4.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 35/1


Съобщение на Комисията за наличното количество за подпериода май 2011 г. в рамките на някои квоти, открити от Европейския съюз за продуктите в сектора на ориза

2011/C 35/01

Регламент (ЕС) № 1274/2009 на Комисията откри тарифни квоти за внос на ориз с произход от отвъдморските страни и територии (ОСТ) (1). Не са подадени заявления за лицензии за внос през първите седем дена на януари 2011 г. за квотите с пореден номер 09.4189 и 09.4190.

В съответствие с второто изречение в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (2), количествата, не са подадени заявления, се прибавят към следващия подпериод.

В съответствие с член 1, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1274/2009, следващия подпериод се съобщават от Комисията преди 25-ия ден на последния месец от дадения подпериод.

В резултат на това общото налично количество за подпериода май 2011 г. в рамките на квотите с поредни номера 09.4189 и 09.4190, посочени в Регламент (ЕС) № 1274/2009, е определено в приложението към настоящото съобщение.


(1)  ОВ L 344, 23.12.2009 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Налични количества за следващия подпериод в съответствие с Регламент (ЕС) № 1274/2009

Произход

Пореден номер

Заявления за лицензии за внос, подадени за подпериода януари 2011 г.

Общо налично количество за подпериода май 2011 г. (в kg)

Нидерландски Антили и Аруба

09.4189

 (1)

16 667 000

Най-слабо развити ОСТ

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  За този подпериод не се прилага коефициент на разпределение: Комисията не е получила заявление за лицензия.