ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.283.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 283

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 16. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 936/2012 (2012. gada 4. oktobris), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.