25.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 260/23


19. juulil 2010 esitatud hagi — Constellation Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet (COOK'S)

(Kohtuasi T-314/10)

()

2010/C 260/31

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Constellation Brands, Inc (New York, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: barrister B. Brandreth)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 29. aprilli 2010. aasta otsus asjas R 1048/2009-1;

saata asi lahendamiseks tagasi Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), et ühenduse kaubamärgitaotluse nr 942 128 kohta tehtaks tähtaja ennistamise otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk COOK’S

Kontrollija otsus: lükata tähtaja ennistamise taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 81 rikkumine, kuna apellatsioonikoda kohaldas seda artiklit valesti ja hindas valesti faktilisi asjaolusid, otsustades, et hageja esindajad ei võtnud kõiki asjaolude kohaseid meetmeid.