19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/2


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1563,

16. september 2019,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjonis (WECAFC)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit on Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjoni (WECAFC) liige; WECAFC on ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) piirkondlik kalanduskomisjon, mis on loodud FAO põhikirja artikli VI lõike 1 alusel.

(2)

Liit on FAO liige.

(3)

WECAFCi eesmärk on edendada mere bioloogiliste ressursside tõhusat kaitset, majandamist ja arengut oma komisjoni pädevuse piires. Vastavalt oma muudetud põhikirja artikli 6 punktile h annab WECAFC oma pädevuse piires nõu mere bioloogiliste ressursside majandamismeetmete kohta (soovitused ja resolutsioonid). Oma nõuandva staatuse tõttu ei ole WECAFCi soovitused ja resolutsioonid tema liikmetele siduvad.

(4)

Nagu on sätestatud liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisteatises „Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava“ ja nõukogu järeldustes selle ühisteatise kohta, on liidu poolt kõnealustel foorumitel võetud meetmete hulgas kesksel kohal selliste meetmete edendamine, millega toetatakse ja suurendatakse piirkondlike kalandusorganisatsioonide tõhusust ning asjakohasel juhul parandatakse nende juhtimist ja tugevdatakse koostööd peamistes ookeanipiirkondades, et kõrvaldada piirkondlikke majandamisalaseid puudujääke.

(5)

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ osutatakse konkreetsetele meetmetele, mille eesmärk on vähendada plasti- ja merereostust ning samuti püügivahendite merel kaotamist või sinna jätmist.

(6)

On asjakohane määrata kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel WECAFCi raames ajavahemikul 2019–2023, kuna WECAFCd kutsutakse vastu võtma mittesiduvaid õigusakte, mis võivad otsustavalt mõjutada liidu õiguse sisu. Enamik nõukogu otsustest, millega kehtestatakse liidu seisukoht piirkondlikes kalandusorganisatsioonides, mille liige ta on, tuleb läbi vaadata enne kõnealuste piirkondlike kalandusorganisatsioonide 2024. aasta istungeid. Seetõttu tuleks liidu poolt kõigis piirkondlikes kalandusorganisatsioonides ja piirkondlikes kalandusasutustes võetavate seisukohtade ulatuslikumaks kooskõlastamiseks ja muutmisprotsessi ühtlustamiseks käesolev otsus läbi vaadata enne WECAFCi 2024. aasta istungit.

(7)

Arvestades kalavarude muutuvat iseloomu WECAFCi piirkonnas ja järjepidevat vajadust võtta liidu seisukohas arvesse uusi arenguid, sealhulgas uut teaduslikku ja muud asjakohast teavet, mis esitatakse enne WECAFCi istungeid või nende käigus, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikes 2 sätestatud liidu institutsioonide vahelise lojaalse koostöö põhimõttega kehtestada ajavahemikuks 2019–2023 menetlused liidu seisukoha iga-aastaseks täpsustamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjoni (WECAFC) istungitel võetav seisukoht on esitatud I lisas.

Artikkel 2

WECAFCi istungitel võetavat liidu seisukohta täpsustatakse igal aastal vastavalt II lisale.

Artikkel 3

Nõukogu annab I lisas esitatud liidu seisukohale hinnangu ja asjakohasel juhul vaatab selle komisjoni ettepaneku põhjal läbi enne WECAFCi 2024. aasta istungit.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 16. september 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TUPPURAINEN


I LISA

Liidu nimel Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjonis (WECAFC) võetav seisukoht

1.   PÕHIMÕTTED

Euroopa Liit teeb WECAFCi raames järgmist:

a)

tegutseb vastavalt liidu eesmärkidele ja põhimõtetele ühise kalanduspoliitika (ÜKP) raames, eelkõige kohaldades ettevaatusprintsiibil põhinevat lähenemisviisi ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõikes 2 sätestatud maksimaalse jätkusuutliku saagikusega seotud eesmärke, et edendada ökosüsteemipõhise lähenemisviisi rakendamist kalavarude majandamisel, vältida ja vähendada võimalikult palju soovimatut saaki ning kaotada järk-järgult tagasiheide, minimeerida kalapüügi mõju mereökosüsteemidele ja kalade elupaikadele, võimaldada majanduslikult elujõulise ja konkurentsivõimelise liidu kalanduse edendamise kaudu rahuldav elatustase kalapüügist sõltuvale elanikkonnale ning võtta arvesse tarbijate huve;

b)

töötab sidusrühmade asjakohase kaasamise nimel selliste WECAFC resolutsioonide ja soovituste ettevalmistamise etapis, mille WECAFC on vastu võetud vastavalt oma muudetud põhikirjale;

c)

tagab, et WECAFCs vastu võetud resolutsioonid ja soovitused on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, eelkõige ÜRO mereõiguse konventsiooniga (1982), ÜRO piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitleva kokkuleppega (1995), kokkuleppega, millega ergutatakse avamerekalalaevu täitma rahvusvahelisi kaitse- ja majandamiseeskirju (1993), vastutustundliku kalapüügi juhendiga (1995) ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni sadamariigi meetmeid käsitleva kokkuleppega (2009);

d)

toetab seisukohti, mis on kooskõlas sama piirkonna piirkondlike kalandusorganisatsioonide ja piirkondlike kalandusasutuste parimate tavadega ning tagab koordineerimise edendamise piirkondlike kalandusorganisatsioonide ja asjaomaste organisatsioonide (allpiirkondlikud kalandusorganisatsioonid ja piirkondlikud merekonventsioonid) vahel, edendab vajaduse korral koostööd üleilmsete organisatsioonidega nende volituste piires, samuti edendab vajaduse korral muude kui tuunivarusid majandavate piirkondlike kalandusorganisatsioonide koostöömehhanisme, mis sarnanevad tuunikalaga tegelevate piirkondlike kalandusorganisatsioonide nn Kobe protsessile;

e)

taotleb kooskõla ja koostoimet liidu poliitikaga, mis moodustab osa kahepoolsetest kalandussuhetest kolmandate riikidega, ja tagab kooskõla muude valdkondade poliitikaga, eelkõige välissuhete, tööhõive, keskkonna, kaubanduse, arendustegevuse ning teadus- ja uuendustegevuse valdkonnas;

f)

tagab liidu rahvusvaheliste kohustuste järgimise;

g)

järgib nõukogu 19. märtsi 2012. aasta järeldusi, mis käsitlevad komisjoni teatist ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta (1);

h)

seab eesmärgiks luua liidu kalalaevadele WECAFC pädevusse kuuluvas piirkonnas võrdsed võimalused, mis põhinevad samadel põhimõtetel ja standarditel, mida kohaldatakse liidu õiguse alusel, ning edendab kõnealuste põhimõtete ja standardite ühetaolist rakendamist;

i)

lähtub nõukogu järeldustest, (2) mis käsitlevad liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni ühisteatist „Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava“, (3) ning edendab meetmeid WECAFC toetamiseks ja selle tõhususe suurendamiseks ning vajaduse korral parandab selle juhtimist ja toimimist, eelkõige toetades WECAFC reformimist, et sellest saaks täieõiguslik piirkondlik kalandusorganisatsioon, ning aidates kaasa ookeanide säästvale majandamisele kõigis selle mõõtmetes.

2.   TEGEVUSSUUNAD

Liit püüab vajaduse korral toetada järgmiste meetmete võtmist WECAFC poolt:

a)

resolutsioonid ja soovitused mere bioloogiliste ressursside kaitseks ja majandamiseks WECAFC pädevusse kuuluvas piirkonnas, võttes aluseks parimad olemasolevad teaduslikud nõuanded;

b)

resolutsioonid ja soovitused seire, kontrolli ja järelevalve kohta WECAFC pädevusse kuuluvas piirkonnas, sealhulgas ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks;

c)

resolutsioonid ja soovitused püügitegevuse ja vesiviljeluse negatiivse mõju vähendamiseks mere bioloogilisele mitmekesisusele ning mereökosüsteemidele ja kalade elupaikadele, sealhulgas meetmed, millega vähendatakse merereostust ja välditakse plasti merreheitmist ning vähendatakse meres oleva plasti mõju mere bioloogilisele mitmekesisusele ja mereökosüsteemidele, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) avamerel süvamerekalapüügi korraldamise rahvusvaheliste suuniste kohased ohualdiste mereökosüsteemide kaitsemeetmed WECAFC pädevusse kuuluvas piirkonnas, meetmed soovimatu püügi võimalikult suureks vältimiseks ja vähendamiseks, sealhulgas eeskätt ohualdiste mereliikide puhul, ja tagasiheite järkjärguliseks kaotamiseks;

d)

resolutsioonid ja soovitused, et vähendada mahajäetud, kaotatud või muul moel kõrvaleheidetud püügivahendite mõju ookeanile ning lihtsustada selliste vahendite avastamist ja eemaldamist;

e)

resolutsioonid ja soovitused sellise kalapüügi keelamiseks, mille ainus eesmärk on haiuimede kogumine, ning nõude kehtestamiseks, et kõik haid tuleb lossida ühes tükis koos uimedega;

f)

vajaduse korral ühiste seisukohtade arendamine teiste piirkondlike kalandusasutuste ja piirkondlike kalandusorganisatsioonidega, eelkõige nendega, kes tegelevad kalavarude majandamisega samas piirkonnas;

g)

vajaduse korral soovitused, et asjaomaste alusdokumentidega ettenähtud võimaluste piires edendada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kalandustöö konventsiooni rakendamist;

h)

täiendavad tehnilised resolutsioonid ja soovitused, mis põhinevad WECAFC allorganite ja töörühmade nõuannetel.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24. märts 2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10. november 2016.


II LISA

Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjoni istungitel võetava liidu seisukoha iga-aastane täpsustus

Enne WECAFC iga istungit, kui kõnealust organit kutsutakse üles vastu võtma otsuseid, mis võivad otsustavalt mõjutada liidu seadusandja vastu võetud õigusaktide sisu, võetakse vajalikud meetmed, et liidu nimel vastavalt I lisas sätestatud põhimõtetele ja suunistele väljendatavas seisukohas võetaks arvesse viimaseid teaduslikke ja muid asjakohaseid andmeid, mis on edastatud komisjonile.

Sel eesmärgil ja nimetatud teabele tuginedes edastab komisjon nõukogule piisavalt varakult enne WECAFC iga istungit kirjaliku dokumendi, milles esitatakse liidu seisukoha kavandatud täpsustused, et neid arutada ja kiita heaks liidu nimel väljendatava seisukoha üksikasjad.

Kui WECAFC istungi käigus (sh kohapeal) ei ole võimalik saavutada kokkulepet, et võtta liidu seisukohas arvesse uusi elemente, edastatakse küsimus lahendamiseks nõukogule või selle ettevalmistavatele organitele.