ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
5. heinäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 783/2007, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2007, poikkeusten myöntämisestä Bulgarialle ja Romanialle eräistä kalastuslaivastojen viitetasoihin liittyvistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 784/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 785/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, 6-fytaasin EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 786/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, endo-1,4-beeta-mannanaasi EC 3.2.1.78 -valmisteen (Hemicell) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 787/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta ( 1 )

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 788/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatusta maissia koskevasta yhteisön tariffikiintiöstä 25 päivän kesäkuuta ja 2 päivän heinäkuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 789/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta 11. kerran

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 790/2007, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IIIa, EY:n vesillä alueilla IIIb, IIIc ja IIId

29

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/460/EY

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 1/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) pitkän aikavälin kehityksen määrärahojen osittaisesta kohdentamisesta yhdeksännen EKR:n alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen määrärahoihin AKT-valtioiden keskinäisessä yhteistyössä käytettäväksi

31

 

 

2007/461/EY

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 2/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, komission hallinnoiman kahdenvälisen lisärahoituksen sallimisesta Afrikan rauhanrahaston tavoitteiden tukemiseksi

35

 

 

2007/462/EY

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston varojen myöntämisestä Somalialle tehdyn AKT–EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 3/2001 muuttamisesta

36

 

 

Komissio

 

 

2007/463/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2007, luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti kolmansissa maissa tuotettua metsänviljelyaineistoa koskevista takeista tehdyn päätöksen 2005/942/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3173)

37

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 743/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta (EUVL L 169, 29.6.2007)

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 783/2007,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2007,

poikkeusten myöntämisestä Bulgarialle ja Romanialle eräistä kalastuslaivastojen viitetasoihin liittyvistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) 12 artiklassa säädetään, että kunkin jäsenvaltion laivastolle vahvistettava viitetaso on kullekin laivaston osalle vahvistettujen monivuotisen ohjausohjelman 1997–2002 tavoitteiden summa.

(2)

Bulgarialla ja Romanialla ei ole asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita.

(3)

Näille uusille jäsenvaltioille voitaisiin vahvistaa viitetasot vain suhteessa niiden laivastojen tasoon liittymishetkellä. Tässä tapauksessa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet olisivat kuitenkin merkityksettömiä, sillä ne olisivat päällekkäisiä mainitun asetuksen 13 artiklassa säädetystä laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistoa koskevasta järjestelystä johtuvien velvoitteiden kanssa.

(4)

Tästä syystä Bulgarialle ja Romanialle ei ole tarkoituksenmukaista vahvistaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklassa säädettyjä viitetasoja eikä soveltaa niihin mainitun asetuksen 11 artiklan 2 ja 4 kohtaa, sillä tämä ei vaikuttaisi mitenkään laivaston hallinnointiin näissä jäsenvaltioissa.

(5)

Näin ollen Bulgarialle ja Romanialle olisi myönnettävä poikkeukset mainituista asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 2 ja 4 kohtaa sekä 12 artiklaa ei poikkeuksellisesti sovelleta Bulgariaan ja Romaniaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. SCHAVAN


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 784/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä heinäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 785/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

6-fytaasin EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan hyväksynnän myöntämisperusteet ja -menettelyt.

(2)

Tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus on jätetty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee 6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmisteen (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), jota tuottaa Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), uuden käyttötavan hyväksymistä broilerien, lihakalkkunoiden, munivien kanojen, liha-ankkojen, (vieroitettujen) porsaiden, lihasikojen ja emakkojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Komission asetuksella (EY) N:o 1743/2006 (2) hyväksyttiin 6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmisteen, jota tuottaa Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), käyttö ilman määräaikaa broilerien ruokinnassa.

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi broilerien, lihakalkkunoiden, munivien kanojen, liha-ankkojen, (vieroitettujen) porsaiden, lihasikojen ja emakkojen ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 17 päivänä lokakuuta 2006 antamassaan lausunnossa (3), että 6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmisteella (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), jota tuottaa Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kyseisille uusille eläinryhmille. Viranomaisen antamassa lausunnossa suositellaan asianmukaisia toimenpiteitä käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei lausunnon mukaan tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruoansulatusta edistävät aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 329, 25.11.2006, s. 16.

(3)  Eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevän tiedelautakunnan antama lausunto entsyymivalmisteen Phyzyme™ XP 5000L/Phyzyme™ XP 5000G turvallisuudesta ja tehosta broilerien, lihakalkkunoiden, munivien kanojen, liha-ankkojen, (vieroitettujen) porsaiden, lihasikojen ja emakkojen rehun lisäaineena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti. Annettu 17 päivänä lokakuuta 2006. The EFSA Journal (2006) 404, 1-20.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Luvanhaltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolon päättyminen

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Luokka: Eläintuotantoon vaikuttavat aineet. Funktionaalinen ryhmä: ruoansulatusta edistävät aineet

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fytaasi

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L)

 

Lisäaineen koostumus:

6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmiste,

jota tuottaa Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

vähimmäisaktiivisuus:

 

kiinteänä: 5 000 FTU (1)/g

 

nestemäisenä: 5 000 FTU/ml

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

 

6-fytaasi (EC 3.1.3.26),

 

jota tuottaa Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analyysimenetelmä (2):

Kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan entsyymin fytaattisubstraatista vapauttaman epäorgaanisen fosfaatin määrää.

Broilerit

250 FTU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

3.

(Vieroitetuille) porsaille 35 kg:aan asti.

4.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

broilerit: 500–750 FTU

lihakalkkunat: 250–1 000 FTU

munivat kanat: 150–900 FTU

liha-ankat: 250–1 000 FTU

(vieroitetut) porsaat 500–1 000 FTU

lihasiat: 500–1 000 FTU

emakot: 500 FTU.

25. heinäkuuta 2017

Lihakalkkunat

250 FTU

Munivat kanat

150 FTU

Liha-ankat

250 FTU

Porsaat (vieroitetut)

250 FTU

Lihasiat

250 FTU

Emakot

500 FTU


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaattisubstraatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5; 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla yhteisön vertailulaboratorion verkkosivuilla osoitteessa: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 786/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

endo-1,4-beeta-mannanaasi EC 3.2.1.78 -valmisteen (Hemicell) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan hyväksynnän myöntämisperusteet ja -menettelyt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdassa vaaditut tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee endo-1,4-beeta-mannanaasi EC 3.2.1.78 -valmisteen (Hemicell), jota tuottaa Bacillus lentus (ATCC 55045), hyväksymistä käytettäväksi broilerien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 21 päivänä marraskuuta 2006 antamassaan lausunnossa (2), että endo-1,4-beeta-mannanaasi EC 3.2.1.78 -valmisteella (Hemicell), jota tuottaa Bacillus lentus (ATCC 55045), ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Viranomaisen antamassa lausunnossa suositellaan asianmukaisia toimenpiteitä käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei lausunnon mukaan tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetyn yhteisön vertailulaboratorion toimittama kyseisen rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruoansulatusta edistävät aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevän tiedelautakunnan lausunto entsyymivalmisteen Hemicell® Feed Enzyme (beeta-D-mannanaasi) turvallisuudesta ja tehosta broilereille tarkoitetun rehun lisäaineena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti. Annettu 21 päivänä marraskuuta 2006. The EFSA Journal (2006) 412, 1-12.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Luvanhaltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolon päättyminen

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Luokka: Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruoansulatusta edistävät aineet

4a3

ChemGen Corp., jota edustaa Disproquima S.L.

Endo-1,4-beeta-mannanaasi

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Lisäaineen koostumus:

Endo-1,4-beeta-mannanaasivalmiste, jota tuottaa Bacillus lentus (ATCC 55045) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

nestemäisenä:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Endo-1,4-beeta-mannanaasi, jota tuottaa Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analyysimenetelmä (2)

Endo-1,4-beeta-mannanaasin määritysmenetelmä, joka perustuu pelkistävän sokerin kolorimetriseen määritykseen dinitrosalisyylihapporeagenssilla.

Broilerit

79 200 U

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käsittelyn aikana on käytettävä hengityksensuojainta ja suojalaseja.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon galaktomannaania sisältävää hemiselluloosaa (esim. soija ja maissi).

25. heinäkuuta 2017


(1)  1 U on entsyymimäärä, joka tuottaa 0,72 mikrogrammaa pelkistäviä sokereita (mannoosiekvivalentteina) substraattia sisältävästä mannaanista (johanneksenleipäpuujauhe) minuutissa (pH 7,5 ja 40 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla yhteisön vertailulaboratorion verkkosivuilla osoitteessa: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 787/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 474/2006 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitettu yhteisön luettelo lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon yhteisössä.

(2)

Eräät jäsenvaltiot ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tietoja, jotka ovat olennaisia yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi. Asian kannalta olennaisia tietoja on saatu myös EU:n ulkopuolisilta mailta. Yhteisön luettelo olisi saatettava ajan tasalle näiden tietojen pohjalta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan ja yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä 22 päivänä maaliskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 473/2006 (3) 2 artiklan mukaisesti eräs jäsenvaltio on pyytänyt yhteisön luettelon saattamista ajan tasalle.

(4)

Komissio on ilmoittanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille joko suoraan, tai ellei tämä ole ollut käytännössä mahdollista, niiden valvonnasta vastaavien viranomaisten välityksellä keskeiset tosiseikat ja näkemykset, joita käytetään perusteena päätökselle niiden asettamisesta toimintakieltoon yhteisössä tai yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtojen muuttamisesta.

(5)

Komissio on antanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin, toimittaa kirjallinen lausuntonsa ja esittää kantansa asiassa suullisesti 10 työpäivän kuluessa komissiolle sekä teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3922/91 (4) perustetulle lentoturvallisuuskomitealle.

(6)

Komissio ja erityistapauksissa eräät jäsenvaltiot ovat kuulleet kyseisten lentoliikenteen harjoittajien valvonnasta vastaavia viranomaisia.

(7)

Pakistan International Airlines toimitti komissiolle 14 päivänä toukokuuta 2007 parantamissuunnitelman sekä näyttöä korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Komissio panee merkille, että lentoliikenteen harjoittaja on saavuttanut huomattavaa edistymistä yhteisön luetteloon sisällyttämisensä jälkeen, ja kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on vahvistanut osittain korjanneensa lentokalustonsa turvallisuuspuutteet ja saanut tälle valvontaviranomaistensa tuen. Pakistanin toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet nämä toimenpiteet.

(8)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Pakistan International Airlinesin olisi sallittava harjoittaa lentoliikennettä yhteisössä myös seuraavilla 11 ilma-aluksella: kolme Boeing 747-300-tyyppistä ilma-alusta, rekisteritunnukset AP-BFU, AP-BGG ja AP-BFX; kaksi Boeing 747-200-tyyppistä ilma-alusta, rekisteritunnukset AP-BAK ja AP-BAT; kuusi Airbus A-310-tyyppistä ilma-alusta, rekisteritunnukset AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC ja AP-BEG. Mainitut ilma-alukset olisi näin ollen poistettava liitteestä B.

(9)

Pakistanin islamilaisen tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat sitoutuneet toimittamaan määrälentoaseman jäsenvaltion viranomaisille sekä komissiolle raportin kullekin kyseiselle ilma-alukselle ennen toiminnan uudelleen aloittamista suoritetusta turvallisuustarkastuksesta. Asianomainen jäsenvaltio voi raportin saatuaan tarvittaessa asettaa kyseisen ilma-aluksen toimintakieltoon asetuksen (EY) N:o 2111/2005 6 artiklan mukaisesti. Ilma-aluksen saapuessa on suoritettava SAFA-ohjelman mukainen täydellinen asematasotarkastus. Tarkastuksesta on laadittava välittömästi raportti komissiolle, joka välittää sen muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot aikovat varmistaa, että asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen tarkastetaan edelleen järjestelmällisissä asematasotarkastuksissa kyseisen lentoliikenteen harjoittajan osalta.

(10)

Muut kyseisen lentoliikenteen harjoittajan kaluston ilma-alukset eivät edelleenkään täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja, minkä vuoksi ne olisi pidettävä liitteessä B kunnes jäljellä olevat puutteet on korjattu. Ennen lentoliikenteen harjoittajalle asetettujen toimintarajoitusten tarkistamista olisi järjestettävä seurantakäynti paikalla, jotta varmistutaan parantamissuunnitelman täysimääräisestä täytäntöönpanosta ja sen edistymisestä. Sekä lentoliikenteen harjoittaja että toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tämän käynnin.

(11)

On olemassa todennettua näyttöä Angolassa lentotoimintalupansa saaneen TAAG Angola Airlines -yhtiön vakavista turvallisuuspuutteista. Puutteet on todettu Ranskan suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa. Näiden tarkastustulosten toistuminen viittaa koko järjestelmää koskeviin eli systeemisiin turvallisuuspuutteisiin (5).

(12)

Järjestelmällisten turvallisuuspuutteiden perusteella on katsottava, että AAG Angola Airlines ei ole kyennyt korjaamaan Ranskan osoittamia turvallisuuspuutteita kyseisen lentoliikenteen harjoittajan ja toimivaltaisten viranomaisten antamista takeista huolimatta. Lisäksi Angolan toimivaltaiset viranomaiset eivät ole antamistaan takeista huolimatta riittävässä määrin pystyneet panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(13)

Angolassa lentotoimintalupansa saaneen TAAG-yhtiön toiminnan turvallisuusnäkökohtien osalta esiin tuodut ongelmat osoittavat Angolan toimivaltaisten viranomaisten kyvyttömyyttä panna täytäntöön ja valvoa asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(14)

Vaikka onkin tunnustettava ponnistelut, joita kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on tehnyt määritelläkseen sen turvallisuustilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimet, sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan ja Angolan siviili-ilmailuviranomaisten yhteistyöhalukkuus, komissio katsoo, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja ei ole vielä toteuttanut asianmukaista korjaussuunnitelmaa.

(15)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että TAAG Angola Airlines ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja täytyisi asettaa täydelliseen toimintakieltoon ja sisällyttää liitteeseen A.

(16)

Alankomaat on toimittanut komissiolle pyynnön saattaa yhteisön luettelo ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Volare Aviationin koko lentokaluston asettamiseksi toimintakieltoon.

(17)

Ukrainassa lentotoimintalupansa saaneiden Volare Aviationin vakavista turvallisuuspuutteista on olemassa todennettua näyttöä. Puutteet on todettu Alankomaiden suorittamassa SAFA-ohjelmaan kuuluvassa asematasotarkastuksessa ja vahvistettu muissa jäsenvaltioissa suoritetuissa asematasotarkastuksissa. Näiden tarkastustulosten toistuminen viittaa systeemisiin turvallisuuspuutteisiin (6).

(18)

Volare Aviationin esittämän riittämättömän korjaussuunnitelman perusteella on katsottava, että Volare Aviation on osoittanut kyvyttömyyttä korjata Alankomaiden osoittamat systeemiset turvallisuuspuutteet asianmukaisesti.

(19)

Ukrainassa lentotoimintalupansa saaneen Volare Aviationin toiminnan turvallisuusnäkökohtien osalta esiin tuodut ongelmat osoittavat Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten kyvyttömyyttä panna täytäntöön ja valvoa asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(20)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Volare Aviation ei täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja täytyisi sen vuoksi asettaa täydelliseen toimintakieltoon ja sisällyttää liitteeseen A.

(21)

On olemassa todennettua näyttöä kaikkien Indonesiassa lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien vakavista turvallisuuspuutteista. Puutteet määriteltiin turvallisuustarkastusraportissa, jonka Indonesian siviili-ilmailuviranomainen laati peräkkäisten onnettomuuksien jälkeen. Raportti osoitti, ettei yksikään maan lentoliikenteen harjoittajista täytä asianmukaisia turvallisuusnormeja.

(22)

Yhdysvaltain liikenneministeriön ilmailuhallinto (FAA) on alentanut Indonesian turvallisuusluokitusta IASA-ohjelmassaan, koska Indonesia ei pysty noudattamaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vahvistamia kansainvälisiä turvallisuusnormeja. Tällainen toimenpide tarkoittaa kaikkien Indonesiassa lentotoimintalupansa saaneiden yhtiöiden asettamista toimintakieltoon. Indonesialaiset lentoliikenteen harjoittavat eivät tämän seurauksena saa aloittaa liikennöintiä Yhdysvaltoihin.

(23)

ICAO:n yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelmassa (USOAP) laadittu viimeisin raportti sekä sen seurantaraportti osoittavat, että Indonesian siviili-ilmailuviranomaisten toteuttamassa ilmaturvallisuusvalvonnassa on vakavia puutteita.

(24)

Indonesian toimivaltaiset viranomaiset eivät ole pystyneet panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja. Kyseiset viranomaiset eivät ole myöskään vastanneet asianmukaisesti ja viivyttelemättä komission tiedusteluun Indonesiassa toimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toiminnan turvallisuusnäkökohdista.

(25)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että kaikki Indonesiassa lentotoimintalupansa saaneet lentoliikenteen harjoittajat olisi asetettava lentokieltoon ja sisällytettävä liitteen A luetteloon.

(26)

Kirgisian tasavallan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle myöntäneensä lentotoimintaluvan seuraaville lentoliikenteen harjoittajille: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia, ja S Group Aviation. Koska nämä uudet lentoliikenteen harjoittajat ovat saaneet lentotoimintaluvan Kirgisian tasavallan viranomaisilta, jotka ovat osoittaneet kyvyttömyyttä toteuttaa riittävää turvallisuusvalvontaa, ne olisi sisällytettävä liitteeseen A.

(27)

Kirgisian tasavallan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle todisteet lentotoimintaluvan peruuttamisesta seuraavilta lentoliikenteen harjoittajilta: British Gulf International Airlines FEZ ja Kyrgyz General Aviation. Koska nämä Kirgisian tasavallassa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat ovat tämän seurauksena lopettaneet toimintansa, ne olisi poistettava liitteestä A.

(28)

ICAO:n yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelmassa laadittu viimeisin raportti, Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) puitteissa Albaniaan hiljattain tehdyn arviointikäynnin tulokset sekä Italian toimittamat tiedot osoittavat, että Albanian siviili-ilmailuviranomaisten toteuttamassa ilmaturvallisuusvalvonnassa on vakavia puutteita.

(29)

Eurooppalainen asiantuntijaryhmä teki Albanian siviili-ilmailuviranomaisen pyynnöstä Albaniaan selvitysmatkan 4–8 päivänä kesäkuuta 2007. Sen perusteella laadittu raportti osoittaa, että ponnistuksista huolimatta Albanian siviili-ilmailuviranomaisilta puuttuu edelleen voimavarat, oikeudellinen kehys ja asiantuntemus, jotka ovat riittävän ilmaturvallisuusvalvonnan toteuttamisen kannalta välttämättömiä.

(30)

Edellä mainitusta raportista ilmenee kahden Albaniassa lentotoimintaluvan saaneen lentotoiminnan harjoittajan, Albanian Airlinesin ja Belle Airen osalta, että molemmat yhtiöt harjoittavat toimintaa asianmukaisten turvallisuusnormien mukaisesti ja toteuttavat lisätoimenpiteitä varmistaakseen oman ilmaturvallisuusvalvontansa, ottaen huomion kansallisten siviili-ilmailuviranomaisten toiminnan osalta havaitut puutteet.

(31)

Kyseisten kahden lentotoiminnan harjoittajan Euroopan lentoasemilla käyttämille ilma-aluksille on suoritettu useita SAFA-ohjelmaan kuuluvia asematasotarkastuksia, eikä niissä ole todettu vakavia puutteita.

(32)

Albanian siviili-ilmailuviranomaiset ovat sitoutuneet esittämään kattavan toimintasuunnitelman, jolla pyritään korjaamaan kaikki edellä mainituissa eri raporteissa ja erityisesti eurooppalaisen asiantuntijaryhmän 4–8 päivänä kesäkuuta 2007 Albaniaan tekemän selvitysmatkan raportissa määritellyt turvallisuusvalvontaa koskevat puutteet.

(33)

Albanian hallitus on toistamiseen korostanut täyttä poliittista sitoutumistaan siviili-ilmailuviranomaisensa perusteelliseen uudelleenjärjestelyohjelmaan sekä siihen, ettei se anna mitään lentotoimintalupia ennen kuin mainittu ohjelma on tyydyttävällä tavalla pantu täytäntöön.

(34)

Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että Albanian Airlinesia ja Belle Airia, jotka noudattavat asianmukaisia turvallisuusnormeja, ei pitäisi sisällyttää yhteisön luetteloon. Albanian toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa kaikki tarvittavat tiedot korjaussuunnitelman laatimisesta ja sen täytäntöönpanon edistymisestä. Lisäksi jäsenvaltiot aikovat varmistaa, että asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen tarkastetaan edelleen järjestelmällisissä asematasotarkastuksissa kyseisten lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(35)

Komission asetuksen (EY) N:o 235/2007 johdanto-osan 35 kappaleen mukaisesti viiden bulgarialaisen lentoliikenteen harjoittajan – Air Sofian, Bright Aviation Servicesin, Heli Air Servicesin, Scorpion Airin ja Vega Airlinesin – tilannetta olisi seurattava tiiviisti. Bulgarian siviili-ilmailuviranomainen suorittikin komission, Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) sekä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana kyseisiin lentoliikenteen harjoittajiin kohdistuvia tarkastuskäyntejä määritelläkseen asianmukaiset toimenpiteet näille 21 helmikuuta 2007 asetettujen toimintarajoitusten osalta.

(36)

Toukokuun 27 päivän ja kesäkuun 2 päivän välisenä aikana suoritetun tarkastuskäynnin tulokset osoittavat, että Air Sofian, Bright Aviation Servicesin, Scorpion Airin ja Vega Airlinesin vakavista turvallisuuspuutteista on olemassa todennettua näyttöä. Näiden tarkastustulosten toistuminen viittaa systeemisiin turvallisuuspuutteisiin.

(37)

Tarkastuskäynti osoitti lisäksi, että Air Scorpio on liiketoiminnalliselta kannalta hallinnollisesti, rahoituksellisesti ja teknisesti Scorpion Airin hallinnassa ja valvonnassa ja että ilma-alukset, joita Air Scorpio käyttää kaupalliseen lentoliikenteeseen, olivat ennen Scorpion Airin käytössä ja omistuksessa. Air Scorpion vakavista turvallisuuspuutteista on olemassa todennettua näyttöä.

(38)

Komissio panee merkille, että Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset päättivät 21 päivänä kesäkuuta 2007 Vega Airlinesin, Bright Aviationin, Scorpion Airin ja Air Sofian lentotoimintaluvan peruuttamisesta ja Air Scorpion lentotoimintaluvan keskeyttämisestä. Ottaen huomioon, että kyseiset yhtiöt eivät saa harjoittaa mitään lentoliikennettä, komission ei ole aiheellista ryhtyä lisätoimiin.

(39)

Komissio on myös ottanut huomioon Bulgarian toimivaltaisten viranomaisten 21 päivänä kesäkuuta 2007 tekemän päätöksen Heli Air Servicen lentotoimintaluvan muuttamisesta siten, että liikennöinti LET 410 -tyyppisellä ilma-aluksella, rekisteritunnukset LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF ja LZ-LSB), Euroopan yhteisöön, Sveitsiin, Norjaan ja Islantiin on toistaiseksi keskeytetty. Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan LET 410 -tyyppinen ilma-alus, rekisteritunnus LZ-CCP, saa liikennöidä yhteisössä, koska se on varustettu pakollisin turvalaittein (EGPWS ja TCAS) ja pystyy siten varmistamaan turvallisen liikennöinnin harjoittamisen. Komission olisi seurattava tiiviisti kyseisen lentoliikenteen harjoittajan tilannetta ja varmistettava, että sen korjaussuunnitelma pannaan täytäntöön EASA:n ja jäsenvaltioiden avustuksella.

(40)

Bulgarian toimivaltaisten viranomaisten toiminnan osalta komissio toteaa, että nämä ovat edistyneet tehtäviensä toteuttamisessa. Komissio tukee Bulgarian viranomaisten ponnisteluja valvontavastuunsa hoitamisessa. Se jatkaa tilanteen seuraamista EASA:n ja jäsenvaltioiden avustuksella.

(41)

Kesäkuun 20 päivänä 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 910/2006 (7) johdanto-osan 36 kappaleen mukaisesti eurooppalainen asiantuntijaryhmä teki 18–21 päivänä kesäkuuta 2007 Mauritaniaan seurantatarkastuksen arvioidakseen uuden lainsäädännön, vaatimusten ja menettelyjen täytäntöönpanoa. Sen raportista ilmenee, että kansallinen ilmailulaitos Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) täyttää velvollisuutensa ja jatkaa siviili-ilmailualan valvontavastuunsa hoitamiseksi tarvittavien teknisten sääntöjen ja työmenettelyjen kehittämistä.

(42)

Lisäksi Air Mauritanie on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet yhteisön lentoasemilla suoritetuissa asematasotarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja menettelyjensä parantamiseksi.

(43)

Yhteisten perusteiden nojalla on katsottava, että Mauritania on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet riittävän suoritustason saavuttamiseksi valvontavastuunsa hoitamisessa ja pystyy näin ollen varmistamaan, että Mauritanian lentoliikenteen harjoittajat noudattavat kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(44)

Moldovan tasavallassa lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien Aeronordgroupin, Aeroportul International Marculestin, Grixonan, Jet Line Internationalin, Jetstreamin ja Tiramavian osalta on olemassa todennettua näyttöä vakavista turvallisuuspuutteista. Puutteet on todettu Belgian, Kroatian, Ranskan, Saksan, Italian, Liettuan, Maltan, Alankomaiden, Espanjan ja Turkin suorittamissa SAFA-ohjelmaan kuuluvissa asematasotarkastuksissa. Näiden tarkastustulosten toistuminen viittaa systeemisiin turvallisuuspuutteisiin (8).

(45)

Eurooppalainen asiantuntijaryhmä teki Moldovan tasavallan siviili-ilmailuviranomaisen pyynnöstä Moldovaan selvitysmatkan 4–8 päivänä kesäkuuta 2007. Sen raportissa todetaan, että Moldovan siviili-ilmailuviranomainen ei riittävästi pysty panemaan täytäntöön ja valvomaan asianmukaisia turvallisuusnormeja sille Chicagon yleissopimuksen perusteella kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti seuraavien lentoliikenteen harjoittajien osalta: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti ja Tiramavia.

(46)

Lisäksi edellä mainituista kahdeksan oli yhtiöitä, joiden päätoimipaikka ei tosiasiallisesti ole Moldovan tasavalta, vaikka niillä on Moldovan tasavallan myöntämä lentotoimintalupa, mikä on ristiriidassa Chicagon yleissopimuksen liitteen 6 määräysten kanssa.

(47)

Komissio on pannut merkille, että Moldovan tasavallan viranomaiset ovat peruuttaneet lentotoimintaluvan edellä mainituilta lentoliikenteen harjoittajilta, jotka ovat tämän seurauksena lopettaneet toimintansa.

(48)

Komissio toteaa lisäksi, että Moldovan tasavallan viranomainen on sitoutunut olemaan antamatta lentotoimintalupia ennen korjaussuunnitelman tyydyttävää täytäntöönpanoa ja kuulemaan tässä yhteydessä ensin komissiota.

(49)

Moldovan tasavallan siviili-ilmailuviranomainen on sitoutunut toimittamaan syyskuun 2007 loppuun mennessä kattavan korjaussuunnitelman siihen liittyvine menettelyohjeineen, joilla pyritään korjaamaan kaikki eurooppalaisen asiantuntijaryhmän 4–8 päivänä kesäkuuta 2007 Moldovan tasavaltaan tekemän selvitysmatkan raportissa määritellyt turvallisuusvalvontaa koskevat puutteet.

(50)

Komissio katsoo Moldovan tasavallan toimivaltaisen viranomaisen toteuttamat eri toimenpiteet huomioon ottaen ja kunnes korjaussuunnitelma esitetään, että muita Moldovan tasavallasta lentotoimintaluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero ja Nobil Air) ei pitäisi sisällyttää yhteisön luetteloon. Komission olisi seurattava näiden lentotoiminnan harjoittajien turvallisuustilannetta. Tätä varten jäsenvaltiot aikovat varmistaa, että asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen tarkastetaan edelleen järjestelmällisissä asematasotarkastuksissa kaikissa näiden lentoliikenteen harjoittajien käyttämissä ilma-aluksissa.

(51)

Komissio on tehnyt komission asetuksen (EY) N:o 235/2007 johdantokappaleiden 36 ja 39 mukaisesti jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana 15–21 päivänä huhtikuuta 2007 tarkastuskäynnin Venäjän federaatioon todetakseen Rossyia-yhtiön (ent. Pulkovo) korjaavien toimien toteuttamistilanteen ja tarkastaakseen eräiden muiden venäläisten yhtiöiden, joiden lentotoimintaa on rajoitettu Venäjän federaation viranomaisten tekemällä päätöksellä 12 päivästä helmikuuta 2007, turvallisuustilanteen samoin kuin mainittujen viranomaisten valvontavastuun toteutumisen.

(52)

Tarkastuskäynnin tulokset osoittavat, että Rossyia -lentoliikenteen harjoittaja on parantanut sisäisiä tarkastusmenettelyjään ja ICAO:n turvallisuusnormien täytäntöönpanoa. Laadunhallintaa kehitetään parhaillaan. Venäjän federaation toimivaltaiset viranomaiset toimittivat lisätietoja 26 päivänä kesäkuuta 2007. Koska kaikkia korjaavia toimia ei ole vielä saatettu päätökseen, kyseisen lentoliikenteen harjoittajan olisi oltava Venäjän toimivaltaisten viranomaisten tarkan valvonnan alaisena korjaussuunnitelman täytäntöönpanon seurannan varmistamiseksi.

(53)

Niiden yhdeksän lentoliikenteen harjoittajan osalta, joille Venäjän federaation toimivaltaiset viranomaiset asettivat 12 päivänä helmikuuta 2007 tekemällään päätöksellä toimintarajoituksia, tarkastuskäynnin tulokset osoittavat, että kaikki kyseiset lentoliikenteen harjoittajat vahvistivat olevansa tiiviissä toimivaltaisten viranomaisten seurannassa toimintarajoitusten ja lentoa edeltävien lupien käyttöönoton jälkeen. Näillä toimenpiteillä oli kaikissa tapauksissa välittömiä myönteisiä vaikutuksia. Tarkastuskäynnin tulokset osoittavat myös, että myönteisen kehityksen on kuitenkin vielä johdettava kestäviin ratkaisuihin sekä täysin toimivien sisäisten turvallisuusjärjestelmien käyttöönottoon. Venäjän federaation toimivaltaiset viranomaiset tekivät 27 päivänä huhtikuuta 2007 päätöksen, josta ne ilmoittivat komissiolle 2 päivänä toukokuuta 2007, rajoitusten poistamisesta seuraavien kuuden lentoliikenteen harjoittajan osalta: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz ja Aviacon Zitotrans. Lentoliikenteen harjoittajiin Centre Avia ja Russian Sky (Russkoe Nebo) sovelletaan edelleen saman päätöksen mukaisia toimintarajoituksia; lisäksi lentoa edeltävien lupien järjestelmä on ulotettu koskemaan myös UTAirin liikennöimiä reittejä.

(54)

Tarkastuskäynnin aikana keskusteltiin myös eräistä muista venäläisistä lentoliikenteen harjoittajista, Krasnoyarsky Airlines (9) ja Kuban Airlines (10) -yhtiöistä, joiden osalta komissio oli saanut turvallisuutta koskeviin systeemisiin puutteisiin viittaavia tietoja ja joiden turvallisuustilanteeseen Venäjän toimivaltaiset viranomaiset olivat kiinnittäneet huomiota. Venäjän toimivaltaisten viranomaisten 27 päivänä huhtikuuta 2007 tekemässä päätöksessä säädetään lentoa edeltävien tarkastusten tehostamisesta näiden lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(55)

Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten valvontavastuun toteuttamisen osalta tarkastuskäynnin tulokset osoittavat, että viranomaisten on nopeutettava työtään saadakseen Venäjän turvallisuussäännöt yhdenmukaisiksi ICAO:n normien kanssa ja kiinnitettävä huomionsa näiden normien sekä viimeisimmässä ICAO:n turvallisuustarkastuksessa annettujen suosituksien täytäntöönpanoon. Niiden olisi lisäksi tehostettava yhteistyötään venäläisten valmistajien kanssa varmistaakseen, että Venäjällä suunnitellut ilma-alukset noudattavat ICAO:n normeja. Tällä tavoin voidaan myös välttää lentokelpoisuutta koskevien päällekkäisten normien soveltaminen Venäjän federaation rajojen sisäpuolella – yhdet normit yhteisöön liikennöiville lentoliikenteen harjoittajille ja ilma-aluksille ja toiset (alempitasoiset) Venäjän federaatiossa tai IVY:ssä liikennöiville lentoliikenteen harjoittajille ja ilma-aluksille. Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös lisättävä ponnistelujaan jatkuvan lentokelpoisuuden osalta ja varmistettava, että venäläisten lentoliikenteen harjoittajien yhä enenevässä määrin hankkimia ja käyttämiä länsimaissa rakennettuja ilma-aluksia huolletaan asianmukaisesti.

(56)

Venäjän federaatioon tehdyn käynnin jälkeen kaikille edellä mainituille lentoliikenteen harjoittajille suoritettujen asematasotarkastusten tulokset osoittavat, että eräät niistä lentotoiminnan harjoittajista, joiden toiminnalle oli asetettu rajoituksia, eivät ole harjoittaneet minkäänlaista liikennettä yhteisöön.

(57)

Lentoliikenteen harjoittajat Gazpromavia ja Atlant Soyuz, joille oli asetettu toimintarajoituksia, ovat liikennöineet yhteisöön, ja ne on tarkastettu asematasotarkastuksin (11). Näistä tarkastustuloksista käy ilmi vakavien puutteiden toistuminen samoilla alueilla kuin ennen toimintarajoitusten asettamista, mikä viittaa systeemisiin turvallisuuspuutteisiin ja todennäköisesti vaikuttaa merkittävästi lentoliikenteen turvallisuuteen.

(58)

Myös UTAIr on tarkastettu (12). Tarkastuksen tuloksista käy ilmi puutteiden toistuminen samoilla alueilla kuin ennen toimintarajoitusten asettamista, mikä viittaa siihen, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja ei ole vielä täysimääräisesti toteuttanut helmikuussa 2007 ehdotettuja korjaavia toimia. Nämä tulokset sekä lentoliikenteen harjoittajien Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15) ja Yakutia Airlines (16) osalta saatu todennettu näyttö vakavien turvallisuuspuutteiden olemassaolosta toimitettiin toimivaltaisille viranomaisille 29 päivänä toukokuuta ja 5 päivänä kesäkuuta 2007.

(59)

Edellä edistetyn ja yhteisten perusteiden nojalla komissio pyysi Atlant Soyuz-, Gazpromavia-, UTAir-, Krasnoyarsky Airlines-, Kuban Airlines- Airlines 400-, Kavminvodyavia-, Ural Airlines- ja Yakutia Airlines -yhtiöitä esittämään huomautuksensa asetuksen (EY) N:o 2111/2005 7 artiklan mukaisesti ja aloitti neuvottelut Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Lentoliikenteen harjoittajien, komission ja Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten esittämien huomautusten perusteella Venäjän federaation toimivaltaiset viranomaiset tekivät 23 päivänä kesäkuuta 2007 päätöksen, joka tuli voimaan 25 päivänä kesäkuuta, toimintarajoitusten asettamisesta 10:lle lentoliikenteen harjoittajalle siihen asti kun niiden turvallisuuspuutteet on korjattu sekä Venäjän federaation toimivaltaisia viranomaisia että komissiota tyydyttävällä tavalla.

(60)

Venäjän federaation toimivaltaiset viranomaiset päättivät asettaa näistä lentoliikenteen harjoittajista neljä yhtiötä täydelliseen toimintakieltoon yhteisössä: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. Erityisesti Airlines 400-yhtiöltä evättiin lentotoimintalupa.

(61)

Kyseiset viranomaiset päättivät myös rajoittaa tiettyjen lentoliikenteen harjoittajien toimintaa yhteisössä siten, että ne saavat liikennöidä vain tietyntyyppisillä ilma-aluksilla: Krasnoyarsky Airlines saa liikennöidä yksinomaan seuraavilla ilma-aluksilla: Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE ja Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines saa liikennöidä yksinomaan seuraavilla ilma-aluksilla: Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia saa liikennöidä yksinomaan seuraavilla ilma-aluksilla: Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz saa liikennöidä yksinomaan seuraavilla ilma-aluksilla: Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir saa liikennöidä yksinomaan seuraavilla ilma-aluksilla: ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 ja Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossyia (ex-Pulkovo) ei saa liikennöidä yhteisössä ilma-aluksella IL-62M (RA-86467).

(62)

Komissio ottaa huomioon Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten päätöksen ja erityisesti sen, että kyseiset viranomaiset voivat tehdä muutoksia näihin rajoituksiin vain yhteistyössä komission kanssa. Lisäksi komissio panee merkille, että kaikille venäläisille lentoliikenteen harjoittajille, jotka harjoittavat kansainvälistä liikennettä myös yhteisöön, on ilmoitettu, että jos asematasotarkastuksessa on havaittu merkittäviä puutteita (luokka 2) tai vakavia puutteita (luokka 3), joita ei ole asianmukaisesti korjattu, Venäjän viranomaiset asettavat kyseisille lentoliikenteen harjoittajille toimintarajoituksia.

(63)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat toimenpiteet riittävät eräiden lentoliikenteen harjoittajien osalta havaittujen vakavien turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi lyhyellä aikavälillä. Komissio haluaa varmistaa, että nämä puutteet korjataan kestävällä koko järjestelmää koskevalla tavalla toteuttamalla asianmukaiset korjaavat toimet, minkä vuoksi se aikoo tarkastaa edellä mainittujen lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustilanteen ennen Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten 23 päivänä kesäkuuta 2007 tekemässä päätöksessä vahvistettujen rajoitusten muuttamista. Tätä varten komissio aikoo toteuttaa jäsenvaltioiden avustuksella tarkastuskäynnin ennen tämän asetuksen seuraavaa ajantasaistamista. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen tarkastetaan edelleen järjestelmällisissä asematasotarkastuksissa kaikilla näiden lentoliikenteen harjoittajien lennoilla.

(64)

Koska lentoliikenteen harjoittajat, jotka on poistettu luettelosta niiden ilmoitettua toimintansa lopettamisesta, voivat jatkaa toimintaansa toisella nimellä tai toisessa valtiossa, komission olisi edelleen seurattava aktiivisesti näihin lentoliikenteen harjoittajiin liittyviä luovutuksia tai siirtoja.

(65)

Komission nimenomaisista pyynnöistä huolimatta sille ei ole toimitettu todisteita siitä, että muut 5 päivänä maaliskuuta 2007 päivitettyyn yhteisön luetteloon sisällytetyt lentoliikenteen harjoittajat ja niiden valvonnasta vastaavat viranomaiset olisivat panneet asianmukaiset korjaussuunnitelmat kaikilta osin täytäntöön. Näin ollen on yhteisten perusteiden nojalla katsottava, että näiden lentoliikenteen harjoittajien toimintakieltoa olisi jatkettava.

(66)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 474/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan liite A tämän asetuksen liitteellä A.

2)

Korvataan liite B tämän asetuksen liitteellä B.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUVL L 84, 23.3.2006, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 235/2007 (EUVL L 66, 6.3.2007, s. 3).

(3)  EUVL L 84, 23.3.2005, s. 8.

(4)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Komission asetus (EY) N:o 910/2006, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (EUVL L 168, 21.6.2006, s. 16).

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43, 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86, 31.5.2007 ja INAC/P-2007-12, 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12, 24.5.2007, LBA/D-2007-308, 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


LIITE A

LUETTELO TÄYDELLISESSÄ TOIMINTAKIELLOSSA YHTEISÖSSÄ OLEVISTA LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) tai toimiluvan numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

AIR KORYO

Ei tiedossa

KOR

Korean demokraattinen kansantasavalta

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ei tiedossa

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden lakisääteisestä valvonnasta vastaavilta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, Hewa Bora Airwaysiä lukuun ottamatta (2), muun muassa:

 

Kongon demokraattinen tasavalta

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongon demokraattinen tasavalta

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Kongon demokraattinen tasavalta

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongon demokraattinen tasavalta

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministerin lupa (ordonnance 78/205)

LCG

Kongon demokraattinen tasavalta

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongon demokraattinen tasavalta

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Kongon demokraattinen tasavalta

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ei tiedossa

Kongon demokraattinen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Päiväntasaajan Guinean viranomaisilta, muun muassa:

 

 

Päiväntasaajan Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Päiväntasaajan Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ei tiedossa

Päiväntasaajan Guinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Päiväntasaajan Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ei tiedossa

Päiväntasaajan Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Päiväntasaajan Guinea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Indonesian viranomaisilta, muun muassa:

 

 

Indonesia

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Ei tiedossa

DHI

Indonesia

AIR TRANSPORT SERVICES

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

GARUDA

Ei tiedossa

GIA

Indonesia

INDONESIA AIRASIA

Ei tiedossa

AWQ

Indonesia

KARTIKA AIRLINES

Ei tiedossa

KAE

Indonesia

LION MENTARI ARILINES

Ei tiedossa

LNI

Indonesia

MANDALA AIRLINES

Ei tiedossa

MDL

Indonesia

MANUNGGAL AIR SERVICE

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

MEGANTARA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Ei tiedossa

MNA

Indonesia

METRO BATAVIA

Ei tiedossa

BTV

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

Ei tiedossa

PAS

Indonesia

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. AIRFAST INDONESIA

Ei tiedossa

AFE

Indonesia

PT. ASCO NUSA AIR

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. ASI PUDJIASTUTI

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. AVIASTAR MANDIRI

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. ATLAS DELTASATYA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. DABI AIR NUSANTARA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. DERAYA AIR TAXI

Ei tiedossa

DRY

Indonesia

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Ei tiedossa

DIR

Indonesia

PT. EASTINDO

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. GATARI AIR SERVICE

Ei tiedossa

GHS

Indonesia

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. HELIZONA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. KURA-KURA AVIATION

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Ei tiedossa

IDA

Indonesia

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. PELITA AIR SERVICE

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. PURA WISATA BARUNA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. SMAC

Ei tiedossa

SMC

Indonesia

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. TRAVIRA UTAMA

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Ei tiedossa

RPH

Indonesia

RIAU AIRLINES

Ei tiedossa

RIU

Indonesia

SRIWIJAYA AIR

Ei tiedossa

SJY

Indonesia

SURVEI UDARA PENAS

Ei tiedossa

PNS

Indonesia

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Indonesia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Ei tiedossa

XAR

Indonesia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Ei tiedossa

TMG

Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

Ei tiedossa

TGN

Indonesia

WING ABADI AIRLINES

Ei tiedossa

WON

Indonesia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Kirgisian viranomaisilta, muun muassa:

 

Kirgisian tasavalta

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgisian tasavalta

AIR MANAS

17

MBB

Kirgisian tasavalta

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgisian tasavalta

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgisian tasavalta

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgisian tasavalta

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgisian tasavalta

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgisian tasavalta

DAMES

20

DAM

Kirgisian tasavalta

EASTOK AVIA

15

Ei tiedossa

Kirgisian tasavalta

ESEN AIR

2

ESD

Kirgisian tasavalta

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgisian tasavalta

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgisian tasavalta

INTAL AVIA

27

INL

Kirgisian tasavalta

ITEK AIR

04

IKA

Kirgisian tasavalta

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgisian tasavalta

KIRGISIA

03

LYN

Kirgisian tasavalta

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgisian tasavalta

MAX AVIA

33

MAI

Kirgisian tasavalta

OHS AVIA

09

OSH

Kirgisian tasavalta

S GROUP AVIATION

6

Ei tiedossa

Kirgisian tasavalta

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgisian tasavalta

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgisian tasavalta

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgisian tasavalta

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgisian tasavalta

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgisian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Liberian viranomaisilta

 

Liberia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Sierra Leonen viranomaisilta, muun muassa:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ei tiedossa

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ei tiedossa

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ei tiedossa

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ei tiedossa

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ei tiedossa

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ei tiedossa

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Sierra Leone

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Swazimaan viranomaisilta, muun muassa:

Swazimaa

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ei tiedossa

RFC

Swazimaa

JET AFRICA SWAZILAND

Ei tiedossa

OSW

Swazimaa

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ei tiedossa

RSN

Swazimaa

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Swazimaa

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ei tiedossa

SWX

Swazimaa

SWAZILAND AIRLINK

Ei tiedossa

SZL

Swazimaa


(1)  Liitteessä A mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(2)  Hewa Bora Airways saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää liitteessä B mainittua poikkeusluvan saanutta ilma-alusta.


LIITE B

LUETTELO LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, JOIDEN TOIMINTAA YHTEISÖSSÄ RAJOITETAAN (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) numero

ICAO-tunnus

Lentoliikenteen harjoittajan kotivaltio

Ilma-alustyyppi

Rekisteritunnus ja, jos saatavilla, valmistusnumero

Rekisteröintivaltio

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorit

Koko kalusto, paitsi:

LET 410 UVP

Koko kalusto, paitsi:

D6-CAM (851336)

Komorit

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Kongon demokraattinen tasavalta

Koko kalusto, paitsi:

B767-266 ER

Koko kalusto, paitsi:

9Q-CJD (sarjanumero 23 178)

Kongon demokraattinen tasavalta

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistanin islamilainen tasavalta

Koko kalusto, paitsi:

kaikki B-777-koneet 3 B-747-300; 2 B-747-200; 6 A-310

Koko kalusto, paitsi:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakistanin islamilainen tasavalta


(1)  Liitteessä B mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen, että asianmukaisia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(2)  Hewa Bora Airways saa toistaiseksi Euroopan yhteisössä toimiessaan käyttää ainoastaan mainittua poikkeusluvan saanutta ilma-alusta.


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 788/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatusta maissia koskevasta yhteisön tariffikiintiöstä 25 päivän kesäkuuta ja 2 päivän heinäkuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 969/2006 (3) avataan 242 074 maissitonnin vuotuinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4131).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 969/2006 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan osakiintiön numero 2 määräksi 121 037 tonnia 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisellä ajanjaksolla.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 969/2006 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun tiedonannon mukaan mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti 25 päivän kesäkuuta 2007 kello 13.00 ja 2 päivän heinäkuuta 2007 kello 13.00 Brysselin aikaa välisenä aikana jätetyt hakemukset koskevat käytettävissä olevia määriä suurempia määriä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(4)

Lisäksi on aiheellista lopettaa tuontitodistusten myöntäminen asetuksen (EY) N:o 969/2006 mukaisesti kuluvan kiintiön ajaksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kaikkien niiden asetuksessa (EY) N:o 969/2006 tarkoitettua kiintiötä koskevien maissin tuontitodistushakemusten perusteella, jotka on jätetty 25 päivän kesäkuuta 2007 kello 13.00 ja 2 päivän heinäkuuta 2007 kello 13.00 Brysselin aikaa välisenä aikana, myönnetään todistus haetuille määrille siten, että niihin sovellettava jakokerroin on 1,542232 prosenttia.

2.   Todistusten myöntäminen määrille, joita haetaan 2 päivän heinäkuuta 2007 kello 13.00 Brysselin aikaa alkaen, keskeytetään kuluvan kiintiön ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2022/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 70).


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 789/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta 11. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1763/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan a kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitteessä I on luettelo henkilöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Komissiolla on valtuudet muuttaa kyseistä liitettä ottaen huomioon entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP (2) täytäntöönpanosta tehdyt neuvoston päätökset. Kyseinen yhteisön kanta pannaan täytäntöön 28 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/449/YUTP (3). Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitettä I olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 179/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  EUVL L 169, 29.6.2007, s. 75.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1763/2004 liitteestä I seuraavat henkilöt:

1)

Tolimir, Zdravko. Syntymäaika: 27.11.1948.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Syntymäaika: 1948. Syntymäpaikka: Vladicin Han, Serbia ja Montenegro. Kansalaisuus: Serbia ja Montenegro.


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 790/2007,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2007,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IIIa, EY:n vesillä alueilla IIIb, IIIc ja IIId

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11, oikaisu, EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 444/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 22).


LIITE

Nro

15

Jäsenvaltio

RUOTSI

Kanta

SOL/3A/BCD

Laji

Kielikampela (Solea solea)

Alue

IIIa, EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

Päivämäärä

11.6.2007


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/31


AKT–EY-MINISTERINEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2007,

tehty 25 päivänä toukokuuta 2007,

yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) pitkän aikavälin kehityksen määrärahojen osittaisesta kohdentamisesta yhdeksännen EKR:n alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen määrärahoihin AKT-valtioiden keskinäisessä yhteistyössä käytettäväksi

(2007/460/EY)

AKT–EY-MINISTERINEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden, jäljempänä ’AKT-valtiot’, ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), sellaisena kuin se on tarkistettuna mainitun AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyllä Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (2), ja erityisesti sen liitteessä I olevan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen, kun AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevien 5 ja 11 artiklan mukaisesti tehdyt yhdeksännen EKR:n lopputarkistukset on saatu päätökseen, varojen kohdentamista olisi tarkistettava senhetkisten tarpeiden ja suoriutumisen perusteella.

(2)

Alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen tukemiseen osoitetut varat ja niihin ennen vuoden 2007 loppua siirrettävät, odotettavissa olevat määrärahavapautukset eivät riitä kattamaan uusia tarpeita parantaa AKT-valtioiden keskinäisten toimien vaikutuksia.

(3)

FLEXin rahoittamiseen vuosina 2006 ja 2007 (soveltamisvuodet 2005 ja 2006) tarkoitetun AKT-valtioiden keskinäisen järjestelyn luomiseen olisi kohdennettava lisävaroja; näin voidaan varmistaa vähimmäistuki maille, jotka kärsivät vientitulojen epävakaudesta aiheutuvista haittavaikutuksista, riippumatta niiden kansallisten B-määrärahojen jäljellä olevista sitomattomista määristä.

(4)

Kansallisten B-määrärahojen jäljellä olevat sitomattomat määrät eivät välttämättä kata ennakoitavissa olevia tarpeita; ne olisi siirrettävä AKT-valtioiden keskinäisen yhteistyön määrärahoihin tämän päätöksen tekopäivänä ja niillä olisi perustettava viisi alueellista B määrärahaa, joista rahoitetaan jatkossa humanitaarista ja hätäapua kullakin viidellä alueella alueellisen solidaarisuuden pohjalta, sekä AKT-valtioiden keskinäinen varaus AKT–EY-kumppanuussopimuksen 72 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun hätäavun rahoittamiseen sellaisissa poikkeusolosuhteissa, joissa vastaavaa apua ei voida rahoittaa yhteisön talousarviosta.

(5)

Itäiselle ja eteläiselle Afrikalle sekä Intian valtameren alueelle tarkoitetuista alueellisista B määrärahoista vähennetään 20 miljoonan euron määrä korvaukseksi Sudanille osoitettujen B-määrärahojen tilapäisestä, pitkän aikavälin kehityksen määrärahoilla katetusta korotuksesta; Tyynenmeren aluetta varten ei luoda alueellista B-määrärahaa, koska valtaosa B-määrärahojen jäljellä olevista määristä on jo käytetty alueelliseen ohjelmaan, jolla lievitetään luonnonkatastrofien vaikutuksia.

(6)

Afrikan rauhanrahaston täydentämiseen olisi osoitettava lisävaroja vuoden 2007 kuluessa.

(7)

AKT-valtioiden sihteeristön juoksevien kulujen rahoittamiseen olisi kohdennettava lisävaroja vuotta 2008 varten, kunnes kymmenes EKR tulee voimaan.

(8)

Myös AKT-valtioiden keskinäisen teknisen yhteistyön rahoitusvälineen, jota käytetään pääasiassa teknisen avun tarpeiden rahoittamiseen varsinkin hankevalmistelussa, vahvistamiseen olisi kohdennettava lisävaroja.

(9)

HI-viruksen ja aidsin sekä tuberkuloosin ja malarian torjuntaa varten perustetulle maailmanlaajuiselle rahastolle pyydetään lisärahoitusta.

(10)

AKT–EY-neuvostossa todettiin 2 päivänä kesäkuuta 2006, että Karibian alueen tieto- ja oppimisverkostolle (Caribbean Knowledge and Learning Network) olisi tarpeen myöntää lisämäärärahoja valmiuksien kehittämistä ja institutionaalista tukea varten.

(11)

AKT-valtioiden kesken ilmenevien uusien ja ennakoimattomien tarpeiden kattamiseksi 31 päivään joulukuuta 2007 ulottuvalla jaksolla, muun muassa mahdollisia luonnonkatastrofien jälkeisiä jälleenrakennustarpeita varten Tyynenmeren alueella, on perustettava pieni vararahasto, josta voidaan sitoa varoja ennen vuoden 2007 päättymistä ja jota ei voida kattaa ennakoimattomiin tarpeisiin tarkoitetuilla alueellisilla B-määrärahoilla. Vararahastolla on myös vastattava mahdollisiin siirtymävaiheen lisätarpeisiin vuonna 2008.

(12)

Yhdeksännen EKR:n varoja, myöskään ennakoitavissa olevia vapautuvia määrärahoja, ei voida enää sitoa 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen, ja onkin sovittava järjestelystä, jolla käytettävissä olevat määrät voidaan sitoa ennen kyseistä päivämäärää tuloksellisella ja tehokkaalla tavalla, joka tukee AKT–EY-kumppanuussopimuksen yleisiä tavoitteita,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen määrärahoista AKT-valtioiden keskinäiseen yhteistyöhön osoitettavien varojen täydentäminen

1.   Kaikki pitkän aikavälin kehityksen määrärahojen 31 päivänä maaliskuuta 2007 käytettävissä olevat varat, joita on tarkistettu lopputarkistusten yhteydessä tehtyjen päätösten mukaisesti ja joita ei ole viety kirjanpitoon kyseiseen päivämäärään mennessä, siirretään alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen määrärahoihin AKT-valtioiden keskinäisessä yhteistyössä käytettäviksi, lukuun ottamatta yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) ja maatalouden ja maaseudun yhteistyön teknisen keskuksen (CTA) vuoden 2008 talousarvioiden tukemiseen tarkoitettuja varoja (32 miljoonaa euroa), ns. riskialttiisiin ohjelmiin tarkoitettuja varoja maissa, joita koskeva strategia-asiakirja on allekirjoitettu (72,4 miljoonaa euroa 1.3.2007), poliittisiin painopisteisiin tarkoitettuja varoja maissa, joita koskevaa strategia-asiakirjaa ei ole allekirjoitettu (30,2 miljoonaa euroa 1.3.2007), sekä Somalian erityisavustusohjelmaan varattuja varoja (36,1 miljoonaa euroa).

2.   Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut, YKK:n ja CTA:n vuoden 2008 talousarvioiden tukemiseen, ns. riskialttiiden ohjelmien rahoittamiseen maissa, joita koskeva strategia-asiakirja on allekirjoitettu, ja poliittisten painopisteiden rahoittamiseen maissa, joita koskevaa strategia-asiakirjaa ei ole allekirjoitettu, osoitetut varat, joita ei ole sidottu 31 päivään lokakuuta 2007 mennessä, siirretään alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen määrärahoihin AKT-valtioiden keskinäisessä yhteistyössä käytettäviksi.

3.   Kaikki yhdeksännestä EKR:stä ja aiemmista EKR:istä vapautuvat määrärahat, jotka on merkitty komission kirjanpitojärjestelmään 1 huhtikuuta ja 31 joulukuuta 2007 välisenä aikana ja jotka ovat osa pitkän aikavälin kehityksen määrärahoja, siirretään alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen määrärahoihin AKT-valtioiden keskinäisessä yhteistyössä käytettäviksi.

4.   Kaikki kansallisista maaohjelmista jäävät varat, jotka saadaan pitkän aikavälin kehityksen määrärahojen puitteissa käyttöön 1 päivänä elokuuta 2007 ja 31 päivänä joulukuuta 2007 välisenä aikana, siirretään alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen määrärahoihin AKT-valtioiden keskinäisessä yhteistyössä käytettäviksi.

2 artikla

AKT-valtioiden keskinäiseen yhteistyöhön tarkoitettujen varojen kohdentaminen

1.   AKT-valtioiden keskinäiseen yhteistyöhön tarkoitetut varat käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

a)

luodaan:

i)

yksi kaikille AKT-valtioille avoin AKT-valtioiden keskinäinen varaus AKT–EY-kumppanuussopimuksen 72 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun hätäavun rahoittamiseen poikkeusolosuhteissa, joissa vastaavaa apua ei voida rahoittaa yhteisön talousarviosta. Tämä 26 741 326 euron määrä muodostetaan ottamalla 15 prosenttia ii alakohdassa tarkoitettuihin alueisiin kuuluvien maiden B-määrärahojen sitomattomista määristä, jotka ovat jäljellä lopputarkistusten johdosta tehtävien uudelleenkohdentamista koskevien päätösten tullessa voimaan,

ii)

viisi alueellista B-määrärahaa (17 511 615 euroa eteläisen Afrikan alueelle, 48 920 391 euroa itäiselle ja eteläiselle Afrikalle ja Intian valtamerelle, 31 945 340 euroa Länsi-Afrikan alueelle, 16 139 355 euroa Keski-Afrikan alueelle ja 35 422 478 euroa Karibian alueelle), jotka muodostetaan ottamalla 85 prosenttia kyseisiin alueisiin kuuluvien maiden B-määrärahojen sitomattomista määristä, jotka ovat jäljellä lopputarkistusten johdosta tehtävien uudelleenkohdentamista koskevien päätösten tullessa voimaan,

alueellisia B-määrärahoja käytetään AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti kansainvälisesti sovittujen velkahelpotusaloitteiden maksuosuuksiin sekä AKT–EY-kumppanuussopimuksen 72 ja 73 artiklan mukaisesti humanitaariseen ja hätäapuun alueellisen solidaarisuuden pohjalta poikkeusolosuhteissa, joissa vastaavaa apua ei voida rahoittaa yhteisön talousarviosta;

b)

perustetaan AKT-valtioiden keskinäinen 50 miljoonan euron FLEX-ohjelma vuodeksi 2006 (soveltamisvuosi 2005) vähimmäistuen varmistamiseksi maille, jotka kärsivät vientitulojen epävakaudesta aiheutuvista haittavaikutuksista, riippumatta niiden kansallisten B-määrärahojen sitomattomista määristä, jotka ovat jäljellä ennen lopputarkistusten johdosta tehtävien uudelleenkohdentamista koskevien päätösten voimaantuloa;

c)

täydennetään EKR:stä myönnettävänä lisärahoituksena Afrikan rauhanrahastoa enintään 100 miljoonaan euroon rahaston vajeen kattamiseksi ennen kymmenennen EKR:n voimaantuloa; lisärahoitus on tarkoitettu rauhan tukemiseen, koulutukseen ja valmiuksien kehittämiseen. Siitä 45 miljoonaa euroa otetaan käytettävissä olevista AKT-valtioiden keskinäisen yhteistyön varoista ennen niiden 1 artiklassa tarkoitettua täydentämistä ja 35 miljoonaa euroa kyseisen täydennyksen jälkeen, ja enintään 20 miljoonan euron lisämäärä voidaan rahoittaa h ja i alakohdassa tarkoitettujen vararahastojen sitomattomilla varoilla tai AKT-valtioiden keskinäisen yhteistyön määrärahoihin 1 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti siirretyillä vapautetuilla määrärahoilla, jotka ylittävät alkuperäiset arviot;

d)

täydennetään AKT-valtioiden sihteeristölle annettavaa institutionaalista tukea 5,5 miljoonalla eurolla sihteeristön juoksevien kulujen kattamiseen vuonna 2008 ennen kymmenennen EKR:n voimaantuloa;

e)

myönnetään 2,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta AKT-valtioiden keskinäisen teknisen yhteistyön rahoitusvälineelle;

f)

tehdään neljän miljoonan euron kiireellinen määrärahasiirto karjaruton hävittämisohjelmalle Afrikassa (PACE);

g)

myönnetään lisäksi 5 miljoonaa euroa Karibian alueen tieto- ja oppimisverkoston (Caribbean Knowledge and Learning Network, CKLN) erityisrahastolle valmiuksien kehittämistä ja institutionaalista tukea varten;

h)

luodaan 10 miljoonan euron alueellinen vararahasto täydentämään eteläisen Afrikan alueellista maaohjelmaa siltä varalta, että Mosambikiin suunnitellun Milange–Mocuba-tien kunnostusohjelman ennakkoarviointi valmistuu ja ohjelma läpäisee EKR:n komitean hallintomenettelyn ennen elokuun 1 päivää elokuuta 2007. Jos ennakkoarviointi ei valmistu ajoissa, vararahaston varat siirretään AKT-valtioiden keskinäisen yhteistyön määrärahoihin;

i)

luodaan AKT-valtioiden keskinäinen 15 miljoonan euron vararahasto sellaisten uusien ja ennakoimattomien tarpeiden kattamiseen, joita ei voida rahoittaa alueellisista B-määrärahoista, muun muassa luonnonkatastrofien jälkeisiin jälleenrakennusohjelmiin Tyynenmeren alueella, ja mahdollisiin ensisijaisiin siirtymävaiheen lisätarpeisiin vuonna 2008;

j)

perustetaan ATK-valtioiden keskinäinen FLEX-ohjelma, jonka alustaviksi määrärahoiksi vuodeksi 2007 (soveltamisvuosi 2006) vahvistetaan 35 miljoonaa euroa ja jolla halutaan varmistaa vähimmäistuki maille, jotka kärsivät vientitulojen epävakaudesta aiheutuvista haittavaikutuksista, sen jälkeen, kun B-määrärahat on alueellistettu humanitaariseen ja hätäapuun 1 kohdan a alakohdan mukaisesti; ohjelmaa voitaisiin täydentää 15 miljoonalla eurolla h ja i alakohdassa tarkoitettujen vararahastojen sitomattomilla varoilla tai AKT-valtioiden keskinäisen yhteistyön määrärahoihin 1 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti siirretyillä vapautetuilla määrärahoilla, jotka ylittävät alkuperäiset arviot ja tarpeet täydentää Afrikan rauhanrahaston rahoitusosuutta 20 miljoonalla eurolla c alakohdan mukaisesti;

k)

täydennetään HI-viruksen ja aidsin sekä tuberkuloosin ja malarian torjuntaa varten perustetulle maailmanlaajuiselle rahastolle annettavaa tukea 38 miljoonalla eurolla.

2.   Jos AKT-valtioiden keskinäiseen yhteistyöhön osoitetut määrärahat eivät riitä kattamaan kaikkia havaittuja tarpeita, 1 kohdan j alakohdassa tarkoitetun ohjelman määrärahoja vähennetään vastaavassa suhteessa. Jos varoja puuttuu j alakohdassa mainittua summaa suurempi määrä, 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetun vararahaston varoja vähennetään vastaavassa suhteessa. Jos varoja puuttuu tämänkin jälkeen, 1 kohdan c alakohdassa mainittua määrää vähennetään.

3.   Jos AKT-valtioiden keskinäiseen yhteistyöhön osoitetut määrärahat ylittävät alkuperäiset arviot tai jos 1 kohdan c, d, e, g ja/tai i alakohdan mukaisesti korvamerkittyjä varoja käytetään suunniteltua vähemmän, 1 kohdan c ja j alakohdassa tarkoitetuille ohjelmille asetetun enimmäismäärän ylittävät varat käytetään mikäli mahdollista CKLN:n erityisrahaston täydentämiseen 5 miljoonan euron lisärahoituksella ja tämän jälkeen, jos ylimääräisiä varoja on vielä käytettävissä, EU–AKT-infrastruktuurirahaston täydentämiseen ennakkosuorituksena kymmenennen EKR:n määrärahoista.

3 artikla

Tukihakemus

AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti AKT–EY-ministerineuvosto kehottaa komissiota rahoittamaan 2 artiklassa tarkoitetut toimet.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

AKT–EY-ministerineuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti päätöksen N:o 5/2005 nojalla (EUVL L 287, 28.10.2005, s. 1).


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/35


AKT–EY-MINISTERINEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2/2007,

tehty 25 päivänä toukokuuta 2007,

komission hallinnoiman kahdenvälisen lisärahoituksen sallimisesta Afrikan rauhanrahaston tavoitteiden tukemiseksi

(2007/461/EY)

AKT–EY-MINISTERINEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), sellaisena kuin se on tarkistettuna mainitun AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyllä Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (2), ja erityisesti sen liitteessä I olevan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta myönnettävien pitkän aikavälin kehitysmäärärahojen käytöstä Afrikan rauhanrahaston perustamista varten 11 päivänä joulukuuta 2003 tehdyssä AKT–EY-ministerineuvoston päätöksessä N:o 3/2003 (3) määrättiin tarvittavasta rahoitustuesta Afrikan rauhanrahaston perustamiseksi.

(2)

Maaliskuun 5 päivänä 2007 kokoontunut yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto totesi, että Darfurissa Sudanissa toteutettavan Afrikan unionin AMIS-operaation rahoitustarpeita on käsiteltävä pikaisesti.

(3)

Arvioidut määrärahat, jotka AKT-valtioiden keskinäisen yhteistyön puitteissa on varattu Afrikan rauhanrahaston kartuttamiseen siihen saakka, kun kymmenes Euroopan kehitysrahasto, jäljempänä ’EKR’, tulee voimaan, eivät riitä AMIS-operaation toteuttamiseen mainittuun päivään saakka. Jäsenvaltiot ovat tämän vuoksi ilmaisseet halukkuutensa antaa kahdenvälistä lisärahoitusta. Tämä lisärahoitus olisi suunnattava Afrikan rauhanrahastoon ja komission olisi hallinnoitava sitä rahaston varojen käytön yhteensovittamisen ja valvonnan parantamiseksi siihen asti kun kymmenes EKR tulee voimaan.

(4)

Määräajan vahvistamisesta yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) varojen sitomiselle 30 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen 2005/446/EY (4) mukaisesti yhdeksännen EKR:n varoja ei voida sitoa enää 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen.

(5)

Tämän vuoksi on säädettävä Euroopan unionin jäsenvaltioiden antamasta, komission hallinnoimasta lisärahoituksesta Afrikan rauhanrahaston tavoitteiden tukemiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Vapaaehtoiset rahoitusosuudet

Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat 30 päivään syyskuuta 2007 saakka antaa komissiolle vapaaehtoisia lisärahoitusosuuksia Afrikan rauhanrahaston tavoitteiden tukemiseksi rahoituspöytäkirjan mukaisesti.

Komissio vastaa näiden rahoitusosuuksien hallinnoimisesta Afrikan rauhanrahaston puitteissa yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston menettelyjen mukaisesti lukuun ottamatta vapautettuja maksusitoumuksia, jotka palautetaan Euroopan unionin jäsenvaltioille suhteessa niiden vapaaehtoisiin lisärahoitusosuuksiin.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

AKT–EY-ministerineuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27, sopimusta sovelletaan väliaikaisesti päätöksen N:o 5/2005 (EUVL L 287, 28.10.2005, s. 1) nojalla.

(3)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 108.

(4)  EUVL L 156, 18.6.2005, s. 19.


5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/36


AKT–EY-MINISTERINEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 3/2007,

tehty 25 päivänä toukokuuta 2007,

kahdeksannen ja yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston varojen myöntämisestä Somalialle tehdyn AKT–EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 3/2001 muuttamisesta

(2007/462/EY)

AKT–EY-MINISTERINEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), sellaisena kuin se on tarkistettuna mainitun ATK-EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyllä Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 allekirjoitetulla sopimuksella (2), sekä erityisesti sen 93 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen 93 artiklan 6 kohdan mukaan AKT–EY-ministerineuvosto voi myöntää erityistukea sellaisille AKT-valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet aikaisemman AKT–EY-yleissopimuksen mutta jotka eivät normaalin hallintorakenteen puuttumisen takia ole voineet allekirjoittaa tai ratifioida AKT–EY-kumppanuussopimusta. Tämä tuki voi koskea instituutioiden kehittämistä sekä talouden ja yhteiskunnan kehittämiseen liittyviä toimia. Huomiota kiinnitetään tällöin erityisesti kaikkein huono-osaisimpien väestöryhmien tarpeisiin. Tämä määräys soveltuu Somaliaan.

(2)

Joulukuun 20 päivänä 2001 tehdyllä päätöksellä N:o 3/2001 (3) AKT–EY-ministerineuvosto osoitti Somalialle yhdeksännen Euroopan kehitysrahastosta (EKR) 149 miljoonaa euroa rahoitusyhteistyöhön ja tekniseen yhteistyöhön. Kansallisen valtuuttavan viranomaisen tehtävät tämän määrärahan ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon osalta uskottiin EKR:n johtavalle tulojen ja menojen hyväksyjälle.

(3)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 3 artiklan 5 kohdan nojalla yhteisö voi lisätä jollekin maalle myönnettyjä määrärahoja sen erityistarpeiden tai poikkeuksellisen suoriutumisen huomioon ottamiseksi.

(4)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 2 kohdassa määrätään mahdollisuudesta suorittaa tarkistus humanitaarista ja hätäapua koskevissa määräyksissä tarkoitetuissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Somalian kanssa toteutettavaa yhteistyöohjelmaa koskevan tapauskohtaisen tarkistuksen päätelmien perusteella yhdeksännestä EKR:stä olisi myönnettävä lisävaroja Somalian väestön tukemisen jatkamiseksi kymmenennen EKR:n voimaantuloon saakka,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään AKT–EY-ministerineuvoston päätökseen N:o 3/2001 artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Tapauskohtaisen tarkistuksen päätelmien perusteella Somalialle myönnetään AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä I olevan rahoituspöytäkirjan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista yhdeksännen EKR:n pitkän aikavälin kehityksen määrärahoista 36 144 798 euron suuruinen lisämäärä rahoitusyhteistyöhön ja tekniseen yhteistyöhön.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

AKT–EY-ministerineuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27, sopimusta noudatetaan väliaikaisesti päätöksen N:o 5/2005 (EUVL L 287, 28.10.2005, s. 1) nojalla.

(3)  EYVL L 56, 27.2.2002, s. 23.


Komissio

5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/37


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä heinäkuuta 2007,

luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti kolmansissa maissa tuotettua metsänviljelyaineistoa koskevista takeista tehdyn päätöksen 2005/942/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3173)

(2007/463/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan 22 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/105/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2005/942/EY (2) jäsenvaltioille annetaan lupa tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti tietyissä kolmansissa maissa tuotettua tiettyjen lajien metsänviljelyaineistoa koskevista takeista.

(2)

Nykyisen järjestelmän soveltamisalaa olisi laajennettava siltä osin kuin vaadittavat takuut on myönnetty.

(3)

On aiheellista lisätä Uusi-Seelanti hyväksyttyjä kolmansia maita koskevaan luetteloon Pinus radiata -lajin luokan ”siemenlähde tunnettu” metsänviljelyaineiston osalta sekä lisätä luetteloon kyseinen laji Amerikan Yhdysvaltojen osalta. Päätöstä 2005/942/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2005/942/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17.

(2)  EUVL L 342, 24.12.2005, s. 92. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2005/942/EY liite seuraavasti:

1)

Lisätään taulukkoon Kroatiaa ja Norjaa koskevien kohtien väliin seuraava kohta:

”Alkuperämaa

Laji

Luokka

Perusaineiston tyyppi

Uusi-Seelanti

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St”

2)

Korvataan taulukossa Amerikan Yhdysvaltoja koskeva kohta seuraavasti:

”Alkuperämaa

Laji

Luokka

Perusaineiston tyyppi

Yhdysvallat (Washington, Oregon, California)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF”


Oikaisuja

5.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/39


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 743/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 169, 29. kesäkuuta 2007 )

Sivu 32, liite, Huom.:

Korvataan määräpaikkakoodi S00 seuraavasti:

”S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.”