14.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 246/295


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2016/1540

(2016. gada 28. aprīlis)

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0072/2016),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (4) un jo īpaši tās 19. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5),

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (6), un jo īpaši tās 108. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0102/2016),

1.

sniedz Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 409, 9.12.2015., 216. lpp.

(2)  Skatīt 1. zemsvītras piezīmi.

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.