26.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 107/2


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 28. února 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH v. Hauptzollamt Aachen

(Věc C-398/05) (1)

(Společná obchodní politika - Vyrovnávací clo - Ochrana před subvenčními praktikami - Nařízení (ES) č. 1599/1999 - Dráty z nerezavějící oceli - Újma pro výrobní odvětví Společenství - Příčinná souvislost)

(2008/C 107/02)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Žalovaná: Hauptzollamt Aachen

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Finanzgericht Düsseldorf – Platnost nařízení Rady č. 1599/1999 ze dne 12. července 1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu drátů z [nerezavějící] oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie a konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu drátů z [nerezavějící] oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Korejské republiky (Úř. věst. L 189, s. 1; Zvl. vyd. 11/32, s. 32) – Posouzení škody způsobené výrobnímu odvětví Společenství, příčinná souvislost s dovozy subvencovaných výrobků.

Výrok

Přezkum předložené otázky neodhalil nic, čím by mohla být dotčena platnost nařízení Rady (ES) č. 1599/1999 ze dne 12. července 1999 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu drátů z [nerezavějící] oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie a konečném výběru uloženého prozatímního cla a o zastavení řízení týkajícího se dovozu drátů z [nerezavějící] oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Korejské republiky.


(1)  Úř. věst. C 22, 28.1.2006.