25.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 260/23


Sag anlagt den 19. juli 2010 — Constellation Brands mod KHIM (COOK’S)

(Sag T-314/10)

()

2010/C 260/31

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Constellation Brands, Inc. (New York, USA) (ved barrister B. Brandreth)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 29. april 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1048/2009-1) annulleres.

Sagen hjemvises til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og anmodningen om restitutio in integrum for EF-varemærkeansøgning nr. 942128 efterkommes.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Ordmærket »COOK’S«

Varemærke- og registreringsafdelingens afgørelse: Afslag på anmodningen om restitutio in integrum og opretholdelse af annullationen af EF-varemærkeregistrering nr. 942128

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 81 i Rådets forordning nr. 207/2009, idet appelkammeret foretog en urigtig anvendelse af denne artikel og en fejlagtig vurdering af de faktiske omstændigheder, idet det anså, at sagsøgeren og dennes befuldmægtigede under de givne omstændigheder ikke havde udvist den fornødne omhu.