għall-kontribuzzjonijiet ta’ inizjattivi biex itaffu d-dejn approvati fuq livell internazzjonali kif stipulat fl-Artikolu 3(2)(b) ta’ l-Anness IV tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE u għall-assistenza umanitarja u ta’ emerġenza skond l-Artikoli 72 u 73 tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE abbażi tas-solidarjetà internazzjonali f’ċirkostanzi eċċezzjonali fejn tali assistenza ma tistax tiġi ffinanzjata mill-baġit Komunitarju;

(b)

il-ħolqien ta’ programm FLEX intra-AKP ta’ EUR 50 miljun għall-2006 (sena ta’ applikazzjoni 2005) sabiex ikun żgurat appoġġ minimu lil dawk il-pajjiżi vittma ta’ l-effetti negattivi ta’ l-instabilità fid-dħul tagħhom mill-esportazzjoni hu x’inhu l-livell tal-bilanċi mhux impenjati taħt il-pakketti-B nazzjonali qabel id-dħul fis-seħħ tad-deċiżjonijiet ta’ riallokazzjoni finali;

(ċ)

il-forniment tal-Faċilità għall-Paċi Afrikana għal ammont ta’ mhux aktar minn EUR 100 miljun bħala kontribuzzjoni ulterjuri tal-FEŻ diex jitnaqqas id-distakk finanzjarju sad-dħul fis-seħħ ta’ l-Għaxar FEŻ, għal diversi attivitajiet għall-appoġġ tal-paċi, taħriġ u bini tal-kapaċità, li minnu EUR 45 miljun abbażi tal-fondi intra-AKP disponibbli qabel il-forniment tiegħu msemmi fl-Artikolu 1 u EUR 35 miljun wara dan il-forniment u ammont addizzjonali ta’ 20 miljun li jista’ jiġi ffinanzjat mill-fondi mhux impenjati mir-riżervi prudenzjali msemmija fil-punti (h) u (i) jew mid-diżimpenji trasferiti għar-riżerva intra-AKP taħt l-Artikolu 1(3) u (4) f’eċċess ta’ stimi inizjali;

(d)

jiġi kkumplimentat l-appoġġ istituzzjonali mogħti lis-Segretarjat AKP sbiex tkun żgurata t-transizzjoni sad-dħul fis-seħħ ta’ l-għaxar FEŻ b’ammont ta’ EUR 5,5 miljuni biex jikkontribwixxu għall-ispejjeż ta’ tħaddim tas-Segretarjat AKP għas-sena 2008;

(e)

iż-żieda ta’ EUR 2,5 miljuni lill-faċilità ta’ kooperazzjoni teknika intra-AKP;

(f)

il-mobilizzazzjoni ta’ EUR 4 miljun bħala trasferiment ‘il quddiem urġenti għal programm ta’ l-eradikazzjoni tar-rinderpest (pesta ta’ l-ifrat) fl-Afrika (PACE);

(g)

il-kontribuzzjoni ta’ EUR 5 miljun addizzjonali għall-Fond Fiduċjarju tan-Netwerk Karibew ta’ l-Għarfien u t-Tagħlim (CKLN) għall-bini tal-kapaċità u l-appoġġ isitituzzjonali;

(h)

il-ħolqien ta’ riżerva prudenzjali reġjonali ta’ EUR 10 miljun biex tikkumplimenta l-programm indikattiv reġjonali għar-reġjun ta’ l-Afrika t’Isfel fil-każ li l-programm ta’ titjib fil-livell tat-triq Milange – Mocuba (il-Możambik) jiġi mħejji u ppreżentat għall-proċedura ta’ ġestjoni tal-Kumitat FEŻ qabel ta’ l-1 ta’ Awwissu 2007; jekk dan il-programm ma jkunx jista’ jitħejja fil-ħin, din ir-riżerva prudenzjali għandha tiġi trasferita għar-riżerva intra-AKP;

(i)

il-ħolqien ta’ riżerva prudenzjali intra-AKP ta’ EUR 15-il miljun għall-ħtiġijiet ġodda u mhux mistennija li ma jistgħux ikunu ffinanzjati mill-pakketti-B reġjonalizzati, inklużi l-programmi ta’ riabilitizzazzjoni ta’ wara d-diżastri naturali fir-reġjun tal-Paċifiku u l-ħtiġijiet possibbli transizzjonali ta’ prijorità addizzjonali fl-2008;

(j)

il-ħolqien ta’ programm intra-AKP FLEX, proviżorjamnet iffissati għal EUR 35 miljun għall-2007 (sena ta’ applikazzjoni 2006) biex jiġi żgurat appoġġ minimu għal dawk il-pajjiżi soġġetti għall-effetti negattivi ta’ l-instabbiltà fil-qliegħ ta’ l-esportazzjoni wara r-regolarizzazzjoni tal-pakketti-B għall-assistenza umanitarja u ta’ emerġenza msemmija fil-paragrafu 1(a); dan il-programm jista’ jiġi ssupplimentat b’sa EUR 15-il miljun mill-fondi mhux impenjati mir-riżervi prudenzjali msemmijin fil-punti (h) u (i) jew mid-diżimpenji trasferiti għar-riżerva intra-AKP taħt l-Artikolu 1(3) u (4) f’eċċess ta’ stimi inizjali u tal-ħtiġijiet biex jikkumplimentaw il-kontribuzzjoni għall-Faċilità għall-Paċi Afrikana b’EUR 20 miljun kif imsemmi fil-punt (ċ);

(k)

jiġi kkumplimentat l-appoġġ mogħti lill-Fond Globali kontra l-HIV/AIDS, it-Tuberkolożi u l-Malarja (GFATM) b’ammont ta’ EUR 38 miljun.

2.   Jekk l-ammonti akkumulati fir-riżerva intra-AKP ikunu insuffiċjenti biex ikopru l-ħtiġijiet kollha identifikati, il-programm imsemmi fil-paragrafu 1, punt (i) għandu jitnaqqas kif xieraq. Jekk in-nuqqas ta’ fondi jkun ikbar mill-ammont imsemmi f’punt (j), ir-riżerva prudenzjali msemmija fil-paragrafu 1, punt (i) għandha titnaqqas kif xieraq. Iktar nuqqas ta’ fondi għandu jwassal għal tnaqqis ta’ l-ammont imsemmi fil-paragrafu 1, punt (ċ).

3.   Jekk l-ammonti akkumulati fir-riżerva intra-AKP jeċċedu l-isitimi inizjali jew jekk il-fondi mmarkati fil-paragrafu 1, il-punti (ċ), (d), (e), (g) u/jew (i) jiġu sotto-użati, il-fondi addizzjonali li jsiru disponibbli ‘l fuq mil-limitu mniżżel fil-programmi msemmijin fil-paragrafu 1, il-punti (ċ) u (j) ser jiġu mobilizzati biex iżidu l-fond fiduċjarju CKLN b’ammont addizzjonali ta’ EUR 5 miljun jekk fattibbli, u sussegwentement, jekk fondi eċċessivi jkunu għadhom disponibbli, biex iżidu l-Fond Fiduċjarju ta’ l-Infrastruttura UE-AKP bħala avvanz fuq l-allokazzjonijiet previsti taħt l-10 FEŻ.

Artikolu 3

Talba għal appoġġ

Skond l-Artikolu 13(2) ta’ l-Anness IV tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE, il-Kunsill tal-Ministri AKP-KE jappella lill-Kummissjoni tiffinanzja l-azzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum li fih tiġi adottata.

Magħmul fi Brussell, 25 ta’ Mejju 2007.

Għall-Kunsill tal-Ministri AKP-KE

Il-President

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27. Ftehim applikat b’mod proviżorju skond id-Deċiżjoni Nru 5/2005 (ĠU L 287, 28.10.2005, p. 1).


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/35


DEĊIŻJONI Nru 2/2007 TAL-KUNSILL TAL-MINISTRI ACP-KE

tal-25 ta’ Mejju 2007

li tippermetti kontribuzzjonijiet bilaterali ulterjuri, li għandhom ikunu amministrati mill-Kummissjoni, b’appoġġ għall-għanijiet tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika

(2007/461/KE)

IL-KUNSILL TAL-MINISTRI ACP-KE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u l-Paċifiku fuq naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000 (1) kif rivedut bil-Ftehim (2) li jemenda l-imsemmi Ftehim ta’ Sħubija ACP-KE, iffirmat fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (minn hawn il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim ACP-KE”), u b’mod partikolari l-paragrafu 8 ta’ l-Anness tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni Nru 3/2003 tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE tal-11 ta’ Diċembru 2003 dwar l-użu ta’ riżorsi mill-pakkett ta’ l-iżvilupp fit-tul tad-disa’ EDF għall-ħolqien ta’ Fond għall-Paċi fl-Afrika (3) pprovdiet l-appoġġ finanzjarju meħtieġ għall-ħolqien tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika.

(2)

Il-Kunsill ta’ l-Affarijiet Ġenerali u tar-Relazzjonijiet Esterni tal-5 ta’ Marzu 2007 għaraf il-ħtieġa biex b’mod urġenti jkun indirizzat il-bżonn għall-finanzjament tal-missjoni ta’ żamma tal-paċi ta’ l-Unjoni Afrikana fid-Darfur/is-Sudan (AMIS).

(3)

Ir-riżorsi li ġew ikkalkulati previsti fil-pakkett intra-ACP għall-forniment mill-ġdid tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika sakemm l-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp (“EDF”) jidħol fis-seħħ mhumiex biżżejjed biex l-AMIS tibqa’ għaddejja sa dik id-data. Għaldaqstant l-Istati Membri ta’ l-UE esprimew li kienu disposti joħorġu kontribuzzjonijiet bilaterali ulterjuri. Dawn il-kontribuzzjonijiet ulterjuri għandhom jintefgħu kollha f’daqqa fil-Fond għall-Paċi fl-Afrika u jkunu amministrati mill-Kummissjoni biex jittejbu l-koordinazzjoni u s-sorveljanza ta’ l-użu li jsir mill-fondi sakemm l-10 EDF jidħol fis-seħħ.

(4)

Id-Deċiżjoni 2005/446/KE tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri li jiltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2005 tistabbilixxi skadenza għall-impenn tal-fondi tad-9 Fond Ewropew għall-Iżvilupp (4) tistabbilixxi il-31 ta’ Diċembru 2007 bħala d-data li lilhinn mill-iskadenza tagħha l-fondi mid-9 EDF ma jistgħux aktar jibqgħu impenjati.

(5)

Għalhekk jeħtieġ li ssir dispożizzjoni għal kontribuzzjonijiet ulterjuri mill-Istati Membri ta’ l-UE, li għandhom ikunu amministrati mill-Kummissjoni, b’appoġġ għall-għanijiet tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Kontribuzzjonijiet volontarji

Sat-30 ta’ Settembru 2007 kull Stat Membru jista’ jgħaddi lill-Kummissjoni kontribuzzjonijiet ulterjuri volontarji b’appoġġ għall-għanijiet tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika taħt il-Protokoll Finanzjarju.

Il-Kummissjoni għandha tkun fdata bir-responsabbiltà tal-ġestjoni ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet fil-qafas tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika skond il-proċeduri tad-9 Fond Ewropew għall-Iżvilupp, ħlief għad-diżimpenji li għandhom ikunu rimburżati lill-Istati Membri fuq bażi pro rata tal-kontribuzzjonijiet ulterjuri volontarji tagħhom.

Artikolu 2

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data li fiha tkun adottata.

Magħmul fi Brussell, 25 ta’ Mejju 2007

Għall-Kunsill tal-Ministri ACP-KE

Il-President

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27. Ftehim applikat proviżorjament wara d-Deċiżjoni Nru 5/2005 (ĠU L 287, 28.10.2005, p. 1).

(3)  ĠU L 345, 31.12.2003, p. 108.

(4)  ĠU L 156, 18.6.2005, p. 19.


5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/36


DEĊIŻJONI Nru 3/2007 TAL-KUNSILL TAL-MINISTRI AKP-KE

tal-25 ta’ Mejju 2007

li temenda d-Deċiżjoni Nru 3/2001 dwar l-allokazzjoni ta’ riżorsi lis-Somalja mit-Tmien u d-Disa’ Fond Ewropew għall-Iżvilupp

(2007/462/KE)

IL-KUNSILL TAL-MINISTRI AKP-KE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Kotonù fit-23 ta’ Ġunju 2000 (1), rivedut mill-Ftehim (2) li jemenda l-imsemmi Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE, iffirmat fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005, u b’mod partikolari l-Artikolu 93(6) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 93(6) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE jippermetti lill-Kunsill tal-Ministri AKP-KE l-possibbiltà li jagħti għajnuna speċjali lil Stati ta’ l-AKP li jkunu Partijiet għal Konvenzjonijiet AKP-KE preċedenti li, fin-nuqqas ta’ istituzzjonijiet governattivi stabbiliti b’mod regolari, ma setgħux jiffirmaw jew jirratifikaw il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE. Din l-għajnuna tista’ tikkonċerna t-tisħiħ istituzzjonali kif ukoll l-attivitajiet ta’ żvilupp ekonomiku u soċjali, waqt li b’mod partikolari jiġu kkunsidrati l-bżonnijiet ta’ l-oqsma l-aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni. Din id-dispożizzjoni tapplika għas-Somalja.

(2)

Bid-Deċiżjoni Nru 3/2001 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2001 (3), il-Kunsill tal-Ministri AKP-KE alloka lis-Somalja l-ammont ta’ EUR 149 miljun mid-Disa’ Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF) għall-kooperazzjoni finanzjarja u teknika. Il-funzjoni ta’ l-Uffiċjal Nazzjonali ta’ l-Awtorizzazzjoni għall-programmazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ din l-allokazzjoni ġiet fdata lill-Uffiċjal Prinċipali ta’ l-Awtorizzazzjoni ta’ l-EDF.

(3)

L-Artikolu 3(5) ta’ l-Anness IV mal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE jippermetti lill-Komunità l-possibbiltà li żżid l-allokazzjoni għal pajjiż sabiex jittieħed kont tal-bżonnijiet speċjali jew ta’ prestazzjoni eċċezzjonali.

(4)

L-Artikolu 5(2) ta’ l-Anness IV jipprevedi l-possibbiltà tat-twettiq ta’ stħarriġ f’ċirkostanzi eċċezzjonali li għalihom issir referenza fid-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna umanitarja u ta’ emerġenza. Fid-dawl tal-konklużjonijiet ta’ l-istħarriġ ad hoc tal-programm ta’ kooperazzjoni mas-Somalja, hemm ħtieġa ta’ fondi addizzjonali taħt id-Disa’ EDF sabiex tiġi assigurata l-kontinwazzjoni ta’ l-għajnuna lill-popolazzjoni tas-Somalja sakemm jidħol fis-seħħ l-Għaxar EDF,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Fid-Deċiżjoni Nru 3/2001 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 3a

Abbażi tal-konklużjonijiet ta’ stħarriġ ad hoc, għandu jiġi allokat lis-Somalja l-ammont addizzjonali ta’ EUR 36 144 798 mid-Disa’ EDF għall-kooperazzjoni finanzjarja u teknika, mill-pakkett, ta’ għajnuna għall-iżvilupp fuq medda twila ta’ żmien, imsemmi fil-paragrafu 3(a) tal-Protokoll Finanzjarju dispost fl-Anness I mal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-KE.”

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ l-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, 25 ta’ Mejju 2007

Għall-Kunsill tal-Ministri AKP-KE

Il-President

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27. Ftehim applikat provviżorjament skond id-Deċiżjoni Nru 5/2005 (ĠU L 287, 28.10.2005, p. 1).

(3)  ĠU L 56, 27.2.2002, p. 23.


Kummissjoni

5.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 175/37


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta’ l-4 ta’ Lulju 2007

li temenda d-Deċiżjoni 2005/942/KE li tawtorizza l-Istati Membri biex jieħdu deċiżjonijiet skond id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE dwar assigurazzjonijiet li jagħmlu fir-rigward ta’ materjal riproduttiv tal-foresti prodott f'pajjiżi terzi

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3173)

(2007/463/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE tat-22 ta’ Diċembru 1999 dwar il-marketing ta’ materjali riproduttivi tal-foresti (1), u partikolarment l-Artikolu 19(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/942/KE (2) tawtorizza lill-Istati Membri biex jieħdu deċiżjonijiet skond id-Direttiva 1999/105/KE dwar assigurazzjonijiet li jagħmlu fir-rigward ta’ materjal riproduttiv tal-foresti prodott f'pajjiżi terzi.

(2)

L-ambitu tar-reġim attwali għandu jiġi estiż safejn jingħataw l-assigurazzjonijiet meħtieġa.

(3)

Jixraq li n-New Zealand tiġi miżjuda bħala pajjiż terz fir-rigward tal-materjal riproduttiv tal-foresti tal-Kategorija “Sors identifikat” ta’ l-ispeċi Pinus radiata u li tiżdied l-ispeċi fil-każ ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerka. Id-Deċiżjoni 2005/942/KE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan.

(4)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma fi qbil ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti għaż-Żrieragħ u l-Materjal ta’ Propagazzjoni għall-Agrikoltura, l-Ortikultura u l-Foresterija,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni 2005/942/KE huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 4 ta’ Lulju 2007

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 11, 15.1.2000, p. 17.

(2)  ĠU L 342, 24.12.2005, p. 92. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1792/2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1).


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni 2005/942/KE huwa b’dan emendat hekk kif ġej:

(1)

Dan li ġej jiddaħħal fit-tabella bejn l-entrati għall-Kroazja u n-Norveġja:

“Pajjiż ta' l-oriġini

Speċi

Kategorija

Tip ta' materjal bażiku

New Zealand

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St”

(2)

L-entrata fit-tabella għall-Istati Uniti ta’ l-Amerka tinbidel b’dan li ġej:

“Pajjiż ta' l-oriġini

Speċi

Kategorija

Tip ta' materjal bażiku

L-Istati Uniti ta’ l-Amerka (Washington, Oregon, California)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF”