26.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/2


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH mot Hauptzollamt Aachen

(Mål C-398/05) (1)

(Gemensam handelspolitik - Utjämningstullar - Skydd mot subvention - Förordning (EG) nr 1599/1999 - Tråd av rostfritt stål - Skada på gemenskapsindustrin - Orsakssamband)

(2008/C 107/02)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Motpart: Hauptzollamt Aachen

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Finanzgericht Düsseldorf – Giltigheten av rådets förordning (EG) nr 1599/1999 av den 12 juli 1999 om införande av en slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Indien och om avslutande av förfarandet rörande import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Republiken Korea (EGT L 189, s. 1) – Bedömning av skadan på gemenskapsindustrin, orsakssamband med importen av de subventionerade varorna

Domslut

Vid prövningen av den hänskjutna frågan har det inte framkommit någon omständighet som påverkar giltigheten av rådets förordning (EG) nr 1599/1999 av den 12 juli 1999 om införande av en slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Indien och om avslutande av förfarandet rörande import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Republiken Korea.


(1)  EUT C 22, 28.1.2006.