26.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 107/2


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. februarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH proti Hauptzollamt Aachen

(Zadeva C-398/05) (1)

(Skupna trgovinska politika - Izravnalne dajatve - Protisubvencijski ukrepi - Uredba (ES) št. 1599/1999 - Žice iz nerjavnega jekla - Škoda za industrijo Skupnosti - Vzročna zveza)

(2008/C 107/02)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Aachen

Predmet

Predlog za sprejem predhodne odločbe – Finanzgericht Düsseldorf – Veljavnost Uredbe Sveta (ES) št. 1599/1999 z dne 12. julija 1999 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na žico iz nerjavnega jekla premera 1 mm ali več s poreklom iz Indije ter o ustavitvi postopka v zvezi z uvozom žice iz nerjavnega jekla premera 1 mm ali več s poreklom iz Republike Koreje (UL L 189, str. 1) – Presoja škode za industrijo Skupnosti, vzročna zveza z uvozom subvencioniranih proizvodov.

Izrek

Preučitev postavljenega vprašanja ni pokazala ničesar, kar bi vplivalo na veljavnost Uredbe Sveta (ES) št. 1599/1999 z dne 12. julija 1999 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na žico iz nerjavnega jekla premera 1 mm ali več s poreklom iz Indije ter o ustavitvi postopka v zvezi z uvozom žice iz nerjavnega jekla premera 1 mm ali več s poreklom iz Republike Koreje.


(1)  UL C 22, 28.1.2006.