4.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 35/1


Meddelelse fra Kommissionen om den mængde, der er til rådighed for delperioden maj 2011 inden for rammerne af visse kontingenter, som Den Europæiske Union har åbnet for produkter i rissektoren

2011/C 35/01

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1274/2009 (1) er der åbnet toldkontingenter for import af ris med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT). Der er ikke ansøgt om importlicens i løbet af de første syv dage af januar 2011 inden for rammerne af kontingenterne med løbenummer 09.4189 og 09.4190.

I henhold til artikel 7, stk. 4, andet punktum, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (2) skal de mængder, som ikke er omfattet af ansøgninger, overføres til den følgende delperiode.

I henhold til artikel 1, stk. 5, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1274/2009 skal Kommissionen inden den 25. i den sidste måned i en given delperiode give meddelelse om de mængder, der er til rådighed for den følgende delperiode.

I bilaget til denne meddelelse er derfor anført de samlede mængder, der er til rådighed for delperioden maj 2011 inden for rammerne af kontingenterne med løbenummer 09.4189 og 09.4190, jf. forordning (EU) nr. 1274/2009.


(1)  EUT L 344 af 23.12.2009, s. 3.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.


BILAG

Mængder, der er til rådighed for følgende delperiode, jf. forordning (EU) nr. 1274/2009

Oprindelse

Løbenummer

Importlicensansøgninger indgivet for delperioden januar 2011

Den samlede mængde, der er til rådighed for delperioden maj 2011 (i kg)

Nederlandske Antiller og Aruba

09.4189

 (1)

16 667 000

De mindst udviklede OLT

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Ingen anvendelse af tildelingskoefficient for denne delperiode: Kommissionen har ikke modtaget meddelelser om licensansøgninger.