19.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/2


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1563

zo 16. septembra 2019

o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rybárskej komisii pre stredozápadný Atlantik (WECAFC)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Únia je členom Rybárskej komisie pre stredozápadný Atlantik (WECAFC), ktorá je regionálnou rybárskou komisiou Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), zriadenou podľa článku VI odseku 1 ústavy organizácie FAO.

(2)

Únia je členom organizácie FAO.

(3)

Cieľom komisie WECAFC je podporovať účinnú ochranu, riadenie a rozvoj morských biologických zdrojov v oblasti svojej právomoci. Komisia WECAFC podľa článku 6 písm. h) svojich revidovaných stanov poskytuje poradenstvo v oblasti riadiacich opatrení (odporúčania a uznesenia). Vzhľadom na poradnú funkciu komisie WECAFC nie sú jej odporúčania a uznesenia pre jej členov záväzné.

(4)

V spoločnom oznámení vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie s názvom „Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov“, ako aj v záveroch Rady k uvedenému spoločnému oznámeniu sa stanovuje, že hlavnou činnosťou Únie na týchto fórach je propagovanie opatrení na podporu a zvýšenie efektívnosti fungovania Regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO) a v prípade potreby na zlepšenie ich správy a posilnenie spolupráce v kľúčových oblastiach oceánov v záujme odstránenia nedostatkov v regionálnej správe.

(5)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „O Európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve“, sa odkazuje na špecifické opatrenia na zníženie množstva plastov v mori a znečisťovania mora, ako aj množstva strateného alebo opusteného rybárskeho výstroja na mori.

(6)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v komisii WECAFC pre obdobie rokov 2019 – 2023, keďže komisia WECAFC je vyzvaná, aby prijala nezáväzné akty, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah práva Únie. Väčšina rozhodnutí Rady o stanovení pozície Únie v organizáciách RFMO, ktorých je zmluvnou stranou, sa má revidovať pred výročnými zasadnutiami daných organizácií v roku 2024. S cieľom zlepšiť súdržnosť pozícií Únie vo všetkých organizáciách RFMO a regionálnych rybárskych orgánoch (RFB) a zjednodušiť proces revízie, by sa toto rozhodnutie malo revidovať pred zasadnutím komisie WECAFC v roku 2024.

(7)

Vzhľadom na vyvíjajúci sa charakter rybolovných zdrojov v oblasti komisie WECAFC a vzhľadom na následnú potrebu, aby pozícia Únie zodpovedala aktuálnemu vývoju vrátane nových vedeckých a iných relevantných informácií predložených pred zasadnutiami komisie WECAFC alebo počas nich, by sa pre každoročnú špecifikáciu pozície Únie mali v súlade so zásadou lojálnej spolupráce medzi inštitúciami Únie zakotvenou v článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii stanoviť postupy na obdobie 2019 – 2023,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie na zasadnutiach Rybárskej komisie pre stredozápadný Atlantik (WECAFC), je stanovená v prílohe I.

Článok 2

Každoročné stanovenie pozície Únie, ktorá sa má zaujať na zasadnutiach komisie WECAFC, sa vykonáva v súlade s prílohou II.

Článok 3

Rada na návrh Komisie posúdi a podľa potreby zreviduje pozíciu Únie stanovenú v prílohe I, a to pred zasadnutím komisie WECAFC v roku 2024.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. septembra 2019

Za Radu

predsedníčka

T. TUPPURAINEN


PRÍLOHA I

Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Rybárskej komisii pre stredozápadný Atlantik (WECAFC)

1.   ZÁSADY

V rámci komisie WECAFC Únia:

a)

koná v súlade s cieľmi a zásadami, ktoré sleduje v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP), najmä prostredníctvom prístupu predbežnej opatrnosti a v súlade s cieľmi súvisiacimi s dosiahnutím maximálneho udržateľného výnosu podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, aby tak podporila vykonávanie ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva a v maximálnej možnej miere zamedzila nechceným úlovkom a znížila ich počet, postupne eliminovala odhadzovanie úlovkov a minimalizovala vplyv rybárskych činností na morské ekosystémy a ich biotopy, a zároveň prostredníctvom podpory rentabilného a konkurencieschopného sektora rybárstva Únie zabezpečila primeranú životnú úroveň osobám závislým od rybárskych činností a zohľadnila záujmy spotrebiteľov,

b)

vyvíja snahu o primerané zapojenie zainteresovaných strán do fázy prípravy uznesení a odporúčaní komisie WECAFC prijaté v rámci komisie WECAFC v súlade s jej revidovanými stanovami,

c)

zabezpečuje, aby uznesenia a odporúčania prijaté v rámci komisie WECAFC boli v súlade s medzinárodným právom, a to najmä s ustanoveniami Dohovoru OSN o morskom práve z roku 1982, Dohody OSN z roku 1995 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, ako aj Dohody z roku 1993 o podporovaní dodržiavania medzinárodných ochranných a riadiacich opatrení rybárskymi plavidlami na šírom mori, Kódexom správania pre zodpovedný rybolov z roku 1995 a Dohody Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo o opatreniach prístavných štátov z roku 2009,

d)

podporuje pozície, ktoré zodpovedajú najlepšej praxi regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO) a regionálnych rybárskych orgánov (RFB) v rovnakej oblasti, a zabezpečuje podporu koordinácie medzi organizáciami RFMO a príslušnými organizáciami, ako sú subregionálne rybárske organizácie a regionálne morské dohovory a v relevantných prípadoch aj spoluprácu s medzinárodnými organizáciami v rámci ich mandátu, vrátane mechanizmov spolupráce medzi organizáciami RFMO, ktoré nie sú zamerané na tuniaky, podobné mechanizmom, ako tzv. proces z Kóbe v prípade organizácií RFMO zameraných na tuniaky,

e)

vyvíja úsilie o dosiahnutie konzistentnosti a synergie s politikou, ktorú sama presadzuje v rámci bilaterálnych vzťahov s tretími krajinami v oblasti rybárstva, a zabezpečuje súdržnosť s ostatnými svojimi politikami, najmä v oblasti vonkajších vzťahov, zamestnanosti, životného prostredia, obchodu, rozvoja a výskumu a inovácie,

f)

zabezpečuje dodržiavanie medzinárodných záväzkov Únie,

g)

koná v súlade so závermi Rady z 19. marca 2012 k oznámeniu Komisie o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky (1);

h)

vyvíja úsilie o vytvorenie rovnakých podmienok pre flotilu Únie v rámci oblasti patriacej do oblasti pôsobnosti komisie WECAFC, ktoré vychádzajú z rovnakých zásad a noriem, aké platia podľa práva Únie, a podporuje jednotné vykonávanie uvedených zásad a noriem,

i)

koná v súlade so závermi Rady (2) k spoločnému oznámeniu vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie s názvom Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov (3) a propaguje opatrenia na podporu a zvýšenie efektívnosti práce komisie WECAFC a v prípade potreby na zlepšenie jeho správy a činnosti, najmä podporou reforiem komisie WECAFC s cieľom zabezpečiť, aby sa táto stala plnohodnotnou regionálnou organizáciou pre riadenie rybárstva (RFMO), čo má prispieť ku všetkým aspektom udržateľného využívania oceánov.

2.   SMEROVANIE ÚSILIA

Únia vyvíja v relevantných prípadoch úsilie o podporu komisie WECAFC pri prijímaní týchto opatrení:

a)

uznesenia a odporúčania na ochranu a riadenie morských biologických zdrojov v oblasti pôsobnosti komisie WECAFC na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní,

b)

uznesenia a odporúčania týkajúce sa činností monitorovania, kontroly a dohľadu v oblasti, ktorá patrí do pôsobnosti komisie WECAFC, vrátane zabraňovania nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia,

c)

uznesenia a odporúčania, ktorých cieľom je minimalizovať negatívny vplyv rybolovných činností a akvakultúry na morskú biodiverzitu a morské ekosystémy a ich biotopy, vrátane opatrení na zníženie znečisťovania mora a prevenciu odhadzovania plastov do mora a zníženie vplyvu plastov v mori na morskú biodiverzitu a ekosystémy, opatrenia na ochranu citlivých morských ekosystémov v oblasti pôsobnosti komisie WECAFC v súlade s Medzinárodnými usmerneniami FAO na riadenie hlbokomorského rybolovu na šírom mori a opatrení na prevenciu a maximálne možné zníženie nechcených úlovkov vrátane obzvlášť zraniteľných morských druhov a na postupnú elimináciu odhadzovania úlovkov,

d)

uznesenia a odporúčania na zníženie vplyvu opusteného, strateného alebo inak vyradeného rybárskeho výstroja (ALDFG) v oceáne a uľahčenie vyhľadávania a výlovu takéhoto výstroja,

e)

uznesenia a odporúčania, ktoré sú zamerané na zákaz rybolovu zacieleného výlučne na získavanie žraločích plutiev a ktoré požadujú, aby boli všetky žraloky vylodené so všetkými plutvami neoddelenými od tela,

f)

v náležitých prípadoch spoločný postup s ostatnými regionálnymi rybárskymi orgánmi (RFB) a RFMO, a to najmä s tými RFMO, ktoré sa podieľajú na riadení rybolovu v rovnakom regióne,

g)

v náležitých prípadoch a v miere, ktorú umožňujú relevantné ustanovujúce dokumenty, odporúčania na podporu vykonávania Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu (ILO),

h)

ďalšie technické uznesenia a odporúčania vypracovaných na základe odporúčaní orgánov a pracovných skupín komisie WECAFC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 z 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final z 10.11.2016.


PRÍLOHA II

Každoročná špecifikácia pozície Únie, ktorá sa má prijať na zasadnutiach Rybárskej komisie pre stredozápadný Atlantik

Pred každým zasadnutím komisie WECAFC sa v prípade, že tento orgán je vyzvaný prijať rozhodnutia, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnej úpravy prijatej normotvorcom Únie, podniknú kroky potrebné na to, aby sa v pozícii, ktorá sa má vyjadriť v mene Únie, zohľadnili najnovšie vedecké a iné relevantné informácie predložené Komisii v súlade so zásadami a smerovaním úsilia stanovenými v prílohe I.

Na tento účel a na základe daných informácií Komisia predloží Rade na diskusiu a schválenie konkrétnych aspektov navrhovanej špecifikácie pozície Únie písomný dokument, v ktorom uvedie podrobnosti o navrhovanej pozícii pozície Únie, a to v dostatočnom predstihu pred každým zasadnutím komisie WECAFC.

Ak v rámci zasadnutia komisie WECAFC, a to ani priamo na mieste, nemožno dosiahnuť dohodu o tom, aby sa v pozícii Únie zohľadnili nové prvky, záležitosť sa postúpi Rade alebo jej prípravným orgánom.