24.8.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 279/36


Prasība, kas celta 2015. gada 5. maijā – Arbuzov/Padome

(Lieta T-221/15)

(2015/C 279/44)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sergej Arbuzov (Kijeva, Ukraina) (pārstāvis – MMachytková, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 5. marta Lēmumu (KĀDP) 2015/364, ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, un Padomes 2015. gada 5. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2015/357, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, ciktāl šie tiesību akti attiecas uz prasītāju;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots tiesību uz labu pārvaldību pārkāpums.

Prasītājs šajā ziņā norāda, ka esot ticis pieļauts tiesību uz labu pārvaldību, kas ir garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 41. panta 1. punktā un 2. punkta a) un c) apakšpunktā, pārkāpums, jo atbilstoši prasītāja viedoklim atbildētāja neesot ar visu nepieciešamo rūpību, precīzi un objektīvi izskatījusi visus prasītāja lietas nozīmīgos faktus.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots tiesību uz īpašumu pārkāpums.

Prasītājs šajā jautājumā norāda, ka esot ticis pieļauts tiesību uz īpašumu, kas viņam ir garantētas ar Hartas 17. panta 1. punktu un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantu, pārkāpums, kura pamatā esot tas, ka, ņemot vērā tiesību uz labu pārvaldību pārkāpumu, apstrīdētie tiesību akti, ar kuriem ir ierobežotas prasītāja tiesības uz īpašumu, ir tikuši pieņemti bez tiesiskā pamata un pretēji Hartas 52. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.