24.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 279/36


Жалба, подадена на 5 май 2015 г. — Arbuzov/Съвет

(Дело T-221/15)

(2015/C 279/44)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Sergej Arbuzov (Киев, Украйна) (представител: M. Machytková, lawyer)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение 2015/364/ОВППС на Съвета от 5 март 2015 г. за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна, доколкото тези актове се отнасят до жалбоподателя,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първо основание, свързано с твърдяно нарушение на правото на добра администрация

Жалбоподателят твърди в тази връзка, че е налице нарушение на правото на добра администрация, гарантирано в член 41, параграф 1 и параграф 2, букви а) и в) от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), тъй като според жалбоподателя ответникът не е положил дължимата грижа, която изисква от него да разгледа щателно и безпристрастно всички релевантни обстоятелства, отнасящи се до случая на жалбоподателя.

2.

Второ основание, свързано с твърдяно нарушение на правото на собственост

В това отношение жалбоподателят твърди, че е налице нарушение на правото на собственост, гарантирано му с член 17, параграф 1 от Хартата и член 1 от Първи протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, което се състои в обстоятелството, че в резултат на нарушението на правото на добра администрация ограничаващите правото на собственост на жалбоподателя оспорвани актове са приети без правно основание и в противоречие със съдържащите се в член 52, параграф 1 от Хартата условия.