25.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/23


Жалба, подадена на 19 юли 2010 г. — Constellation Brands/СХВП (COOK'S)

(Дело T-314/10)

()

2010/C 260/31

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Constellation Brands, Inc. (Ню Йорк, САЩ) (представител: B. Brandreth, Barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 29 април 2010 г. по преписка R 1048/2009-1,

да се върне преписката на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и да се разпореди предоставянето на restitutio in integrum по отношение на заявка за марка на Общността № 942 128,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словна марка „COOK’S“

Решение на отдел „Марки и регистър“: отхвърля искането за restitutio in integrum и потвърждава заличаването от регистъра на марка на Общността № 942 128.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 81 от Регламент № 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав е приложил неправилно този член и е допуснал грешка в преценката на фактите като е приел, че представителите на жалбоподателя не са положили дължимата грижа при конкретните обстоятелства.