14.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 246/295


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1540 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 28 април 2016 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията (1),

като взе предвид декларацията за достоверност (2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8–0072/2016),

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (3), и по-специално член 208 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (4), и по-специално член 19 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5),

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6), и по-специално член 108 от него,

като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8–0102/2016),

1.

Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Martin SCHULZ

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 216.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)  ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.