22.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trani (Taliansko) 13. januára 2010 — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

(Vec C-20/10)

2010/C 134/24

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Trani

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Vino Cosimo Damiano

Žalovaná: Poste Italiane SpA

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa doložka 8 bod 3 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES (1) vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave (akou je vnútroštátna právna úprava podľa článku 2 ods. 1a legislatívneho dekrétu č. 368/2001), ktorá pri prebratí smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEPS, zaviedla do vnútroštátneho právneho poriadku v prípade zamestnávania v SpA Poste Italiane na dobu určitú skutkovú okolnosť „bezdôvodnosti“?

2.

Je na účely odôvodnenia zníženia všeobecnej úrovne ochrany pracovníkov oproti predchádzajúcej právnej úprave týkajúcej sa zmlúv na dobu určitú a na účely vylúčenia uplatnenia zákazu podľa doložky 8 bodu 3 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES dostačujúce, aby vnútroštátny zákonodarca sledoval akýkoľvek cieľ, okrem cieľa vykonania uvádzanej smernice, alebo je potrebné, aby bol tento cieľ nielen hodný ochrany prinajmenšom v rovnakej miere ako dotknutý cieľ, ale aby bol aj výslovne „deklarovaný“?

3.

Má sa doložka 3 bod 1 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave (akou je vnútroštátna právna úprava podľa článku 2 ods. 1a legislatívneho dekrétu č. 368/2001), ktorá pri prebratí smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEPS, zaviedla do vnútroštátneho právneho poriadku v prípade zamestnávania v SpA Poste Italiane na dobu určitú skutkovú okolnosť „bezdôvodnosti“?

4.

Má sa všeobecná zásada Spoločenstva týkajúca sa zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave (akou je vnútroštátna právna úprava podľa článku 2 ods. 1a legislatívneho dekrétu č. 368/2001), ktorá pri prebratí smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEPS, zaviedla do vnútroštátneho právneho poriadku v prípade zamestnávania v SpA Poste Italiane na dobu určitú skutkovú okolnosť „bezdôvodnosti“, ktorá znevýhodňuje zamestnancov SpA Poste Italiane, a vo vzťahu k tejto spoločnosti aj iné podniky toho istého alebo iného odvetvia?

5.

Majú sa články 82 ods. 1 (ES) a 86 ods. 1 a 2 (ES) vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave (akou je vnútroštátna právna úprava podľa článku 2 ods. 1a legislatívneho dekrétu č. 368/2001), ktorá pri prebratí smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEPS, zaviedla do vnútroštátneho právneho poriadku skutkovú okolnosť „bezdôvodnosti“, z ktorej má výhodu len SpA Poste Italiane (podnik s výlučne verejnou kapitálovou účasťou), a tým vytvorila predpoklad na vytvorenie a zneužitie dominantného postavenia?

6.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúce otázky, je vnútroštátny súd povinný neprihliadať na (alebo neuplatniť) vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá je v rozpore s právom Spoločenstva?


(1)  Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368.