24.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 279/36


Acțiune introdusă la 5 mai 2015 – Arbuzov/Consiliul

(Cauza T-221/15)

(2015/C 279/44)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamant: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (reprezentant: M. Machytková, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

Anularea Deciziei (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina, și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/357 al Consiliului din 5 martie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina, în măsura în care îl privesc pe reclamant, și

obligarea Consiliului Uniunii Europene să ramburseze reclamantului cheltuielile de judecată efectuate în cursul procedurii.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la bună administrare

În această privință, reclamantul invocă o încălcare a dreptului său la bună administrare, garantat la articolul 41 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a) și (c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) pentru motivul că, în opinia sa, pârâtul nu a acționat dând dovadă de diligența care i-ar fi impus să examineze în mod minuțios și imparțial toate elementele pertinente ale cazului reclamantului.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului de proprietate

În acest sens, reclamantul afirmă că pârâtul i-a încălcat dreptul de proprietate, garantat reclamantului prin articolul 17 alineatul (1) din cartă și prin articolul 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dat fiind că, ulterior încălcării dreptului reclamantului la bună administrare, pârâtul a adoptat actele atacate care restrâng dreptul la proprietate al reclamantului, fără temei juridic și în contradicție cu condițiile enumerate la articolul 52 alineatul (1) din cartă.