24.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/36


2015. május 5-én benyújtott kereset – Arbuzov kontra Tanács

(T-221/15. sz. ügy)

(2015/C 279/44)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Sergej Arbuzov (Kijev, Ukrajna) (képviselő: M. Machytková ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2015. március 5-i 2015/364/KKBP tanácsi határozatot, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2015. március 5-i 2015/357/EU tanácsi végrehajtási rendeletet, amennyiben e jogi aktusok a felperesre vonatkoznak;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

A megfelelő ügyintézéshez való jog megsértésére alapított első jogalap

A felperes ezzel összefüggésben arra hivatkozik, hogy megsértették az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 41. cikkének (1) bekezdésében, valamint (2) bekezdésének a) és c) pontjában biztosított megfelelő ügyintézéshez való jogot, mivel véleménye szerint az alperes nem tanúsította a megfelelő gondosságot, amely azt követeli meg, hogy gondosan és pártatlanul vizsgálja meg a felperes ügyével kapcsolatos valamennyi releváns tényt.

2.

A tulajdonhoz való jog megsértésére alapított második jogalap

A felperes e tekintetben azt állítja, hogy megsértették a Charta 17. cikkének (1) bekezdésében, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkében számára biztosított tulajdonhoz való jogot, amennyiben a megfelelő ügyintézéshez való jog megsértésének eredményeként a felperes tulajdonhoz való jogát korlátozó megtámadott jogi aktusokat jogalap nélkül, valamint a Charta 52. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek megsértésével fogadták el.