25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 260/23


Žaloba podaná dne 19. července 2010 — Constellation Brands v. OHIM (COOK’S)

(Věc T-314/10)

()

2010/C 260/31

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Constellation Brands, Inc. (New York, USA) (zástupce: B. Brandreth, Barrister)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 29. dubna 2010 ve věci R 1048/2009-1;

vrátit věc Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a nařídit restitutio in integrum, pokud jde o přihlášku ochranné známky Společenství č. 942128;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „COOK’S“

Rozhodnutí průzkumového referenta: Zamítnutí žádosti o restitutio in integrum a potvrzení zrušení zápisu ochranné známky Společenství č. 942128

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení článku 81 nařízení Rady č. 207/2009, jelikož odvolací senát tento článek nesprávně použil a nesprávně posoudil skutkové okolnosti, když rozhodl, že zástupci žalobkyně nejednali s řádnou péčí.