26.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/2


Решение на Съда (четвърти състав) от 28 февруари 2008 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Дело C-398/05) (1)

(Обща търговска политика - Изравнителни мита - Защита срещу субсидиране - Регламент (ЕО) № 1599/1999 - Жички от неръждаема стомана - Вреда за промишлеността на Общността - Причинно-следствена връзка)

(2008/C 107/02)

Език на производството: немски

Препращаща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Ответник: Hauptzollamt Aachen

Предмет

Преюдициално запитване — Finanzgericht Düsseldorf — Действителност на Регламент (ЕО) № 1599/1999 на Съвета от 12 юли 1999 година за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху жичките от неръждаема стомана с диаметър равен или по-голям от един милиметър с произход от Индия и за прекратяване на процедурата по отношение на вноса на жички от неръждаема стомана с диаметър равен или по-голям от един милиметър с произход от Република Корея (ОВ L 189, стр. 1) — Преценка относно съществуването на вреда за промишлеността на Общността, както и на причинно-следствена връзка между тази вреда и субсидирания внос на продуктите

Диспозитив

Разглеждането на поставения въпрос не разкрива никакво обстоятелство от естество да засегне действителността на Регламент (ЕО) № 1599/1999 на Съвета от 12 юли 1999 година за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху жичките от неръждаема стомана с диаметър равен или по-голям от един милиметър с произход от Индия, и за прекратяване на процедурата по отношение на вноса на жички от неръждаема стомана с диаметър равен или по-голям от един милиметър с произход от Република Корея.


(1)  ОВ C 22, 28.1.2006 г.