24.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 279/36


Sag anlagt den 5. maj 2015 — Arbuzov mod Rådet

(Sag T-221/15)

(2015/C 279/44)

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (ved advokat M. Machytková)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/364 af 5. marts 2015 om ændring af afgørelse 2014/119/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/357 af 5. marts 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine annulleres, i det omfang de finder anvendelse over for sagsøgeren.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1.

Første anbringende vedrørende tilsidesættelse af retten til god forvaltning

Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af retten til god forvaltning som sikret ved artikel 41, stk. 1 og stk. 2, litra a) og c), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter »chartret«), idet Rådet efter sagsøgerens opfattelse ikke udviste den fornødne omhu, hvorefter Rådet nøje og uvildigt skal undersøge alle relevante forhold i sagsøgerens sag.

2.

Andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af ejendomsretten

Sagsøgeren har herom gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af ejendomsretten som sikret i henhold til chartrets artikel 17, stk. 1, og artikel 1 i protokol nr. 1 til konventionen til beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, henset til, at de anfægtede retsakter, der begrænser sagsøgerens ejendomsret, som følge af tilsidesættelsen af retten til god forvaltning blev vedtaget uden retligt grundlag og i strid med de betingelser, der er indeholdt i chartrets artikel 52, stk. 1.