26.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/15


Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 28 oktober 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Focșani — Roemenië) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

(Zaak C-102/10) (1)

(Reglement voor procesvoering - Artikelen 92, lid 1, 103, lid 1, en 104, lid 3, eerste en tweede alinea - Harmonisatie van wetgevingen - Stelsel van verplichte verzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen - Facultatieve verzekering - Niet-toepasselijkheid)

2011/C 63/28

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Judecătoria Focșani

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Frăsina Bejan

Verwerende partij: Tudorel Mușat

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Judecătoria Focșani — Uitlegging van de artikelen 49 VWEU, 56 VWEU, 57 VWEU, 59, eerste alinea, VWEU en 169 VWEU, van richtlijn 84/5/EEG van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (PB L 8, blz. 17), richtlijn 92/49/EEG van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (PB L 228, blz. 1), richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB L 95, blz. 29), richtlijn 2005/14/EG van 11 mei 2005 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (PB L 149, blz. 14) en richtlijn 2009/103/EG van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PB L 263, blz. 11) — Verzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen — Schade veroorzaakt door verzekerde rijtuigen — Nationale wettelijke regeling die voor de consument nadelige uitsluitingsclausules invoert — Uitsluitingsclausules die verder gaan dan die welke in de richtlijnen zijn vastgesteld — Mogelijkheid voor de nationale rechter om de nietigheid van de clausule van uitsluiting van het verzekerde risico in aanmerking te nemen

Dictum

1)

Het stelsel van verplichte verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, tot stand gebracht door

richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid,

de tweede richtlijn (84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven,

de derde richtlijn (90/232/EEG van de Raad van 14 mei 1990) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven,

richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 mei 2000 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG van de Raad (Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering), en

richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 houdende wijziging van de richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG en 90/232/EEG van de Raad en richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven,

staat niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling waarin wordt bepaald dat de verzekeraar de veroorzaakte schade van dekking door de facultatieve verzekering van een motorrijtuig uitsluit wanneer dat rijtuig werd bestuurd door een persoon die onder invloed van alcohol verkeerde.

2)

Het stelsel van verplichte verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, tot stand gebracht door de richtlijnen 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 en 2005/14, staat niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling die een verzekeraar niet de verplichting oplegt om op grond van de facultatieve verzekering van een motorrijtuig, de verzekerde die ten gevolge van een ongeval schade heeft geleden, onmiddellijk te vergoeden en het bedrag van de aan die verzekerde betaalde vergoeding te verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ongeval, ingeval de verzekering het risico niet dekt wegens een uitsluitingsclausule.

3)

Een nationale wettelijke regeling waarin wordt bepaald dat de verzekeraar de veroorzaakte schade van dekking door de facultatieve verzekering van een motorrijtuig uitsluit wanneer dat rijtuig werd bestuurd door een persoon die onder invloed van alcohol verkeerde, beperkt zowel de vrijheid van vestiging als het vrij verrichten van diensten. Het staat aan de verwijzende rechter te onderzoeken in hoeverre een dergelijke beperking niettemin kan worden aanvaard op grond van de uitzonderingen waarin het VWEU uitdrukkelijk voorziet, of overeenkomstig de rechtspraak van het Hof kan worden gerechtvaardigd door dwingende overwegingen van algemeen belang.


(1)  PB C 113 van 1.5.2010.