24.8.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 279/36


Žaloba podaná 5. mája 2015 – Arbuzov/Rada

(Vec T-221/15)

(2015/C 279/44)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobca: Sergej Arbuzov (Kyjev, Ukrajina) (v zastúpení: M. Machytková, advokátka)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/357 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine v rozsahu, v akom sa tieto opatrenia týkajú žalobcu a

zaviazal žalovanú náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení práva na riadnu správu vecí

V tomto ohľade žalobca tvrdí, že došlo k porušeniu práva na riadnu správu vecí, ktoré zaručuje článok 41 ods. 1 a článok 41 ods. 2 písm. a) a c) Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) z dôvodu, že žalovaná podľa jeho názoru nekonala s náležitou starostlivosťou pri ukladaní povinnosti žalovanej dôsledne a nestranne skúmať všetky relevantné skutočnosti prípadu žalobcu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení vlastníckeho práva

Žalobca na tomto mieste tvrdí, že žalovaná porušila vlastnícke právo, ktoré zaručuje článok 17 ods. 1 Charty a článok 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd tým, že v dôsledku porušenia práva na dobrú správu vecí, žalovaná prijala napadnuté akty, ktoré obmedzujú vlastnícke právo žalobcu bez právneho dôvodu a v rozpore s podmienkami uvedenými v článku 52 ods. 1 Charty.