24.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 279/36


Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2015 r. – Arbuzow/Rada

(Sprawa T-221/15)

(2015/C 279/44)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Siergiej Arbuzow (Kijów, Ukraina) (przedstawiciel: adwokat M. Machytková)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2015/364 z dnia 5 marca 2015 r. zmieniającej decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/357 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie w zakresie, w jakim te akty dotyczą skarżącego;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia prawa do dobrej administracji.

Skarżący twierdzi w tym kontekście, że doszło do naruszenia prawa do dobrej administracji zagwarantowanego w art. 41 ust. 1 oraz art. 2 lit. a) i c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „kartą”), gdyż jego zdaniem strona pozwana nie dochowała należytej staranności, która wymagała wszechstronnego i bezstronnego rozważenia przez nią wszystkich okoliczności faktycznych jego sprawy.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia prawa własności.

Skarżący podnosi w tym kontekście, że doszło do naruszenia prawa własności zagwarantowanego w art. 17 ust. 1 karty oraz w art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w związku z tym, że wskutek naruszenia prawa do dobrej administracji zaskarżone akty, które ograniczają jego prawo własności, zostały przyjęte bez podstawy prawnej oraz z naruszeniem wymogów określonych w art. 52 ust. 1 karty.