4.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 35/1


Komisijas paziņojums attiecībā uz pieejamo daudzumu par 2011. gada maija apakšperiodu dažām kvotām, kuras Eiropas Savienība atvērusi produktiem rīsu nozarē

2011/C 35/01

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1274/2009 atvēra importa tarifa kvotas rīsiem, kuru izcelsme ir aizjūras zemēs un teritorijās (AZT) (1). 2011 janvāra pirmajās septiņās dienās nav saņemts neviens importa licenču pieteikums par kvotām ar kārtas numuru 09.4189 un 09.4190.

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (2) 7. panta 4. punkta otro teikumu daudzumi, par kuriem pieteikumi nav iesniegti, ir jāpievieno nākamajam apakšperiodam.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1274/2009 1. panta 5. punkta otro daļu nākamajā apakšperiodā pieejamos daudzumus paziņo Komisijai līdz attiecīgā apakšperioda pēdējā mēneša 25. dienai.

Attiecīgi, kopējais pieejamais daudzums par 2011. gada maija apakšperiodu atbilstoši kvotām ar kārtas numuriem 09.4189 un 09.4190, kā minēts Regulā (ES) Nr. 1274/2009, ir noteikts šā paziņojuma pielikumā.


(1)  OV L 344, 23.12.2009., 3. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.


PIELIKUMS

Nākamajā apakšperiodā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1274/2009 pieejamie daudzumi

Izcelsme

Kārtas numurs

Importa licenču pieteikumi, kas iesniegti par 2011. gada janvāra apakšperiodu

Kopējais pieejamais daudzums (kg) par 2011. gada maija apakšperiodu

Nīderlandes Antiļas un Aruba

09.4189

 (1)

16 667 000

Vismazāk attīstītās AZT

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Šim kvotas apakšperiodam nav noteikts piešķīruma koeficients: Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.