26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 107/2


Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. veebruari 2008. aasta otsus (Finanzgerichtshof Düsseldorf eelotsusetaotlus — Saksamaa) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH versus Hauptzollamt Aachen

(Kohtuasi C-398/05) (1)

(Ühine kaubanduspoliitika - Tasakaalustav tollimaks - Subsiidiumidevastased meetmed - Määrus (EÜ) nr 1599/1999 - Roostevaba terastraat - Kahju ühenduse tööstusharule - Põhjuslik seos)

(2008/C 107/02)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgerichtshof Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Kostja: Hauptzollamt Aachen

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Finanzgerichtshof Düsseldorf — Nõukogu 12. juuli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1599/1999, millega kehtestatakse Indiast pärit vähemalt 1 mm läbimõõduga roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse menetlus Korea Vabariigist pärit vähemalt 1 mm läbimõõduga roostevaba terastraadi osas, (EÜT L 189, lk 1; ELT eriväljaanne 11/32, lk 1) kehtivus — Ühenduse tööstusharule tekitatud kahju kindlaksmääramine, põhjuslik seos kauba subsideeritud impordiga

Resolutiivosa

Esitatud küsimuse uurimine ei toonud esile nõukogu 12. juuli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1599/1999 (millega kehtestatakse Indiast pärit vähemalt 1 mm läbimõõduga roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse menetlus Korea Vabariigist pärit vähemalt 1 mm läbimõõduga roostevaba terastraadi osas) kehtivust mõjutavaid asjaolusid.


(1)  ELT C 22, 28.1.2006.