2005R0980 — LT — 01.03.2008 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 980/2005

2005 m. birželio 27 d.

dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo

(OL L 169, 30.6.2005, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 566/2007 2007 m. gegužės 24 d.

  L 133

12

25.5.2007

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 606/2007 2007 m. birželio 1 d.

  L 141

4

2.6.2007

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 55/2008 2008 m. sausio 21 d.

  L 20

1

24.1.2008


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 079, 20.3.2007, p. 41  (980/05)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 980/2005

2005 m. birželio 27 d.

dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymoEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 1 ),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

kadangi:

(1)

Pagal bendrųjų tarifų lengvatų sistemą Bendrija nuo 1971 m. teikia prekybos lengvatas besivystančioms šalims.

(2)

Bendrijos bendra prekybos politika turi atitikti ir įtvirtinti vystymosi politikos tikslus, ypač dėl skurdo panaikinimo ir tvaraus vystymosi bei gero valdymo skatinimo besivystančiose šalyse. Ji turi būti suderinta su PPO reikalavimais, ypač 1979 m. GATT straipsniu dėl įgaliojimų suteikimo ( 3 ).

(3)

2004 m. liepos 7 d. Komisijos komunikate Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pavadintame „Besivystančios šalys, tarptautinė prekyba ir darnus vystymasis: Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų (BLS) vaidmuo dešimties metų laikotarpiu 2006–2015 m.“ išdėstytos rekomendacijos dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2006 m. iki 2015 m.

(4)

Šis reglamentas – tai pirmasis reglamentas, kuriuo įgyvendinamos minėtos rekomendacijos. Jis turėtų būti taikomas iki 2008 m. gruodžio 31 d.

(5)

Bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (toliau – sistema) turėtų sudaryti bendra priemonė, taikoma visoms lengvatas gaunančioms šalims ir teritorijoms, bei dvi specialios priemonės, atsižvelgiant į įvairius panašioje padėtyje esančių besivystančių šalių vystymosi poreikius.

(6)

Bendra priemonė turėtų būti taikoma visoms lengvatas gaunančioms šalims, išskyrus atvejus, kai Pasaulio bankas jas priskiria prie dideles pajamas gaunančių šalių, ir jeigu jų eksportas yra nepakankamai įvairus.

(7)

Speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė yra pagrįsta bendra tvaraus vystymosi samprata, kaip pripažįstama tarptautinėse konvencijose ir dokumentuose, pavyzdžiui, 1986 m. JT deklaracijoje dėl teisės į plėtrą, 1992 m. Rio de Žaneiro deklaracijoje dėl aplinkos ir plėtros, 1998 m. TDO deklaracijoje dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, 2000 m. JT tūkstantmečio deklaracijoje ir 2002 m. Johanesburgo deklaracijoje dėl tvarios plėtros. Dėl tos priežasties besivystančioms šalims, kurios dėl diversifikacijos stokos ir nepakankamos integracijos į tarptautinę prekybos sistemą, yra pažeidžiamos, nes prisiima specialias prievoles ir atsakomybę ratifikuodamos ir veiksmingai įgyvendindamos pagrindines tarptautines konvencijas dėl žmogaus ir darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo, turėtų būti suteikiamos papildomos tarifų lengvatos. Šios lengvatos yra skirtos skatinti tolesnį ekonominį augimą ir teigiamai reaguoti į tvaraus vystymosi poreikį. Todėl šia priemone vertybinių (ad valorem) muitų ir specifinių muitų (jei jie netaikomi kartu su ad valorem muitu) taikymas lengvatas gaunančioms šalims laikinai sustabdomas. Speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė turėtų būti išimtinai taikoma iki viso reglamento įsigaliojimo, siekiant laikytis PPO nutarimo dėl specialių priemonių, skirtų kovai su narkotikų gamyba ir prekyba.

(8)

Besivystančioms šalims, kurios šio reglamento įsigaliojimo metu jau atitinka specialios tvaraus vystymosi ir gero valdymo priemonės kriterijus, ši priemonė turėtų būti pradėta taikyti kaip galima greičiau. Todėl jos laikinai turi būti įtrauktos į lengvatas gaunančių šalių sąrašą. Joms ir toliau turėtų būti taikomos lengvatos, jei pradėjus jas taikyti Komisija iki 2005 m. gruodžio 15 d. patvirtins, kad minėtos šalys atitinka reikalavimus.

(9)

Komisija turėtų stebėti, ar veiksmingai įgyvendinamos tarptautinės konvencijos, laikydamasi pagal jas nustatytų atitinkamų mechanizmų, ir turėtų įvertinti papildomų tarifų lengvatų ir tvaraus vystymosi skatinimo santykį.

(10)

Pagal specialią priemonę, skirtą mažiausiai išsivysčiusioms šalims, produktai, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, pripažįstamos ir klasifikuojamos Jungtinių Tautų, ir toliau turėtų būti įvežami be muito. Šaliai, kurios Jungtinės Tautos daugiau nelaiko viena iš mažiausiai išsivysčiusių šalių, turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad būtų sumažintas neigiamas tarifų lengvatų, suteikiamų remiantis šia priemone, panaikinimo poveikis.

(11)

Lengvatos ir toliau turėtų būti diferencijuojamos, atsižvelgiant į produktų „jautrumą“: išskiriami „nejautrūs“ ir „jautrūs“ produktai, atsižvelgiant į padėtį Bendrijos sektoriuose, kuriuose gaminami tokie pat produktai.

(12)

„Nejautriems“ produktams taikomi muitų tarifai turėtų toliau išlikti sustabdyti, o muitų, kurie taikomi „jautriems“ produktams, tarifai turėtų būti sumažinti, kad būtų užtikrintas tinkamas panaudojimas, tuo pat metu atsižvelgiant į atitinkamų Bendrijos pramonės šakų padėtį.

(13)

Toks sumažinimas turėtų būti pakankamai patrauklus, kad prekiautojai būtų motyvuojami pasinaudoti sistemos siūlomomis galimybėmis. Kalbant apie ad valorem muitus, sumažinimas turėtų būti fiksuoto dydžio: pagal didžiausio palankumo režimą taikomo muito norma sumažinama 3,5 procentinio punkto. Specifiniai muitai turėtų būti sumažinti 30 %. Jei nurodoma konkreti mažiausia muito norma, tokia mažiausia muito norma neturėtų būti taikoma.

(14)

Muitų taikymas turėtų būti visiškai panaikintas, jei dėl preferencinio režimo atskirai importo deklaracijai ad valorem muitai tampa 1 % ar mažesni arba specifiniai muitai tampa lygūs 2 EUR arba dar mažesni, nes tokių muitų surinkimo išlaidos gali būti didesnės nei gaunamos pajamos.

(15)

Siekiant Bendrijos prekybos politikos nuoseklumo, lengvatas gaunančioms šalims neturėtų būti taikoma Bendrijos sistema ir laisvosios prekybos sutartis, jei minėta sutartis apima bent jau visas lengvatas, kurios tai šaliai numatytos dabartinėje sistemoje.

(16)

Gradacija turi būti pagrįsta kriterijais, kurie susiję su Bendrojo muitų tarifo skirsniais. Skirsnio gradacija lengvatas gaunančiai šaliai turėtų būti taikoma, kai skirsnis trejus metus iš eilės atitinka gradacijos kriterijus, kad būtų padidintas gradacijos nuspėjamumas ir teisingumas pašalinant didelių ir išskirtinių importo statistikos svyravimų poveikį.

(17)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ( 4 ), nustatytos kilmės taisyklės dėl kilmės statusą turinčių produktų sąvokos apibrėžimo bei su tuo susijusios administracinio bendradarbiavimo procedūros ir metodų taikymas šiame reglamente numatytoms tarifų lengvatoms, kad būtų užtikrinta, jog naudą iš šios sistemos gautų tik tie, kuriems ji skirta.

(18)

Laikino panaikinimo priežastys turėtų būti rimti ir sistemingi principų, nustatytų III priede išvardytose konvencijose, pažeidimai, kad būtų remiami konvencijose iškelti tikslai ir būtų užtikrinta, kad joks lengvatos gavėjas neįgyja neteisėto pranašumo dėl nuolatinių tų konvencijų pažeidimų.

(19)

Dėl politinės padėties Mianmare ir toliau turėtų galioti laikinas visų tarifų lengvatų panaikinimas produktų, kurių kilmės šalis yra Mianmaras, importui.

(20)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 5 ),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1.  Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistema (toliau – sistema) nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos iki 2008 m. gruodžio 31 d. taikoma vadovaujantis šiuo reglamentu.

2.  Šiuo reglamentu numatoma:

a) bendra priemonė;

b) speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė;

c) speciali priemonė mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

2 straipsnis

Lengvatas gaunančios šalys, kurioms taikomos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės, yra išvardytos I priede.

3 straipsnis

1.  Lengvatas gaunanti šalis yra išbraukiama iš sistemos, Pasaulio bankui trejus metus iš eilės ją priskyrus šalims, gaunančioms dideles pajamas, ir kai penkių didžiausių lengvatas gaunančios šalies importo į Bendriją, kuriam taikoma BLS, skirsnių importo į Bendriją vertė sudaro mažiau kaip 75 % viso jos importo, kuriam taikoma BLS.

2.  Kai lengvatas gaunanti šalis gauna naudos iš preferencinio komercinio susitarimo su Bendrija, kuriame numatytos bent jau visos lengvatos, kurias dabartinė sistema numato tai šaliai, ji yra išbraukiama iš I priede pateikiamų lengvatas gaunančių šalių sąrašo.

3.  Komisija praneša lengvatas gaunančiai šaliai apie jos išbraukimą iš I priede pateikiamų lengvatas gaunančių šalių sąrašo.

4 straipsnis

Produktai, kuriems taikomos 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos priemonės, yra išvardyti II priede.

5 straipsnis

1.  Šiame reglamente numatytos tarifų lengvatos yra taikomos importuojant produktus, numatytus priemonėse, kuriomis naudojasi lengvatas gaunanti šalis, kuri yra minėtų produktų kilmės šalis.

2.  Taikant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, kilmės taisyklės dėl kilmės statusą turinčių produktų sąvokos apibrėžimo bei su tuo susijusios administracinio bendradarbiavimo procedūros ir metodų nustatyti Reglamente (EEB) Nr. 2454/93.

3.  Regioninė kumuliacija tokia prasme, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2454/93, taip pat taikoma, kai produkto, kuris regioninei grupei priklausančioje šalyje yra naudojamas tolesnėje gamyboje, kilmės šalis yra kita šios grupės šalis, negaunanti naudos iš priemonių, susijusių su galutiniu produktu, su sąlyga, kad abi šalys gauna naudos iš šios grupės regioninės kumuliacijos.

6 straipsnis

Šiame reglamente:

a) „Bendrojo muitų tarifo muitai“ – tai 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ( 6 ) I priedo antroje dalyje nurodyti muitai, išskyrus muitus, nustatytus pagal muitų tarifų kvotas;

b) „Skirsnis“ – tai bet kuris Bendrojo muitų tarifo skirsnis, kaip priimta Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87. Tik šiame reglamente XI skirsnis laikomas dviem atskirais skirsniais: XI(a) skirsnis, apimantis Bendrojo muitų tarifo 50–60 skyrius ir XI(b) skirsnis, apimantis Bendrojo muitų tarifo 61–63 skyrius;

c) „Komitetas“ – tai 28 straipsnyje nurodytas Komitetas.II SKYRIUS

PRIEMONĖS IR TARIFŲ LENGVATOS1 SKIRSNIS

Bendra priemonė

7 straipsnis

1.  Bendrojo muitų tarifo muitų, taikomų produktams, kurie II priede yra išvardyti kaip „nejautrūs“, taikymas visiškai sustabdomas, išskyrus muito žemės ūkio sudedamąsias dalis.

2.  Bendrojo muitų tarifo ad valorem muitai, taikomi produktams, kurie II priede yra išvardyti kaip „jautrūs“, sumažinami 3,5 procentinio punkto. XI(a) ir XI(b) skirsniuose nurodytiems produktams šie muitai sumažinami 20 %.

3.  Kai lengvatinių muitų normomis, apskaičiuotomis pagal Reglamento (EB) Nr. 2501/2001 ( 7 ) 7 straipsnį dėl Bendrojo muitų tarifo ad valorem muitų, taikomų dieną prieš šio reglamento įsigaliojimą, šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems produktams numatomas tarifų sumažinimas daugiau nei 3,5 procentinio punkto, taikomos minėtos lengvatinių muitų normos.

4.  Bendrojo muitų tarifo specifiniai muitai, išskyrus mažiausius arba didžiausius muitus, taikomi produktams, kurie II priede yra išvardyti kaip „jautrūs“, sumažinami 30 %.

5.  Kai Bendrojo muitų tarifo muitus, taikomus produktams, kurie II priede yra išvardyti kaip „jautrūs“, sudaro ad valorem muitai ir specifiniai muitai, specifiniai muitai nėra mažinami.

6.  Jei muitams, sumažintiems pagal 2 ir 4 dalis, yra nustatyta konkreti didžiausia muito norma, ji nėra mažinama. Jeigu šiems muitams yra nustatyta konkreti mažiausia muito norma, ji netaikoma.

7.  1–4 dalyse nurodytos tarifų lengvatos netaikomos skirsnių, dėl kurių atitinkamai kilmės šaliai pagal 14 straipsnį, 21 straipsnio 8 dalį ir I priedo C skiltį buvo panaikintos tarifų lengvatos.2 SKIRSNIS

Speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė

8 straipsnis

1.  Bendrojo muitų tarifo ad valorem muitai, taikomi visiems II priede išvardytiems produktams, kurių kilmės šalis yra įtraukta į specialią tvarios plėtros ir gero valdymo skatinamąją priemonę, sustabdomi.

2.  1 dalyje nurodytų produktų Bendrojo muitų tarifo specifinių muitų taikymas visiškai sustabdomas, išskyrus produktus, į kurių Bendrojo muitų tarifo muitus be kita ko įeina ad valorem muitai. Specifiniai muitai, kuriais apmokestinami produktai, kurių KN kodai yra 1704 10 91 ir 1704 10 99, neviršija 16 % muitinės vertės.

3.  Lengvatas gaunančioms šalims speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė neapima produktų, nurodytų skirsniuose, kuriems minėtos tarifų lengvatos buvo panaikintos pagal I priedo C skiltį.

9 straipsnis

1.  Speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė gali būti taikoma šaliai, kuri:

a) ratifikavo ir veiksmingai įgyvendino konvencijas, išvardytas III priedo A dalyje, ir

b) ratifikavo ir veiksmingai įgyvendino ne mažiau kaip septynias konvencijas, išvardytas III priedo B dalyje, ir

c) įsipareigoja iki 2008 m. gruodžio 31 d. ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti tas III priedo B dalyje išvardytas konvencijas, kurių iki šiol dar neratifikavo ir neįgyvendino, ir

d) įsipareigoja išlaikyti ratifikuotų konvencijų ir jas įgyvendinančių teisės aktų bei priemonių taikymą ir kuri neprieštarauja jų įgyvendinimo reguliariai stebėsenai ir peržiūrai pagal konvencijų, kurias ji ratifikavo, įgyvendinimo nuostatas ir

e) laikoma pažeidžiama šalimi, kaip apibrėžta 3 dalyje.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies a ir b punktų šalims, susidūrusioms su konkrečiais konstituciniais apribojimais, speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė gali būti taikoma šaliai, kuri neratifikavo ir veiksmingai neįgyvendino daugiausia dviejų iš šešiolikos III priedo A dalyje išvardytų konvencijų, su sąlyga, kad:

a) atitinkama šalis prisiėmė formalų įsipareigojimą pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti bet kurią trūkstamą konvenciją, jei būtų nustatyta, kad nėra jokio nesuderinamumo su jos konvencija, ne vėliau kaip 2005 m. spalio 31 d., ir

b) nesuderinamumo su jos konstitucija atveju atitinkama šalis formaliai įsipareigojo pasirašyti ir ratifikuoti bet kurią trūkstamą konvenciją ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d.

Iki 2006 metų pabaigos Komisija informuoja Tarybą apie atitinkamos šalies pirmiau minėtų įsipareigojimų laikymąsi. Po 2007 m. sausio 1 d. specialią tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę taikyti šiai šaliai galima tik priėmus Tarybos sprendimą. Remdamasi pirmiau minėtu pranešimu Komisija atitinkamai pateikia pasiūlymą Tarybai dėl tokio pratęsimo.

3.  Pažeidžiama šalis yra ta:

a) kurios Pasaulio bankas trejus metus iš eilės nepriskiria šalims, gaunančioms dideles pajamas, ir kurios importo į Bendriją, kuriam taikoma BLS, penkių didžiausių skirsnių vertė sudaro daugiau kaip 75 % viso jos importo, kuriam taikoma BLS, ir

b) kurios importas į Bendriją, kuriam taikomos BLS, sudaro mažiau kaip 1 % bendro importo į Bendriją, kuriam taikomos BLS, vertės.

Naudojami 2004 m. rugsėjo 1 d. turimi duomenys, kaip trejų metų iš eilės vidurkis.

4.  Komisija prižiūri, kaip ratifikuojamos ir įgyvendinamos III priede išvardytos konvencijos. Prieš pasibaigiant šio reglamento taikymo laikotarpiui ir iki kito reglamento aptarimo Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie šių konvencijų ratifikavimo padėtį, įskaitant priežiūros įstaigų rekomendacijas.

10 straipsnis

1.  Nepažeidžiant 3 dalies, speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė taikoma, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a) iki 2005 m. spalio 31 d. to paprašė I priede nurodyta šalis arba teritorija ir

b) nagrinėjant prašymą nustatoma, kad prašančioji šalis tenkina 9 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytas sąlygas.

2.  Prašančioji šalis raštu pateikia Komisijai savo prašymą ir išsamią informaciją, susijusią su III priede nurodytų konvencijų ratifikavimu, teisės aktais ir priemonėmis, skirtomis veiksmingai įgyvendinti konvencijų nuostatas, ir įsipareigoja neprieštarauti ir visiškai laikytis stebėsenos ir peržiūros mechanizmo, kuris numatytas atitinkamose konvencijose ir susijusiuose dokumentuose.

3.  Tos šalys, kurioms laikinai taikoma speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, po šio reglamento įsigaliojimo dienos taip pat iki 2005 m. spalio 31 d. pateikia prašymą pagal 1 ir 2 dalis. Komisija įvertina prašymą pagal 11 straipsnį.

11 straipsnis

1.  Gavusi prašymą kartu su 10 straipsnyje nurodyta informacija, Komisija prašymą išnagrinėja. Nagrinėjant atsižvelgiama į atitinkamų tarptautinių organizacijų ir agentūrų išvadas. Komisija prašančiajai šaliai gali pateikti klausimų, kurie, jos manymu, yra svarbūs, ir gali gautą informaciją pasitikslinti su prašančiąja šalimi arba su kitais atitinkamais šaltiniais.

2.  Remdamasi 1 dalyje nurodytu nagrinėjimu ir laikydamasi 28 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos Komisija nusprendžia, ar prašančiajai šaliai nuo 2006 m. sausio 1 d. taikyti specialią tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę.

3.  Komisija prašančiajai šaliai praneša apie pagal 2 dalį priimtą sprendimą. Jei nusprendžiama taikyti šaliai specialią skatinamąją priemonę, jai pranešama to sprendimo įsigaliojimo data. Komisija iki 2005 m. gruodžio 15 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia šalių, kurioms taikoma speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, sąrašą.

4.  Nusprendus netaikyti prašančiajai šaliai specialios skatinamosios priemonės, Komisija tos šalies prašymu paaiškina priežastis.

5.  Komisija santykius dėl prašymo su prašančiąja šalimi palaiko glaudžiai bendradarbiaudama su Komitetu, veikiančiu 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.3 SKIRSNIS

Speciali priemonė mažiausiai išsivysčiusioms šalims

12 straipsnis

1.  Nepažeidžiant 2, 3 ir 4 dalių, Bendrojo muitų tarifo muitų, taikomų visiems Suderintos sistemos 1–97 skirsniuose klasifikuojamiems produktams, išskyrus 93 skirsnyje klasifikuojamus produktus, kurių kilmės šaliai pagal I priedą yra taikoma speciali priemonė mažiausiai išsivysčiusioms šalims, taikymas visiškai sustabdomas.

2.  Bendrojo muitų tarifo muitai, kuriais apmokestinami 1006 pozicijoje klasifikuojami produktai, 2006 m. rugsėjo 1 d. yra sumažinami 20 %, 2007 m. rugsėjo 1 d. – 50 % ir 2008 m. rugsėjo 1 d. – 80 %. Jų taikymas visiškai sustabdomas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.

3.  Bendrojo muitų tarifo muitai, kuriais apmokestinami produktai, kurių KN kodas yra 0803 00 19, nuo 2002 m. sausio 1 d. kasmet sumažinami 20 %. Jų taikymas visiškai sustabdomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

4.  Bendrojo muitų tarifo muitai, kuriais apmokestinami 1701 pozicijoje klasifikuojami produktai, 2006 m. liepos 1 d. sumažinami 20 %, 2007 m. liepos 1 d. – 50 % ir 2008 m. liepos 1 d. – 80 %. Jų taikymas visiškai sustabdomas nuo 2009 m. liepos 1 d.

5.  Kol Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas nėra visiškai sustabdytas pagal 2 ir 4 dalis, atitinkamai 1006 pozicijoje ir 1701 11 10 subpozicijoje klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalims taikoma ši speciali priemonė, kiekvienais prekybos metais atidaroma bendroji tarifinė kvota, taikant nulinę muito normą. Pirmosios muitų tarifų kvotos 2001–2002 prekybos metais yra 2 517 tonų pagal lukštentų ryžių ekvivalentą (1006 pozicijoje klasifikuojamiems produktams) ir 74 185 tonos pagal baltojo cukraus ekvivalentą (1701 11 10 subpozicijoje klasifikuojamiems produktams). Kiekvienais vėlesniais prekybos metais kvotos bus 15 % didesnės nei praėjusiais prekybos metais.

6.  28 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka Komisija patvirtina išsamias taisykles, reglamentuojančias 5 dalyje nurodytų kvotų atidarymą ir administravimą. Atidaryti ir administruoti šias kvotas Komisijai padeda vadybos komitetai, įsteigti atitinkamam bendram rinkos organizavimui.

7.  Jungtinėms Tautoms išbraukus šalį iš mažiausiai išsivysčiusių šalių sąrašo, ji išbraukiama ir iš šalių, kurioms taikoma ši priemonė, sąrašo. Dėl šalies išbraukimo iš šalių, kurioms taikoma ši priemonė, sąrašo ir dėl ne trumpesnio nei trejų metų pereinamojo laikotarpio nustatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka sprendžia Komisija.

13 straipsnis

12 straipsnio 4 dalies ir 12 straipsnio 5 dalies nuostatos dėl 1701 11 10 pozicijoje klasifikuojamų produktų netaikomos produktams, kurių kilmės šalims taikomos šiame skirsnyje nurodytos lengvatos ir kurios yra išleistos į laisvą apyvartą Prancūzijos užjūrio departamentuose.4 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

14 straipsnis

1.  Tam tikro skirsnio produktams, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, 7 ir 8 straipsniuose nurodytos tarifų lengvatos panaikinamos, kai produktų, kurie yra įtraukti į tą atitinkam skirsnį ir kuriems taikoma tos šalies naudojama priemonė, Bendrijos importo iš tos šalies vidutinė vertė viršija 15 % tų pačių produktų Bendrijos importo iš visų I priede išvardytų šalių ir teritorijų vertės per trejus metus iš eilės, remiantis naujausiais 2004 m. rugsėjo 1 d. turimais duomenimis. Kiekvienam iš XI(a) ir XI(b) skirsnių minėta riba yra 12,5 %.

2.  Skirsniai, kurie išbraukiami pagal 1 dalį, yra išvardyti I priedo C skiltyje.

3.  Skirsnių išbraukimas iš šios sistemos taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.

4.  Komisija praneša lengvatas gaunančiai šaliai apie skirsnio išbraukimą iš sistemos.

5.  1 dalis netaikoma jokiam lengvatas gaunančios šalies skirsniui, kuris sudaro daugiau kaip 50 % viso importo į Bendriją, kuriam taikomos BLS ir kurio kilmės šalis yra aptariama valstybė, vertės.

6.  Šiame straipsnyje naudojami COMEXT statistiniai duomenys.

15 straipsnis

1.  Kai pagal šio skyriaus nuostatas sumažinta ad valorem muito norma atskirai importo deklaracijai yra 1 % arba mažesnė, tokio muito taikymas visiškai sustabdomas.

2.  Kai pagal šio skyriaus nuostatas sumažinta specifinio muito norma atskirai importo deklaracijai yra 2 EUR arba mažiau kiekvienai atskirai sumai eurais, tokio muito taikymas visiškai sustabdomas.

3.  Atsižvelgiant į 1 ir 2 dalis, galutinė lengvatinio muito norma, apskaičiuota pagal šį reglamentą, yra suapvalinama iki vieno skaitmens po kablelio.III SKYRIUS

LAIKINAS PANAIKINIMAS IR APSAUGINĖS NUOSTATOS1 SKIRSNIS

Laikinas panaikinimas

16 straipsnis

1.  Šiame reglamente numatytos preferencinės priemonės visiems arba tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, gali būti laikinai panaikintos dėl bet kurios iš šių priežasčių:

a) rimtų ir sistemingų III priedo A dalyje išvardytose konvencijose nustatytų principų pažeidimų, remiantis atitinkamų priežiūros įstaigų išvadomis;

b) kalinių pagamintų prekių eksporto;

c) rimtų trūkumų atliekant narkotinių medžiagų (draudžiamų medžiagų arba prekursorių) eksporto arba vežimo tranzitu muitinę kontrolę arba tarptautinių konvencijų dėl pinigų plovimo nesilaikymo;

d) rimtos ir sistemingos nesąžiningos prekybos praktikos, turinčios neigiamos įtakos Bendrijos pramonei, dėl kurios lengvatas gaunanti šalis nesiėmė jokių priemonių. Nesąžiningos prekybos praktikai, uždraustai arba suteikiančiai pagrindą ieškiniui pagal PPO susitarimus, šis straipsnis taikomas, jei kompetentinga PPO įstaiga prieš tai yra nustačiusi, kad ta praktika yra būtent tokia;

e) rimtų ir sistemingų regioninių žuvininkystės organizacijų arba susitarimų, kurių narė yra Bendrija, tikslų, susijusių su žuvininkystės išteklių saugojimu ir valdymu, pažeidimų.

2.  Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, II skyriaus 2 skirsnyje nurodytos specialios skatinamosios priemonės taikymas visiems arba tam tikriems produktams, kuriems ta priemonė taikoma ir kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, gali būti laikinai panaikinamas, pirmiausia jeigu nacionalinės teisės aktai nebeapima šių III priede nurodytų konvencijų, ratifikuotų vykdant 9 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, arba jeigu tie teisės aktai nėra veiksmingai įgyvendinami.

3.  Šiame reglamente numatytos preferencinės priemonės produktams, kuriems pagal Reglamentą (EB) Nr. 384/96 ( 8 ) arba (EB) Nr. 2026/97 ( 9 ) yra taikomos antidempingo arba kompensacinės priemonės, nepanaikinamos pagal 1 dalies d punktą dėl priežasčių, pateisinančių tas priemones.

17 straipsnis

1.  Šiame reglamente numatytos preferencinės priemonės, taikomos visiems arba tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, gali būti laikinai panaikinamos apgaulės, pažeidimų arba sistemingo produktų kilmės taisyklių ir su tuo susijusių procedūrų nesilaikymo arba laikymosi neužtikrinimo atveju, taip pat jei nevykdomas administracinis bendradarbiavimas, kurio reikia 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių įgyvendinimui ir kontrolei:

2.  1 dalyje nurodytam administraciniam bendradarbiavimui vykdyti reikia, inter alia, kad lengvatas gaunanti šalis:

a) Komisijai pateiktų ir atnaujintų informaciją, būtiną kilmės taisyklių įgyvendinimui ir jų laikymosi kontrolei;

b) valstybių narių muitinių prašymu padėtų Bendrijai atlikti vėlesnį kilmės patikrinimą ir laiku pateiktų jo rezultatus;

c) padėtų Bendrijai, leisdama Komisijai, derinančiai veiksmus ir glaudžiai bendradarbiaujančiai su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, toje šalyje organizuoti Bendrijos administracinio ir tiriamojo bendradarbiavimo misijas, siekiant patikrinti dokumentų autentiškumą arba informacijos, kurios reikia 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių taikymui, tikslumą;

d) atliktų arba pasirūpintų, kad būtų atliktas atitinkamas tyrimas siekiant nustatyti kilmės taisyklių pažeidimus ir užkirsti jiems kelią;

e) laikytųsi kilmės taisyklių dėl regioninės kumuliacijos, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2454/93, ir užtikrintų jų laikymąsi, jei šalis jomis naudojasi;

f) padėtų Bendrijai atlikti elgesio patikrinimą, jei įtariama su kilme susijusi apgaulė. Apgaulė gali būti įtariama, jei produktų importas pagal lengvatinį režimą, taikomą pagal šį reglamentą, ženkliai viršija įprastinius lengvatas gaunančios šalies eksporto lygius.

3.  Komisija gali laikinai sustabdyti šiame reglamente numatytų preferencinių priemonių taikymą visiems arba tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, jei ji mano, kad yra pakankamai įrodymų, jog laikinas panaikinimas dėl 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, jeigu ji pirmiausia:

 informavo Komitetą;

 kreipėsi į valstybes nares, kad jos imtųsi atsargumo priemonių, kurių reikia Bendrijos finansiniams interesams apsaugoti ir (arba) užtikrinti, kad lengvatas gaunanti šalis laikytųsi savo įsipareigojimų;

  Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą, kuriame nurodoma, kad yra pagrindas abejoti dėl lengvatų taikymo ir (arba) lengvatas gaunančios šalies įsipareigojimų laikymosi, ir kad dėl to gali būti keliamas klausimas dėl tolesnio jos naudojimosi šiuo reglamentu suteikiamomis lengvatomis.

Komisija suinteresuotai lengvatas gaunančiai šaliai pagal šią straipsnio dalį priimtą sprendimą praneša iki jo įsigaliojimo. Komisija taip pat praneša apie tai Komitetui.

4.  Bet kuri valstybė narė pagal 3 dalį priimtą sprendimą per 1 mėnesį gali perduoti Tarybai. Taryba kvalifikuota balsų dauguma per 1 mėnesį gali priimti kitokį sprendimą.

5.  Sustabdymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Tam laikotarpiui pasibaigus Komisija, informavusi Komitetą, nusprendžia atšaukti sustabdymą arba 3 dalyje nurodyta tvarka pratęsti sustabdymo laikotarpį.

6.  Valstybės narės pateikia Komisijai visą atitinkamą informaciją, galinčią pateisinti lengvatų taikymo sustabdymą arba jo pratęsimą.

18 straipsnis

1.  Jeigu Komisija arba valstybė narė gauna informaciją, kuri gali pateisinti laikiną panaikinimą, ir jeigu, Komisijos arba valstybės narės manymu, yra pakankamas pagrindas pradėti tyrimą, ji praneša apie tai Komitetui ir prašo pradėti konsultacijas, kurios turėtų įvykti per vieną mėnesį.

2.  Po konsultacijų Komisija per 1 mėnesį ir remdamasi 28 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka gali nuspręsti pradėti tyrimą.

19 straipsnis

1.  Jei Komisija nusprendžia pradėti tyrimą, ji Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą apie tyrimą ir praneša atitinkamai lengvatas gaunančiai šaliai. Pranešime pateikiama gautos informacijos santrauka ir nurodoma, kad visa susijusi informacija turėtų būti siunčiama Komisijai. Jame nurodomas laikotarpis, kuris negali būti ilgesnis kaip keturi mėnesiai nuo pranešimo paskelbimo dienos, per kurį suinteresuotos šalys gali raštu pateikti savo nuomonę.

2.  Komisija lengvatas gaunančiai šaliai suteikia visas galimybes bendradarbiauti atliekant tyrimą.

3.  Komisija stengiasi gauti visą, jos manymu, būtiną informaciją, įskaitant esamus JT, TDO ir kitų kompetentingų tarptautinių organizacijų atitinkamų priežiūros įstaigų įvertinimus, komentarus, sprendimus, rekomendacijas ir išvadas. Jais remiamasi atliekant tyrimą dėl to, ar laikiną panaikinimą galima pagrįsti 16 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta priežastimi. Komisija gali patikrinti gautą informaciją kreipdamasi į ūkio subjektus ir atitinkamą lengvatas gaunančią šalį.

4.  Komisijai gali padėti valstybės narės, kurios teritorijoje gali būti prašoma atlikti patikrinimą, pareigūnai, jei to prašo ši valstybė narė.

5.  Jei Komisijos prašoma informacija nepateikiama per pranešime dėl tyrimo nurodytą laiką arba jei tyrimui yra labai trukdoma, išvados gali būti padaromos remiantis turimais duomenimis.

6.  Tyrimas turėtų būti atliktas per vienerius metus. Komisija gali pratęsti šį laikotarpį 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka.

20 straipsnis

1.  Komisija pateikia Komitetui ataskaitą apie savo išvadas.

2.  Jeigu Komisija mano, kad išvados nepateisina laikino panaikinimo, ji 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia tyrimą nutraukti. Tokiu atveju Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą apie tyrimo nutraukimą, kuriame išdėsto pagrindines išvadas.

3.  Jeigu Komisija mano, kad išvados pateisina laikiną panaikinimą dėl 16 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos priežasties, ji 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia šešis mėnesius stebėti ir vertinti padėtį atitinkamoje lengvatas gaunančioje šalyje. Apie šį savo sprendimą Komisija praneša suinteresuotai lengvatas gaunančiai šaliai ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia, kad ji ketina pateikti Tarybai pasiūlymą dėl laikino nutraukimo, nebent iki laikotarpio pabaigos suinteresuota lengvatas gaunanti šalis įsipareigoja imtis priemonių, būtinų tam, kad per pagrįstą laikotarpį būtų pradėta laikytis III priedo A dalyje nurodytų konvencijų.

4.  Jeigu Komisija mano, kad laikinas panaikinimas yra būtinas, ji atitinkamą pasiūlymą pateikia Tarybai, kuri per 1 mėnesį priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma. 3 dalyje nurodytais atvejais Komisija pateikia pasiūlymą toje dalyje nurodyto laikotarpio pabaigoje.

5.  Kai Taryba priima sprendimą dėl laikino panaikinimo, šis sprendimas įsigalioja po 6 mėnesių nuo jo priėmimo dienos, nebent iki tol nusprendžiama, kad nebeliko tokį sprendimą pateisinančių priežasčių.2 SKIRSNIS

Apsaugos sąlyga

21 straipsnis

1.  Jei produktas, kurio kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, importuojamas tokiomis sąlygomis, kurios sukelia arba gali sukelti rimtų sunkumų panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Bendrijos gamintojams, šiam produktui bet kuriuo metu valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva gali būti atnaujinamas Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas.

2.  Komisija per pagrįstą laikotarpį priima oficialų sprendimą pradėti tyrimą. Jei Komisija nusprendžia pradėti tyrimą, ji paskelbia pranešimą apie tai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pranešime pateikiama gautos informacijos santrauka ir nurodoma, kad visa susijusi informacija turėtų būti siunčiama Komisijai. Jame nurodomas laikotarpis, ne ilgesnis kaip 4 mėnesiai nuo pranešimo paskelbimo dienos, per kurį suinteresuotos šalys gali raštu pateikti savo nuomonę.

3.  Komisija stengiasi gauti visą, jos manymu, reikalingą informaciją ir gali patikrinti gautą informaciją kreipdamasi į atitinkamą lengvatas gaunančią šalį ir į kitus atitinkamus šaltinius. Jai gali padėti valstybės narės, kurios teritorijoje gali būti prašoma atlikti patikrinimą, pareigūnai, jei to prašo ši valstybė narė.

4.  Nagrinėdama, ar nėra rimtų sunkumų, Komisija atsižvelgia, inter alia, į šiuos su Bendrijos gamintojais susijusius veiksnius, jei ši informacija yra prieinama:

 rinkos dalį,

 gamybą,

 atsargas,

 gamybos pajėgumą,

 bankrotus,

 pelningumą,

 pajėgumų panaudojimą,

 užimtumą,

 importą,

 kainas.

5.  Tyrimas užbaigiamas per 6 mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo paskelbimo dienos. Išskirtinėmis aplinkybėmis, pasikonsultavusi su komitetu, Komisija gali pratęsti šį laikotarpį 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka.

6.  Komisija per 1 mėnesį priima sprendimą 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka. Toks sprendimas įsigalioja per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.

7.  Jei dėl išskirtinių aplinkybių, dėl kurių būtina imtis neatidėliotinų priemonių, atlikti tyrimą tampa neįmanoma, Komisija, apie tai pranešusi Komitetui, gali imtis būtiniausių prevencinių priemonių.

8.  Jei XI(b) skirsnio produktų, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, kaip nurodyta 14 straipsnio 1 dalyje, importas:

a) padidėja ne mažiau kaip 20 % kiekio (tūrio) lyginant su praėjusiais kalendoriniais metais,

arba

▼C1

b) viršija 12,5 % XIb skirsnio produktų Bendrijos importo iš visų I priede išvardytų šalių ir teritorijų vertės per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį,

▼B

šio reglamento taikymo laikotarpiu kiekvienų metų sausio 1 d. Komisija savo pačios iniciatyva arba valstybei narei paprašius, informavusi komitetą, panaikina XI(b) skirsnio produktams taikomas 7 ir 8 straipsniuose nurodytas lengvatas. Ši nuostata netaikoma šalims, gaunančioms paramą pagal 12 straipsnyje nurodytą specialią priemonę mažiausiai išsivysčiusioms šalims, taip pat šalims, kurių importo į Bendriją dalis, kaip apibrėžta 14 straipsnio 1 dalyje, neviršija 8 %. Komisija apie lengvatų panaikinimą praneša lengvatas gaunančiai šaliai. Lengvatų panaikinimas įsigalioja praėjus dviems mėnesiams nuo Komisijos sprendimo apie tai paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

22 straipsnis

Jeigu Sutarties I priede nurodytų produktų importas rimtai sutrikdo arba gali rimtai sutrikdyti Bendrijos rinkas, ypač viename ar daugiau iš atokiausių regionų, ar šių rinkų reguliavimo mechanizmus, Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva gali sustabdyti preferencinių priemonių taikymą atitinkamiems produktams, prieš tai pasikonsultavusi su atitinkamo bendro rinkos organizavimo valdymo komitetu.

23 straipsnis

1.  Komisija atitinkamai lengvatas gaunančiai šaliai apie 21 arba 22 straipsnyje nurodyta tvarka priimtą sprendimą praneša kiek galima greičiau iki jo įsigaliojimo. Komisija apie tai taip pat praneša Tarybai ir valstybėms narėms.

2.  Bet kuri valstybė narė 21 arba 22 straipsnyje nurodyta tvarka priimtą sprendimą per 1 mėnesį gali perduoti Tarybai. Taryba kvalifikuota balsų dauguma per 1 mėnesį gali priimti kitokį sprendimą.3 SKIRSNIS

Priežiūros priemonės žemės ūkio sektoriuje

24 straipsnis

Siekiant išvengti Bendrijos rinkos sutrikdymo, 1–24 skirsniuose klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalys yra lengvatas gaunančios šalys, gali būti taikomas specialus priežiūros mechanizmas. Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu priima sprendimą dėl produktų, kuriems turi būti taikomas šis priežiūros sąrašas.

Visi 21 straipsnyje nurodyti laikotarpiai, kurie yra ilgesni kaip 2 mėnesiai, sutrumpinami iki 2 mėnesių tokiais atvejais:

 kai lengvatas gaunanti šalis nesilaiko kilmės taisyklių ar nevykdo administracinio bendradarbiavimo pagal 17 straipsnį, arba

 kai 1–24 skirsniuose klasifikuojamų produktų, kuriems pagal šį reglamentą taikomas lengvatinis režimas, importas labai viršija lengvatas gaunančios šalies įprastinius eksporto lygius.4 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

25 straipsnis

Nė viena šio skyriaus nuostata neturi jokio poveikio apsaugos sąlygų, kurios yra patvirtintos kaip bendros žemės ūkio politikos dalis pagal Sutarties 37 straipsnį arba kaip bendros prekybos politikos dalis pagal Sutarties 133 straipsnį, taikymui, taip pat jokių kitų galimų apsaugos sąlygų taikymui.IV SKYRIUS

PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

26 straipsnis

Komisija 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka patvirtina šio reglamento priedų pakeitimus, kurie būtini dėl:

a) Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų;

b) šalių arba teritorijų tarptautinio statuso arba klasifikavimo pakeitimų;

c) 3 straipsnio 2 dalies taikymo;

d) to, kad valstybė pasiekė 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas viršutines ribas;

e) galutinio lengvatas gaunančių šalių sąrašo parengimo vėliausiai iki 2005 m. gruodžio 15 d. pagal 11 straipsnį.

27 straipsnis

1.  Pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, per šešias savaites valstybės narės išsiunčia Europos Bendrijų statistikos tarnybai savo statistinius duomenis apie produktus, kuriems tą ketvirtį buvo įforminta išleidimo į laisvą apyvartą procedūra taikant šiame reglamente numatytas tarifų lengvatas. Šie duomenys, kurie yra pateikiami nurodant Kombinuotosios nomenklatūros kodus ir tam tikrais atvejais TARIC kodus, pagal kilmės šalį, parodo vertes, kiekius ir visus papildomus vienetus, kurių reikalaujama pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 1172/95 ( 10 ) ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1917/2000 ( 11 ) pateikiamus apibrėžimus.

2.  Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnį valstybės narės Komisijos prašymu pateikia jai išsamią informaciją apie produktų kiekius, kurie per praėjusius mėnesius buvo išleisti į laisvą apyvartą taikant šiame reglamente numatytas tarifų lengvatas. Į šiuos duomenis įtraukiami 3 dalyje nurodyti produktai.

3.  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, stebi produktų, kurių KN kodas 0803 00 19, produktų, klasifikuojamų 0603, 1006, 1701, 1704 ir 6403 pozicijose, taip pat kurių KN kodai 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 ir 2103 20, importą, kad nustatytų, ar vykdomos 21 ir 22 straipsniuose nurodytos sąlygos.

28 straipsnis

1.  Įgyvendinant šį reglamentą Komisijai padeda Bendrųjų tarifų lengvatų komitetas (toliau – Komitetas).

2.  Komitetas gali nagrinėti visus Komisijos arba valstybės narės prašymu pateikiamus klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu.

3.  Komitetas apsvarsto sistemos poveikį remdamasis Komisijos ataskaita už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. Šioje ataskaitoje aptariamos visos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos preferencinės priemonės ir ji pateikiama iki kito reglamento aptarimo.

4.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra 3 mėnesiai.

5.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai.

6.  Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

29 straipsnis

Tarybos reglamente (EB) Nr. 552/97 ( 12 ) esančios nuorodos į Tarybos reglamentus (EB) Nr. 3281/94 ( 13 ) ir (EB) Nr. 1256/96 ( 14 ) laikomos nuorodomis į atitinkamas šio reglamento nuostatas. Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1381/2002 ( 15 ) ir (EB) Nr. 1401/2002 ( 16 ) daromos nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 2501/2001 yra laikomi nuorodomis į atitinkamas šio reglamento nuostatas.

30 straipsnis

1.  Šio reglamento II skyriaus 2 skirsnyje numatyta speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė ir kartu su ta priemone taikomos nuostatos įsigalioja 2005 m. liepos 1 d. Nuo jos įsigaliojimo dienos ta priemonė panaikina Reglamento (EB) Nr. 2501/2001 IV antraštinėje dalyje numatytas specialias priemones, skirtas kovai su narkotikų gamyba ir prekyba bei Reglamento (EB) Nr. 2501/2001 nuostatas, taikomas kartu su šiomis priemonėmis. Kitos šio reglamento nuostatos įsigalioja 2006 m. sausio 1 d. ir nuo tos dienos panaikina iki tol galiojusias Reglamento (EB) Nr. 2501/2001 nuostatas.

2.  Šis reglamentas taikomas iki 2008 m. gruodžio 31 d. Tačiau ši data netaikoma specialioms priemonėms mažiausiai išsivysčiusioms šalims, nei jokioms kitoms šio reglamento nuostatoms, jei jos yra taikomos kartu su minėtomis priemonėmis.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASPagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą lengvatas gaunančios šalys (1) ir teritorijos

A

B

C

D

E

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 
 
 

AF

Afganistanas

 

X

 

AG

Antigva ir Barbuda

 
 
 

AI

Angilija

 
 
 

AM

Armėnija

 
 
 

AN

Nyderlandų Antilų salos

 
 
 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktis

 
 
 

AR

Argentina

 
 
 

AS

Amerikos Samoa

 
 
 

AW

Aruba

 
 
 

AZ

Azerbaidžanas

 
 
 

BB

Barbadosas

 
 
 

BD

Bangladešas

 

X

 

BF

Burkina Fasas

 

X

 

BH

Bahreinas

 
 
 

BI

Burundis

 

X

 

BJ

Beninas

 

X

 

BM

Bermudų salos

 
 
 

BN

Brunėjaus Darusalamas

 
 
 

BO

Bolivija

 
 

X

BR

Brazilija

S-IV Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai.

 
 

S-IX Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai.

BS

Bahamos

 
 
 

BT

Butanas

 

X

 

BV

Buvė sala

 
 
 

BW

Botsvana

 
 
 

BY

Baltarusija

 
 
 

BZ

Belizas

 
 
 

CC

Kokosų (Kilingo) salos

 
 
 

CD

Kongo Demokratinė Respublika

 

X

 

CF

Centrinės Afrikos Respublika

 

X

 

CG

Kongas

 
 
 

CI

Dramblio Kaulo Krantas

 
 
 

CK

Kuko salos

 
 
 

▼M1 —————

▼B

CM

Kamerūnas

 
 
 

CN

Kinijos Liaudies Respublika

S-VI Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija.

 
 

S-VII Plastikai ir jų dirbiniai; kaučiukas ir jo dirbiniai.

S-VIII Žalios (neišdirbtos) odos, išdirbta oda, kailiai ir jų dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas).

S-IX Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai.

S-X Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų dirbiniai.

S-XI(a) Tekstilės medžiagos; S-XI(b) tekstilės dirbiniai.

S-XII Avalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; paruoštos naudoti plunksnos ir jų dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų.

S-XIII Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; keramikos dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai.

S-XIV Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos.

S-XV Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų dirbiniai.

S-XVI Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įrenginiai; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys.

S-XVII Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai.

S-XVIII Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys.

S-XX Įvairūs pramonės dirbiniai.

CO

Kolumbija

 
 

X

CR

Kosta Rika

 
 

X

CU

Kuba

 
 
 

CV

Žaliojo Kyšulio Salos

 

X

 

CX

Kalėdų salos

 
 
 

DJ

Džibutis

 

X

 

DM

Dominika

 
 
 

DO

Dominikos Respublika

 
 
 

DZ

Alžyras

S-V Mineraliniai produktai.

 
 

EC

Ekvadoras

 
 

X

EG

Egiptas

 
 
 

ER

Eritrėja

 

X

 

ET

Etiopija

 

X

 

FJ

Fidžis

 
 
 

FK

Folklando salos

 
 
 

FM

Mikronezijos Federacinės Valstijos

 
 
 

GA

Gabonas

 
 
 

GD

Grenada

 
 
 

GE

Gruzija

 
 

X

GH

Gana

 
 
 

GI

Gibraltaras

 
 
 

GL

Grenlandija

 
 
 

GM

Gambija

 

X

 

GN

Gvinėja

 

X

 

GQ

Pusiaujo Gvinėja

 

X

 

GS

Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo salos

 
 
 

GT

Gvatemala

 
 

X

GU

Guamas

 
 
 

GW

Bisau Gvinėja

 

X

 

GY

Gajana

 
 
 

HM

Herdo sala ir Makdonaldo salos

 
 
 

HN

Hondūras

 
 

X

HT

Haitis

 

X

 

ID

Indonezija

S-III Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas.

 
 

S-IX Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai.

IN

Indija

S-XI(a) Tekstilės medžiagos.

S-XIV Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos.

 
 

IO

Britanijos Indijos vandenyno teritorija

 
 
 

IQ

Irakas

 
 
 

IR

Irano Islamo Respublika

 
 
 

JM

Jamaika

 
 
 

JO

Jordanija

 
 
 

KE

Kenija

 
 
 

KG

Kirgizija

 
 
 

KH

Kambodža

 

X

 

KI

Kiribatis

 

X

 

KM

Komorai

 

X

 

KN

Sent Kristoferis ir Nevis

 
 
 

KW

Kuveitas

 
 
 

KY

Kaimanų salos

 
 
 

KZ

Kazachstanas

 
 
 

LA

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

 

X

 

LB

Libanas

 
 
 

LC

Sent Lusija

 
 
 

LK

Šri Lanka

 
 

X

LR

Liberija

 

X

 

LS

Lesotas

 

X

 

LY

Libijos Didžioji Liaudies Socialistinė Arabų Respublika

 
 
 

MA

Marokas

 
 
 

▼M3 —————

▼B

MG

Madagaskaras

 

X

 

MH

Maršalo salos

 
 
 

ML

Malis

 

X

 

MM

Mianmaras

 

X

 

MN

Mongolija

 
 

X

MO

Makao

 
 
 

MP

Šiaurės Marianų salos

 
 
 

MR

Mauritanija

 

X

 

MS

Montseratas

 
 
 

MU

Mauricijus

 
 
 

MV

Maldyvai

 

X

 

MW

Malavis

 

X

 

MX

Meksika

 
 
 

MY

Malaizija

S-III Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas.

 
 

MZ

Mozambikas

 

X

 

NA

Namibija

 
 
 

NC

Naujoji Kaledonija

 
 
 

NE

Nigeris

 

X

 

NF

Norfolko sala

 
 
 

NG

Nigerija

 
 
 

NI

Nikaragva

 
 

X

NP

Nepalas

 

X

 

NR

Nauru

 
 
 

NU

Niujė sala

 
 
 

OM

Omanas

 
 
 

PA

Panama

 
 

X

PE

Peru

 
 

X

PF

Prancūzijos Polinezija

 
 
 

PG

Papua-Naujoji Gvinėja

 
 
 

PH

Filipinai

 
 
 

PK

Pakistanas

 
 
 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 
 
 

PN

Pitkerno salos

 
 
 

PW

Palau

 
 
 

PY

Paragvajus

 
 
 

QA

Kataras

 
 
 

RU

Rusijos Federacija

S-VI Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija.

S-X Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų dirbiniai.

S-XV Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų dirbiniai.

 
 

RW

Ruanda

 

X

 

SA

Saudo Arabija

 
 
 

SB

Saliamono salos

 

X

 

SC

Seišeliai

 
 
 

SD

Sudanas

 

X

 

SH

Šv. Elenos sala

 
 
 

SL

Siera Leonė

 

X

 

SN

Senegalas

 

X

 

SO

Somalis

 

X

 

SR

Surinamas

 
 
 

ST

San Tomė ir Prinsipė

 

X

 

SV

Salvadoras

 
 

X

SY

Sirijos Arabų Respublika

 
 
 

SZ

Svazilandas

 
 
 

TC

Terkso ir Kaikoso salos

 
 
 

TD

Čadas

 

X

 

TF

Prancūzijos Pietų teritorijos

 
 
 

TG

Togas

 

X

 

TH

Tailandas

S-XIV Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos.

 
 

S-XVII Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai.

TJ

Tadžikistanas

 
 
 

TK

Tokelau

 
 
 

TL

Rytų Timoras

 

X

 

TM

Turkmėnistanas

 
 
 

TN

Tunisas

 
 
 

TO

Tonga

 
 
 

TT

Trinidadas ir Tobagas

 
 
 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzanijos Jungtinė Respublika

 

X

 

UA

Ukraina

 
 
 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Jungtinių Valstijų mažosios užjūrio teritorijos

 
 
 

UY

Urugvajus

 
 
 

UZ

Uzbekistanas

 
 
 

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

 
 
 

VE

Venesuela

 
 

X

VG

Britanijos Virginijos salos

 
 
 

VI

JAV Virginijos salos

 
 
 

VN

Vietnamas

 
 
 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Volisas ir Futūna

 
 
 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Jemenas

 

X

 

YT

Majotas

 
 
 

ZA

Pietų Afrika

S-XVII Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai.

 
 

ZM

Zambija

 

X

 

ZW

Zimbabvė

 
 
 

(1)   Į sąrašą gali būti įtrauktos šalys, kurioms EB BLS taikymas laikinai sustabdytas arba kurios nesilaikė administracinio bendradarbiavimo reikalavimų, nustatytų kaip būtina tarifų lengvatų taikymo prekėms sąlyga. Komisija arba suinteresuotos šalies kompetentingos institucijos gali pateikti atnaujintą sąrašą.

▼M2
II PRIEDAS

Produktų, kuriems taikomos 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos priemonės, sąrašas

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas turi būti laikomas orientaciniu, nes tarifų lengvatos suteikiamos pagal KN kodus. Jeigu yra nurodyti ex KN kodai, tarifų lengvatos turi būti suteikiamos pagal KN kodą ir aprašymą.

Produktams, kurių KN kodas pažymėtas žvaigždute, taikomi atitinkamose Bendrijos nuostatose nustatyti reikalavimai.

Stulpelyje „Jautrus/nejautrus“ daroma nuoroda į produktus, kuriems taikoma bendra priemonė (7 straipsnis) ir speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė (8 straipsnis). Produktai grupuojami į nejautrius (santrumpa – NJ, taikant 7 straipsnio 1 dalį) arba jautrius (santrumpa – J, taikant 7 straipsnio 2 dalį).

Kad būtų paprasčiau, produktai yra sugrupuoti. Tarp jų gali būti produktų, kuriems Bendrojo muitų tarifo muitai netaikomi arba jų taikymas sustabdytas.KN kodas

Aprašymas

Jautrus/nejautrus

0101 10 90

Gyvi grynaveisliai veisliniai asilai ir kiti gyvūnai

J

0101 90 19

Gyvi arkliai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvūnus, išskyrus skerstinus

J

0101 90 30

Gyvi asilai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvūnus

J

0101 90 90

Gyvi mulai ir arklėnai

J

0104 20 10 *

Gyvos grynaveislės veislinės ožkos

J

0106 19 10

Gyvi naminiai triušiai

J

0106 39 10

Gyvi balandžiai

J

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

J

0206 80 91

Arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos valgomi subproduktai, švieži arba atšaldyti, išskyrus tuos, kurie skirti farmacijos produktų gamybai

J

0206 90 91

Arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos valgomi subproduktai, sušaldyti, išskyrus tuos, kurie skirti farmacijos produktų gamybai

J

0207 14 91

Kepenys, sušaldytos, Gallus domesticus rūšies vištų

J

0207 27 91

Kepenys, sušaldytos, kalakutų

J

0207 36 89

Kepenys, sušaldytos, ančių, žąsų arba patarškų, išskyrus riebiąsias ančių arba žąsų kepenis

J

ex02 08 (1)

Kita mėsa ir valgomi mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti, išskyrus 0208 90 55 subpozicijos produktus (išskyrus 0208 90 70 subpozicijos produktus, kuriems išnaša netaikoma)

J

0208 90 70

Varlių kojelės

NJ

0210 99 10

Arkliena, sūdyta, užpilta sūrymu arba džiovinta

J

0210 99 59

Galvijienos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti, išskyrus storąsias ir plonąsias diafragmas

J

0210 99 60

Avienos arba ožkienos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

J

0210 99 80

Subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti, išskyrus naminių paukščių kepenis, išskyrus naminių kiaulių, galvijienos, avienos arba ožkienos subproduktus

J

ex 3 skirsnis (2)

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, išskyrus 0301 10 90 subpozicijos produktus

J

0301 10 90

Gyvos dekoratyvinės jūrinės žuvys

NJ

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurtas, aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

J

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

J

0405 20 10

0405 20 30

Pieno pastos, kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

J

0407 00 90

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti, išskyrus naminių paukščių

J

0409 00 00 (3)

Natūralus medus

J

0410 00 00

Valgomi gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

J

0511 99 39

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys, išskyrus žaliavas

J

ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 0604 91 40 subpozicijos produktus

J

0604 91 40

Spygliuočių šakos, gyvos

NJ

0701

Bulvės, šviežios arba atšaldytos

J

0703 10

Svogūnai ir askaloniniai česnakai, švieži arba atšaldyti

J

0703 90 00

Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, švieži arba atšaldyti

J

0704

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, kaliaropės, garbiniuotieji kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos

J

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (cikorijos) (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos

J

0706

Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti

J

ex070700 05

Agurkai, švieži arba atšaldyti, nuo gegužės 16 d. iki spalio 31 d.

J

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

J

0709 20 00

Smidrai (šparagai), švieži arba atšaldyti

J

0709 30 00

Baklažanai, švieži arba atšaldyti

J

0709 40 00

Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus, švieži arba atšaldyti

J

0709 51 00

0709 59

Grybai, švieži arba atšaldyti, išskyrus 0709 59 50 pozicijos produktus

J

0709 60 10

Saldžiosios paprikos, šviežios arba atšaldytos

J

0709 60 99

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, švieži arba atšaldyti, išskyrus saldžiąsias paprikas, išskyrus tuos, kurie skirti kapsicino arba capsicum aliejingųjų dervų (oleorezinų) dažiklių gamybai ir tuos, kurie skirti pramoninei eterinių aliejų arba kvapiųjų dervų ekstraktų gamybai

J

0709 70 00

Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), švieži arba atšaldyti

J

0709 90 10

Salotiniai augalai, švieži arba atšaldyti, išskyrus salotas (Lactuca sativa) ir trūkažoles (cikorijas) (Cichorium spp.)

J

0709 90 20

Paprastieji runkeliai ir artišokai, švieži arba atšaldyti

J

0709 90 31 *

Alyvuogės, šviežios arba atšaldytos, neskirtos aliejaus gamybai

J

0709 90 40

Kapariai, švieži arba atšaldyti

J

0709 90 50

Pankoliai, švieži arba atšaldyti

J

0709 90 70

Cukinijos, šviežios arba atšaldytos

J

ex070990 80

Artišokai, švieži arba atšaldyti, nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d.

J

0709 90 90

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

J

ex07 10

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos, išskyrus 0710 80 85 subpozicijos produktą

J

0710 80 85 (4)

Smidrai (šparagai) (nevirti arba virti garuose arba vandenyje), sušaldyti

J

ex07 11

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), išskyrus 0711 20 90 subpozicijos produktus

J

ex07 12

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos, išskyrus alyvuoges ir 0712 90 19 subpozicijos produktus

J

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

J

0714 20 10 *

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži, sveiki, skirti vartoti žmonių maistui

NJ

0714 20 90

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti, išskyrus šviežius ir sveikus bei skirtus vartoti žmonių maistui

J

0714 90 90

Topinambai (bulvinės saulėgrąžos) ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys

NJ

0802 11 90

0802 12 90

Migdolai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išskyrus karčiuosius

J

0802 21 00

0802 22 00

Lazdyno arba amerikiniai (Corylus spp.) riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų

J

0802 31 00

0802 32 00

Graikiniai riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų

J

0802 40 00

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

J

0802 50 00

Pistacijos, šviežios arba džiovintos, su kevalais arba be kevalų, išgliaudytos arba neišgliaudytos

NJ

0802 60 00

Makadamijų riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

NJ

0802 90 50

Pušų riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

NJ

0802 90 85

Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

NJ

0803 00 11

Tikrieji bananai (plantains), švieži

J

0803 00 90

Bananai, įskaitant tikruosius (plantains), džiovinti

J

0804 10 00

Datulės, šviežios arba džiovintos

J

0804 20 10

0804 20 90

Figos, šviežios arba džiovintos

J

0804 30 00

Ananasai, švieži arba džiovinti

J

0804 40 00

Avokadai, švieži arba džiovinti

J

ex08 05 20

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus (tangerines) ir likerinius mandarinus (satsumas)), klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži arba džiovinti, nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d.

J

0805 40 00

Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus, švieži arba džiovinti

NJ

0805 50 90

Žaliosios citrinos ir persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), šviežios arba džiovintos

J

0805 90 00

Kiti citrusiniai vaisiai, švieži arba džiovinti

J

ex080610 10

Valgomosios vynuogės, šviežios, nuo sausio 1 d. iki liepos 20 d. ir nuo lapkričio 21 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus Emperor veislės (Vitis vinifera cv.) nuo gruodžio 1 d. iki 31 d.

J

0806 10 90

Kitos vynuogės, šviežios

J

ex08 06 20

Džiovintos vynuogės, išskyrus ex080620 30 subpozicijos produktus, tiesiogiai supakuotus pakuotėse, kurių neto masė didesnė kaip 2 kg

J

0807 11 00

0807 19 00

Melionai (įskaitant arbūzus), švieži

J

0808 10 10

Obuoliai, skirti sidrui gaminti, švieži, palaidi, nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 15 d.

J

0808 20 10

Kriaušės, skirtos sidrui gaminti, šviežios, palaidos, nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

ex080820 50

Kitos kriaušės, šviežios, nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d.

J

0808 20 90

Svarainiai, švieži

J

ex080910 00

Abrikosai, švieži, nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0809 20 05

Rūgščiosios vyšnios (Prunus cerasus), šviežios

J

ex080920 95

Vyšnios, šviežios, nuo sausio 1 d. iki gegužės 20 d. ir nuo rugpjūčio 11 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus rūgščiąsias vyšnias (Prunus cerasus)

J

ex08 09 30

Persikai, įskaitant nektarinus, švieži, nuo sausio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

ex080940 05

Slyvos, šviežios, nuo sausio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0809 40 90

Dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

J

ex081010 00

Braškės, šviežios, nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0810 20

Avietės, gervuogės, šilkuogės ir loganberijos, šviežios

J

0810 40 30

Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies), šviežios

J

0810 40 50

Vaccinium macrocarpon rūšies ir Vaccinium corymbosum rūšies augalų vaisiai, švieži

J

0810 40 90

Kiti Vaccinium rūšies augalų vaisiai, švieži

J

0810 50 00

Kiviai, švieži

J

0810 60 00

Durijai, švieži

J

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, švieži

J

0810 90 95

Kiti vaisiai, švieži

J

ex08 11

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, išskyrus 0811 10 ir 0811 20 subpozicijų produktus

J

0811 10 ir 0811 20 (5)

Braškės, avietės, gervuogės, šilkuogės, loganberijos, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai

J

ex08 12

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), išskyrus 0812 90 30 subpozicijos produktus

J

0812 90 30

Melionmedžio vaisiai (papajos)

NJ

0813 10 00

Abrikosai, džiovinti

J

0813 20 00

Slyvos

J

0813 30 00

Obuoliai, džiovinti

J

0813 40 10

Persikai, įskaitant nektarinus, džiovinti

J

0813 40 30

Kriaušės, džiovintos

J

0813 40 50

Melionmedžio vaisiai (papajos), džiovintos

NJ

0813 40 95

Kiti vaisiai, džiovinti, išskyrus 0801–0806 pozicijų produktus

NJ

0813 50 12

Džiovintų vaisių mišiniai (išskyrus 0801–0806 pozicijų mišinius): melionmedžių vaisių (papajos), tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasifloros (kryžiažiedės) vaisių, karambolų ir kertuočių, bet be slyvų

J

0813 50 15

Kiti džiovintų vaisių mišiniai (išskyrus 0801–0806 pozicijų mišinius), be slyvų

J

0813 50 19

Džiovintų vaisių mišiniai (išskyrus 0801–0806 pozicijų mišinius), su slyvomis

J

0813 50 31

Mišiniai, sudaryti tik iš džiovintų atogrąžų riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose

J

0813 50 39

Mišiniai, sudaryti tik iš džiovintų riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose, išskyrus mišinius su atogrąžų riešutais

J

0813 50 91

Kiti 8 skirsnyje klasifikuojami riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai, be slyvų arba figų

J

0813 50 99

Kiti 8 skirsnyje klasifikuojami riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai

J

0814 00 00

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų (įskaitant arbūzus) luobos, šviežios, sušaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti

NJ

ex 9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 ir 0904 20 10 subpozicijų, 0905 00 00 ir 0907 00 00 pozicijų, 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 ir 0910 99 99 subpozicijų produktus

NJ

0901 12 00

Kava, neskrudinta, be kofeino

J

0901 21 00

Kava, skrudinta, su kofeinu

J

0901 22 00

Kava, skrudinta, be kofeino

J

0901 90 90

Kavos pakaitalai, turintys kavos

J

0904 20 10

Saldžiosios paprikos, džiovintos, negrūstos ir nemaltos

J

0905 00 00

Vanilė

J

0907 00 00

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

J

0910 91 90

Mišiniai iš dviejų arba daugiau 0904–0910 pozicijoms priskiriamų skirtingų pozicijų produktų, grūsti arba malti

J

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Čiobreliai; lauro lapai

J

0910 99 99

Kiti prieskoniai, grūsti arba malti, išskyrus mišinius iš dviejų arba daugiau 0904–0910 pozicijoms priskiriamų skirtingų pozicijų produktų

J

ex100890 90

Kvinoja

J

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

J

1106 10 00

0713 pozicijos džiovintų ankštinių daržovių miltai, rupiniai ir milteliai

J

1106 30

8 skirsnyje klasifikuojamų produktų miltai, rupiniai ir milteliai

J

1108 20 00

Inulinas

J

ex 12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai, išskyrus 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 ir 1209 99 91 subpozicijų produktus; augalai, naudojami pramonėje arba medicinoje, išskyrus 1210 pozicijos, 1211 90 30 subpozicijos ir 1212 91 bei 1212 99 20 subpozicijų produktus; šiaudai ir pašarai

J

1209 21 00

Mėlynžiedžių liucernų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 23 80

Kitos eraičinų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 29 50

Lubinų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 29 80

Kitos pašarinių augalų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 30 00

Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 91 10

1209 91 90

Kitos daržovių sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 99 91

Augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos, tinkamos sėti, išskyrus 1209 30 00 subpozicijos sėklas

NJ

1210 (6)

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, sumalti į miltelius arba nemalti, granuliuoti arba negranuliuoti; lupulinas

J

1211 90 30

Tonkininės pupelės, šviežios arba džiovintos, supjaustytos arba nesupjaustytos, grūstos arba negrūstos, sumaltos arba nesumaltos

NJ

ex 13 skirsnis

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai, išskyrus 1302 12 00 subpozicijos produktus

J

1302 12 00

Augalų syvai bei ekstraktai, saldišaknės

NJ

1501 00 90

Naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijoje

J

1502 00 90

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje ir tuos, kurie skirti naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1503 00 19

Kiaulinių taukų stearinas ir oleostearinas, išskyrus skirtus naudoti pramonėje

J

1503 00 90

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu, išskyrus lajaus aliejų, skirtą naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

J

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1508

Žemės riešutų (arachių) aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1511 10 90

Palmių aliejus, neapdorotas, išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1511 90

Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, išskyrus neapdorotą aliejų

J

1512

Saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių (medvilnės) aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1513

Kokosų, palmių branduolių arba atalių aliejus ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1514

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

ex15 16

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti, išskyrus 1516 20 10 subpozicijos produktus

J

1516 20 10

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

NJ

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

J

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje

J

1521 90 99

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti, išskyrus žaliavinį

J

1522 00 10

Degra

J

1522 00 91

Aliejaus nuosėdos ir padugnės; soapstokai, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus charakteristikas

J

1601 00 10

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų, maisto produktai, daugiausia pagaminti iš kepenų

J

1602 20 11

1602 20 19

Gaminiai arba konservai iš ančių arba žąsų kepenų

J

1602 41 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos kumpių ir jų dalių, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 42 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos menčių ir jų dalių, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 49 90

Kiti gaminiai arba konservai iš kiaulienos arba kiaulienos subproduktų, įskaitant mišinius, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 50 31, 1602 50 39 ir 1602 50 80 (7)

Kiti gaminiai arba konservai iš virtos arba keptos jautienos ir jautienos subproduktų, sandariai įpakuoti arba ne

J

1602 90 31

Kiti gaminiai arba konservai iš laukinienos arba triušienos arba jų subproduktų

J

1602 90 41

Kiti gaminiai arba konservai iš šiaurės elnių mėsos arba jos subproduktų

J

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Kiti gaminiai arba konservai iš avienos, ožkienos arba kitų gyvūnų mėsos arba jų subproduktų, kurių sudėtyje nėra nevirtos ir nekeptos jautienos arba jos subproduktų ir nevirtos ir nekeptos naminių kiaulių mėsos arba jos subproduktų

J

1603 00 10

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

J

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

J

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, gaminiai arba konservai

J

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė

J

1702 90 10

Chemiškai gryna maltozė

J

1704 (8)

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

J

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

J

ex 19 skirsnis

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai, išskyrus 1901 20 00 ir 1901 90 91 subpozicijų produktus

J

1901 20 00

Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

NJ

1901 90 91

Kiti, kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba yra mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 5 % sacharozės (įskaitant invertuotąjį cukrų) arba izogliukozės, 5 % gliukozės arba krakmolo, išskyrus miltelių pavidalo maisto produktus, iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

NJ

ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus 2002 pozicijos ir 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex20 08 40 bei ex20 08 70 subpozicijų produktus

J

2002 (9)

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

J

2005 80 00 (10)

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

J

2008 20 19

2008 20 39

Ananasai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje

NJ

ex20 08 40 (11)

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 ir 2008 40 39 subpozicijų produktus, kuriems išnaša netaikoma)

J

ex20 08 70 (12)

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 ir 2008 70 59 subpozicijų produktus, kuriems išnaša netaikoma)

J

ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai, išskyrus 2101 20 ir 2102 20 19 subpozicijų ir 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 bei 2106 90 59 subpozicijų produktus

J

2101 20

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės

NJ

2102 20 19

Kitos neaktyviosios mielės

NJ

ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, išskyrus 2207 pozicijos, 2204 10 11–2204 30 10 subpozicijų ir 2208 40 subpozicijos produktus

J

2207 (13)

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

J

2302 50 00

Panašios rūšies malimo arba kito ankštinių augalų apdorojimo liekanos ir atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

J

2307 00 19

Kitos vyno nuosėdos

J

2308 00 19

Kitos vynuogių išspaudos

J

2308 00 90

Kitos augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje

NJ

2309 10 90

Kitas šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, išskyrus tą, kurio sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų

J

2309 90 10

Tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas, naudojamas gyvūnų pašarams

NJ

2309 90 91

Cukrinių runkelių becukrė masė su melasos priedais, naudojama gyvūnų pašarams

J

2309 90 95

2309 90 99

Kiti gyvūnų pašarams naudojami produktai, kurių sudėtyje yra arba nėra ne mažiau kaip 49 % masės cholino chlorido, daugiausia sudaryti iš organinių arba neorganinių medžiagų

J

24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

J

2519 90 10

Magnio oksidas, išskyrus degtą gamtinį magnio karbonatą

NJ

2522

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 2825 pozicijoje

NJ

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

NJ

27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

NJ

2801

Fluoras, chloras, bromas ir jodas

NJ

2802 00 00

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera

NJ

ex28 04

Vandenilis, inertinės dujos ir kiti nemetalai, išskyrus 2804 69 00 subpozicijos produktus

NJ

2806

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis); chlorsulfato rūgštis

NJ

2807 00

Sieros rūgštis (sulfato rūgštis); oleumas

NJ

2808 00 00

Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai

NJ

2809

Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis (fosfato rūgštis); polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys), chemiškai apibūdintos arba neapibūdintos

NJ

2810 00 90

Boro oksidai, išskyrus diboro trioksidą; boro rūgštys

NJ

2811

Kitos neorganinės rūgštys ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

NJ

2812

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai

NJ

2813

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas

NJ

2814

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas

J

2815

Natrio hidroksidas (kaustinė soda); kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai

J

2816

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai

NJ

2817 00 00

Cinko oksidas; cinko peroksidas

J

2818 10

Dirbtinis korundas, chemiškai apibūdintas arba neapibūdintas

J

2819

Chromo oksidai ir hidroksidai

J

2820

Magnio oksidai

J

2821

Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

NJ

2822 00 00

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai

NJ

2823 00 00

Titano oksidai

J

2824

Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas

NJ

ex28 25

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai, išskyrus 2825 10 00 ir 2825 80 00 subpozicijų produktus

NJ

2825 10 00

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos

J

2825 80 00

Stibio oksidai

J

2826

Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos

NJ

ex28 27

Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai, išskyrus 2827 10 00 ir 2827 32 00 subpozicijų produktus; bromidai ir oksobromidai; jodidai ir oksojodidai

NJ

2827 10 00

Amonio chloridas

J

2827 32 00

Aliuminio chloridas

J

2828

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai

NJ

2829

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai

NJ

ex28 30

Sulfidai, išskyrus 2830 10 00 subpozicijos produktus; polisulfidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

NJ

2830 10 00

Natrio sulfidai

J

2831

Ditionitai ir sulfoksilatai

NJ

2832

Sulfitai; tiosulfatai

NJ

2833

Sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai)

NJ

2834 10 00

Nitritai

J

2834 21 00

2834 29

Nitratai

NJ

2835

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

ex28 36

Karbonatai; išskyrus 2836 20 00, 2836 40 00 ir 2836 60 00 subpozicijų produktus; peroksokarbonatai (perkarbonatai); techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato

NJ

2836 20 00

Dinatrio karbonatas

J

2836 40 00

Kalio karbonatas

J

2836 60 00

Bario karbonatas

J

2837

Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai

NJ

2839

Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai

NJ

2840

Boratai; peroksoboratai (perboratai)

NJ

ex28 41

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos, išskyrus 2841 61 00 subpozicijos produktą

NJ

2841 61 00

Kalio permanganatas

J

2842

Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (įskaitant aliumosilikatus, chemiškai apibūdintus arba neapibūdintus), išskyrus azidus

NJ

2843

Tauriųjų metalų koloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos

NJ

ex284430 11

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra urano, kuriame sumažintas U 235, arba šio produkto junginių, išskyrus neapdorotus

NJ

ex284430 51

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra torio arba torio junginių, išskyrus neapdorotus

NJ

2845 90 90

Izotopai, išskyrus klasifikuojamus 2844 pozicijoje, šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus deuterį ir jo junginius, vandenilį ir jo junginius, įsodrintus deuteriu, mišinius ir tirpalus, kurių sudėtyje yra šių produktų

NJ

2846

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai

NJ

2847 00 00

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba nesukietintas

NJ

2848 00 00

Fosfidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus ferofosforą

NJ

ex28 49

Karbidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus 2849 20 00 ir 2849 90 30 subpozicijos produktus

NJ

2849 20 00

Silicio karbidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

2849 90 30

Volframo karbidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

ex28 50 00

Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje, išskyrus 2850 00 70 subpozicijos produktus

NJ

2850 00 70

Silicidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

2852 00 00

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio junginiai, išskyrus amalgamas

NJ

2853 00

Kiti neorganiai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vandenį); suskystintas oras (išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos, išskyrus tauriųjų metalų amalgamas

NJ

2903

Halogeninti angliavandenilių dariniai

J

ex29 04

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti, išskyrus 2904 20 00 subpozicijos produktus

NJ

2904 20 00

Dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik nitro- arba tik nitrozo-grupių

J

ex29 05

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus 2905 45 00 subpozicijos ir 2905 43 00 bei 2905 44 subpozicijų produktus

J

2905 45 00

Glicerolis

NJ

2906

Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

ex29 07

Fenoliai, išskyrus 2907 15 90 ir ex290722 00 subpozicijų produktus; fenolalkoholiai

NJ

2907 15 90

Naftoliai ir jų druskos, išskyrus 1-naftolį

J

ex290722 00

Hidrochinonas (chinolis)

J

2908

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai

NJ

2909

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai (chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

J

2910

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2911 00 00

Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

ex29 12

Aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidas, išskyrus 2912 41 00 subpozicijos produktą

NJ

2912 41 00

Vanilinas (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidas)

J

2913 00 00

Produktų, klasifikuojamų 2912 pozicijoje, halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

NJ

ex29 14

Ketonai ir chinonai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus 2914 11 00, 2914 21 00 ir 2914 22 00 subpozicijų produktus

NJ

2914 11 00

Acetonas

J

2914 21 00

Kamparas

J

2914 22 00

Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai

J

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

J

ex29 16

Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys, ciklinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys bei jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus ex291611 00, 2916 12 ir 2916 14 subpozicijų produktus

NJ

ex291611 00

Akrilo rūgštis

J

2916 12

Akrilo rūgšties esteriai

J

2916 14

Metakrilo rūgšties esteriai

J

ex29 17

Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys bei jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 ir 2917 36 00 subpozicijų produktus

NJ

2917 11 00

Oksalo rūgštis, jos druskos ir esteriai

J

2917 12 10

Adipo rūgštis ir jos druskos

J

2917 14 00

Maleino rūgšties anhidridas

J

2917 32 00

Dioktilortoftalatai

J

2917 35 00

Ftalio rūgšties anhidridas

J

2917 36 00

Tereftalio rūgštis ir jos druskos

J

ex29 18

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė, ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 ir 2918 29 10 subpozicijų produktus

NJ

2918 14 00

Citrinų rūgštis

J

2918 15 00

Citrinų rūgšties druskos ir esteriai

J

2918 21 00

Salicilo rūgštis ir jos druskos

J

2918 22 00

o-Acetilsalicilo rūgštis, jos druskos ir esteriai

J

2918 29 10

Sulfonsalicilo rūgštys, hidroksinaftoinės rūgštys; jų druskos ir esteriai

J

2919

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos, įskaitant laktofosfatus; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2920

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2921

Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė

J

2922

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė

J

2923

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

NJ

ex29 24

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiamido funkcinė grupė; karbonato rūgšties (anglies rūgšties) junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių, išskyrus 2924 23 00 subpozicijos produktus

J

2924 23 00

2-Acetamidobenzenkarboksirūgštis (N-acetilantranilo rūgštis) ir jos druskos

NJ

2925

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė

NJ

ex29 26

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė, išskyrus 2926 10 00 subpozicijos produktą

NJ

2926 10 00

Akrilnitrilas

J

2927 00 00

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

J

2928 00 90

Kiti hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai

NJ

2929 10

Izocianatai

J

2929 90 00

Kiti junginiai, kurių molekulėse yra kitų azotinių funkcinių grupių

NJ

2930 20 00

2930 30 00

ex293090 85

Tiokarbamatai bei ditiokarbamatai ir tiuramo mono-, di- arba tetrasulfidai; ditiokarbonatai (alkoksiditioformiatai)

NJ

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex293090 85

Metioninas, kaptafolas (ISO), metamidofosas (ISO) ir kiti organiniai sieros junginiai, išskyrus ditiokarbonatus (alkoksiditioformiatus)

J

2931 00

Kiti organiniai-neorganiniai junginiai

NJ

ex29 32

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai), išskyrus 2932 12 00, 2932 13 00 ir 2932 21 00 subpozicijų produktus

NJ

2932 12 00

2-Furaldehidas (furfurolas)

J

2932 13 00

Furfurilo alkoholis ir tetrahidrofurfurilo alkoholis

J

2932 21 00

Kumarinas, metilkumarinai ir etilkumarinai

J

ex29 33

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai), išskyrus 2933 61 00 subpozicijos produktą

NJ

2933 61 00

Melaminas

J

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemiškai apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

NJ

2935 00 90

Kiti sulfamidai

J

2938

Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

NJ

ex294000 00

Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę, fruktozę, ramnozę, rafinozę ir manozę; cukrų eteriai, cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2937, 2938 arba 2939 pozicijose

J

ex294000 00

Ramnozė, rafinozė ir manozė

NJ

2941 20 30

Dihidrostreptomicinas, jo druskos, esteriai ir hidratai

NJ

2942 00 00

Kiti organiniai junginiai

NJ

3102 (14)

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

J

3103 10

Superfosfatai

J

3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; produktai, klasifikuojami 31 skirsnyje, turintys tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuoti į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg

J

ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus 3204 ir 3206 pozicijų, 3201 20 00, 3201 90 20, ex320190 90 (eukalipto rauginimo ekstraktai), ex320190 90 (rauginimo ekstraktai, gauti iš Catechu pallidum vaisių ir kaukazinių slyvų) ir ex320190 90 (kiti augaliniai rauginimo ekstraktai) subpozicijų produktus

NJ

3204

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos, chemiškai apibūdintos arba neapibūdintos; preparatai, nurodyti 32 skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra sintetinė organinė dažioji medžiaga; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba liuminoforai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

3206

Kitos dažiosios medžiagos; preparatai, nurodyti 32 skirsnio 3 pastaboje, išskyrus klasifikuojamus 3203, 3204 arba 3205 pozicijose; neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai

NJ

34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

NJ

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai

J

3502 90 90

Albuminatai ir kiti albumino dariniai

NJ

3503 00

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai, išskyrus kazeininius klijus, klasifikuojamus 3501 pozicijoje

NJ

3504 00 00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenurodyti kitoje vietoje; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti

NJ

3505 10 50

Esterinti arba eterinti krakmolai

NJ

3506

Paruošti klijai ir kiti paruošti adhezyvai, nenurodyti kitoje vietoje; produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba adhezyvai, pateikiami mažmeninei prekybai kaip klijai arba adhezyvai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

NJ

3507

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje

J

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

NJ

37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės

NJ

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus 3802 ir 3817 00 pozicijų, 3823 12 00 ir 3823 70 00 subpozicijų, 3825 pozicijos ir 3809 10 ir 3824 60 subpozicijų produktus

NJ

3802

Aktyvintos anglys; aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės anglys, įskaitant panaudotas gyvūnines anglis

J

3817 00

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus klasifikuojamus 2707 arba 2902 pozicijose

J

3823 12 00

Oleino rūgštis

J

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

J

3825

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje; buitinės atliekos; nuotekų šlamas; kitos atliekos, nurodytos 38 skirsnio 6 pastaboje

J

ex 39 skirsnis

Plastikai ir jų dirbiniai, išskyrus 3901, 3902, 3903 ir 3904 pozicijų, 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 ir 3907 99 subpozicijų, 3908 ir 3920 pozicijų bei 3921 90 19 ir 3923 21 00 subpozicijų produktus

NJ

3901

Etileno polimerai, pirminės formos

J

3902

Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos

J

3903

Stireno polimerai, pirminės formos

J

3904

Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos

J

3906 10 00

Polimetilmetakrilatas

J

3907 10 00

Poliacetaliai

J

3907 60

Poli(etileno tereftalatas)

J

3907 99

Kiti poliesteriai, išskyrus nesočiuosius

J

3908

Poliamidai, pirminės formos

J

3920

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis

J

3921 90 19

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, išskyrus akytus produktus ir gofruotus lakštus bei plokštes

J

3923 21 00

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš etileno polimerų

J

ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo dirbiniai, išskyrus 4010 pozicijos produktus

NJ

4010

Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)

J

ex41 04

Galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos, išskyrus 4104 41 19 ir 4104 49 19 subpozicijų produktus

J

ex41 06 31

4106 32

Kiaulių odos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas) arba sausos („krastas“ (crust)), skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos, išskyrus 4106 31 10 subpozicijos produktus

NJ

4107

Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

J

4112 00 00

Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

J

ex41 13

Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus 4113 10 00 subpozicijos produktus

NJ

4113 10 00

Ožkų arba ožiukų

J

4114

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

J

4115 10 00

Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvyniota

J

ex 42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas); išskyrus 4202 ir 4203 pozicijų produktus

NJ

4202

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės, akinių futliarai, žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai; kelioninės rankinės, izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, kosmetinės, kuprinės, rankinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės, žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popierium

J

4203

Drabužiai ir drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos

J

43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

NJ

ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos dirbiniai, išskyrus 4410, 4411, 4412 pozicijų ir 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 bei 4420 90 91 subpozicijų produktus; medžio anglys

NJ

4410

Medienos drožlių plokštės ir panašios plokštės (pavyzdžiui, iš orientuotų skiedrelių sluoksnių (OSB) ir sluoksninės plokštės (waferboard)) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais

J

4411

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

J

4412

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

J

4418 10

Langai, langai-durys ir jų rėmai iš medienos

J

4418 20 10

Durys, jų staktos ir slenksčiai iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje

J

4418 71 00

Sumontuotos grindų plokštės iš medienos, skirtos mozaikinėms grindims

J

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje; medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai, mediniai baldų reikmenys, neklasifikuojami 94 skirsnyje, pagaminti iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje

J

ex 45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai, išskyrus 4503 pozicijos produktus

NJ

4503

Gamtinės kamštienos dirbiniai

J

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

J

50 skirsnis

Šilkas

J

ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai, išskyrus 5105 pozicijos produktus; ašutų verpalai ir audiniai

J

52 skirsnis

Medvilnė

J

53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai

J

54 skirsnis

Cheminės gijos; juostelės ir panašūs dirbiniai iš sintetinių tekstilės medžiagų

J

55 skirsnis

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

J

56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai

J

57 skirsnis

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga

J

58 skirsnis

Specialieji audiniai, siūtiniai pūkiniai tekstilės gaminiai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai

J

59 skirsnis

Įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės gaminiai; tekstilės dirbiniai, naudojami pramonėje

J

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

J

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

J

62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba nertus

J

63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai

J

64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys

J

65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys

NJ

66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

J

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

NJ

68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

NJ

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

J

70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai

J

ex 71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos; išskyrus 7117 pozicijos produktus

NJ

7117

Dirbtinė bižuterija

J

7202

Ferolydiniai

J

73 skirsnis

Dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

NJ

74 skirsnis

Varis ir vario dirbiniai

J

7505 12 00

Strypai, juostos ir profiliai iš nikelio lydinių

NJ

7505 22 00

Viela iš nikelio lydinių

NJ

7506 20 00

Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš nikelio lydinių

NJ

7507 20 00

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nikelio

NJ

ex 76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio dirbiniai, išskyrus 7601 pozicijos produktus

J

ex 78 skirsnis

Švinas ir švino dirbiniai, išskyrus 7801 pozicijos produktus

J

ex 79 skirsnis

Cinkas ir cinko dirbiniai, išskyrus 7901 ir 7903 pozicijų produktus

J

ex 81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų, išskyrus 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ir 8113 00 20 subpozicijų produktus

J

82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų

J

83 skirsnis

Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų

J

ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai bei jų dalys, išskyrus 8401 10 00 ir 8407 21 10 subpozicijų produktus

NJ

8401 10 00

Branduoliniai reaktoriai

J

8407 21 10

Pakabinamieji varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 325 cm3

J

ex 85 skirsnis

Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys, išskyrus 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11to 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19 subpozicijų, 8521, 8525 ir 8527 pozicijų, 8528 49, 8528 59 ir 8528 69–8528 72 subpozicijų, 8529 pozicijos ir 8540 11 ir 8540 12 subpozicijų produktus

NJ

8516 50 00

Mikrobangų krosnys

J

8517 69 39

Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos imtuvai, išskyrus nešiojamuosius radijo ieškus, aliarmo arba pranešimų gaviklius

J

8517 70 15

8517 70 19

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai, išskyrus antenas, skirtas radiotelegrafo arba radiotelefono aparatams; dalys, tinkamos naudoti kartu su šiais įtaisais

J

8519 20

8519 30

Aparatai, kurie pradeda veikti įdėjus monetą, banknotą, banko kortelę, žetoną arba kitą mokėjimo priemonę; gramofonai, patefonai ir elektrofonai

J

8519 81 11–8519 81 45

Garso atkūrimo aparatai (įskaitant kasetinius grotuvus), neturintys garso įrašymo įrenginių

J

8519 81 85

Kiti įrašantieji magnetofonai su garso atkūrimo aparatais, išskyrus kasetinius

J

8519 89 11–8519 89 19

Kiti garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įrenginių

J

8521

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais)

J

8525

Radijo arba televizijos signalų siųstuvai su imtuvais, garso įrašymo ar atkūrimo aparatais arba be jų; televizijos kameros; skaitmeninės kameros ir vaizdo įrašymo aparatai

J

8527

Radijo imtuvai, su kuriais kartu viename korpuse sumontuoti arba nesumontuoti garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatai arba laikrodis

J

8528 49

8528 59

8528 69 – 8528 72

Monitoriai ir projekciniai aparatai be televizijos signalų imtuvų, išskyrus tuos, kurie naudojami vien tik arba daugiausia 8471 pozicijoje klasifikuojamoje automatinio duomenų apdorojimo sistemoje; televizijos signalų imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

J

8529

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8525–8528 pozicijose

J

8540 11

8540 12 00

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo monitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo

J

86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajų bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai

NJ

ex 87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys, išskyrus produktus, kurie klasifikuojami 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 ir 8714 pozicijose

NJ

8702

Autotransporto priemonės, skirtos ne mažiau kaip dešimčiai žmonių, įskaitant vairuotoją, vežti

J

8703

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus klasifikuojamas 8702 pozicijoje), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalūs) ir lenktyninius automobilius

J

8704

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti

J

8705

Specialios autotransporto priemonės, išskyrus daugiausia skirtas žmonėms arba kroviniams vežti (techninės pagalbos automobiliai, automobiliniai kranai, priešgaisriniai automobiliai, automobilinės betonmaišės, automobiliniai laistytuvai-valytuvai, automobilinės dirbtuvės, mobilios radiologijos stotys)

J

8706 00

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, važiuoklės su pritvirtintais varikliais

J

8707

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, kėbulai (įskaitant kabinas)

J

8708

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, dalys ir reikmenys

J

8709

Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytų transporto priemonių dalys

J

8711

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos

J

8712 00

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius) be variklio

J

8714

Transporto priemonių, klasifikuojamų 8711–8713 pozicijose, dalys ir reikmenys

J

88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

NJ

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

NJ

90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys

J

91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys

J

92 skirsnis

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

NJ

ex 94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir kiti panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai, išskyrus 9405 pozicijos produktus

NJ

9405

Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

J

ex 95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys; išskyrus 9503 00 30–9503 00 99 subpozicijų produktus

NJ

9503 00 30–9503 00 99

Kiti žaislai; pagal mastelį sumažinti modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių galvosūkiai

J

96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai

NJ

(1)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

(2)   Pagal II skyriaus 2 skirsnyje nurodytą priemonę 0306 13 subpozicijos produktams turi būti taikomas 3,6 % muitas.

(3)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktui.

(4)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktui.

(5)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šių subpozicijų produktams.

(6)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

(7)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šių subpozicijų produktams.

(8)   Pagal II skyriaus 2 skirsnyje nurodytą priemonę 1704 10 91 ir 1704 10 99 subpozicijų produktams specifinis muitas turi būti sumažintas iki 16 % muitinės vertės.

(9)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

(10)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktui.

(11)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktui.

(12)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktams.

(13)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

(14)   II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

▼B
III PRIEDAS

9 straipsnyje nurodytos konvencijos

A DALIS

Pagrindinės JT/TDO konvencijos dėl žmogaus teisių ir darbo teisių

1. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

2. Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas

3. Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo

4. Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims

5. Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

6. Vaiko teisių konvencija

7. Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį

8. Konvencija dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus (Nr. 138)

9. Konvencija dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti (Nr. 182)

10. Konvencija dėl priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 105)

11. Konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo (Nr. 29)

12. Konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą (Nr. 100)

13. Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111)

14. Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 87)

15. Konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo (Nr. 98)

16. Tarptautinė konvencija dėl apartheido nusikaltimo uždraudimo ir baudimo už jį

B DALIS

Konvencijos, susijusios su aplinkosaugos ir valdymo principais

17. Monrealio protokolas dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį

18. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės

19. Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

20. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija

21. Biologinės įvairovės konvencija

22. Kartachenos biosaugos protokolas

23. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas

24. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija (1961 m.)

25. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija (1971 m.)

26. Jungtinių Tautų Konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (1988 m.)

27. Jungtinių Tautų Konvencija dėl kovos su korupcija (Meksika)( 1 ) 2005 m. kovo 9 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

( 2 ) 2005 m. vasario 9 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

( 3 ) „Diferencinis ir palankesnis režimas, abipusiškumas ir didesnis besivystančių šalių dalyvavimas“, 1979 m. lapkričio 28 d. GATT sprendimas (L/4903).

( 4 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 837/2005 (OL L 139, 2005 6 2, p. 1).

( 5 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 6 ) OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 493/2005 (OL L 82, 2005 3 31, p. 1).

( 7 ) 2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2501/2001, numatantis bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymą nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. (OL L 346, 2001 12 31, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2004 (OL L 321, 2004 10 22, p. 23).

( 8 ) 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996 3 6, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

( 9 ) 1997 m. spalio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 288, 1997 10 21, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004.

( 10 ) 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (OL L 118, 1995 5 25, p. 10). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

( 11 ) 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1917/2000, nustatantis tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie užsienio prekybą įgyvendinimo nuostatas (OL L 229, 2000 9 9, p. 14). Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 179/2005 (OL L 30, 2005 2 3, p. 6).

( 12 ) 1997 m. kovo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/97, laikinai Mianmaro Sąjungai neleidžiantis naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis (OL L 85, 1997 3 27, p. 8).

( 13 ) 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3281/94, taikantis keturių metų bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (1995–1998) tam tikriems pramonės produktams (OL L 348, 1994 12 31, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2820/98 (OL L 357, 1998 12 30, p. 1).

( 14 ) 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1256/96, taikantis daugiametes bendrųjų tarifų lengvatų sistemas nuo 1996 m. liepos 1 d. iki 1999 m. birželio 30 d. dėl tam tikrų žemės ūkio produktų, kilusių iš besivystančių šalių (OL L 160, 1996 6 29, p. 1). Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2448/96 (OL L 80, 1998 3 18, p. 1).

( 15 ) 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1381/2002, nustatantis išsamias tarifinių kvotų, taikomų rafinavimui skirtam mažiausiai išsivysčiusių šalių kilmės žaliaviniam cukranendrių cukrui nuo 2002–2003 iki 2005–2006 prekybos metų, atidarymo ir taikymo taisykles (OL L 200, 2002 7 30, p. 14).

( 16 ) 2002 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1401/2002, nustatantis išsamiąsias taisykles dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo nuo 2002–2003 iki 2008–2009 prekybos metų (OL L 203, 2002 8 1, p. 42).