4.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 35/1


Sdělení Komise o množství, které je k dispozici pro podobdobí měsíce května roku 2011 v rámci některých kvót otevřených Evropskou unií pro produkty v odvětví rýže

2011/C 35/01

Nařízení Komise (EU) č. 1274/2009 otevřelo celní kvóty pro dovoz rýže pocházející ze zámořských zemí a území (ZZÚ) (1). Pro kvóty s pořadovým číslem 09.4189 a 09.4190 nebyly během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2011 podány žádně žádosti o dovozní licenci.

V souladu s čl. 7 odst. 4 druhou větou nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (2) se množství, na něž nebyly podány žádosti, přičítají k následujícímu podobdobí.

V souladu s čl. 1 odst. 5 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1274/2009 množství, která jsou k dispozici pro následující podobdobí, oznámí Komise před 25. dnem posledního měsíce daného podobdobí.

Celkové množství, které je k dispozici pro podobdobí měsíce května roku 2011 v rámci kvót s pořadovým číslem 09.4189 a 09.4190 uvedených v nařízení (EU) č. 1274/2009, je tedy stanoveno v příloze tohoto sdělení.


(1)  Úř. věst. L 344, 23.12.2009, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA

Množství, která jsou k dispozici pro následující podobdobí podle nařízení (EU) č. 1274/2009

Původ

Pořadové číslo

Žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí měsíce ledna roku 2011

Celkové množství, které je k dispozici pro podobdobí měsíce května roku 2011 (v kg)

Nizozemské Antily a Aruba

09.4189

 (1)

16 667 000

Nejméně rozvinuté ZZÚ

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.