25.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/23


Žaloba podaná 19. júla 2010 — Constellation Brands/ÚHVT (COOK’S)

(Vec T-314/10)

()

2010/C 260/31

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Constellation Brands, Inc. (New York, USA) (v zastúpení: B. Brandreth, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 29. apríla 2010 vo veci R 1048/2009-1,

vrátiť vec Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a nariadiť uvedenie do predchádzajúceho stavu vo vzťahu k prihláške ochrannej známky spoločenstva č. 942128,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dotknutá ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „COOK’S“.

Rozhodnutie oddelenia Ochranné známky a register: zamietnutie žiadosti o uvedenie do predchádzajúceho stavu a potvrdenie výmazu ochrannej známky Spoločenstva č. 942128.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 81 nariadenia Rady č. 207/2009, keďže odvolací senát nesprávne uplatnil tento článok a nesprávne posúdil skutočnosti, keď rozhodol, že zástupcovia žalobcu nevynaložili náležitú starostlivosť vyžadovanú okolnosťami.