26.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 63/15


Sklep Sodišča z dne 28. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Judecătoria Focșani – Romunija) – Frăsina Bejan proti Tudorel Mușat

(Zadeva C-102/10) (1)

(Poslovnik - Členi 92(1), 103(1) in 104(3), prvi in drugi pododstavek - Približevanje zakonodaj - Sistem obveznega zavarovanja za civilno odgovornost pri uporabi motornih vozil - Neobvezna zavarovalna pogodba - Neuporaba)

2011/C 63/28

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Judecătoria Focșani

Stranki

Tožeča stranka: Frăsina Bejan

Tožena stranka: Tudorel Mușat

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Judecătoria Focșani – Razlaga členov 49 PDEU, 56 PDEU, 57 PDEU, 59, prvi odstavek, PDEU in 169 PDEU ter Druge direktive Sveta z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (84/5/EGS) (UL L 8, str. 17), Direktive Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o spremembah direktiv 73/239/EGS in 88/357/EGS in o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja (UL L 228, str. 1), Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, str. 29), Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/14/ES z dne 11. maja 2005 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL L 149, str. 14) in Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 263, str. 11) – Zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil – Škoda, ki jo povzročijo zavarovana vozila – Nacionalna zakonodaja, ki uvaja izključitvene klavzule, ki so neugodne za potrošnike – Pogoji izključitve, ki presegajo pogoje, določene z direktivami – Možnost nacionalnega sodišča, da se sklicuje na ničnost klavzule o izključitvi iz zavarovanega tveganja

Izrek

1.

Sistem obveznega zavarovanja za civilno odgovornost pri uporabi motornih vozil, ki ga določajo

Direktiva Sveta z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (72/166/EGS),

Druga direktiva Sveta z dne 30. decembra 1983 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (84/5/EGS),

Tretja Direktiva Sveta z dne 14. maja 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (90/232/EGS)

Direktiva 2000/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki spreminja Direktivi Sveta 73/239/EGS in 88/357/EGS (Četrta direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti), in

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/14/ES z dne 11. maja 2005 o spremembi direktiv Sveta 72/166/EGS, 84/5/EGS, 88/357/EGS in 90/232/EGS ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/26/ES o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil,

ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki določa, da zavarovatelj iz neobvezne zavarovalne pogodbe za motorno vozilo izključi obveznost povračila povzročene škode, kadar je to vozilo vozila oseba pod vplivom alkohola.

2.

Sistem obveznega zavarovanja civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil, določen z direktivami 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 in 2005/14 ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki zavarovatelju ne nalaga, da na podlagi neobvezne zavarovalne pogodbe za motorno vozilo, takoj povrne škodo zavarovancu, ki je bil poškodovan v prometni nesreči, in zoper osebo, odgovorno za prometno nesrečo vloži regresni zahtevek za povračilo zneska odškodnine, plačane temu zavarovancu, v okoliščinah, v katerih zavarovanje ne zajema tveganja zaradi klavzule o izključitvi.

3.

Nacionalna zakonodaja, ki določa, da zavarovatelj iz neobvezne zavarovalne pogodbe za motorno vozilo izključi obveznost povračila povzročene škode, kadar je to vozilo vozila oseba pod vplivom alkohola, pomeni omejitev svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev. Predložitveno sodišče mora presoditi, v kakšnem obsegu je lahko ta omejitev vendarle dovoljena v skladu z izjemami, izrecno določenimi v PDEU, ali upravičenimi, v skladu s sodno prakso Sodišča, z nujnimi razlogi splošnega interesa.


(1)  UL C 113, 1.5.2010.